SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1234112
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65983
USSR: 38405
NSČR: 126777
NSSČR: 69187
USČR: 81031
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428847
Krajské súdy (ČR): 47967
Posledná aktualizácia
05.12.2020 06:25

Nájdené rozsudky pre výraz: listinný dôkaz


Približný počet výsledkov: 4383 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: listinný dôkaz
  • listinny nájdené 8492 krát v 6192 dokumentoch
  • dokaz nájdené 1313888 krát v 229812 dokumentochPrávna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, aj keď sú vo vy hláške č. 32/1965 Zb. ( v znení neskorších predpisov ) upravené spoločne. Rovnako ako podmienky pre priznanie, tak aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať zvlášť. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia slúžia na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí a kompenzovanie životných obmedzení vyvolaných úrazom. Priznanie nároku na bolesť nepodmieňuje priznanie ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , spolu 368,125 bodov. 4/ V znaleckom posudku M.. P. W., R.., zo dňa 2. 4. 2007, ktorý predložila ako listinný dôkaz žalobkyňa, stanovil : bodové hodnotenie bolestného vo výške 170,625 bodov : 232b - poranenie píšťalového nervu vľavo s prerušením vodivých vlákien - 65 .
Právna veta: árok na vyplatenie poistného plnenia nie je nárokom na náhradu škody spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (§ 420, § 427 Občianskeho zákonníka), ale ide o zvláštny nárok poisťovne vyplývajúci zo špeciálneho právneho predpisu. Uvedené právo poisťovne je osobitným originálnym nárokom poisťovne (t.j. špecifickým právom poisťovne upravené špeciálnym právnym predpisom v SR a to zákonom č. 381/2001 Z. z.). Keďže k dopravnej nehode došlo na území Českej republiky regresný nárok žalobcu ako prechod práva poisteného na náhradu škody na poisťovňu (cesia) by mal byť posudzovaný podľa zákona č. 16 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... povahu listinného dôkazu. Doplnok znaleckého posudku, z ktorého vychádza súd nebol nariadený súdom, preto by sa mal hodnotiť iba ako listinný dôkaz. Súd však primárne vychádza iba zo záverov doplnku znaleckého posudku, ktorý sa vzťahuje k trestnej zodpovednosti vodiča vozidla, ktorá nemá .
Kľúčové slová: postúpenie pohľadávky, postúpenie pohľadávky banky

Právna veta: Predpokladom postupiteľnosti pohľadávky banky na inú osobu je, aby bol ohľadom tejto pohľadávky klient v omeškaní aspoň 90 dní a aby ho banka na jej splnenie písomne vyzvala. Ak tieto predpoklady nie sú splnené, pohľadávku banky nie je možné postúpiť tretej osobe, pretože tomu bráni už citované ustanovenie § 525 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak určitú pohľadávku nie je možné postúpiť (teda jej postúpenie je objektívne neprípustné, zakázané), potom jej následné postúpenie inému subjektu je svojím obsahom a účelom v priamom rozpore so zákonom a ako také je neplatné v zmysle § 39 Občianskeh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zotrval vo vzťahu s bankou, s ktorou dojednal finančnú službu) a že predmetná pohľadávka sa stala splatnou pred jej postúpením. Listinný dôkaz predložený žalobcom, obsahujúci oznámenie právnej predchodkyne žalobkyne o postúpení pohľadávky žalobkyni (vyhotovené po uzavretí zmluvy o postúpení pohľadávky), nepredstavuje jednostranný .
Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje s názorom, že z obsahu ustanovenia § 215 ods. 5 TP nevyplýva zákaz „sprístupnenia“ uznesenia o zastavení trestného stíhania iným osobám ako v ňom vymedzeným, pretože toto ustanovenie len upravuje okruh osôb, ktorým sa predmetné uznesenie musí z procesnoprávnych dôvodov doručiť. Pretože TP ako osobitný predpis neobsahuje výslovný zákaz sprístupniť uznesenie o zastavení trestného stíhania aj iným osobám, je dôvodné konštatovať, že takéto uznesenie (aj jeho obsah) možno za dodržania podmienok stanovených v § 6 TP sprístupniť aj tretím osobám.

Úryvok z textu:
... samostatne po právnej i skutkovej stránke, nezávisle na hodnotení a stanovisku orgánu prvého stupňa. Pri rozhodovaní o odvolaní hodnotil každý listinný dôkaz nachádzajúci sa v priloženom spisovom materiáli jednotlivo a všetky listinné dôkazy v ich vzájomnej súvislosti za účelom dôsledne zistiť skutočný .
Právna veta: 99. Vymedzením pozemku pohrebiska v územnom pláne, tak že hranica pohrebiska by sa nachádza vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemkov žalobcu má za následok obmedzenie vlastníckeho práva žalobcu. Obmedzenie spočíva v tom, že mu je bránené, aby na pozemkoch realizoval výstavbu a využíval ich spôsobom, ktorý pôvodne zamýšľal (výstavbu rodinných domov, čo bolo v súlade s prijatým územným plánom). Už samotné vymedzenie verejnoprospešnej stavby v územnom pláne a s ňou spojené zákonné ochranného pásma zasahujúce na pozemky žalobcu predstavuje značné obmedzenie jeho vlastníckeho p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... určitosť a zrozumiteľnosť, čo do dôvodu a aj výšky, čo musí byť poznateľné z listiny. Žalobca v konaní nepredložil žiadny listinný dôkaz preukazujúci uznanie dlhu zo strany žalovaného, ktorého obsahom by bol prísľub zaplatiť dlh, uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Aj .
Právna veta: Súd zdôrazňuje, že lehota na podanie repliky bola žalobcovi predĺžená, pričom moment začatia plynutia lehoty sa nezmenil (išlo stále o tú istú lehotu). Pokiaľ žalobca mal za to, že predĺženie pôvodnej lehoty sa počíta od doručenia oznámenia súdu o predĺžení lehoty do jeho elektronickej schránky a od tohto momentu počítal predĺženie lehoty, tento záver je nesprávny. Správny súd totiž neurčil žalobcovi novú lehotu na podanie repliky, ktorej začiatok by sa počítal od doručenia oznámenia tejto lehoty žalobcovi, ale len predĺžil pôvodnú lehotu. Iným výkladom by došlo k neoprávnenému zvýhodnen ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Kľúčové slová: dobré mravy, neoprávnený odber plynu, maloletí pachateľe

Právna veta: Odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvej inštancie, že by bolo v rozpore s dobrými mravmi zaviazať na zaplatenie škody vzniknutej neoprávneným odberom zemného plynu žalovaných v 1. a 2. rade, ktorí mali v čase začiatku žalobcom tvrdeného neoprávneného odberu zemného plynu vek 13 a 15 rokov. Z hľadiska žalobcom dostatočne podloženého záveru o osobe škodcu by bolo v rozpore s dobrými mravmi, ak by mali nahradiť škodu za neuhradený zemný plyn, v tom čase maloletí žalovaní, ktorí boli členmi domácnosti na adrese odberného miesta. A to len z toho dôvodu, že sú v katastri nehnuteľnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , ale aj správnosti listiny. 19. Odvolací súd prisvedčuje tvrdeniu žalobcu, že v bode 8. odôvodnenia napadnutého rozhodnutia nie je uvedený listinný dôkaz - Montážny list zo dňa 21.05.2009, ktorý je prílohou vyjadrenia žalobcu k odporu žalovaného v 2. rade zo dňa .
Právna veta: V danom prípade daňová kontrola trvala 376 dní, teda dlhšie ako predpisuje daňový poriadok. V prípade prekročenia lehoty na vykonanie daňovej kontroly daňovým úradom a táto nebola ukončená v zákonom stanovenej lehote, nie je možné pokračovať vo vyrubovacom konaní, pretože dôkazy zabezpečené v priebehu daňovej kontroly nadobudnú povahu nezákonne získaného dôkazného prostriedku.

Úryvok z textu:
... . neboli zrejme oboznámení, čo však ale nie je v žiadnom prípade pochybením na strane žalobcu. 14. Žalobca nepredložil správcovi dane listinný dôkaz - úradne preložené a apostilované potvrdenie štátneho sekretára štátu Delaware, USA zo dňa 16.01.2015, v ktorom príslušné americké autority .
Právna veta: Občianske právo nedefinuje pojem zavinenia a pri skúmaní tejto otázky vychádza tradične z trestného práva hmotného. Zavinenie je založené na dvoch zložkách, a to vedomostnej a vôľovej zložke. Pri úmyselnom zavinení je zastúpená tak vedomostná, ako aj vôľová zložka. Pri nedbanlivosti je daná len vedomostná zložka. Definícia úmyselného zavinenia je obsiahnutá v ustanovení § 15 Trestného zákona. Podľa § 15 Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ a/ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom alebo b/ vedel, že svojím konaním ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... skôr ako v decembri 2013, kedy kontaktovala Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS. Žalobkyňa predložila prvoinštančnému súdu o tejto skutočnosti listinný dôkaz (č.l. 27 a č.l. 74 súdneho spisu), ktorý žalovaný relevantným spôsobom nespochybnil. Nemožno sa preto stotožniť so záverom .
Právna veta: Obsahom vlastníckeho (spoluvlastníckeho) práva, je okrem iného, aj oprávnenie vlastníka vec v medziach zákona užívať. Vec môže byť v spoluvlastníctve aj viacerých osôb, pričom spoluvlastnícky podiel vyjadruje mieru účasti spoluvlastníka na vzťahu k spoločnej veci a to aj pokiaľ ide o užívanie spoločnej veci. Každý zo spoluvlastníkov je v zmysle § 137 ods. 1 OZ oprávnený spoločnú vec užívať v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu. V prípade, že spoluvlastníkovi nie je zabezpečené užívanie spoločnej veci v rozsahu jeho spoluvlastníckeho podielu, má právo na poskytnutie tomu zodpovedajúcej náh ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v súlade s príslušnými ustanoveniami CSP, napr. ak súd nevykonal dokazovanie na pojednávaní, svedok nebol o svojich povinnostiach riadne poučený, listinný dôkaz nebol vykonaný zákonným spôsobom, stranám sporu v rozpore so zákonom nebolo poskytnuté právo vyjadriť sa k návrhom na dôkazy a .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.