Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada trov konania

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 224582

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

45213 dokumentov
13463 dokumentov
2295 dokumentov
27 dokumentov
8 dokumentov
51 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Náhrada trov konania v správnom súdnictve je upravená v ustanovení § 250k a čiastočne aj v ustanovení § 250h ods. 2 O.s.p.. Má povahu špeciálnej právnej úpravy k všeobecnej práve úprave obsiahnutej v tretej časti Občianskeho súdneho poriadku, pri ktorej sa uplatní zásada lex specialis derogat legi generali (špeciálny zákon alebo ustanovenie ruší všeobecný zákon alebo ustanovenie). Je nesporné, že odsek 1 § 250k Občianskeho súdneho poriadku priamo vylučuje, čo i len primerané použitie § 142 O.s.p., hoci úspešnosť žalobcu v konaní sa posudzuje rovnako ako pri ustanovení § 142, teda aj súd v sprá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 21S/1/2012 5012200012 27.03.2013 JUDr. Veronika Poláčková ECLI:SK:KSZA:2013:5012200012.3 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v právnej veci žalobcu: U. O., nar. XX.XX.XXXX, bytom V. Q. XXXX/X, XXX XX H., právne zastúpeného Advokátskou kanceláriou JUDr. KRALOVENSKÝ, s.r.o., so sídlom Dončova 9, Ružomberok, IČO: 36 857 483, proti žalovanej: Obec Ivachnová, Ivachno
Právna veta: Podľa ustanovenia § 22 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o daň. Do základu dane sa zahŕňa aj dotácia alebo príspevok, ktorý dodávateľ prijal alebo má prijať k cene tovaru alebo služby. Podľa ustanovenia § 28 citovaného zákona, oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby. Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ktorý súvisí s poskytovanou univerzálnou poštovou službou. Ustanovenie § 196 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoE/4/2013 8508203916 10.04.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8508203916.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. č. 2802/3, Poprad, IČO: 00 326 470, proti povinnému Q. H., bytom S. č. XXX, o vymoženie 16,60 Eur s príslušenstvom, o odvolaní súdnej exekútorky proti uzneseniu Okresného súdu
Právna veta: Aj napriek tomu, že § 196 Exekučného poriadku v znení účinnom do 31.12.2011 výslovne stanovoval, že o daň z pridanej hodnoty sa exekútorovi, ktorý je platcom DPH, zvyšuje odmena, nie je možné toto ustanovenie vykladať tak reštriktívne, že by malo ísť len o odmenu. Súdny exekútor má totiž v zmysle prvej vety citovaného ustanovenia nárok okrem odmeny aj na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času, pričom nepochybne (čo vyplýva aj zo stanoviska Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - viď nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 31/04) aj tieto vo forme náhrady trov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3CoE/127/2013 8705205388 25.10.2013 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2013:8705205388.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., so sídlom Pribinova č. 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, právne zastúpeného: Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Grösslingova č. 4, 811 09 Bratislava, IČO: 36 864 421, proti povinnému: N
Právna veta: Ustanovenie § 150 ods. 2 O.s.p. upravuje tzv. moderačné právo súdu, ktoré ho oprávňuje trovy konania u úspešného účastníka znížiť alebo mu ich vôbec nepriznať. Odvolací súd považuje za potrebné dodať, že odporcovi nie je možné nepriznať žiadnu náhradu trov konania, keďže má právo nechať sa v konaní zastupovať advokátom, a ten má právo na odmenu za poskytnutie právnej služby.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Co/65/2013 1212204714 27.02.2013 JUDr. Valéria Kleinová ECLI:SK:KSBA:2013:1212204714.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: S. R., G..Y.., R. XX, U., IČO: XX XXX XXX, zastúpený: Advokátska kancelária Chabadová s.r.o., Pri Starej prachárni 13, Bratislava, proti odporcovi: Z.. Y. Ď., nar. XX.XX.XXXX, bytom D.. T. XX, R., zastúpe
Právna veta: Čo sa týka odmeny za úkony 3./, 4./, 5./, odvolací súd zastal názor, že by vykonanie týchto bolo potrebné na ochranu záujmov účastníka a že by tieto úkony sledovali aj účel konania. Účelnosť je vlastnosť procesu spočívajúca v sledovaní cieľa. Účelnosť spravidla nachádza svoju opodstatnenosť vtedy, ak vychádza zo zákonných dôvodov a neprekračuje ich medze. Je preto potrebné rozlišovať medzi právom účastníka konania (fyzickej, právnickej osoby, štátneho orgánu) na právnu pomoc a nárokom na náhradu trov konania za poskytnutú právnu pomoc. Trovy konania potrebné na účelné vymoženie alebo ochranu p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/128/2013 2312219083 30.04.2013 Mgr. Fedor Benka ECLI:SK:KSTT:2013:2312219083.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľa: Home Credit Slovakia, a. s., so sídlom Piešťany, Teplická 7434/147, IČO: 36 234 176, právne zastúpený: ERASMUS LEGAL, s. r. o., so sídlom Bratislava, Justičná 9, IČO: 36 789 615, proti odporcovi: H. D., nar. XX.X.XXX
Právna veta: Žalobkyňa ďalej v podanom odvolaní vo vzťahu k náhrade trov konania žiadala aplikovať ust. § 257 CSP, podľa ktorého súd výnimočne neprizná náhradu trov konania, ak existujú dôvody hodné osobitného zreteľa. (...) Považuje krajský súd za potrebné zvýrazniť, že v konaní sa jednalo o spor medzi dvomi podnikateľmi o zaplatenie kúpnej ceny a ďalších žalobkyňou tvrdených nárokov podľa uzatvorenej zmluvy o predaji podniku. Jedná sa tak o bežnú obchodnoprávnu sporovú vec, v ktorej okresný súd a vo vyvolanom odvolacom konaní krajský súd posudzovali dôvodnosť uplatneného nároku žalobkyne na jednej strane ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 14Cob/105/2020 5717212032 28. 01. 2021 JUDr. Róbert Bebčák ECLI:SK:KSZA:2021:5717212032.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Róberta Bebčáka, členov senátu JUDr. Martiny Nemravovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci žalobkyne: Iveta Hlaváčová INPEX, s miestom podnikania 0
Právna veta: Povinnosť nahradiť trovy konania sa spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci (§ 142 O.s.p.). Ak však súd zastavuje konanie, pri rozhodovaní o náhrade trov konania zisťuje, či niektorý z účastníkov konania zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zastavenie konania po späťvzatí návrhu, ku ktorému došlo pre správanie odporcu, pričom návrh bol podaný dôvodne, zakladá právo navrhovateľa na náhradu trov zastaveného konania. Dôvodnosť návrhu sa posudzuje procesne. Nerozhoduje, aký by bol výsledok konania, keby nedošlo k späťvzatiu návrhu, ale to, či odporca splní to, čoho sa navrhovateľ domáha ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/574/2013 3812214615 31.03.2014 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2014:3812214615.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: R. T. D., s.r.o., W.: XX XXX XXX, so sídlom Z. 5, J., zastúpeného P. T., s. r. o., so sídlom Z. 5, J., W. : XX XXX XXX proti odporcovi : P. E., bytom T. XXX/X, K. E., za účasti vedľa
Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konani ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/297/2012 1110200539 21.03.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1110200539.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: KRAKEN s.r.o., Štefánikova 29, 811 05 Bratislava, IČO: 35 754 117, zast.: Mgr. Tomáš Szabo, advokát, Radvanská 23, Bratislava proti odporcovi: CFE Slovakia s.r.o., Námestie 1. mája 18, 811 06 Bratislava,
Právna veta: Náhrada trov konania v prípade, že niektorý z účastníkov zavinil, že konanie muselo byť zastavené, sa riadi ustanovením § 146 ods. 2 O.s.p.. Podľa prvej vety tohto ustanovenia účastník, ktorý zavinil, že konanie muselo byť zastavené, je povinný hradiť jeho trovy. Rozhodovanie o trovách konania v súvislosti so zastavením konania je tak založené na vyriešení otázky, ktorý z účastníkov zavinil jeho zastavenie. Zavinenie zastavenia sa posudzuje výlučne z procesného hľadiska, t.j. podľa procesného výsledku. Zavinenie zastavenia konania môže spočívať napr. v tom, že bol podaný návrh na začatie konan ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2Cob/108/2013 1112239551 25.04.2013 JUDr. Oľga Bahníková ECLI:SK:KSBA:2013:1112239551.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľa: SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene SES a.s.), Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 411 690, zast.: Advokátska kancelária Kovár a partneri, s. r. o., Vajnorská 8/A, 831 03 Bratislava, proti o
Právna veta: Strohá aplikácia ustanovení o náhrade trov konania, teda aj o náhrade trov konania štátu (§ 148 O.s.p.), by mohla v konkrétnych prípadoch viesť k nežiaducej tvrdosti. Aplikácia tohto ustanovenia má dopad na toho účastníka, ktorý by mal inak nárok na náhradu trov konania. Ak sú podmienky pre použitie tohto ustanovenia, súd vysloví, že sa mu náhrada trov nepriznáva, a to celkom, prípadne aká časť a v tom prípade zostávajúcu časť náhrady trov prisúdi. Vo všeobecnosti možno povedať, že vždy treba zvažovať okolnosti konkrétneho prípadu, a to nielen na strane toho, v koho prospech má byť toto ustano ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6Co/64/2013 8112208305 30.04.2013 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2013:8112208305.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľky: N. G., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. S., Z. XXX, zastúpenej opatrovníkom: M. S., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom S. S., Z. XXX, právne zastúpená JUDr. Igorom Šafrankom, advokátom so sídlom Svidník, Sov. hrdinov 16
MENU