Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 403640

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

31811 dokumentov
11915 dokumentov
2295 dokumentov
27 dokumentov
8 dokumentov
39 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Náhrada trov konania v správnom súdnictve je upravená v ustanovení § 250k a čiastočne aj v ustanovení § 250h ods. 2 O.s.p.. Má povahu špeciálnej právnej úpravy k všeobecnej práve úprave obsiahnutej v tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, pri ktorej sa uplatní zásada lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon alebo ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo ustanovenie). Je nesporné, že odsek 1 § 250k Občianskeho súdneho poriadku priamo vylučuje, čo i len primerané použitie § 142 O.s.p., hoci úspešnosť žalobcu v konaní sa posudzuje rovnako ako pri ustanovení § 142, teda aj súd v sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/1/2012 5012200012 27.03.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200012.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: U. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. Q. XXXX/X, XXX XX H., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. KRALOVENSKÝ, s.r.o., so sídlom Dončova 9, Ružomberok, IČO: 36 857 483, proti žalovanej: Obec Ivachnová, Ivachno
Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Podľa ustanovenia § 28 citovaného zákona, oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Ustanovenie § 196 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoE/4/2013 8508203916 10.04.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8508203916.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. č. 2802/3, Poprad, IČO: 00 326 470, proti povinnému Q. H., bytom S. č. XXX, o vymoženie 16,60 Eur s príslušenstvom, o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoE/127/2013 8705205388 25.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8705205388.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného: Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti povinnému: N
Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/108/2013 1112239551 25.04.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1112239551.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.), Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zast.: Advokátska kancelária Kovár a partneri, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava, proti o
Právna veta: Osobitne je ustanovený prípad, ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, aj keď bol podaný dôvodne. V tomto prípade je povinný nahradiť trovy konania odporca. Je potrebné si uvedomiť, že nie každé správanie odporcu po podaní návrhu na začatie konania vyvoláva objektívne nedôvodnosť podaného návrhu. Správanie odporcu po podaní dôvodného návrhu musí byť takého charakteru, aby viedlo k uspokojeniu navrhovateľom uplatneného práva návrhom na začatie konania. Nestačí len subjektívne presvedčenie navrhovateľa o uspokojení jeho nároku uplatneného návrhom na začatie konania, ale musí ísť o právne re ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/41/2012 2110230169 31.10.2012 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2012:2110230169.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave, v právnej veci navrhovateľa: L. W., nar. XX.XX.XXXX, K. T. XXX, zastúpený advokátom: JUDr. Miloš Chrenko, Hlavná 23, Trnava, proti odporkyni: Bc. Z. W., nar. XX.XX.XXXX, Z. XX, M., o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, na
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. upravuje tzv. moderačné právo súdu, ktoré ho oprávňuje trovy konania u úspešného účastníka znížiť alebo mu ich vôbec nepriznať. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že odporcovi nie je možné nepriznať žiadnu náhradu trov konania, keďže má právo nechať sa v konaní zastupovať advokátom, a ten má právo na odmenu za poskytnutie právnej služby.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/65/2013 1212204714 27.02.2013 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2013:1212204714.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: S. R., G..Y.., R. XX, U., IČO: XX XXX XXX, zastúpený: Advokátska kancelária Chabadová s.r.o., Pri Starej prachárni 13, Bratislava, proti odporcovi: Z.. Y. Ď., nar. XX.XX.XXXX, bytom D.. T. XX, R., zastúpe
Právna veta: Strohá aplikácia ustanovení o náhrade trov konania, teda aj o náhrade trov konania štátu (§ 148 O.s.p.), by mohla v konkrétnych prípadoch viesť k nežiaducej tvrdosti. Aplikácia tohto ustanovenia má dopad na toho účastníka, ktorý by mal inak nárok na náhradu trov konania. Ak sú podmienky pre použitie tohto ustanovenia, súd vysloví, že sa mu náhrada trov nepriznáva, a to celkom, prípadne aká časť a v tom prípade zostávajúcu časť náhrady trov prisúdi. Vo všeobecnosti možno povedať, že vždy treba zvažovať okolnosti konkrétneho prípadu, a to nielen na strane toho, v koho prospech má byť toto ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/64/2013 8112208305 30.04.2013 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2013:8112208305.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky: N. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. S., Z. XXX, zastúpenej opatrovníkom: M. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. S., Z. XXX, právne zastúpená JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom Svidník, Sov. hrdinov 16
Právna veta: Ak súd zastavuje konanie, zaoberá sa pri rozhodovaní o náhrade trov konania najskôr otázkou, či niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, teda podľa procesného výsledku. Tam, kde zastavenie konania bolo účastníkom zavinené, súd prizná ostatným účastníkom náhradu trov konania, ktoré v konaní účelne vynaložili na uplatňovanie alebo bránenie práva. Späťvzatie žaloby je bez akýchkoľvek pochybností takým úkonom, ktorý je treba považovať za procesné zavinenie účastníka na zastavení konania. Jedinou výnimkou je aplikovanie us ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 11Co/66/2013 7111234714 13.02.2013 JUDr. Ľuboš Kunay ECLI:SK:KSKE:2013:7111234714.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu U. F. R., s.r.o., L., Ú. X, IČO: 35 724 803, právne zastúpeného TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Bratislava, Údernícka 5, IČO: 36 613 843, proti žalovanej E. Č., nar. X.X.XXXX, bytom v F., R. XX, za účasti vedľajšieho účastníka B.
Právna veta: Čo sa týka odmeny za úkony 3./, 4./, 5./, odvolací súd zastal názor, že by vykonanie týchto bolo potrebné na ochranu záujmov účastníka a že by tieto úkony sledovali aj účel konania. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné vymoženie alebo ochranu p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/128/2013 2312219083 30.04.2013 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2013:2312219083.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 176, právne zastúpený: ERASMUS LEGAL, s. r. o., so sídlom Bratislava, Justičná 9, IČO: 36 789 615, proti odporcovi: H. D., nar. XX.X.XXX
Právna veta: Podľa § 142 ods. 1 OSP, účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. Vychádzajúc z dikcie zákonného ustanovenia § 142 ods. 1 OSP je zrejmé, že občianskoprávne konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledok konania, ktorá sa uplatňuje pri rozhodovaní o náhrade trov sporového konania. Účastník, ktorý mal v sporovom konaní plný úspech, má právo na náhradu všetkých trov konania vynaložených na účelné uplatnenie alebo bránenie práva, pričom miera úspechu vo veci závisí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 25Co/41/2013 4612205558 28.03.2013 JUDr. Dušan Harbuta ECLI:SK:KSNR:2013:4612205558.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v právnej veci navrhovateľa: EOS KSI Česká republika, s.r.o., so sídlom Praha, Novodvorská 994, IČO: 25 117 483, zast. Tomáš Kušnír, s.r.o., so sídlom Bratislava, Údernícka 5, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Kušnír, advokát a konateľ, proti odpor
MENU