Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1045362
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62899
USSR: 34388
NSČR: 119619
NSSČR: 63879
USČR: 77324
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 419017
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
18.10.2019 04:27

Nájdené rozsudky pre výraz: medveď hnedý


Približný počet výsledkov: 103 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: medveď hnedý
  • medved nájdené 5769 krát v 1402 dokumentoch
  • hnedy nájdené 2024 krát v 519 dokumentochPrávna veta: Súdna prax pripúšťa možnosť preskúmavania zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu o nepriznaní postavenia účastníka, avšak len pod podmienkou, že správne konanie, do ktorého chce žalobca vstúpiť, v čase preskúmavania zákonnosti rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka správneho konania žalobcovi trvá. Preto je potrebné, aby súd v každom konkrétnom konaní zisťoval stav správneho konania, konkrétne či sa nejedná o právoplatne skončenú vec. V prípade zistenia, že správne konanie je právoplatne skončené je potrebné zastaviť podľa § 250b ods. 3 O.s.p., keďže, ako je vyššie uvedené, neexistuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dňa 19.03.2014, v ktorom uvádza, že predmetné rozhodnutie bolo realizované tým, že došlo k odstrelu medveďa hnedého o čom svedčí hlásenie o usmrtení medveďa hnedého doručené žalovanému dňa 05.11.2008. Podľa § 244 ods. 1 O.s.p., v správnom ... vo veci žiadosti Slovenského poľovníckeho zväzu, Poľovníckeho združenia Machy v konaní o povolenie výnimky z podmienok ochrany chráneného živočícha - medveďa hnedého. Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave pôvodne vedený pod sp. zn. 3S 171/2008 zo dňa 13.01.2009 bola .
Právna veta: Celoročná druhová ochrana medveďa hnedého ako chráneného živočícha európskeho významu je zabezpečená zákonom č. 543/2002 Z. z., ktorý ustanovuje v súvislosti s uvedeným živočíšnym druhom zakázané činnosti a zároveň aj podmienky, za ktorých možno povoliť výnimku z ochrany. Povoliť výnimku možno len za predpokladu, že neexistuje iná alternatíva a zároveň udelená výnimka neohrozí zachovanie populácie dotknutého druhu, pričom pre povolenie výnimky musí byť súčasne splnený niektorý z taxatívne vymedzených dôvodov uvedených v § 40 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. Naďalej platí, že populáciu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa viac ako vyššie citovanými ustanoveniami právnych predpisov, riadi názorom žiadateľa o potrebe poľovného obhospodarovania medveďa hnedého, než prísnou ochranou medveďa hnedého a podmienkami na udelenie výnimiek z nej a preto záver žalovaného je v rozpore s ... sa nachádza na území európskeho významu SKUEV Ďumbierske Tatry, v ktorom je predmetom ochrany medveď hnedý. Uviedol, že samotný priaznivý stav ochrany medveďa hnedého na území sústavy NATURA 2000, kde je predmetom ochrany aj tento živočíšny druh .
Právna veta: V súvislosti s hore uvedeným (§ 1 O.s.p.) Najvyšší súd zdôrazňuje, že nesprávnym právnym posúdením veci je chybný právno-aplikačný proces, kedy na základe zisteného skutkového stavu dochádza k omylu v procese jeho subsumácie (podriadenie) existujúcemu pozitívnemu právu vrátane právu úniovému a medzinárodných organizácií. Uvedený omyl sa môže vyskytovať v troch rovinách, a to, že na predkladanú právnu situáciu v správnom konaní orgán verejnej správy aplikoval iný právny predpis, ako sa riadne očakávalo, že mal aplikovať, vrátane v tom čase neúčinného, správny právny predpis, ale iné ust ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Z.z. zo zákazov ustanovených prostredníctvom § 35 ods. 1 písm. a) citovaného zákona, t.j. ochrany chráneného živočícha - medveďa hnedého v poľovnom revíri Chochuľa Hrochoť viazala na neuplynutie lehoty obmedzenej do 30.11.2009, poprípade do 15.12.2009. zastavené ... v § 35 ods. 1 písm. a) zák. č. 543/2002 Z.z., a to usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého v poľovnom revíri Chochuľa Hrochoť. Vykonateľnosť uvedeného výroku prvostupňového rozhodnutia žalovaného z 10.07.2009 bola limitovaná lehotou odo dňa .
... situácii, keď je ďalším účastníkom konania žalobca, ktorý nesúhlasil s povolením výnimky na odstrel jedinca medveďa hnedého požadovanej žiadateľom, je preto absolútne vylúčená možnosť predĺženia platnosti prvostupňového rozhodnutia. Argument žalobcu, že ... svojimi programovými cieľmi vyjadrenými v stanovách občianskeho združenia. Keďže povolená výnimka na usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého vo vyššie uvedenej lokalite nebola realizovaná, nedošlo k žiadnemu zásahu do populácie uvedeného chráneného .
... žiadosti užívateľov poľovných revírov posudzoval z podkladov, ktoré pripravila ŠOP SR na základe zisťovania populácie medveďa hnedého na Slovensku i v jeho jednotlivých geomorfologických celkoch, vyhodnocovania evidovaných škôd spôsobených týmto živočíchom na ... rozkladu a predloženého spisového materiálu konštatoval, že odôvodnenie žiadosti žiadateľa a povolenej výnimky na odstrel medveďa hnedého vychádzalo zo zisteného počtu jedincov medveďa vyskytujúcich sa v poľovnom revíri a z pozorovanej zvýšenej .
... situácii, keď je ďalším účastníkom konania žalobca, ktorý nesúhlasil s povolením výnimky na odstrel jedinca medveďa hnedého požadovanej žiadateľom, je preto absolútne vylúčená možnosť predĺženia platnosti prvostupňového rozhodnutia. Argument žalobcu, že ... svojimi programovými cieľmi vyjadrenými v stanovách občianskeho združenia. Keďže povolená výnimka na usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého vo vyššie uvedenej lokalite nebola realizovaná, nedošlo k žiadnemu zásahu do populácie uvedeného chráneného .
... situácii, keď je ďalším účastníkom konania žalobca, ktorý nesúhlasil s povolením výnimky na odstrel jedinca medveďa hnedého požadovanej žiadateľom, je preto absolútne vylúčená možnosť predĺženia platnosti prvostupňového rozhodnutia. Argument žalobcu, že ... svojimi programovými cieľmi vyjadrenými v stanovách občianskeho združenia. Keďže povolená výnimka na usmrtenie jedného jedinca medveďa hnedého vo vyššie uvedenej lokalite nebola realizovaná, nedošlo k žiadnemu zásahu do populácie uvedeného chráneného .
... prihliadnutím na pracovné rokovanie zoológov jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR s územnou pôsobnosťou na území areálu výskytu medveďa hnedého na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 17. februára 2011. Na tomto rokovaní boli posúdené jednotlivé žiadosti ... prihliadnutím na pracovné rokovanie zoológov jednotlivých organizačných útvarov ŠOP SR s územnou pôsobnosťou na území areálu výskytu medveďa hnedého na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo 17. februára 2011. Na tomto rokovaní boli posúdené jednotlivé žiadosti .
... poľovníckeho zväzu, U. združenia D. so sídlom v Q. o povolenie výnimky z podmienok ochrany chráneného živočícha - medveďa hnedého. Rozhodnutie žalovaného ako aj prvostupňového správneho orgánu žalobca navrhuje zrušiť pre nesprávne právne posúdenia a nepreskúmateľnosť a nedostatok dôvodov. ... 1 zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny za účelom regulačného lovu medveďa hnedého v roku 2010 v poľovnom revíri Q.. Listom zo dňa 16.12.2009 doručeného Ministerstvu životného prostredia SR 22 .
... prostredia môžu byť účastníkom konania v správnom konaní týkajúce sa konkrétne poskytnutia výnimky z režimu ochrany takých druhov ako je medveď hnedý. Tento druh je totiž uvedený v prílohe IV. v bode a/ Smernice o biotopoch, takže podľa čl. 12 tejto smernice .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.