Nájdené rozsudky pre výraz: morálne zadosťučinenie vo forme ospravedlnenia

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 72

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
6 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Odvolací súd k požadovanej satisfakcii vo forme ospravedlnenia uvádza, že výslovným kritériom, ktoré zákon (v danom prípade zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej aj antidiskriminačný zákon) ustanovuje pre poskytnutie zadosťučinenia (nerozlišujúc jeho formu a prostriedok nápravy), je primeranosť tejto satisfakcie. Z pojmu primeranosť možno vyvodiť, že súdu je daná možnosť postupovať individuálne, hodnotiť a posudzovať okolnosti konkrétneho zásahu, prípadne stanoviť ďalšie kritériá pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/49/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3109210136 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 07. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Anderlová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3109210136.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ive
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je pravdou, že ust. § 19b ods. 2 s poukazom na ust. § 19b ods. 3 Občianskeho zákonníka bližšie kritériá pre oprávnenosť nároku požadovať primerané zadosťučinenie v peniazoch neupravuje. Tieto kritériá však boli súdnou praxou, vychádzajúc zo systémového výkladu Občianskeho zákonníka, vyvodené, pričom úvaha súdu, či zadosťučinenie v peniazoch je dôvodné, musí vychádzať z konkrétnych okolností neoprávneného zásahu, na základe hodnotenia vykonaných dôkazov. Peňažné zadosťučinenie prichádza do úvahy iba vtedy, ak vzniknutú ujmu nie je možné zmierniť prostredníctvom žiadnej formy morálneho zadosťuči ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/555/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5405209306 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5405209306.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2,3 Občianskeho zákonníka je, že morálna satisfakcia je nepostačujúca, t.j. nemožno ňou primerane znížiť ani vyvážiť vzniknutú ujmu. Z uvedeného potom vyplýva, že morálne zadosťučinenie je potrebné uprednostniť na eliminovanie vzniknutej nemajetkovej ujmy, a teda relutárna satisfakcia má plniť len subsidiárnu funkciu. Ďalšou podmienkou vzniku nároku je, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti, teda že osoba, vzhľadom k povahe, intenzite, charakteru, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 8Co/604/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1514212850 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vlčková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2016:1514212850.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Česť fyzickej osoby patrí k významným právnym hodnotám a má dôležitý význam pre vzťah fyzickej osoby k iným osobám, čím značne ovplyvňuje aj postavenie fyzickej osoby v spoločnosti. Porušenie práva na česť môže byť spôsobené len takými skutkovými tvrdeniami, ktoré sú objektívne spôsobilé privodiť ujmu na cti dotknutého subjektu v očiach ostatných fyzických osôb, a teda pôsobia difamačne. Nie je pritom ani rozhodujúce, či skutočne došlo k ujme, postačuje objektívna spôsobilosť príslušného konania spôsobiť takú ujmu. Označenie dotknutej fyzickej osoby za zlodeja opakovane pred rozsiahlym zhromaž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/275/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5612201629 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 10. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5612201629.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 9Co/330/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4109209960 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ingrid Vallová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2013:4109209960.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallov
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Okresný súd zároveň dospel k záveru, že boli splnené aj zákonné predpoklady pre skutkovú podstatu nekalej súťaže vo forme klamlivej reklamy, ktorou sa rozumie reklama služieb uvádzajúca do omylu, prípadne, ktorá by mohla uviesť do omylu osoby, ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické správanie týchto osôb, pričom pre klamlivosť stačí, že konkrétne konanie je objektívne závadné.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 43Cob/174/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1110239706 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI: ECLI:SK:KSBB:2012:1110239706.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zlo
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Neoprávnenosť každého zásahu a teda aj zásahu do osobnosti fyzickej osoby tvorí objektívnu kategóriu, ktorú je potrebné odlišovať od zavinenia ako subjektívnej kategórie. Takýmto zásahom do osobnosti fyzickej osoby je napr. rozširovanie nepravdivých, resp. pravdu skresľujúcich skutočností. Súčasne je ale treba zvažovať, či v konkrétnom prípade nie sú okolnosti, ktoré porušenie resp. ohrozenie osobnosti fyzickej osoby ospravedlňujú, t.j. či nejde o okolnosti vylučujúce neoprávnenosť zásahu. Takými sú napr. zvolenie dotknutej fyzickej osoby, prípady tzv. zákonných licencií, resp. prípady, keď k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/190/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5716207434 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dagmar Cabadajová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5716207434.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky se
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6Co/13/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7612216630 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 06. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gizela Majerčák ECLI: ECLI:SK:KSKE:2015:7612216630.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Gizely Majerčá
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 5Co/421/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5110208231 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 01. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Jamrich ECLI: ECLI:SK:KSZA:2013:5110208231.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/86/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3715205521 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Vrtochová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:3715205521.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Vrt
MENU