Nájdené rozsudky pre výraz: liberačné dôvody

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 505

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

148 dokumentov
12 dokumentov
17 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K právnemu posúdeniu veci súdom prvej inštancie odvolací súd uvádza, že všeobecná zodpovednosť za škodu je upravená v § 420 Občianskeho zákonníka. Osobitným predpisom (lex specialis) je zákon č. 324/2011 Z. z. o poštových službách, ktorý upravuje zodpovednosť poštového podniku za škodu v ustanovení § 38. Vo vzťahu k obom predpisom upravujúcim zodpovednosť za škodu platí, že priznanie nároku na náhradu škody predpokladá protiprávne konanie žalovaného, vznik škody na strane žalobcu a príčinnú súvislosť medzi protiprávnym konaním žalovaného a vznikom škody. V tomto prípade nebolo sporné, že došlo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 19Co/158/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3518200407 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Radoslav Svitana, PhD ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3518200407.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Rados
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Neobstojí ani námietka žalovanej, že konanie žalovanej, ktoré je predmetom tohto konania, predstavovalo bežnú prax medzi spoločníkmi a zároveň štatutárnymi orgánmi žalobcu (...) nakoľko prípadné konanie konateľa v súlade s bežnou praxou spoločnosti (ktorého následkom spoločnosti vzniká škoda) nie je liberačným dôvodom zodpovednosti konateľa spoločnosti s ručením obmedzeným za škodu podľa § 135a Ob.z. (...) Konanie konateľa v súlade s prípadnou praxou spoločnosti v žiadnom prípade konateľa nezbavuje zodpovednosti za škodu (ochrana záujmov spoločnosti má prioritu pred záujmami konateľov, prípadn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 26Co/67/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319201263 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Daniel Ilavský ECLI: ECLI:SK:KSTT:2021:2319201263.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z jeho predsedu JUDr. Daniela Ilavské
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 25. Odvolací súd nepovažoval za dôvodný ani argument žalovaného, ktorý s poukazom na ust. § 428 OZ dôvodil, že v danom prípade je daný liberačný dôvod, pretože žalovaný vyvinul všetko úsilie, ktoré možno po ňom požadovať, aby škode zabránil, keďže znaleckým posudkom ÚSI Žilina č. 34/2017, bola posudzovaná iba možnosť subjektívneho zabránenia dopravnej nehode, čo sa vymyká spod objektívnej zodpovednosti prevádzkovateľa a možnosti liberácie podľa § 428 OZ. Odvolací súd k tomuto argumentu považuje za potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 428 OZ platí, že prevádzkovateľ sa nemôže zbaviť svojej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/103/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2511211189 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 07. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martina Valentová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2018:2511211189.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUD
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Predpokladmi zodpovednosti správcu komunikácie v zmysle cestného zákona sú závady v zjazdnosti miestnej komunikácii, vznik škody a príčinná súvislosť medzi nimi, a to bez ohľadu na zavinenie (úmysel, či nedbanlivosť) správcu komunikácie. Závada v zjazdnosti miestnej komunikácie tak zakladá objektívnu zodpovednosť správcu komunikácie a je preto len na ňom, či preukáže, že nebolo v medziach jeho možností závadu odstrániť, alebo na ňu predpísaným spôsobom upozorniť. Chybou v zjazdnosti treba rozumieť takú významnú zmenu (zhoršenie) zjazdnosti komunikácie, ktorá síce je odstrániteľná bežnou ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/81/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3815213564 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 02. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Anderlová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2018:3815213564.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. I
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: 12. Citované ust. § 195 Zákonníka práce upravuje zodpovednosť zamestnávateľa za škodu spôsobenú zamestnancovi pracovným úrazom alebo v dôsledku choroby z povolania. Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na zdraví zamestnanca, ktorú utrpel ako pracovný úraz alebo ako chorobu z povolania je objektívnou zodpovednosťou, ktorá sa zakladá bez ohľadu na to, či zo strany zamestnávateľa došlo k porušeniu nejakej právnej povinnosti a rovnako bez ohľadu na zavinenie zamestnávateľa. Predpokladmi zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú pracovným úrazom sú existencia pracovnoprávneho vzťahu, vz ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 2CoPr/3/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8717203424 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mariana Muránska ECLI: ECLI:SK:KSPO:2019:8717203424.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že ust. § 7 ods. 1 písm. a/ v spojení s § 7 ods. 3 zák.č. 124/2006 Z.z. ukladá zamestnávateľovi povinnosť oboznámiť zamestnancov okrem iného aj s novými pracovnými prostriedkami. (...) Z vykonaného dokazovania správny orgánov vyplýva, že žalobca ako zamestnávateľ ti túto povinnosť nesplnil, pričom tvrdenie žalobcu, že zamestnanci boli komplexne poučení o predpisoch z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj tvrdenie, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci bola zo strany žalobcu zabezpečovaná nad rámec zákonných povinností v tejto obla ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 20S/174/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2019200325 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 11. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2019200325.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ľubomíra Bund
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Cestný zákon upravujúci v citovanom ust. § 9a ods. 2 zodpovednosť správcu komunikácie za škodu je vo vzťahu k ust. § 420 OZ špeciálnym predpisom. Predpokladom zodpovednosti správcu komunikácie za škodu podľa § 9a ods. 2 Cestného zákona je závada v zjazdnosti komunikácie ako príčina vzniku škody. Závadou v zjazdnosti treba rozumieť tak významnú zmenu (zhoršenie zjazdnosti komunikácie), ktorá je síce odstrániteľná bežnou údržbou, no svojim charakterom sa natoľko vymyká stavebnému stavu a dopravnotechnickému stavu pozemnej komunikácie a poveternostným vplyvom, že vodič ani pri obozretnej jazde re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 6Co/317/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4114211479 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 02. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marta Polyáková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2017:4114211479.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marty Poly
Merito veci Zmluva o pôžičke
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 657 Občianskeho zákonníka zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu. Pre uzavretie dohody o pôžičke sa nevyžaduje písomná forma, takže táto zmluva môže byť uzavretá i ústne alebo konkludentným spôsobom. Podstatnou náležitosťou obsahu takejto dohody je predovšetkým určenie predmetu pôžičky; z obsahu zmluvy musí vyplynúť i povinnosť dlžníka vrátiť veci rovnakého druhu (peňazí). Keďže táto zmluva je reálnou zmluvou (kontraktom), k jej uzavretiu zákon vyžaduje aj skutočné odovzda ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 21Cob/58/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2317216981 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Michal Novotný ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2317216981.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako preds
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súvislosti s právnym názorom správneho súdu je potrebné poznamenať, že zákonodarca v ustanovení § 173 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. poukazuje súd predovšetkým na jednoznačný zámer zákonodarcu zvýšiť náhradu za bolesť na dvojnásobok v prípadoch služobných zákrokov policajtov, pri ktorých bolo spôsobené poškodenie zdravia policajtovi inou osobou, za podmienky, že jej konanie smerovalo proti tomuto zákroku. Podľa názoru súdu zámerom danej právnej úpravy nebolo vyčleniť v súvislosti s dvojnásobnou výškou odškodnenia iba také konania smerujúce proti zákroku policajta, ktoré majú vyslovene útoč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8S/2/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7019200005 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 09. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7019200005.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Naďa a členov s
MENU