Nájdené rozsudky pre výraz: manželstvo

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 61834

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

1658 dokumentov
1190 dokumentov
148 dokumentov
32 dokumentov
148 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Uzavretie manželstva je prejavom dobrovoľného slobodného rozhodnutia do manželstva vstupujúcich manželov, a to s vedomím utvorenia takto rodiny vyznačujúcej sa jednak atribútom trvalosti založeného spoločenstva a na druhej strane jej harmonického fungovania a uvedené aspekty by mali v manželstve pretrvávať po celý čas jeho existencie. Zákon o rodine zakotvuje u existujúceho manželstva aj právo oboch manželov reagovať na vývin vzájomných vzťahov vyhodnocovaním toho, či dôvody vedúce k dobrovoľnému a slobodnému rozhodnutiu vytvoriť s niekým trvalé životné spoločenstvo stále existuje, a ak to ta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoP/36/2019 4619200654 05. 09. 2019 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2019:4619200654.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej- Polákovej, v právnej veci navrhovateľky: C. Z., rod. M., nar.
Právna veta: Podľa čl. 1 základných zásad Zák. o rodine manželstvo je zväzok muža a ženy, spoločnosť tento jedinečný zväzok všestranne chráni, napomáha jeho dobru, preto podľa § 22 Zák. o rodine k zrušeniu manželstva možno pristúpiť iba v odôvodnených prípadoch. Podmienky zrušenia manželstva rozvodom upravuje ust. § 23 Zák. o rodine, podľa ktorého súd môže na návrh jedného z manželov manželstvo rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželstva nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Pri skúmaní, či vzťahy medzi manž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/206/2013 1412212682 17.09.2013 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2013:1412212682.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členiek senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej v právnej veci navrhovateľky: I. G. G. W., X. X., L. Z. X/a,
Právna veta: Rozvod manželstva je podľa slovenského rodinného práva jediná prípustná forma zániku manželstva počas života oboch manželov. Zánik manželstva nastane dňom, keď rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť. Predstavuje úplné zrušenie manželstva konštitutívnym rozhodnutím súdu v konaní iniciovanom niektorým z manželov. Na rozvod manželstva neexistuje právny nárok. Slovenské rodinné právo nepozná tzv. absolútne dôvody rozvodu, v prípade ktorých súd musí manželstvo rozviesť. Je výlučne na posúdení súdu, či sú splnené hmotno-právne dôvody, ktoré zákon ustanovuje pre rozvod manželstva. Mode ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 8CoP/390/2012 7111228716 28.02.2013 JUDr. Marianna Hrabovecká ECLI:SK:KSKE:2013:7111228716.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Marianny Hraboveckej a členiek senátu JUDr. Diany Solčányovej a JUDr. Frederiky Zozuľákovej v právnej veci navrhovateľa K.. U. S. nar. XX.X.XXXX bývajúceho v V.
Právna veta: Jednostranný záujem manželky o zotrvanie v manželstve nemôže byť sám o sebe dôvodom, aby súd nútil manžela zotrvať vo vzťahu, ktorý považuje za neperspektívny, pretože na naplnenie účelu manželstva je potrebná snaha oboch strán, vzájomné pochopenie a citové zblíženie.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/385/2015 8415200497 29. 11. 2016 JUDr. Eliška Wagshalová ECLI:SK:KSPO:2016:8415200497.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Elišky Wagshalovej a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci navrhovateľa N. Y., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom R. námestie XX,
Právna veta: Podľa § 14 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine manželstvo je neplatné, ak vyhlásenie o uzavretí manželstva nebolo urobené slobodne, vážne, určito a zrozumiteľne. O tom, že manželstvo je neplatné podľa odseku 1, súd rozhodne na návrh ktoréhokoľvek manžela. Právo manžela podať návrh na začatie konania o neplatnosti manželstva podľa odseku 1 zanikne uplynutím jedného roka odo dňa, keď sa o dôvodoch neplatnosti manželstva podľa odseku 1 dozvedel. Podľa § 15 ods. 1 ak sa konanie o neplatnosti manželstva na návrh niektorého z manželov už začalo, môže súd rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, aj po sm ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Banská Bystrica 31P/257/2011 6111224210 12.04.2013 Mgr. Jana Diškanová ECLI:SK:OSBB:2013:6111224210.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Banská Bystrica, v konaní pred sudcom Mgr. Janou Diškanovou, v právnej veci navrhovateľky U. X., nar. XX. XX. XXXX, bytom U. XX, V. V., zast. L.. P. V., advokátom so sídlom F. XX, V. V. proti odporkyni R. U., nar. XX
Právna veta: 6. Podľa § 22 Zákona o rodine k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch. 7. V zmysle § 23 ods. 1, 2, 3 Zákona o rodine súd môže manželstvo na návrh niektorého z manželov rozviesť, ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Súd zisťuje príčiny, ktoré viedli k vážnemu rozvratu vzťahov medzi manželmi a pri rozhodovaní o rozvode na ne prihliada. Súd pri rozhodovaní o rozvode vždy prihliadne na záujem maloletých detí. Súd pri posudzov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/96/2017 3816202826 21. 09. 2017 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2017:3816202826.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Škultétyovej a sudcov JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v konaní o rozvod manželstva navrhovateľa - manžela S., zastúpeného D. a manželk
Právna veta: Podľa § 9 ods. 1 ZoR Manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou ženou; v takom prípade súd aj bez návrhu rozhodne, že manželstvo je neplatné. Podľa § 13 ods. 1 a ods. 2 ZoR ak manželstvo zaniklo, súd nemôže rozhodnúť o tom, že manželstvo je neplatné, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak bolo manželstvo uzavreté so ženatým mužom alebo s vydatou ženou, medzi predkami a potomkami alebo medzi súrodencami, súd rozhodne o tom, že manželstvo je neplatné, aj po jeho zániku. To isté platí o manželstve uzavretom medzi osobami, ktoré sú v príbuzenskom pomere na základe osvojenia. Nepl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Kežmarok 6P/25/2010 8410200626 22.11.2011 JUDr. Bohuslav Majerníček ECLI:SK:OSKK:2011:8410200626.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Kežmarku samosudcom JUDr. Bohuslavom Majerníčkom v právnej veci T. L., B.. XX.XX.XXXX, X. Ž. XXX/XX, V., za účasti C. V. - opatrovníka na zastupovanie K. L., B.. XX.XX.XXXX, Z.. XX.XX.XXXX, na podnet C. P. I., v konan
Právna veta: Pod pojmom manželstvo nie je možné chápať len faktické spolužitie muža a ženy. Je to zväzok muža a ženy, jediná forma spolužitia dvoch osôb rozdielneho pohlavia výrazne regulovaná ZR. Manžel a manželka sú si rovní v právach a povinnostiach. Hlavným účelom manželstva je založenie rodiny a riadna výchova detí. Rodičovstvo je spoločnosťou mimoriadne uznávaným poslaním ženy a muža. Všetci členovia rodiny majú povinnosť vzájomne si pomáhať. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených zákono ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Galanta 13P/388/2012 2312232197 28.02.2013 JUDr. Gabriela Véghová ECLI:SK:OSGA:2013:2312232197.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Galanta, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Gabrielou Véghovou, v právnej veci navrhovateľky : V.. P. Č.Y. T.. E., nar. X.X.XXXX, trvale bytom N. Č.. XXXX t.č. bytom S.Š. XXX/XX, v konaní zast. advokátkou Mgr. Ivicou Ši
Právna veta: Podľa § 24 ods. 4 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákon o rodine“), súd pri rozhodovaní o výkone rodičovských práv a povinností alebo pri schvaľovaní dohody rodičov rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa najmä na jeho citové väzby, vývinové potreby, stabilitu budúceho výchovného prostredia a na schopnosti rodiča dohodnúť sa na výchove a starostlivosti o dieťa s druhým rodičom. Súd dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na výchovu a starostlivosť zo strany o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15CoP/90/2012 6110219650 16.01.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6110219650.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov Mgr. Jaroslava Galla a JUDr. Oľgy Maľovej, v právnej veci starostlivosti súdu o maloletého H. Z., nar. XX. X. XXXX, bytom a
MENU