Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1065161
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63358
USSR: 34570
NSČR: 120668
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420509
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
07.12.2019 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: majetkové pomery odporkyne


Približný počet výsledkov: 179 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: majetkové pomery odporkyne
  • majetkovy nájdené 411208 krát v 81137 dokumentoch
  • pomery nájdené 166679 krát v 53401 dokumentoch
  • odporkyna nájdené 594481 krát v 46791 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty


Právna veta: Pokiaľ navrhovateľ v konaní, využil možnosť dať sa právne zastúpiť a v súvislosti s týmto, mu vznikli trovy konania, nemožno bez ďalšieho aplikovať na ich náhradu, ust. § 150 O.s.p. a neprihliadnuť na to, aký bol postoj odporkyne v tomto konaní. V konečnom dôsledku, tieto trovy v konaní vzniknúť nemuseli, pretože preukázateľne pred podaním návrhu, ju navrhovateľ k dobrovoľnému vyrovnaniu svojho nároku vyzval a v konečnom dôsledku, ako uvádza navrhovateľ v písomnom vyjadrení k odvolaniu, ani istinu, na ktorú bola súdnym rozhodnutím zaviazaná, odporkyňa neuhradila a to ani v splátkach. T ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/352/2013 3812209075 10.07.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3812209075.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne, v právnej veci navrhovateľa: E. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom K., A. č. XX, zast. Mgr. Martinom Majerčíkom, advokátom so sídlom Bratislava, Krajinská č. 30, proti odporkyni: C. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom O., ul. B. č. XX, zast. Mgr. Vladimírom .
Právna veta: V ustanovení § 150 ods. 1 prvej vety O.s.p. je fixované moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich postup súdu pri posudzovaní a rozhodovaní o náhrade trov konania. Zákonná úprava aplikácie moderačného ustanovenia podľa citovaného ustanovenia predpokladá, že musí ísť o dôvody hodné osobitného zreteľa a musí ísť o výnimočné okolnosti. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa považujú určité druhy konania alebo určitá procesná situácia, ide teda o dôvod daný charakterom konania alebo charakterom procesnej situácie. Za dôvody hodné osobitného zreteľa sa tiež považujú sociál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhrada trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p., náhradu trov konania nepriznal. Vzal do úvahy osobné a majetkové pomery odporkyne. Odporkyňa je v súčasnej dobe nezamestnaná, je evidovaná Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny B. Z. bez nároku na dávku .
Právna veta: Povinnosť prispievať na výživu rozvedeného manžela, na rozdiel napríklad od vyživovacej povinnosti rodičov alebo vzájomnej vyživovacej povinnosti medzi manželmi, nevzniká priamo zo zákona, ale len na základe dohody rozvedených manželov alebo rozhodnutia súdu. Súd preto za predpokladu, ak nedôjde medzi bývalými manželmi k dohode o dobrovoľnom príspevku na výživu rozvedeného manžela a odkázaný bývalý manžel sa obráti na súd s návrhom na jeho určenie (resp. zrušenie už priznaného nároku na príspevok), je povinný mať v konaní preukázané naplnenie hmotnoprávnych podmienok pre oprávnenosť nároku na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a zabezpečiť si tak stabilný zdroj príjmu, rovnako mal súd preukázané, že ani celková sociálna situácia a majetkové pomery odporkyne nenapĺňajú zákonné kritériá odkázanosti rozvedenej manželky na príspevok na výživu od rozvedeného manžela. Odporkyňa je výlučnou vlastníčkou ... stav, ako aj zdravotný stav maloletých detí, ktoré má v osobnej starostlivosti. Taktiež súd prihliadol aj na majetkové pomery odporkyne, ktorá je vlastníčkou bytu, tento prenajíma, pričom má náklady spojené aj s podnájmom. Súd potom zhrnul .
Právna veta: V zmysle § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v znení účinnom ku dňu 30.6.2010 odplata za poskytnutie peňažných prostriedkov podľa spotrebiteľskej zmluvy nesmie podstatne prevyšovať odplatu obvykle požadovanú na finančnom trhu za spotrebiteľské úvery v obdobných prípadoch. Banky na finančnom trhu nepochybne pôsobia a hoci možno dať navrhovateľovi za pravdu, že na finančnom trhu pôsobia aj iné inštitúcie, tak z hľadiska relevantného trhu /požičiavanie peňažných prostriedkov/ sú popri bankách inými subjektmi pôsobiacimi na tomto trhu v najväčšej miere nebankové inštitúcie, ktoré poskytujú pôžičky, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... výške 12,67 % ročne , ktorú výšku odplaty za poskytnutie spotrebiteľského úveru mal za primeranú vzhľadom na pomerne stabilné osobné a majetkové pomery odporkyne v čase uzavretia zmluvy, pomerne nízku sumu úveru a strednú dobu splácania úveru. Odporkyňa mala teda navrhovateľovi zaplatiť z uzavretej .
Právna veta: K všeobecným hľadiskám na ktoré súd prihliada pri určovaní vyživovacej povinnosti patria predovšetkým odôvodnené potreby dieťaťa, ktoré môžu byť rôzne a sú závislé od jeho veku, zdravotného stavu, obsahu a spôsobu jeho prípravy na budúce povolanie, od hodnoty jeho majetku, prípadne od výšky vlastných príjmov dieťaťa a sú bezprostredne ovplyvňované schopnosťami, možnosťami, ako aj majetkovými pomermi rodičov. Účelom výživného ako jednej zo základných súčastí rodičovských práv a povinností je uhradzovanie nielen odôvodnených hmotných potrieb dieťaťa ( jedlo, ošatenie, obuv a pod.), ale aj ďalšíc ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd dospel k záveru, že súdom prvého stupňa určené výživné v plnom rozsahu zohľadňuje možnosti, schopnosti a majetkové pomery odporkyne a to i s poukazom na zvýšenie platieb za bývanie, ako aj prihliada na odôvodnené potreby navrhovateľky, ktorá ... odvolací súd dospel k záveru, že súdom prvého stupňa určené výživné v plnom rozsahu zohľadňuje možnosti, schopnosti a majetkové pomery odporkyne a to i s poukazom na zvýšenie platieb za bývanie, ako aj prihliada na odôvodnené potreby navrhovateľky, ktorá .
... návrh navrhovateľa nie je dôvodný. Navrhovateľ v konaní nepreukázal, že nie je schopný sám sa živiť a taktiež možnosti a majetkové pomery odporkyne jej neumožňujú platiť príspevok na výživu rozvedeného manžela. Dôvodom podania návrhu sú sociálne dávky pre priznanie ktorých, sa vyžaduje skoršie .
... ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č.87/1995Z.z. Súd vzhľadom na osobné a majetkové pomery odporkyne jej povolil podľa § 160 ods. 1 O.s.p. pohľadávku navrhovateľa vyrovnať v splátkach po 20,-€ mesačne počnúc právoplatnosťou ... ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č.87/1995Z.z. Súd vzhľadom na osobné a majetkové pomery odporkyne jej povolil podľa § 160 ods. 1 O.s.p. pohľadávku navrhovateľa vyrovnať v splátkach po 20,-€ mesačne počnúc právoplatnosťou .
... nepovažoval uvedenú zmluvnú pokutu vo vzťahu k hodnote a významu zabezpečovanej pohľadávky za neprimerane vysokú. Súd vzhľadom na osobné a majetkové pomery odporkyne povolil tejto podľa § 160 ods. 1 O.s.p. pohľadávku navrhovateľa uhradiť v splátkach určených vo výške 100,- EUR .
... súd za preukázané, že návrh navrhovateľa nie je dôvodný. Súd návrh zamietol, nakoľko nemal za preukázané, že schopnosti, možnosti a majetkové pomery odporkyne v danej veci prispievať na výživu navrhovateľa sú a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku. O .
... vysoký, nie je dohodnutý v rozpore so zákonom a ani v rozpore s dobrými mravmi. Súd vzhľadom na osobné a majetkové pomery odporkyne povolil jej podľa § 160 ods. 1 O.s.p. pohľadávku navrhovateľa vyrovnať v splátkach po 300 € mesačne počnúc právoplatnosťou .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.