SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1187600
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64714
USSR: 35935
NSČR: 124655
NSSČR: 67450
USČR: 80174
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425562
Krajské súdy (ČR): 43764
Posledná aktualizácia
10.07.2020 23:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada škody z ublíženia na zdraví


Približný počet výsledkov: 141 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada škody z ublíženia na zdraví
  • nahrada nájdené 2228788 krát v 358603 dokumentoch
  • skoda nájdené 679839 krát v 74896 dokumentoch
  • z nájdené 9758623 krát v 421934 dokumentoch
  • ublizenie nájdené 9914 krát v 3840 dokumentoch
  • na nájdené 15521036 krát v 425285 dokumentoch
  • zdravie nájdené 63453 krát v 21401 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 46 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 52 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Strata na zárobku je zvláštna majetková ujma, ktorej náhradu priznáva Občiansky zákonník v prípade škody na zdraví. Táto sa hradí, pokiaľ nebola uhradená nemocenskými dávkami podľa predpisu o nemocenskom poistení, alebo invalidným dôchodkom podľa predpisu o dôchodkovom poistení. Predpokladom je, že došlo k strate na zárobku, nielen k obmedzeniu pracovnej spôsobilosti. Ako nárok na náhradu za stratu na zárobku po dobu pracovnej neschopnosti (§ 446 OZ), tak za dobu po jej skončení (§ 447 OZ), sú samostatné dielčie nároky, ktoré vznikajú nezávisle na sebe a samostatne sa aj premlčujú. Pri škode n ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Čadca 5C/51/2007 5307203698 25.08.2011 Mgr. Andrea Kubjatková ECLI:SK:OSCA:2011:5307203698.12 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd v Č a d c i samosudkyňou Mgr. Andreou Kubjatkovou v právnej veci navrhovateľa R. Q., X.X.XXXX, bytom Z. č. XXX, právne zastúpený JUDr. A. T., advokátom, Advokátska kancelária Z., proti odporcovi R. X., nar. XX.XX.XXXX, bytom N. č. XXXX, .
Právna veta: Súdna prax (Rc 29/2004, 2 Cdo 32/2002) vychádza pri posudzovaní nároku na náhradu ušlého zisku z podnikania, ktoré živnostník nemôže vykonávať zo zdravotných dôvodov spôsobených mu dopravou nehodou zo špeciálnej úpravy odškodnenia spôsobených škôd na zdraví a náhradu na strate na zárobku podľa § 445 Občianskeho zákonníka nepodraďuje pod skutočnú škodu a ušlý zisk podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Súdna prax považuje stratu na zárobku v zmysle § 445 a nasl. Občianskeho zákonníka za širší pojem než stratu na mzde alebo inom príjme, ktorý ju nahrádza. Uvedené zákonné ustanovenia neviažu p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 10C/927/1995 25.09.2007 JUDr. Judita Knociková ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Juditou Knocikovou v právnej veci navrhovateľa J. M., bytom B. P. V., S. XXX,. zast. JUDr. M. B., advokátkou so sídlom v T. T., Š. X proti odporcovi S. K. P., T. C. XX,. B. IČO XX. XXX. XXX,. zast. A.-S. P., a .s., B., D. R. X, IČO XX. XXX. XXX. o .
... tejto povinnosti odporcu, ako advokáta, spočívať v tom, že podal návrh na začatie konania o náhradu škody z ublíženia na zdraví proti ošetrujúcemu lekárovi K., hoci lekár ošetrenie navrhovateľa vykonal na pohotovostnej chirurgickej ambulancii v R.. Súd ... tejto povinnosti odporcu, ako advokáta, spočívať v tom, že podal návrh na začatie konania o náhradu škody z ublíženia na zdraví proti ošetrujúcemu lekárovi K., hoci lekár ošetrenie navrhovateľa vykonal na pohotovostnej chirurgickej ambulancii v R.. Súd .
... /XXX/XXXX zistil, že na základe žaloby doručenej súdu dňa 11.11.2008 sa domáhal navrhovateľ proti odporcovi C. D. náhrady škody z ublíženia na zdraví vo výške XX.XXX,XX eur, pričom konanie bolo na základe uznesenia 16C/223/2008-178 zo dňa 12.7 ... v konaní č.k. 16C/223/2008 bol žalobou zo dňa 11.11.2008 uplatnený proti C. D. nárok na náhradu škody z ublíženia na zdraví vo výške 32.686,92 eur. Konanie bolo uznesením č.k. 16C/223/2008-178 zo dňa 12.7.2012 .
... ) sa žalobca zúčastnil rehabilitačnej liečby v súvislosti s úrazom, t.j. následkom dopravnej nehody. Všetky listinné dôkazy preukazujúce právo na náhradu škody z ublíženia na zdraví žalobca predložil. 7. Krajský súd v Prešove ako odvolací súd príslušný na rozhodnutie o odvolaní v zmysle § 34 zák .
... č. 32/1965 Zb. Tento nedeliteľný nárok podľa názoru odvolateľa nemožno zamieňať s tým, že právo na náhradu škody z ublíženia na zdraví tvorí niekoľko zložiek súčasne: právo na bolestné, právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, právo na náhradu ... č. 32/1965 Zb. Tento nedeliteľný nárok podľa názoru odvolateľa nemožno zamieňať s tým, že právo na náhradu škody z ublíženia na zdraví tvorí niekoľko zložiek súčasne: právo na bolestné, právo na náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia, právo na .
... bola dňa 28.01.2011 doručená žaloba, ktorou sa žalobca domáha od žalovaného zaplatenia istiny 10 423 eur, z titulu náhrady škody z ublíženia na zdraví. Podaním zo dňa 08.07.2011, ktoré bolo tunajšiemu súdu doručené dňa 06.10.2011 žalobca zobral svoj návrh v .
... Košice proti žalovanému: UNION poisťovňa, a.s., so sídlom Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, IČO: 31 322 051, o náhradu škody z ublíženia na zdraví, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 25.6.2015, takto rozhodol: P o t v r .
Právna veta: Občiansky zákonník priznáva v súvislosti s náhradou škody na zdraví viaceré právne nároky, ktoré si môže uplatniť voči zodpovednému subjektu poškodená osoba, medzi nimi aj jednorazové odškodnenie za vytrpenú bolesť a jednorazové odškodnenie za prípadné trvalé následky. Spôsob určovania výšky odškodnenia podlieha určitým pravidlám, ktoré sú uvedené v citovanej vyhláške a odvíja sa od počtu bodov, ktoré jednotlivým utrpeným zraneniam priradí posudzujúci lekár, pričom posudzuje oddelene každý z týchto samostatných nárokov (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia). Okrem stanovenia základného ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spôsobenej na zdraví, teda aj v prípade nároku navrhovateľky na odškodnenie bolestného a sťaženia spoločenského uplatnenia, čo sú nároky na náhradu škody z ublíženia na zdraví. Tu súd mohol skúmať iba subjektívnu dvojročnú premlčaciu dobu, ktorá začala plynúť od okamihu, keď sa navrhovateľka dozvedela o škode .
... náhradu trov konania. odôvodnenie: Žalobkyňa sa podanou žalobou domáhala, aby súd uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobkyni 598,40 eur ako náhradu škody z ublíženia na zdraví. Žalobu odôvodňovala tým, že žalovaný spôsobil jej synovi ublíženie na zdraví. V trestnom konaní bola vec postúpená Obvodnému úradu na .
... . odôvodnenie: Žalobkyňa podala na OS Skalica dňa 5.6.1998 žalobu, ktorou sa domáhala, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobkyni náhradu škody z ublíženia na zdraví celkom v sume 624.600,-Sk so 17,6% úrokom z omeškania od 5.6.1998 do zaplatenia. Žalobkyňa v .
... . XX. XX. XXXX, bytom Q. O., Q. XXX/X, za účasti vedľajšieho účastníka Allianzu - Slovenskej poisťovne, a. s. Bratislava, o náhradu škody z ublíženia na zdraví pri dopravnej nehode, takto rozhodol: Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 1.712,46 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.