Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813026
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48278
USSR: 30515
NSČR: 104501
NSSČR: 56115
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399877
Krajské súdy (ČR): 29903
Posledná aktualizácia
17.10.2017 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania


Približný počet výsledkov: 246765 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada trov konania
  • nahrada nájdené 1997175 krát v 333585 dokumentoch
  • trovit nájdené 1474006 krát v 324847 dokumentoch
  • konanie nájdené 6055677 krát v 383994 dokumentochDôvody hodné osobitného zreteľa a náhrada trov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo z časti priznať. V sporovom konaní (ako je tomu aj v predmetnom konaní ) sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Ustanovenie § 150 ods. 1 O.s.p. umožňuje súdu vo výnimočných prípadoch z dôvodov hodných osobitného zreteľa účastníkom, ktorí by inak mali právo na náhradu trov konania, túto náhradu celkom alebo z časti nepriznať. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že ide o ustanovenie výnimočné, ktoré má súdu umožniť, aby pri rozhodov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Moderačné právo súdu (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. upravuje tzv. moderačné právo súdu, ktoré ho oprávňuje trovy konania u úspešného účastníka znížiť alebo mu ich vôbec nepriznať. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že odporcovi nie je možné nepriznať žiadnu náhradu trov konania, keďže má právo nechať sa v konaní zastupovať advokátom, a ten má právo na odmenu za poskytnutie právnej služby.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zásada zavinenia a sankčná náhrada trov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Všeobecne pre náhradu trov konania v sporovom konaní platí zásada úspechu vo veci, ktorá je doplnená zásadou zavinenia. Zásada úspechu vo veci znamená, že účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania. Posúdenie účelnosti pritom bude závislé od konkrétnych okolností tej - ktorej veci. Podstatou zásady zavinenia je sankčná náhrada nákladov konania, ktoré by v riadnom priebehu nevznikli, uložená rozhodnutím súdu tomu, kto ich vznik zavinil alebo sa mu prihodila náhoda, ktorá ich vyvolala.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Vstup dedičov ako univerzálnych právnych nástupcov do konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Dedičia ako univerzálni právni nástupcovia vstupujú do postavenia poručiteľa (pôvodného účastníka konania) priamo zo zákona. Osoba, ktorá nastupuje do konania na miesto doterajšieho účastníka, ktorý stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, je povinná prijať stav konania, aký tu je v čase jej nástupu do konania. Okrem iného to znamená to, že všetky účinky (hmotnoprávne a procesné) spojené so začatím konania medzi pôvodnými účastníkmi konania zostávajú i po jeho nástupe do konania zachované a procesný nástupca je viazaný všetkými procesnými a hmotnoprávnymi úkonmi, ktoré v konaní urobil jeho ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Späťvzatie žaloby a procesná zodpovednosť žalobcu na zastavení konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Ak súd zastavuje konanie, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná ostatným účastníkom náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložili na uplatňovanie alebo bránenie práva. Späťvzatie žaloby je bez akýchkoľvek pochybností takým úkonom, ktorý je treba považovať za procesné zavinenie účastníka na zastavení konania. Jedinou výnimkou je aplikovanie us ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zmluva o dielo, zabezpečovanie záväzku ručením (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Stanovenie ceny za dielo je ponechané na dohodu zmluvných strán vstupujúcich do záväzkovoprávneho vzťahu. Objednávateľ diela má možnosť prehodnotiť, či ponúkanú cenu považuje za primeranú, predtým než návrh zo strany zhotoviteľa diela akceptuje. Ak však k dohode o cene diela medzi zmluvnými stranami dôjde, nárok na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľovi diela vznikne jeho riadnym vykonaním a pokiaľ sa v konaní nepreukáže, že dielo nebolo vykonané riadne alebo včas, nie je dôvodné, aby súd dohodnutú cenu za dielo navrhovateľovi nepriznal len preto, že druhá zmluvná strana alebo ručiteľ s odstup ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Moderačné právo súdu - náhrada trov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: V ustanovení § 150 ods.1 O.s.p. je ustanovené moderačné právo súdu zmierniť dôsledky uplatnenia právnych noriem upravujúcich náhradu trov konania. Uvedené ust. dáva súdu možnosť, aby za splnenia predpokladov v tomto ustanovení uvedených, nepriznal náhradu trov konania úspešnému účastníkovi konania, u ktorého sú inak splnené predpoklady pre priznanie náhrady celkom alebo sčasti. Predmetné ustanovenie umožňuje tak presadiť aplikáciu ust. § 1 O.s.p. (zabezpečiť spravodlivú ochranu práv a oprávnených záujmov účastníka, ako aj výchovu na zachovanie zákonov, na čestné plnenie povinnosti a na úctu k ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Náhrada trov konania v sporovom konaní (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náhrada trov konania je procesnou povinnosťou, ktorej obsahom je záväzok na zaplatenie sumy, ktorá sa úplne alebo sčasti zhoduje s trovami zaplatenými iným účastníkom, štátom alebo iným subjektom občianskeho súdneho konania. Dôvodom na uloženie náhrady trov konania je výsledok konania, zavinenie niektorých trov alebo náhoda, ktorá trovy konania spôsobila. Zásadne sa uhrádzajú trovy účelne vynaložené na uplatňovanie alebo bránenie práva. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (zásadou zodpovednosti za výsledok), ktorá znamená, že účas ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Zavinenie zastavenia konania a sankčná náhrada trov konania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konani ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Rozhodovanie o trovách konania v prípade odmietnutia odvolania (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Občiansky súdny poriadok neobsahuje osobitnú úpravu rozhodnutia o trovách konania v prípade, že odvolanie je odmietnuté. Preto je nutné o trovách odvolacieho konania rozhodnúť analogicky podľa ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ktoré upravuje problematiku najbližšiu k odmietnutiu odvolania, lebo v tomto prípade konanie končí bez toho, aby odvolací súd rozhodoval o veci samej, a to v dôsledku procesného zavinenia toho účastníka, ktorý podal odvolanie, ktoré bolo odmietnuté. Tento účastník, v tomto prípade navrhovateľ, je povinný uhradiť procesnej protistrane trovy odvolacieho konania.
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... tohto dôvodu je potrebné, aby všeobecný súd ústavne súladným spôsobom interpretoval zákonom ustanovené predpoklady na priznanie náhrady trov konania, čo je osobitne dôležité v prípadoch, v ktorých nejednoznačné znenie navzájom súvisiacich zákonov (Občiansky súdny poriadok, ... plnenia podliehajú dani z pridanej hodnoty. Podľa uvedeného nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky „pohľadávka na náhradu trov konania musí byť účastníkovi priznaná v celom zákonom upravenom rozsahu vrátane dane z pridanej hodnoty, ak ...
Súvisiace predpisy:
233/1995 - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
222/2004 - Zákon o dani z pridanej hodnoty
Právna veta: Inštitút nekalej obchodnej praktiky je zákonným termínom, má svoj obsah a nie je možné ho prehliadať ani v rovine súkromného práva. Ak sa uplatňuje právo po použití nekalej obchodnej praktiky, súd môže odmietnuť poskytnúť ochranu uplatnenému právu. Výkon práv okrem iného nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ) a o taký prípad ide aj vtedy, ak sa právo uplatňuje po použití nekalej obchodnej praktiky. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na účely zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. (ďalej aj len ZOS alebo, spotrebiteľský kódex) rozumie najmä konanie, ktoré je v rozpore ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojich práv, pretože spotrebiteľ by v prípade úspešného výsledku súdneho konania len ťažko uplatňoval svoje práva na náhradu trov konania, prípadne právo na vydanie bezdôvodného obohatenia, alebo právo na primerané finančné zadosťučinenie (napr. rozsudok OS Prešov zo ... 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) tak, že žalobkyni, ktorá nebola úspešná, náhradu trov konania nepriznal. Proti rozsudku súdu prvého stupňa podala odvolanie žalobkyňa. Namietla, že súd pri aplikácii § 5b zákona č ...
Súvisiace predpisy:
250/2007 - Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Právna veta: Občiansky zákonník priznáva v súvislosti s náhradou škody na zdraví viaceré právne nároky, ktoré si môže uplatniť voči zodpovednému subjektu poškodená osoba, medzi nimi aj jednorazové odškodnenie za vytrpenú bolesť a jednorazové odškodnenie za prípadné trvalé následky. Spôsob určovania výšky odškodnenia podlieha určitým pravidlám, ktoré sú uvedené v citovanej vyhláške a odvíja sa od počtu bodov, ktoré jednotlivým utrpeným zraneniam priradí posudzujúci lekár, pričom posudzuje oddelene každý z týchto samostatných nárokov (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia). Okrem stanovenia základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplynutie premlčacej lehoty a vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam žiadal zamietnuť návrh v celosti a priznať odporkyniam aj vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania. Súd vykonal dokazovanie výsluchom účastníkov konania a ich písomnými podaniami, obsahom trestného spisu tunajšieho súdu č.k. PN-2T/191 ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Spoločnú domácnosť podľa § 474 Občianskeho zákonníka tvoria aj tí, ktorí spoločne uhrádzajú len tú časť osobných potrieb, ktorá súvisí napr. s bývaním, stravovaním kým ďalšie potreby ako ošatenie, kultúru a podobne si obstarávajú a uhrádzajú sami. Nie je dokonca ani vylúčené keby jednotlivé spolu žijúce osoby mali vlastné úspory. Spoločná domácnosť predpokladá spravidla spoločné bývanie. Výnimočne netreba trvať na spoločnom bývaní, keď napríklad poručiteľ pre svoj zdravotný stav alebo z bytových dôvodov nemohol mať spoločný byt s osobami, s ktorými inak trvale žil spolu a ktoré sa z tohto dôvo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdny poplatok)...................495,51,-EUR Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi. Poučenie: Proti tomuto rozsudku ... poplatok)...................495,51,-EUR Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi. písomné podanie vo veci ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1 O.s.p. a konštatoval, že žalobcovi, ktorý nebol v konaní úspešný náhrada trov konania nepatrí a žalovanej žiadne preukázateľné trovy konania nevznikli, preto účastníkom nepriznal náhradu trov konania. S poukazom na ustanovenie § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č ... a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania. odôvodnenie: Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu a účastníkom nepriznal náhradu trov konania. Žalobcu zaviazal zaplatiť súdny poplatok vo výške 27,50 eur na účet Okresného súdu Košice I do ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zmluva o úschove (depozitum) sa uzaviera medzi dvoma účastníkmi, t. j. medzi zložiteľom na jednej strane a uschovávateľom na strane druhej. Zložiteľom aj uschovávateľom môže byť ktokoľvek, tak fyzická ako aj právnická osoba. Obsahom zmluvy o úschove je, že zložiteľovi vznikne na základe tejto zmluvy právo, aby uschovávateľ od neho prevzatú hnuteľnú vec riadne opatroval. Pojmovými znakmi tejto zmluvy je prevzatie hnuteľnej veci za účelom jej riadneho opatrovania. Charakteristickou črtou tejto zmluvy nie je odplatnosť, pretože odmena za úschovu veci prislúcha uschovávateľovi len vtedy, keď to bo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prvého stupňa vznikli (§ 142 ods. 1 OSP) . O náhrade trov konania vo vzťahu k odporkyni v 2. rade súd nerozhodol z dôvodu postupu podľa § 151 ods. 3 OSP, podľa ktorého o náhrade trov konania rozhodne až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Proti tomuto ... v 1. rade tak, že mu náhradu trov konania nepriznal, pretože si ich neuplatnil a zo spisu nevyplýva, že by mu nejaké trovy v konaní pred súdom prvého stupňa vznikli (§ 142 ods. 1 OSP) . O náhrade trov konania vo vzťahu k odporkyni v 2. rade ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Pokiaľ sa na základe porušenia predkupného práva môže oprávnený (spoluvlastník) podľa § 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka domáhať, aby mu nadobúdateľ ponúkol vec (spoluvlastnícky podiel) ku kúpe, a nadobúdateľ túto ponuku ku kúpe neučiní dobrovoľne, oprávnený spoluvlastník sa môže domáhať nahradenia tohto prejavu vôle nadobúdateľom rozhodnutím súdu. To znamená, že sa žalobou môže dožadovať, aby súd rozhodol, že sa nahradzuje prejav vôle odporcu, ktorým je povinný učiniť navrhovateľovi ako oprávnenému spoluvlastníkovi ponuku ku kúpe spoluvlastníckeho podielu v znení podľa daného obsahu (textu zm ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nebol úspešný, preto mu ich nepriznal. Naopak, navrhovatelia boli v odvolacom konaní úspešní, súd im priznal plnú náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia. Uvedené trovy právneho zastúpenia pozostávajú z jedného úkonu právnej služby, a to ... v znení obsiahnutom v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozsudku, ako aj v súvisiacom výroku o náhrade trov konania, ktorý odvolaním napadnutý nebol, ako vecne správny potvrdil. O trovách odvolacieho konania rozhodol odvolací súd podľa § ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... náhradu trov konania vyplývajúcich zo spisu ku dňu vyhlásenia rozhodnutia s výnimkou trov právneho zastúpenia; ak takému účastníkovi okrem trov právneho zastúpenia iné trovy zo spisu nevyplývajú, súd mu náhradu trov konania neprizná a v takom prípade súd nie je viazaný rozhodnutím o prisúdení náhrady trov konania ... , nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 534 Občianskeho zákonníka, kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi. Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne. Toto ustanovenie je systematicky zaradené do štvrtého oddielu Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmenu v osobe veriteľa alebo dlžníka. Podľa teórie však táto dohoda nemá za následok zmenu v subjektoch záväzku, pretože tu nejde o prevzatie dlhu, ale len o prevzatie plnenia. Preto narozdiel od prevzatiu dlhu podľa § 531 ods.1 Občianskeho zákonníka nedochádza k zámene osoby dlžník ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .696,52 eur s 9%-ným úrokom z omeškania ročne z tejto sumy od 1.5.2012 do zaplatenia a náhrady trov konania. Žalobu žalobkyňa odôvodnila tou skutočnosťou, že na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č.XXX/XXXXXX/XX-XXX ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... + súdny poplatok): 331,64,-EUR. Podľa § 149 ods. 1 OSP, ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi. Poučenie: Proti tomuto rozsudku možno podať ... . O trovách konania súd rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku a úspešnej navrhovateľke priznal náhradu trov konania vo výške 331,64 ,- EUR. Trovy konania pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 99,50,-EUR a ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.