SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1188730
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64725
USSR: 35948
NSČR: 124707
NSSČR: 67459
USČR: 80175
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425623
Krajské súdy (ČR): 43784
Posledná aktualizácia
13.07.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada cestovného a náhrada za stratu času


Približný počet výsledkov: 122 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada cestovného a náhrada za stratu času
  • nahrada nájdené 2229462 krát v 358663 dokumentoch
  • cestovny nájdené 600732 krát v 59027 dokumentoch
  • a nájdené 20375366 krát v 425617 dokumentoch
  • za nájdené 4837866 krát v 403283 dokumentoch
  • strata nájdené 194141 krát v 80979 dokumentoch
  • casa nájdené 775771 krát v 221374 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Právo na zastúpenie advokátom v konaní pred súdom je realizáciou ústavou garantovaného práva na právnu pomoc pred súdmi, upraveného tiež Občianskym súdnym poriadkom. Pre voľbu advokáta zákon neustanovuje žiadne obmedzenia, je teda len a len na účastníkovi, ktorého z advokátov zapísaných v zozname advokátov vedeného Slovenskou advokátskou komorou si zvolí. Dôležitým kritériom pritom nie je len povesť advokáta, jeho odborné zameranie, ale aj osobný faktor dôvery danému advokátovi, vedomosť, že sa naňho môže spoľahnúť a že advokát si preňho nájde čas. Účastník konania si advokáta volí berúc na se ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/679/2015 2312207086 08. 06. 2016 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2016:2312207086.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a členiek senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Andrea Dudášová, v právnej veci navrhovateľa: Slovenská kancelária poisťovateľov, IČO: 36 062 235, Trnavská cesta .
Právna veta: Na základe prípadov z praxe možno konštatovať, že ak dlžník podpisuje dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní záväzku, nerobí to z dôvodu, aby uznal svoj záväzok, ale aby dosiahol splátky svojho dlhu. Uznanie záväzku je cieľ sledovaný predovšetkým veriteľom a nie dlžníkom a keďže ide o predformulované tlačivo, dlžník pri uzatváraní dohody o splátkach nemôže jeho obsah ovplyvniť. Aj keď odporca podpísal dohodu o uzavretí splátkového kalendára a uznaní dlhu, v ktorej je uvedené, že má vedomosť o premlčaní dlhu a jeho následkoch, takáto dohoda je považovaná v praxi súdov Slovenskej repub ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... za zastupovanie na pojednávaní dňa 15.02.2013 v sume 91,29 eur režijný paušál á 7,81 eur a náhrada cestovného a náhrada za stratu času uplatnené v 1. Proti tomuto rozsudku podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ. Žiadal, aby odvolací súd napadnutý rozsudok súdu prvého .
Právna veta: Odvolací súd v tejto súvislosti poukazuje na článok 47 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého každý má právo na právnu pomoc v konaní pred súdmi za podmienok ustanovených zákonom. V ust. § 93 ods. 2 O.s.p. zákonodarca zvýšil ochranu spotrebiteľov, keď im umožnil na strane spotrebiteľa ako vedľajšiemu účastníkovi, zúčastniť sa konania takej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, pričom takýmto predpisom je aj zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. V zmysle ust. § 24 O.s.p. účastník sa môže dať v konaní zastupovať zástupcom, kto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... je 22,87 eur a náhrada za stratu času 1/3 z 104,16 eur je 34,72 eur. Celkom náhrada cestovného a náhrada za stratu času predstavuje sumu 57,60 eur. Spolu predstavujú trovy konania JUDr. Y. sumu 525,88 eur (166,82 eur + 7,81 .
Právna veta: V sporovom konaní sa uplatňuje prejednacia zásada. Účastníci majú jednak povinnosť tvrdenia, jednak dôkaznú povinnosť (§ 101 ods. 1 O.s.p.). Tieto povinnosti spočívajú v tom, že žalobca musí jednak tvrdiť konkrétne skutočnosti, ktoré uplatnený nárok odôvodňujú a jednak označiť dôkazy, preukazujúce jeho tvrdenia. Medzi povinnosťou tvrdenia a povinnosťou označiť dôkazy na preukázanie tvrdení je teda vzájomná väzba. Dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní neboli preukázané jeho tvrdenia a že z toho dôvodu o veci samej muselo byť rozhodnuté v jeho ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . § 150 ods. 1 O.s.p.. Odvolací súd dáva do pozornosti súdu prvého stupňa tiež nesprávny postup pri určení náhrady cestovného a náhrady za stratu času, kde ku kráteniu cestovného a náhrady za stratu času na jednu polovicu malo dôjsť podľa špecifikácie trov konania v súvislosti .
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva upravuje práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu a nemôže zaväzovať tretí subjekt, ktorý nie je účastníkom tohto zmluvného vzťahu...Bez právneho vzťahu medzi účastníkmi konania, či písomného, ústneho alebo konkludentne uzatvoreného nevznikajú účastníkom práva ani povinnosti.

Úryvok z textu:
... tak, že úspešnej odporkyni priznal náhradu trov konania spočívajúcich v trovách právneho zastúpenia za štyri úkony právnej služby, 4x paušál, náhradu cestovného a náhradu za stratu času. Proti tomuto rozsudku súdu prvého stupňa v zákonnej lehote podal odvolanie navrhovateľ. Rozhodnutie súdu prvého stupňa nepovažuje za správne z .
... , 3., 4., 5. účasť na pojednávaniach v dňoch 23.1.2012, 7.3.2012, 16.4.2012, iné trovy sú náhrada cestovného a náhrada za stratu času za vykonané cesty na pojednávanie Lučenec Nitra a späť. Odporkyne v 1. až 3. rade sú povinné spoločne a nerozdielne .
... advokáta za zastupovanie oboch odporcov v odvolacom konaní činí 78,99 eura. Ďalej má advokát popri odmene nárok aj na náhradu cestovného a náhradu za stratu času podľa 15 písm. a, b , 16 ods. 4 a §17 ods.1 vyhlášky a to náhrada za stratu času strávený .
... 39 €, telefonát od roku 2005 do 2008 v sume 16,60 €, režijné náklady vo výške 43,15 €. Taktiež nepriznal náhrady cestovného a náhradu za stratu času v súvislosti s vykonanými pracovnými cestami v dňoch 05.03.2007 - cestovné 2,04 € náhrada za stratu 1,33 €, ... 39 €, telefonát od roku 2005 do 2008 v sume 16,60 €, režijné náklady vo výške 43,15 €. Taktiež nepriznal náhrady cestovného a náhradu za stratu času v súvislosti s vykonanými pracovnými cestami v dňoch 05.03.2007 - cestovné 2,04 € náhrada za stratu 1,33 €, .
... 19,82 eur, náhrada cestovného 1 z 66,38 eur a náhrada za stratu času 1 z 130,10 eur (náhrada cestovného a náhrada za stratu času patrí advokátovi v tomto konaní len v jednej polovici, keďže cesta bola vykonaná za účelom účasti na dvoch pojednávaniach), spolu ... 19,82 eur, náhrada cestovného 1 z 66,38 eur a náhrada za stratu času 1 z 130,10 eur (náhrada cestovného a náhrada za stratu času patrí advokátovi v tomto konaní len v jednej polovici, keďže cesta bola vykonaná za účelom účasti na dvoch pojednávaniach), .
... , odpor 111,21 eur + režijný paušál 7,63 eur, zastupovanie na pojednávaní 111,21 eur + režijný paušál 7,81 eur, náhrada cestovného a náhrada za stratu času spolu 57,59 eur, teda v celkovej výške 414,29 eur. Odporcovi v konaní žiadne trovy nevznikli, preto mu súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.