Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada škody v zmysle Občianskeho zákonníka

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 30

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prvom rade treba uviesť, že ku vzniku skutočnej škody nemôže dôjsť skôr, než došlo k úbytku majetkových hodnôt na strane poškodeného. Ak teda došlo k poškodeniu veci (ako tomu bolo v prejednávanej veci), potom škoda právnemu predchodcovi žalobcu nemohla vzniknúť už momentom vzniku škodovej udalosti, ako sa mylne domnieva žalobca, pretože samotnú škodovú udalosť (v prejednávanej veci dopravnú nehodu) nemožno stotožniť so vznikom škody. Výška náhrady škody má zodpovedať nákladom potrebným na uvedenie do pôvodného stavu, čím sa myslí stav pred poškodením. Argumentácia žalobcu je z týchto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 6Co/20/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6118241468 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Martin Murgaš ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:6118241468.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Mu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pod pojmom škoda v zmysle ustanovenia § 442 ods. 1 OZ sa chápe ujma, ktorá nastala v majetkovej sfére poškodeného a je objektívne vyjadriteľná všeobecným ekvivalentom, t.j. peniazmi, a je teda napraviteľná poskytnutím majetkového plnenia, predovšetkým poskytnutím peňazí, ak nedochádza k naturálnej reštitúcii. Náhrada škody, ak má plniť reparačnú (reštitučnú) funkciu, má zabezpečiť poškodenému plnú kompenzáciu spôsobenej ujmy, nie však viac. Predpokladom na úspešné uplatnenie nároku na náhradu škody je preukázanie porušenia právnej povinnosti, vznik škody a príčinnej súvislosti medzi konaním a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 5Co/269/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1217219712 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 12. 2018 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Chalupka ECLI: ECLI:SK:KSBA:2018:1217219712.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana C
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poistné plnenie má byť v takom rozsahu, aby poškodenému bola nahradená škoda v rozsahu, ktorý je preukázaný. Rozsah škody určuje ust. § 442 Občianskeho zákonníka. Podľa § 442 ods. 1 OZ sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Občiansky zákonník nedefinuje pojem „skutočná škoda“. Podľa ustálenej judikatúry sa pod skutočnou škodou rozumie ujma, ktorá predstavuje zmenšenie majetku poškodeného a je objektívne vyjadriteľná peniazmi. Ide o určenie rozdielu v hodnote poškodeného majetku pred spôsobením škody a po spôsobení škody (R 55/1971); inak sa škoda definuje aj ako ujma (vyjadriteľná v peni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 4Co/10/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119227119 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Iveta Anderlová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:6119227119.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivety And
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Z poistenia zodpovednosti má poistený právo, ak ku škodnej udalosti, pri ktorej táto škoda vznikla a za ktorú poistený zodpovedá, došlo v čase trvania poistenia zodpovednosti, aby poisťovateľ za neho poskytol poškodenému poistné plnenie v rozsahu podľa § 4 ods. 2 zák. č. 381/2001 Z. z. a podľa poistných podmienok, t.j. uplatnené a preukázané nároky na náhradu škody, o.i. škody na zdraví a nákladov pri usmrtení (§ 4 ods. 2 písm. a). V § 15 zák. č. 381/2001 Z. z. je ustanovené, že poškodený má právo uplatniť svoj nárok na náhradu škody priamo proti poisťovateľovi zodpovednej osoby. Súčasťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 8Co/165/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5814203336 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 08. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Táňa Rapčanová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5814203336.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Hlavným dôvodom uzatvorenia zmluvy o pripojení nie predaj mobilného telefónu odporcovi, ale vždy poskytovanie telekomunikačných služieb za určitých podmienok (zmluvná viazanosť alebo bez zmluvnej viazanosti), kde predaj mobilného telefónu za zníženú cenu je len vedľajším dojednaním pri zmluvách s viazanosťou na určitú dobu. Odporca navyše má tiež možnosť uzatvoriť zmluvu o pripojení s viazanosťou na určitú dobu aj bez zakúpenia mobilného telefónu za zníženú cenu. Ak sa ale odporca rozhodne uzatvoriť s navrhovateľom zmluvu o pripojení s viazanosťou na dobu určitú aj s právom na odkúpenie mobiln ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Revúca 6C/482/2015 6814205179 28. 01. 2016 JUDr. Miroslav Šedivec ECLI:SK:OSRA:2016:6814205179.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Revúca sudcom JUDr. Miroslavom Šedivcom v právnej veci navrhovateľa: Orange Slovensko, a. s., IČO: 35 697 270, sídlo: Metodova 8, 821 08 Bratislava, zastúpený advokátskou kanceláriou Bobák, Bollová a spol. s r. o., IČO: 3
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ ide o žalobcom uplatnený nárok na náhradu nemajetkovej ujmy odvolací súd sa nestotožňuje s prvoinštančným súdom, že tento nárok žalobcu je krytý ust. § 11 a nasl. OZ, nakoľko zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia nepokrýva ujmu premietajúcu sa do psychickej sféry fyzickej osoby a do jej postavenia v spoločnosti, resp. že uvedený zákon pokrýva v podstate len ujmy na fyzickom zdraví. (...) Okresný súd pri svojom názore vychádzal z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7Cdo/65/2013 (publikované v Zbierke stanovísk NS a rozhodnutí sú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 12Co/430/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6316206786 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Peter Kvietok ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6316206786.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 21. Podstatou poistenia zodpovednosti za škody je, že v prípade, ak vznikne poistná udalosť, poistiteľ má povinnosť nahradiť za poisteného škodu, ktorá vznikla na živote, na zdraví alebo na veci, alebo vznikla iná škoda, ktorej vznik poistná zmluva predpokladá. Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je upravené v zákone č. 381/2001 o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a svojim charakterom je poistením zodpovednosti za škody (§ 823 a nasl. Občianskeho zákonníka). Vychádzajúc z ust. § 4 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/174/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3715202846 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Bajzová ECLI: ECLI:SK:KSTN:2017:3715202846.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ľubice Bajzove
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Nárok Sociálnej poisťovne podľa § 238 ods. 1 zák.č. 461/2003 Z.z., je jej samostatným regresným nárokom. Vo vzťahu k ustanoveniam Občianskeho zákonníka o náhrade škody, má táto úprava povahu špeciálneho ustanovenia. Sociálna poisťovňa je povinná priznať a poskytovať dávky aj v tých prípadoch, keď za vznik nároku na dávky sú zodpovedné tretie osoby; poskytnutím dávok z dôchodkového zabezpečenia vzniká v takom prípade Sociálnej poisťovni majetková ujma. Daný regresný nárok Sociálnej poisťovne nie je nárokom na náhradu škody v zmysle Občianskeho zákonníka, ale ide o samostatný nárok na náhradu šk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 7Co/59/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5120212618 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Kotrčová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5120212618.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Kotrčovej a členov sená
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 26. Hmotnoprávnym základom pre uplatnenie špecifického práva žalobcu na náhradu škody vzniknutej výplatou dôchodkovej dávky je od 1.12.2004 vyššie citované ust. § 238 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa uznesenia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp.zn. 3MCdo/19/2008 zo dňa 21.01.2009 zákonným predpokladom vzniku nároku Sociálnej poisťovne podľa uvedeného ustanovenia je, že poisťovňa uhradila svojmu poistencovi dávky dôchodkového zabezpečenia, ktoré boli vyplatené ako následok zavineného protiprávneho konania tretej osoby proti poistencovi. Na základe § 238 ods ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 6Co/180/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3817211939 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 01. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI: ECLI:SK:KSTN:2019:3817211939.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom v senáte zloženom z predsedu
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že napriek tomu, že ustanovenie § 340 CSP (predtým § 77 ods. 3 O.s.p.) je ustanovenie nachádzajúce sa v procesnoprávnom predpise, toto ustanovenie má hmotnoprávny charakter. Na jeho základe totiž nevznikajú, nemenia sa a nerušia procesnoprávne vzťahy, ale sa ním zakladá hmotnoprávny nárok na náhradu ujmy z titulu súkromnoprávnej zodpovednosti za ujmu. Platí to aj napriek tomu, že jedným z predpokladov vzniku tejto zodpovednosti sú určité procesnoprávne vzťahy. Zodpovednosť za ujmu spôsobenú neodkladným opatrením ( predbežným opatrením ) je konštruovaná v Civilnom sporo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/83/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6112217387 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2020:6112217387.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte z
MENU