SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1161912
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64398
USSR: 35603
NSČR: 123960
NSSČR: 66956
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424540
Krajské súdy (ČR): 43658
Posledná aktualizácia
05.06.2020 21:27

Nájdené rozsudky pre výraz: možnosť odporovať právnym úkonom


Približný počet výsledkov: 34 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: možnosť odporovať právnym úkonom
  • moznost nájdené 566555 krát v 155928 dokumentoch
  • odporovat nájdené 55833 krát v 28366 dokumentoch
  • pravny nájdené 3267901 krát v 356077 dokumentoch
  • ukon nájdené 920275 krát v 174536 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument


Právna veta: ZKR vo svojich ustanoveniach §§ 57 - 66 dáva možnosť veriteľovi a správcovi odporovať takým právnym úkonom dlžníka vykonaným pred vyhlásením konkurzu, v dôsledku ktorých by mohli byť veritelia ukrátení pri uspokojení ich dôvodných nárokov. Pritom vyslovenie neúčinnosti takého právneho úkonu pôsobí voči všetkým veriteľom, čo sa prejavuje tým, že z výťažku získaného speňažením majetku, ktorého sa neúčinnosť právneho úkonu týka, sa uspokoja všetci veritelia. V zmysle ustanovení §§ 67 ods. 1 písm. c/ a 79 je správca úpadcu za splnenia zákonných podmienok oprávnený zapísať do súpisu majetku podstát ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2CoKR/16/2012 4111232942 19.04.2012 JUDr. Blažena Hirnerová ECLI:SK:KSBA:2012:4111232942.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: Slovenská republika - Daňový úrad Nitra, Damborského 5, 949 01 Nitra, o vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka POLYNIT, s.r.o., so sídlom Ždiarska 16, 949 01 Nitra, IČO: 36 549 479, zapísaného v Obchodnom registri .
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... relatívna neplatnosť (§ 37 - § 42a, § 49a Občianskeho zákonníka), odstúpenie od zmluvy (§ 48 - § 49 Občianskeho zákonníka) a možnosť odporovať právnemu úkonu (§ 42a Občianskeho zákonníka). Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu .
... navrhovateľ domáhal z titulu skutkovej podstaty právneho úkonu bez primeraného plnenia, ako aj z titulu skutkovej podstaty ukracujúceho právneho úkonu. Možnosť odporovať právnym úkonom nie je len právom, ale aj povinnosť správcu. Správca je povinný s odbornou starostlivosťou preskúmať všetky právne úkony úpadcu a .
... dobrým mravom. Vzťahy blízkych osôb zastupujúcich samostatné právne subjekty - obchodné spoločnosti, nie sú dôvodom absolútnej neplatnosti právnych úkonov, ale zakladajú možnosť odporovať právnym úkonom. Pokiaľ sa žalobca domáhal aj určenia, že vlastníckom týchto nehnuteľností je spoločnosť MERKUR, v.o.s. (úpadca), súd prvého stupňa .
... -u 58 ZKR, samozrejme za splnenia ostatných, zákonom stanovených podmienok. Zákon v ustanovení §-u 60 ods. 3 ZKR stanovuje možnosť odporovať právnym úkonom, ktoré boli urobené počas piatich rokov pred začatím konkurzného konania. Keďže účinky začatia konkurzného konania nastali 21.06.2006 a .
... celý rad rozhodnutí súdov SR, v ktorých súdy zaväzujú dlžníka a ručiteľa v jednom rozhodnutí. Nemožnosť odporovať právnemu úkonu ručiteľa, by podľa súdu viedlo k neprimeranému a neúčelnému oslabeniu tohto legitímneho zabezpečovacieho prostriedku, nakoľko ... celý rad rozhodnutí súdov SR, v ktorých súdy zaväzujú dlžníka a ručiteľa v jednom rozhodnutí. Nemožnosť odporovať právnemu úkonu ručiteľa, by podľa súdu viedlo k neprimeranému a neúčelnému oslabeniu tohto legitímneho zabezpečovacieho prostriedku, nakoľko .
... Z tohto ustanovenia podľa názoru súdu vyplýva tak možnosť odporovať úkonom, z ktorých nároky sú už uspokojené, ako aj možnosť odporovať právnym úkonom, z ktorých nároky ešte uspokojené nie sú. Súd má potom za to, že v danom prípade odporované právne úkony ... Z tohto ustanovenia podľa názoru súdu vyplýva tak možnosť odporovať úkonom, z ktorých nároky sú už uspokojené, ako aj možnosť odporovať právnym úkonom, z ktorých nároky ešte uspokojené nie sú. Súd má potom za to, že v danom prípade odporované právne úkony .
... libier šterlingov. Z podkladov, ktoré mal k dispozícii, predbežný správca nezistil žiadne okolnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právne úkony dlžníka v zmysle ust. § 57 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Predbežný správca zistil ... libier šterlingov. Z podkladov, ktoré mal k dispozícii, predbežný správca nezistil žiadne okolnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právne úkony dlžníka v zmysle ust. § 57 a nasl. zákona o konkurze a reštrukturalizácii. Predbežný správca zistil .
... do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka pravdepodobne nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka lehotu na podanie záverečnej správy o 15 dní predĺžiť. Predbežný správca vo svojich troch ... do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka pravdepodobne nezistil žiadne skutočnosti, ktoré by nasvedčovali možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka vykonaným v období 5 rokov pred začatím konkurzného konania z dôvodu, že sa k .
... predbežný správca do podania záverečnej správy o stave zisťovania majetku dlžníka zistil skutočnosti, ktoré nasvedčujú možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka v období 5 rokov pred začatím konkurzného konania a to z dôvodu odpredaja trinástich motorových ... vlastní majetok uvedený v správach predbežného správcu ako aj z dôvodu zistenia skutočností, ktoré nasvedčujú možnosti odporovať právnym úkonom dlžníka, súd vyhlásil na majetok dlžníka konkurz a za správcu konkurznej podstaty ustanovil náhodným výberom .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.