Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1067988
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63397
USSR: 34616
NSČR: 120839
NSSČR: 64592
USČR: 78398
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420761
Krajské súdy (ČR): 41572
Posledná aktualizácia
15.12.2019 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: lesné pozemky


Približný počet výsledkov: 1131 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lesné pozemky
  • lesny nájdené 20007 krát v 3400 dokumentoch
  • pozemok nájdené 208901 krát v 17252 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 309 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 103 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 6 dokumentov


Právna veta: 36. Správny poriadok vo vyššie citovanom ustanovení § 47 obsahuje povinné obsahové náležitosti výroku. Vždy je potrebné uviesť ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Rovnako je nevyhnutné, aby z výroku bolo jasné, kto je adresátom rozhodnutia (účastník konania) a čo sa rozhodnutím zakladá, mení alebo ruší (konkrétne právo alebo povinnosť), resp. autoritatívne potvrdzuje. Súd neprisvedčil názoru žalobcu, že rozhodnutie prvostupňového orgánu neobsahuje dostatočnú identifikáciu lesných pozemkov, na ktorých boli vyhlásené lesy osobitného určenia. Vo výroku rozhodnutia prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/202/2015 1015201391 07. 09. 2017 Mgr. Marián Degma ECLI:SK:KSBA:2017:1015201391.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Mariána Degmu a členov senátu JUDr. Andrey Kriškovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie, Tulčík 310, IČO: 31 303 .
Právna veta: V preskúmavanej veci nedošlo podľa názoru súdu k priamemu bezprostrednému zásahu ani k zásahu priamo vykonaného proti navrhovateľovi, ale došlo k postupu, ktorý bol v súlade s ust. § 4 ods. 1 až 3 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch, Lesného družstva Čierna Lehota a M. M., pretože odporca ako orgán štátnej správy lesného hospodárstva na účely zistenia aktuálneho stavu o uvedených účastníkoch konania podľa zákona o lesoch potom ako na výzvu odporcu preukázali oprávnenie hospodáriť v lese a predložili identifikáciu dotknutých lesných pozemkoch podľa stavu katastra nehnuteľností, ako aj jednot ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/99/2014 7014200916 02.04.2015 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2015:7014200916.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Valérie Mihalčínovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci navrhovateľa Lesy Čierna Lehota, pozemkové spoločenstvo, so sídlom Čierna Lehota 297, práv. .
Právna veta: Samotné oplotenie neneguje dodržanie zákonných podmienok pri uzavretí kúpnej zmluvy v zmysle zák. č. 180/1995 Z.z.. Inak povedané, dlhodobé i dobromyseľné užívanie nemá vplyv na posudzovanie drobenia poľnohospodárskej pôdy v zmysle zák. č. 180/1995 Z.z., keďže podľa ustanovení tohto zákona sa musí postupovať vždy, okrem výnimiek uvedených v § 24 ods. 3 cit. zákona. Takouto výnimkou však nie je dobromyseľné dlhodobé užívanie poľnohospodárskeho alebo lesného pozemku.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 22Sp/40/2011 5011201069 05.10.2012 JUDr. Jana Martinčeková ECLI:SK:KSZA:2012:5011201069.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Martinčekovou, v právnej veci navrhovateľky: Ing. Q. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom M. XXX/X, XXX XX J. - u K., proti odporcovi: Správa katastra Čadca, Ľ. Podjavorinskej č. 2576, 022 01 .
Právna veta: 12. Aj podľa názoru odvolacieho súdu súd prvej inštancie sa správne vyporiadal s otázkou výšky bezdôvodného obohatenia, ktorú posúdil v súlade s vyhotovením znaleckým posudkom, ktorý vychádzal z oceňovacieho predpisu vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto pozemku, pozemok zasta ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znení neskorších právnych predpisov. 13. V zmysle § 2 zák. č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých predpisov pozemok na účely tohto zákona je taký pozemok, ktorý je poľnohospodárskou pôdou, alebo časť tohto .
Právna veta: Pojem domácnosti vyplýva z ustanovenia § 115 O.z. 1. V zmysle tohto ustanovenia ju tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Iba samo spolužitie osoby v domácnosti poručiteľa, t.j. bývanie v spoločnom bytom, však ešte samo osebe nezakladá dedičský nárok takejto osoby v zmysle ustanovenia § 474 ods. 1 O.z., prípadne ustanovenia § 475 O.z.; predpokladá sa skutočné a trvalé spolužitie dvoch alebo viacerých ľudí tak, ako by boli členmi rodiny, teda ľudí, ktorí nemajú inú domácnosť. Okrem presne určenej minimálnej dĺžky trvania tohto vzťahu, t.j. n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s bývaním boli také, že sa kúrilo drevom, drevo kupovali z urbáru, alebo si vyžiadali povolenie na výrub dreva z lesných pozemkov, ktoré patrili tete. Toto hradila ona, ale keď napr. prišli posekať drevo, tak to zaplatila teta. Za vodu neplatili, pretože .
Právna veta: Zámena lesného majetku vo vlastníctve štátu podlieha osobitným požiadavkám. Je preto nevyhnutné právne posúdiť splnenie osobitnej podmienky upravenej hypotéze právnej normy uvedenej v ustanovení § 50 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení účinnom ku dňu uzavretia zámennej zmluvy, a to udelenie súhlasu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pri vymedzením vzťahu súhlasu ministerstva a zámennej zmluvy uzavretej správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu je nutné vychádzať tak z predpisov verejného ako aj z predpisov súkromného práva. Svojim charakterom je súhlas definovaný ako ind ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R. o výmere X XXX mX., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, vedených na LV R .
Právna veta: Podľa rozsudku Najvyššieho súdu ČR zo dňa 15. 11. 2000 sp. zn. 22Cdo/1868/2000, ak zriadi vlastník pozemku účelovú komunikáciu alebo ak súhlasí čo aj konkludentne s jej zriadením, stáva sa táto komunikácia verejne prístupnou a vzťahuje sa na ňu všeobecné užívanie pozemnej komunikácie. Vlastník pozemku potom už následne nemôže jednostranným vyhlásením zamedziť jej všeobecnému užívaniu. Vlastník pozemku, na ktorom je zriadená pozemná komunikácia nie je oprávnený obmedziť užívanie tejto komunikácie na určitú skupinu subjektov a vylúčiť tak jej všeobecné užívanie. Ak je pozemná komunikácia v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nehnuteľností pre potrebu vlastníkov týchto nehnuteľností alebo ku spojeniu týchto nehnuteľností s ostatnými pozemnými komunikáciami alebo k obhospodarovaniu poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Pozemok, ktorý spĺňa tieto kritéria sa stáva pozemnou komunikáciou zo zákona bez toho, aby bolo potrebné o jeho kategorizácii ako .
Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pozemkového fondu nehnuteľnosti parc. KN-C č. 779/1 o výmere 4256 m2 v k. ú. F., boli vyhlásené za nelesný pozemok, ako nový druh pozemku bol určený záhrada pre presne špecifikované parcely a zastavaná plocha pre presne špecifikované parcely. Súd prvého ... pozemkového fondu nehnuteľnosti parc. KN-C č. 779/1 o výmere 4256 m2 v k. ú. F., boli vyhlásené za nelesný pozemok, ako nový druh pozemku bol určený záhrada pre presne špecifikované parcely a zastavaná plocha pre presne špecifikované parcely. Súd prvého .
Právna veta: Odkázanie poškodeného - štátu v zastúpení príslušným zastupujúcim štátnym orgánom s nárokom na náhradu škody na občiansko-súdne konanie však neznamená, že nárok na zaplatenie spoločenskej hodnoty vyrúbaných drevín a poškodených biotopov ako vzniknutej ujmy na životnom prostredí na základe zákona NS SR č. 543/2002 Z. z. v spojení s vykonávacou Vyhláškou MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je škodou, ktorú je možné uplatniť v občiansko-súdnom konaní. Krajský súd v súvislosti s uvedeným právnym posúdením veci poukazuje na ust. § 48 ods. 1 veta predposledná a posledná Zákona č. 543/2002 Z. z. podľa ktorého, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kalamitného dreva na území Dielec 124/a, ale samotnou ťažbou, ktorú vykonávali iné osoby ako odporca, a to pre vlastníkov lesných pozemkov a drevnej hmoty. Odporca nebol oprávnený dať súhlas s ťažbou dreva bez predchádzajúceho udelenia výnimky; v tejto súvislosti aj Lesný .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia - námietky spolu s ich ... vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia - námietky spolu s ich .
Právna veta: Na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i/ veta pred bodkočiarkou zák. č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia (obhospodarovania) je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia. Z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov významných z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol v rozpore so znením tejto právnej normy, ako aj s účelom Zákona o ochrane prírody, resp. aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Ústavy SR. Z uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa rozumie a) využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom, 89) b) hospodárenie na lesnom pozemku, 90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového rozdelenia lesa 91) bez obmedzujúcich požiadaviek ... spoluvlastníkmi. a) využívanie poľnohospodárskeho pozemku v súlade s osobitným predpisom, 89) b) hospodárenie na lesnom pozemku, 90) ktoré zodpovedá návrhu hospodárskych opatrení pre jednotky priestorového rozdelenia lesa 91) bez obmedzujúcich požiadaviek .
Právna veta: Aplikácia ust. § 150 ods. 1 O.s.p. pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď sú naplnené všetky predpoklady pre priznanie náhrady trov konania, avšak súd dospeje, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré náhradu trov celkom alebo sčasti neprizná. Musí však ísť celkom o výnimočný prípad, ktorý musí byť v rozhodnutí aj náležite odôvodnený. Výnimočnosť môže spočívať tak v okolnostiach danej veci ako aj v okolnostiach na strane účastníkov konania. Pri rozhodovaní o okolnostiach hodných osobitného zreteľa treba prihliadať na osobné, majetkové a zárobkové ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... syna Mareka po 130,- eur mesačne. Nemohol si tak vytvoriť žiadne úspory. Odporkyňa naopak vlastní viac ako 12 000 m2 lesných pozemkov a viac ako 13 000 m2 ornej pôdy ako vyplýva z listov vlastníctva. Má tiež vo vlastníctve osobné motorové vozidlo .
Právna veta: Je možné konštatovať, že ust. § 11 ods. 24 zákona č. 330/1991 Zb. je ustanovením špeciálnym vo vzťahu poskytovania náhrad v pozemkoch a vyrovnania vrátane finančného vyrovnania v rámci konania o pozemkových úpravách aj v prípade postupu pri usporiadaní vlastníckych vzťahov k pozemkom pod stavbami v konaní podľa zákona č. 66/2009 Z. z. - § 3 ods. 3 zákona. Ide teda o špeciálnu úpravu pre vyrovnanie za pozemky pod stavbami vo vlastníctve obce, je možné povedať, že aj dopĺňajúcu, ba až konkretizujúcu, nakoľko v § 3 ods. 3 zákona č. 66/2009 Z.z. nie je uvedený subjekt - kto konkrétne poskytn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... /1991 Zb., podľa ktorého, ak s tým vlastník súhlasí vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v rámci projektu pozemkových úprav do 400 m2, vrátane trvalých porastov na nich sa poskytne ... č. 330/1991 Zb., ak s tým vlastník súhlasí, vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k pozemkom, okrem lesných pozemkov, v celkovej výmere vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 400 m2 vrátane trvalých porastov na nich, sa poskytne .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.