Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1025803
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 61303
USSR: 34251
NSČR: 118499
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11811
EUR-LEX (cz): 11849
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417861
Krajské súdy (ČR): 40346
Posledná aktualizácia
18.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: lesné pozemky


Približný počet výsledkov: 506 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: lesné pozemky
  • lesne nájdené 4785 krát v 822 dokumentoch
  • pozemok nájdené 202892 krát v 16875 dokumentochPrávna veta: 36. Správny poriadok vo vyššie citovanom ustanovení § 47 obsahuje povinné obsahové náležitosti výroku. Vždy je potrebné uviesť ustanovenie právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Rovnako je nevyhnutné, aby z výroku bolo jasné, kto je adresátom rozhodnutia (účastník konania) a čo sa rozhodnutím zakladá, mení alebo ruší (konkrétne právo alebo povinnosť), resp. autoritatívne potvrdzuje. Súd neprisvedčil názoru žalobcu, že rozhodnutie prvostupňového orgánu neobsahuje dostatočnú identifikáciu lesných pozemkov, na ktorých boli vyhlásené lesy osobitného určenia. Vo výroku rozhodnutia prvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6S/202/2015 1015201391 07. 09. 2017 Mgr. Marián Degma ECLI:SK:KSBA:2017:1015201391.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Mariána Degmu a členov senátu JUDr. Andrey Kriškovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: Lesoochranárske zoskupenie VLK, občianske združenie, Tulčík 310, IČO: 31 303 .
Právna veta: Poukázali na znenie § 195 ods.1 O.s.p., pričom podľa ich názoru právny záujem na veci má každý, koho práva môžu byť ohrozené, v dôsledku čoho by sa stalo jeho právneho postavenie neistým. Uviedli, že odborná právna literatúra, ktorá podáva výklad k jednotlivým právnym predpisom uvádza okruh aktívne legitimovaných na podanie návrhu v konaní o vyhlásení za mŕtveho, príkladom s použitím slovných spojení „spravidla“ a „napr.“. Poukázali na to, že podľa českej judikatúry osobou na podanie návrhu je spravidla manžel, deti, rodičia, poprípade ten, kto tvrdí, že bude dedičom, pokiaľ súd osobu uv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v pozemnoknižnej vložke č.31, obec D., za 1.450,- Kč. Z LV č.XXXX vyplynulo, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - lesné pozemky kat.úz. F. parcelné č. 240/63 o výmere 2494m2, je P. Q.. Titulom nadobudnutia je kúpnopredajná zmluva č. d ... , § 134 ods. 1, 3, 4 OZ, § 129 ods. 1 Z LV č.XXXX vyplynulo, že výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - lesné pozemky kat.úz. F. parcelné č. 240/63 o výmere 2494m2, je P. Q.. Titulom nadobudnutia je kúpnopredajná zmluva č. d .
Právna veta: Zámena lesného majetku vo vlastníctve štátu podlieha osobitným požiadavkám. Je preto nevyhnutné právne posúdiť splnenie osobitnej podmienky upravenej hypotéze právnej normy uvedenej v ustanovení § 50 ods. 7 zák. č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení účinnom ku dňu uzavretia zámennej zmluvy, a to udelenie súhlasu zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pri vymedzením vzťahu súhlasu ministerstva a zámennej zmluvy uzavretej správcom lesného majetku vo vlastníctve štátu je nutné vychádzať tak z predpisov verejného ako aj z predpisov súkromného práva. Svojim charakterom je súhlas definovaný ako ind ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R. o výmere X XXX mX., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky, parcela R., druh pozemku: lesné pozemky .
Právna veta: Podľa ustálenej judikatúry (rozsudky NS SR sp. zn. 1 Sžo 80/2007, sp. zn. 3Sžo/169/2010) správe katastra neprináleží oprávnenie posudzovať spôsobilosť listiny na zápis na základe preskúmavania oprávnenia orgánu na jej vydanie. Správa katastra nie je oprávnená na základe úsudku posudzovať platnosť alebo neplatnosť verejnej listiny, pretože takýmto rozhodnutím by zasiahla do vlastníctva vlastníka už zapísaného na liste vlastníctva. Správny orgán si nemôže otázky oprávnenia nakladania s neprideleným majetkom, platnosti prídelových listín, nulity právneho aktu, vznik vlastníckeho práva a tak spoch ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia - námietky spolu s ich ... vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Podľa ods. 2 tohto ustanovenia - námietky spolu s ich .
Právna veta: Pokiaľ by orgán ochrany prírody nepristúpil k takémuto riešeniu, ťažbou dreva resp. aj inou hospodárskou činnosťou zo strany žalobcu by sa aj podľa názoru súdu masív Smrekovice celkom vyťažil a potom by už v podstate nebolo ani čo chrániť v zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z.. T.j. podľa názoru súdu bolo namieste použitie uvedeného ustanovenia § 4 ods. 1, 2 zákona č. 543/2002 Z.z., ktorý podľa názoru súdu vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny má aj prevenčný charakter a teda zákaz ťažby tak, ako bol skonštatovaný vo výrokovej časti rozhodnutia prvostupňového správn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... životného prostredia zastavenie zámeru vyhlásiť PR Smrekovica. FSC Slovensko Banská Bystrica oznámilo, že v navrhovanej PR Smrekovica, lesné pozemky dotknuté žalobou, žalobca vykonáva ťažbu podkôrnikovej kalamity a s tým súvisiace hospodárske aktivity, pričom, aby nedošlo k poškodeniu ... štvrtým stupňom ochrany podľa § 15 zák. č. 543/2002 Z.z.. Žalovaný dal do pozornosti, že lesné pozemky dotknuté žalobou sú súčasťou navrhovanej PR Smrekovica, ktorá je súčasťou územia európskeho významu Veľká Fatra s .
Právna veta: Krajský súd zastáva názor, že na základe gramatického výkladu právnej normy ustanovenej v § 61 ods. 8 písm. i) pred bodkočiarkou zákona č. 543/2002 Z. z. predpokladom zániku nároku na náhradu za obmedzenie bežného hospodárenia je, ak sa náhrada uplatňuje v chránených lesoch a lesoch osobitného určenia, z takejto úpravy zákonodarca vyníma zákonnou výnimkou lesy v chránených územiach a iné časti lesov z hľadiska ochrany prírody. Iný gramatický výklad by bol nielen v rozpore so znením tejto právnej normy, ale súčasne s účelom zákona o ochrane prírody ako aj v rozpore s čl. 20 ods. 1 a 3 Úst ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... hospodáreniu v obdobných hospodárskych lesoch menej intenzívne. Prioritou je zachovanie ochrannej funkcie lesa. Ak by však predmetné lesné pozemky neboli chránené na základe ustanovení zákona o ochrane prírody a krajiny, mohol by vlastník pozemku vykonávať aj ... obmedzenia a mala by vlastníkom pozemkov patriť aj náhrada zodpovedajúca tomuto obmedzeniu. V žiadnom prípade nejde o lesné pozemky, kedy by aj pri bežnom obhospodarovaní bol v ochranných lesoch pokyn „bez zásahu“. Jednoznačne v priebehu decénia 2000 .
Právna veta: Podľa ods. 1 § 1 zákona 504/2003 Z.z. nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami osobitného predpisu o nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa to vzťahuje na podnájom. Podľa § 663 Občianskeho zákonníka nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne ( v dojednanej dobe ) užíval alebo z nej bral aj úžitky. Na vznik nájomného vzťahu je potrebné uzavretie nájomnej zmluvy, ktorej písomnú formu zákon nepredpisuje. Písomnú formu zmlúv vyžaduje napr. zákon 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na LV č. XXXX, parc.č. XXXX/XX orná pôda o výmere 31 295 m2 a parc.č. XXXX/X, lesné pozemky o výmere 599 m2, zapísané na LV č. XXXX. Pri pozemku parc.č. XXXX/XX je uvedený spôsob jeho využitia .
Právna veta: Vydržanie je osobitný originálny spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva zo zákona pri splnení zákonom požadovaných predpokladov. Jedným z týchto predpokladov je oprávnená držba. Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a používa plody a úžitky z nej, disponuje ňou príp. vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí a že s ňou nakladá ako s vlastnou musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné. Oprávneným je držiteľ, ktorý ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 853/4608 z celku na pozemku parc. č. 10907 pôvodne o výmere 7316 m2 v súčasnosti zapísaná výmera 5206 m2 - lesné pozemky zapísanom na LV č. XXX pre kat. úz. D. R.. Spoluvlastníkmi sa stali na základe dvoch kúpnych zmlúv uzavretých dňa .
Právna veta: Jednou z najobvyklejších foriem súčinnosti účastníkov konania so správnym orgánom je vyjadrenie sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré súvisia so získavaním podkladov pre rozhodnutie. Podstatou vyjadrenia je zaujatie postoja k určitým skutočnostiam. Tento inštitút je pre svoj význam zakotvený na viacerých miestach zákona - Správneho poriadku, napr. § 3 ods. 2, § 33 ods. 2, § 56. V konaní má účastník právo vyjadriť sa k podkladom, v ktoromkoľvek štádiu konania. Môže sa vyjadrovať k jednotlivých dôkazom, i k celkovému spôsobu prípravy podkladov, môže sa vyjadriť k otázkam skutkovým i právnym. Zmyslo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . Neznámych vlastníkov a vlastníkov, ktorých miesto trvalého pobytu alebo sídlo nie je známe, zastupuje fond alebo správca, ak ide o lesné pozemky; komisia doručí fondu alebo správcovi výpis z návrhu registra. Ak komisia nezačne doručovať výpisy z návrhu registra do siedmich dní .
Právna veta: Vlastníci, ktorí vyhlásia, že nemajú záujem o pozemky v zónach so zachovaním vlastníctva, bude ich nárok z týchto lokalít po dohode presunutý k ostatným pozemkom a scelený do jedného prípadne viacerých pozemkov. Ods. 16 týchto zásad tak umožňuje komasáciu pozemkov v danej zóne a so súhlasom vlastníka umožňuje poskytnutie nových pozemkov v iných lokalitách. Zóny označené ako lokality so zachovaním vlastníctva nepredstavujú pozemky vyňaté z pozemkových úprav v zmysle § 4 ods. 2 cit. zákona a zároveň nejde o pozemky, na ktoré sa vzťahuje režim podľa § 4 ods. 4 cit. zákona.

Úryvok z textu:
... vykoná v rámci zóny, pričom musia byť splnené kritéria minimálnej výmery 400 m2 pre poľnohospodársku pôdu resp. 2000 m2 pre lesné pozemky. Na základe súhlasu vlastníka možno previesť vlastníctvo z týchto lokalít do iných lokalít v rámci projektového bloku. Rovnako tak môže .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.