Nájdené rozsudky pre výraz: lekárska posudková činnosť pri výkone sociálneho poistenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 448

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

62 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Merito veci Znalecký posudok
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Podľa judikátu R 99/2011 Sociálna poisťovňa ako správny orgán sama nie je oprávnená posudzovať správnosť (závery) znaleckého posudku. Hodnotí iba to, či závery znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z vykonaných dôkazov. To znamená, že posudkoví lekári Sociálnej poisťovne nie sú oprávnení zasahovať do bodového hodnotenia určeného znalcom. Sú oprávnení posúdiť len to, či závery znalca majú oporu v lekárskych nálezoch, ktoré sú súčasťou zdravotnej dokumentácie poškodenej. V opačnom prípade by došlo k popretiu hodnovernosti znaleckého posudku a posudkoví lekári ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 4Sa/28/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1018201448 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 11. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Monika Tobiašová ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:1018201448.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove sudkyňou JUDr. Monikou Tobiašovou v právnej veci
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečby a komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/46/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014200816 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014200816.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v práv
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Z logiky veci vyplýva, že o stabilizácii zdravotného stavu možno hovoriť s určitým časovým postupom po ukončení predpísanej liečby. Hoci je vymedzenie tohto obdobia len orientačné (spravidla 2 roky), nesporne je potrebné v ňom zohľadniť závažnosť, stupeň ochorenia, charakter, priebeh liečby a v týchto súvislostiach aj rizikovosť stavu, tj. možnosť recidívy ochorenia. Práve v týchto súvislostiach by mal posudkový lekár z hľadiska svojich odborných medicínskych poznatkov vyhodnotiť zdravotný stav poistenca individuálne, na základe konkrétne preukázaného stavu jeho ochorenia, charakteru a dĺžky l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 26Sd/249/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6014201147 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 05. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ivana Datlová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2015:6014201147.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici samosudkyňou Mgr. Ivanou Datlovou v práv
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Z ustanovení zákona č.437/2004 Z. z. vyplýva, že pri určení výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia sa vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku (§ 5 ods.1), pričom lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval posudok (§7 ods.1 prvá veta). Určenie bodového hodnotenia a s tým súvisiacej výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia tak patrí posudzujúcemu lekárovi. Lekárska posudková činnosť vo veciach úrazového poistenia podľa § 153 ods.4 písm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 19Sa/44/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4016201072 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Šišková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4016201072.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v konaní pred sudkyňou JUDr. Evou Šiškovou, v právnej veci žal
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ak navrhovateľka zamestnávateľovi, na účely preradenia na inú prácu, predložila iba lekársku správu, nález, nebol splnený predpoklad pre vznik povinnosti zamestnávateľa preradiť zamestnanca na inú prácu, keďže lekárske správy a odporúčania nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok (pozri rozhodnutie NS SR sp. zn. 5Cdo/237/2007). Správnosti záveru, že navrhovateľka nenaplnila predpoklady na preradenie na inú prácu tým, že nepredložila lekársky posudok, ale iba časť z potvrdenia vydaného sociálnou poisťovňou, nasvedčuje aj ďalšie rozhodnutie NS SR 3Cdo/150/2005, z ktorého vyplýva, že podľa ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/552/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1210220546 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 11. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1210220546.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Hu
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 71 zákona pred rozhodnutím o dávke podmienenej dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom posudkový lekár musí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť stanoviť spôsobom, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o zohľadnení posúdenia všetkých zdravotných ťažkosti žiadateľa o dávku, o určenie rozhodujúceho zdravotného postihnutia aj o iných zdravotných postihnutiach, ktoré odôvodňujú zvýšenie percentuálneho posúdenia miery takéhoto poklesu. Ak je miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť určená podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení percentuálnym ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Sd/90/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012201448 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Mihalčínová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2013:7012201448.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, samosudkyňou JUDr. Valériou Mihalčinovou, v práv
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Predmetom súdneho prieskumu v tomto konaní je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia odporcu o nároku navrhovateľa na úrazovú rentu podľa § 88 zákona č. 461/2003 Z. z.. Úlohou súdu pri výkone správneho súdnictva nie je nahradzovať činnosť správnych orgánov, ale len preskúmavať zákonnosť ich postupov a rozhodnutí, teda to, či oprávnené a príslušné správne orgány pri riešení konkrétnych otázok vymedzených navrhovateľom rešpektovali príslušné hmotnoprávne a procesnoprávne predpisy. Pri kontrole zákonnosti napadnutých rozhodnutí správnych orgánov, ako aj konaní im predchádzajúcich, správny súd preveru ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 9Sp/47/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7014201131 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 12. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Juraj Tymko ECLI: ECLI:SK:KSKE:2014:7014201131.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Jurajom Tymkom v právnej veci navrhovate
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd poznamenáva, že v zmysle § 135 ods. 1 SSP je pre súd rozhodujúci stav v čase právoplatnosti rozhodnutia orgánu verejnej správy napadnutého žalobou. Preto, by správny súd ani nemohol prihliadať na nové dôkazy - lekárske správy a nálezy vyhotovené po právoplatnosti rozhodnutia žalovaného, pokiaľ by preukazovali zmeny v diagnostickom zhodnotení zdravotného stavu žalobcu. V prípade zhoršenia zdravotného stavu žalobcu po tomto termíne (po právoplatnosti žalobou napadnutého rozhodnutia žalovaného), ak by ho žalobca vedel preukázať novými odbornými lekárskymi nálezmi, žalobca môže o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 24Sa/1/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6019200070 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6019200070.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd správny, v konaní pre
Kľúčové slová: znalecké dokazovanie dokazovanie
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Znalecký posudok je jedným z dôkazov v správnom konaní, ktorý hodnotí správny orgán ako ktorýkoľvek iný dôkaz, pričom však nie je oprávnený posudzovať jeho správnosť (jeho závery), ale hodnotí iba to, či úvahy znalca zodpovedajú zásadám logiky a skutkovým záverom vyplývajúcim z dôkazov vykonaných správnym orgánom. Správny orgán preto nemôže znalecký posudok ponechať bez povšimnutia a bez toho, aby sa závermi tohto znaleckého posudku v zmysle vyššie uvedených zásad zaoberal a z takéhoto znaleckého posudku vyvodil aj závery pre potreby posudzovanej veci.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Sa/6/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200120 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 11. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kotora ECLI: ECLI:SK:KSKE:2017:7017200120.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach, sudcom JUDr. Marekom Kotorom, v právnej veci žalobcu: L. P
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 6 z.č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme vznikla povinnosť vytvoriť pacientsky sumár, ktorého obsahom je určitá časť EZK a obsahuje základné údaje o zdravotnom stave osoby v rozsahu ustanovenom ZoNZIS. Rozsah údajov, ktoré sa zapisujú do pacientskeho sumára je ustanovený v § 6 ZoNzis, pričom tento rozsah pacient podľa zákona nemá právo nijakým spôsobom zúžiť. Právo zapisovať údaje do pacientskeho sumára má len zdravotný pracovník v povolaní lekár (všeobecný lekár) nie sestra. Jediné dispozičné právo, ktoré pacient vo vzťahu k rozsahu pacientskeho sumára má je, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 5Co/1/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7220211259 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 01. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Zborovjanová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:7220211259.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Slávky Zborovjanovej a sudkýň JUDr. Adr
MENU