SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1158355
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123857
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424448
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
01.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada ušlej mzdy


Približný počet výsledkov: 89 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada ušlej mzdy
  • nahrada nájdené 2217980 krát v 357515 dokumentoch
  • uslej nájdené 467 krát v 213 dokumentoch
  • mzda nájdené 145976 krát v 40676 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 16 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 48 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa § 444 Obč. zákonníka poškodený má nárok na jednorazové odškodnenie bolesti poškodeného a sťaženia jeho spoločenského uplatnenia. Občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a sú upravené zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý s účinnosťou od 1.8.2004 nahradil predchádzajúcu vyhlášku č. 32/1965 Zb,. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/179/2011 2207213379 25.09.2012 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2012:2207213379.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a Mgr. Jozef Mačej, v právnej veci navrhovateľov: 1. L. U., bytom T. F., F. č. X, 2. V. U., bytom tamtiež, obaja .
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/108/2012 2111200031 18.09.2013 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2013:2111200031.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v právnej veci navrhovateľky D. K., nar. XX.X.XXXX, bytom R. XX, zastúpenej Mgr. Matejom Csenky, advokátom, Trnava, Dolné Bašty 2, proti odporcom : 1/ Q. V., nar. XX.XX.XXXX, bytom T. XXX, zastúpenej JUDr. Máriou Sadrijovou, advokátkou, Levice, Hlboká 2 .
Právna veta: Pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť len pri splnení osobitných zákonom ustanovených podmienok a to dobu trvania pracovného pomeru treba v pracovnej zmluve výslovne určiť. Na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu sa vyžaduje písomná forma. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu pracovného pomeru na dobu určitú alebo vznikne pracovný pomer na neurčitý čas. Všetky zákonné podmienky na uzavretie pracovného pomeru na určitú dobu musia byť splnené pri uzavieraní pracovnej zmluvy alebo pri jej zmene. Medzi zákonné podmienky patrí napríklad možnosť pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na zdravotné poistenie. Z ustanovenia § 137 jednoznačne vyplýva, čo možno zahrnúť pod trovy konania. Pod trovy konania nemožno zahrnúť náhrady ušlej mzdy za obdobie od 7. do 10. mesiaca roku 2011 a nemožno tam zahrnúť ani výdavky na zdravotné poistenie, nakoľko sa .
Právna veta: Predpokladom vzniku práva na náhradu mzdy v zmysle ustanovenia § 61 ods. 1 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.je neplatné skončenie pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým zrušením alebo v skúšobnej dobe a oznámenie zamestnanca, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Právo na náhradu mzdy pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru môže preto vzniknúť najskôr odo dňa, keď zamestnanec oznámi zamestnávateľovi, že trvá na tom, aby bol ďalej zamestnávaný. Pri náhrade mzdy ide nepochybne o uspokojenie peňažného nároku, ktorý zaniká splnením, pričom účastník je povinný nárok druhého účastníka uspokojiť včas a ria ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... omeškania 12,5%, ale nie je uvedené za aké obdobie. Napokon súd absolútne zmätočne odôvodňuje spôsob, akým dospel k výške náhrady ušlej mzdy. Problém je nielen v tom, že nemá ustálené obdobie, za aký čas si navrhovateľ uplatňuje náhradu mzdy, a ako súd .
... km vo výške 57,46 EUR a základná náhrada po 0,183 EUR/km vo výške 104,68 EUR) a náhradu ušlej mzdy v sume 43,18 EUR (podľa predloženej pracovnej a manažérskej zmluvy zástupca žalobcu je so žalobcom aj v pracovnoprávnom vzťahu ... km vo výške 57,46 EUR a základná náhrada po 0,183 EUR/km vo výške 104,68 EUR) a náhradu ušlej mzdy v sume 43,18 EUR (podľa predloženej pracovnej a manažérskej zmluvy zástupca žalobcu je so žalobcom aj v pracovnoprávnom vzťahu .
... náhradu trov konania v sume 27,70 eura a to za zaplatený súdny poplatok v sume 16,50 eura a náhradu ušlej mzdy v sume 11,20 eura za účasť na pojednávaní a to za 2 hodiny po 5,60 eura. Poučenie: Proti .
... 841 04 Bratislava, proti odporcovi : Slovenská republika - Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, sídlo Župné nám. 13, Bratislava, o náhradu ušlej mzdy s príslušenstvom, takto rozhodol: Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 1991,64 eur s ... najmenej však 30 000 Kčs v hotovosti; zvyšok v zúročiteľných štátnych dlhopisoch splatných najneskôr do piatich rokov. Navrhovateľovi patrí náhrada ušlej mzdy ( prinajmenšom vo výške paušálnej náhrady podľa ust. § 23 ods. 1 písm. a) zák.č. 119/ .
... väzby ). Odporca žiadosť navrhovateľa nevybavil do 6 mesiacov t.j. do 7.5.2012. Navrhovateľ bol väznený , a prináleží mu náhrada ušlej mzdy vo výške paušálnej náhrady podľa ust. § 23 ods. 1 písm. a) zák.č. 119/1990 Zb. v platnom znení ... t.j. do 7.5.2012, ale tak neurobil. Navrhovateľ poukázal na to, že bol nevinne väznení , a preto mu náhrada ušlej mzdy patrí, a to prinajmenšom vo výške paušálnej náhrady podľa ust. § 23 ods. 1 písm. a) zák.č. 119/1990 .
... - cesta Cheb Bratislava a späť 45,95 Eur + jazda po Bratislave 18,50 Eur, náhrady nákladov za ubytovanie - 35,- Eur, náhrada ušlej mzdy zamestnanca - 40,- Eur. Poučenie: Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd .
... . Na základe uvedeného dospel súd k záveru, že boli splnené všetky predpoklady na priznanie náhrady škody navrhovateľke. Navrhovateľka sa domáhal náhrady ušlej mzdy vo výške 15.000,- Sk (497,91 €), súd však priznal ušlú mzdu vyčíslenú na základe znaleckého posudku vo výške 11 .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.