SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: listinný dôkaz


Približný počet výsledkov: 4383 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: listinný dôkaz
  • listinny nájdené 8492 krát v 6192 dokumentoch
  • dokaz nájdené 1313888 krát v 229812 dokumentochPrávna veta: : Krajský súd zdôrazňuje, že v záujme aplikácie zásady rovnosti strán v súdnom konaní podľa ust. § 18 O.s.p. a zabezpečenia rýchlej a účinnej ochrany práv v súdnom konaní podľa ust. § 6 O.s.p. je nevyhnutné dbať aj na práva žalobcu, ktorý rovnako, ako žalovaný, je oprávnený domáhať sa, aby jeho vec bola verejne prejednaná bez zbytočných prieťahov, ku ktorým právam žalobcu je takisto nevyhnutné prihliadať, t.z. nielen k právam žalovaného spôsobom, ktorý by bol na ujmu práv žalobcu. postupovať v súčinnosti so všetkými účastníkmi konania tak, aby ochrana práv bola rýchla a účinná, v spojení ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... mali charakter dodacieho listu, tak nebola relevantná odvolacia námietka žalovaného, že žalovaný nepodpísal žiadne protokoly o prevzatí tovaru. Faktúra ako listinný dôkaz súčasne slúžila ako doklad o dodaní tovaru žalovanému (č.l. 4, 5, 6 spisu, kde na faktúrach sa nachádza odtlačok .
Právna veta: Účelom právnej úpravy ustanovenia § 451 a následne Občianskeho zákonníka je zabrániť vzniku bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Ak však už bezdôvodné obohatenie vzniklo, právna úprava zabezpečuje povinnosť jeho vydania. Povinným na vydanie bezdôvodného obohatenia je ten, kto sa bezdôvodne obohatil. Oprávneným subjektom je ten v prospech ktorého sa vydanie takéhoto obohatenia má uskutočniť, teda na úkor koho bezdôvodné obohatenie vzniklo. Získané bezdôvodné obohatenie môže spočívať buď vo veciach, alebo výkonoch, ako aj v tom, že majetok zodpovednostného subjektu sa nezmenšil, hoci k takémut ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... práve tento užívať dodanú elektrickú energiu na odbernom mieste Vysoká nad Uhom č. 194. Žalobca však do spisu nepredložil žiaden listinný dôkaz preukazujúci danú skutočnosť. Žalobca nemal so žalovaným uzatvorený žiaden zmluvný vzťah a preto si cenu dodanej elektrickej energie uplatnil voči .
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva pritom netreba preukazovať účel konajúcej osoby, pre ktorý obchodné tajomstvo vyzradila, odplatnosť, či bezodplatnosť vyzradenia, zavinený charakter jej konania, ba dokonca ani jeho znalosť protiprávnosti svojho konania. Nevyžaduje sa ani to, aby vyzradenie obchodného tajomstva malo za následok vznik skutočného prospechu tretej osobe. Rozhodujúci je objektívny výsledok - porušenie obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
... potreby svojej podnikateľskej činnosti, ktorú začala vykonávať dňom 01. 01. 2006. Z uvedeného účtovného programu predložila súdu i listinný dôkaz nachádzajúci sa na čl. 143 až 145 ohľadne fakturácie činností, ktoré žalovaná vykonala po dátume 28. 02. 2006. ... potreby svojej podnikateľskej činnosti, ktorú začala vykonávať dňom 01. 01. 2006. Z uvedeného účtovného programu predložila súdu i listinný dôkaz nachádzajúci sa na čl. 143 až 145 ohľadne fakturácie činností, ktoré žalovaná vykonala po dátume 28. 02. 2006. .
Právna veta: Navrhovateľ sa svojim návrhom domáhal určenia neplatnosti hlasovania proti odporcovi, ktorý je právnickou osobou, ktorá spravuje spoločné časti, spoločné zariadenia domu, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy a zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome (§ 7 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z.z.). Spoločenstvo môže vykonávať len činnosti vymedzené zákonom (napr. hospodári s úhradami, s fondom prevádzky, údržby a opráv, s majetkom získaným svojou činnosťou; uzatvára zmluvy v rozsahu svojej činnosti; rozhoduje o rozúčtov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “, označil všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorých mená sa nachádzajú na prezenčnej listine k zápisnici zo zhromaždenia, ktorú ako listinný dôkaz založil do spisu. Súd konštatoval, že Uznesením 39C 356/2011-31 zo dňa 29.07.2011 bol navrhovateľ zrozumiteľne a .
Právna veta: V zmysle ust. § 450 Občianskeho zákonníka, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, súd náhradu škody primerane zníži, vezme pritom zreteľ najmä na to, ako ku škode došlo, ako aj na osobné a majetkové pomery fyzickej osoby, ktorá ju spôsobila, prihliadne pritom aj na pomery fyzickej osoby, ktorá bola poškodená. Zníženie nemožno vykonať, ak ide o škodu spôsobenú úmyselne. Citované ustanovenie zakotvuje tzv. moderačné právo súdu. Zmyslom tohto moderačného práva je zmiernenie vplyvu zodpovednosti za škodu tam, kde by uloženie povinnosti v plnom rozsahu predstavovalo s prihliadnutím na všetky okolnos ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... napriek predloženému vyjadreniu znalca. Vyjadrenie znalca Ing. A. E. nemôže byť brané ohľadne rýchlosti motorového vozidla do úvahy ani ako listinný dôkaz, a to preto, že sa neopiera o relevantné skutočnosti týkajúce sa nehodovej udalosti a nie je exaktne zdôvodnené. Záver znalca .
Právna veta: V danom prípade ide o prípad osobitnej zodpovednosti podľa ustanovenia § 421 Občianskeho zákona. Podľa tohto ustanovenia každý, kto od iného prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho záväzku, zodpovedá za jej poškodenie stratu alebo zničenie, iba že by ku škode došlo aj inak. Typickým prípadom je napríklad prevzatie veci do čistiarne. Zodpovednosť odporcu za škodu je bez zreteľa na jeho zavinenie. Môže sa zbaviť svojej zodpovednosti, len ak by preukázal, že by ku škode došlo aj inak, teda, že by k nej došlo aj za predpokladu, keby vec nebola prevzatá, ak príčina škody bola v povahe veci, v jej ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zložení a vzhľadom na to, upozorňovala na prípadnú nevhodnosť čistenia kobercov. Pokiaľ odporca predložil ako listinný dôkaz čestné prehlásenie vedúcej čistiarne kobercov, ktorá všetkých zákazníkov, ktorí si dávajú čistiť plyšové koberce informuje o ... na čistenie odporcovi. Tieto skutočnosti však vyvrátili jednak kontrolný znalecký posudok znalkyne Ing. Pastirikovej a aj listinný dôkaz, odborný posudok Ústavu v Žiline, ktoré jednoznačne po ohliadnutí kobercov, zistení ich materiálového zloženia, dospeli .
Právna veta: Pri skúmaní základnej otázky ( či články zverejnené v denníku B. O. vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona, a teda či sa na užívanie týchto článkov vzťahujú ustanovenie autorského zákona) dospel k záveru, že v zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a spracovaných a prípadne aj vl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... písomných podaniach zo dňa 1.3.2010, 14.5.2010 a na pojednávaní dňa 15.5.2010 neúspešne navrhol vykonať listinný dôkaz - výpis článkov, ktoré pri poskytovaní monitoringu médií poskytol odporca svojim odberateľom v období október až december 2009. Možnosti navrhovateľa získať .
Právna veta: Pre vznik kúpnej zmluvy treba zhodný prejav vôle zmluvných strán. Základné náležitosti kúpnej zmluvy sú určenie predmetu kúpy, kúpna cena. Okrem toho kúpna zmluva môže obsahovať aj vedľajšie dojednania, ktorých predmetom môžu byť okrem iného skutočnosti, ako určenie vecí jednotlivo, alebo podľa druhu a pod.. Treba zdôrazniť, že vec ako predmet kúpy nemusí existovať už v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Možno kúpiť aj veci, ktoré môžu iba vzniknúť v budúcnosti. Odvolací súd zdôrazňuje, že práva a povinnosti zmluvných strán sú vzájomné, synalagmatické, z čoho vyplýva, že každý z účastníkov je povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... -ročnej všeobecnej premlčacej doby upravenej v § 101 O. z.. K tvrdeniu, že k premlčaniu nedošlo, zdôraznil, že súdu ako listinný dôkaz predložil knihu došlej pošty spoločnosti Y., spol. s r.o., na adresu ktorej mu navrhovateľ doručil faktúru a adresa ktorej .
Právna veta: Pri posudzovaní miery, akou sa majú deti, ktoré žijú v domácnosti s rodičmi, podieľať na úhrade potrieb rodiny, teda aj nákladov na bývanie, je potrebné vychádzať zo schopností, možností a majetkových pomerov dieťaťa (aj dospelého) a nemožno ju posudzovať len aritmeticky, napr. podľa počtu členov domácnosti (§ 43 ods. 2 Zákona o rodine). KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU Navrhovateľ, ako invalidný dôchodca podal žalobu najprv na svojho syna a potom aj na svoju bývalú manželku a dvoch synov o zaplatenie 1.694,15 eur s príslušenstvom, nakoľko aj po rozvode žili určitý čas všetci v spoločne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v akom bol preukázaný, ako v prejednanej veci aj okresný súd rozhodol. Pokiaľ navrhovateľ v odvolacom konaní predložil listinný dôkaz - potvrdenie bytového družstva, ktorým preukazuje výšku svojho nároku proti odporcom, uvedený dôkaz odvolací súd už nemohol vykonať ... právnu úpravu, potvrdenie bytového družstva z 23.11.2011, ktoré navrhovateľ pripojil k odvolaniu, mal možnosť ako listinný dôkaz predložiť pred prvostupňovým súdom, spolu s ďalšími listinami, ktoré 05.12.2011 osobne doručil do podateľne okresného .
Právna veta: Samotné konanie o obmedzení alebo pozbavení spôsobilosti na právne úkony fyzickej osoby je závažným zásahom do jej osobnostných práv. Je preto dôvodné pokiaľ konanie o spôsobilosti na právne úkony (pozbavenie, obmedzenie alebo vrátenie spôsobilosti na právne úkony) nezačína na návrh zdravotníckeho zariadenia, u ktorého sa predpokladá odborná znalosť zdravotného stavu osoby, o spôsobilosť ktorej ide, aby súd od navrhovateľa v konaní o pozbavenie spôsobilosti na právne úkony žiadal predložiť lekárske vysvedčenie o duševnom stave osoby, ktorej sa konanie týka. Zákonodarca zakotvením uvedeného ust ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neho vzbudili vážne pochybnosti o duševnom stave jeho manželky. Zároveň nad rámec toho predložil súdu prvého stupňa aj ďalší listinný dôkaz, a to čestné prehlásenie U. D., ktorá je sestra odporkyne a z ktorého tiež vyplývajú skutočnosti preukazujúce existenciu ... neho vzbudili vážne pochybnosti o duševnom stave jeho manželky. Zároveň nad rámec toho predložil súdu prvého stupňa aj ďalší listinný dôkaz, a to čestné prehlásenie U. D., ktorá je sestra odporkyne a z ktorého tiež vyplývajú skutočnosti preukazujúce .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.