SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1157320
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64382
USSR: 35541
NSČR: 123825
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424395
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
31.05.2020 03:25

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia


Približný počet výsledkov: 266 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia
  • nahrada nájdené 2217143 krát v 357429 dokumentoch
  • za nájdené 4801240 krát v 402026 dokumentoch
  • bolest nájdené 27521 krát v 5212 dokumentoch
  • a nájdené 20199587 krát v 424360 dokumentoch
  • stazenie nájdené 15838 krát v 1643 dokumentoch
  • spolocensky nájdené 61540 krát v 17646 dokumentoch
  • uplatnenie nájdené 156963 krát v 54795 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 86 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 60 dokumentov
Nejvyšší soud Československé socialistické republiky 2 dokumenty


Právna veta: Občiansky zákonník priznáva v súvislosti s náhradou škody na zdraví viaceré právne nároky, ktoré si môže uplatniť voči zodpovednému subjektu poškodená osoba, medzi nimi aj jednorazové odškodnenie za vytrpenú bolesť a jednorazové odškodnenie za prípadné trvalé následky. Spôsob určovania výšky odškodnenia podlieha určitým pravidlám, ktoré sú uvedené v citovanej vyhláške a odvíja sa od počtu bodov, ktoré jednotlivým utrpeným zraneniam priradí posudzujúci lekár, pričom posudzuje oddelene každý z týchto samostatných nárokov (bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia). Okrem stanovenia základného ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Piešťany 6C/183/2008 2106215650 26.03.2012 Mgr. Katarína Arnouldová ECLI:SK:OSPN:2012:2106215650.14 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Piešťany sudkyňou Mgr. Katarínou Arnouldovou, v právnej veci navrhovateľky: K. Q., nar. XX.XX.XXXX, bytom I.Á. XXX/X, N., právne zastúpená advokátom JUDr. Jánom Chmelom so sídlom Royova 9, Piešťany, proti odporcovi v 1. rade: X.. .
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, aj keď sú vo vy hláške č. 32/1965 Zb. ( v znení neskorších predpisov ) upravené spoločne. Rovnako ako podmienky pre priznanie, tak aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať zvlášť. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia slúžia na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí a kompenzovanie životných obmedzení vyvolaných úrazom. Priznanie nároku na bolesť nepodmieňuje priznanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 9Co/216/2016 1306200979 16. 11. 2017 JUDr. Magdaléna Floreková ECLI:SK:KSBA:2017:1306200979.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Magdalény Florekovej a členov senátu JUDr. Romana Huszára a JUDr. Zuzany Posluchovej v právnej veci žalobkyne : P.. J. V., G.. XX. XX. XXXX, K. K., K. X, zastúpená .
... za preukázané, že medzi žalobcom a žalovanou došlo k podpísaniu zmluvy o poskytnutí právnej pomoci na konanie o mimoriadnom zvýšení náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia následkom dopravnej nehody. Žalovaná sa zaviazala zaplatiť žalobcovi odmenu 10 % z čiastky priznanej súdom a k náhrade výdavkov s tým .
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na nemajetkovú ujmu navrhovateľa v 1. rade na zdraví, majúc za to, že požadovaná náhrada je obsiahnutá už v požadovanej náhrade za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. S poukazom na judikatúru k právam na ochranu osobnosti podotkol, že navrhovatelia žiadnym spôsobom neodôvodnili výšku nimi požadovanej náhrady nemajetkovej .
... .XXX,- Sk s 10% úrokom z omeškania ročne od 4. dňa po právoplatnosti rozsudku do zaplatenia, z titulu mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 7 ods. 3 vyhl. 32/1965 Zb. Svoj návrh odôvodnil tým, že dňa XX.X.XXXX pri .
... rade uplatnil náhradu škody v zmysle § 4, § 5 zákona č. 437/2004 Z.z. t.j. náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na základe lekárskeho posudku o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia vyhotoveného U.. C. B., znalec z odboru zdravotníctvo ... rade uplatnil náhradu škody v zmysle § 4, § 5 zákona č. 437/2004 Z.z. t.j. náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia na základe lekárskeho posudku o bolestnom a o sťažení spoločenského uplatnenia vyhotoveného U.. C. B., znalec z odboru .
... sa zistila choroba z povolania v rozsahu, v ktorom zamestnávateľ zodpovedal za škodu nárok na poskytnutie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Ako vyplýva z citovaného ustanovenia § 13 ods. 3, písm. h/ Zákona o sociálnom ... s ust. § 16 citovaného zákona povinne úrazovo poistený. Osobitným predpisom, ktorý upravuje podmienky pre poskytovanie náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia je v prípade navrhovateľa, s poukazom na dátum zistenia jeho choroby z povolania, Vyhláška č. .
... sa odporkyňa ako navrhovateľka domáha zaplatenia 67.086,84 € voči Základnej škole s materskou školou X. a Obci X. dôvodu náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu, ktorý sa mal stať 02.03.2006. Odporkyňa v uvedenom konaní nepripojila ako dôkazný prostriedok posudok znalca .
... v súlade s ustanovením § 120 ods. 3 O.s.p.. Rovnako nie je sporné medzi účastníkmi, že časť uplatnenej náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia už žalovaný uhradil pred začatím konania a rovnako nie je sporné, že po odpočítaní uhradenej časti predstavuje zvyšok úhrady bolestného .
Právna veta: 17. Pokiaľ sa týkalo vecnej pasívnej legitimácie žalovaného v spore v rozsahu zostávajúcej 1, odvolací súd zotrváva na vyslovenom právnom názore o tom, že zodpovednosť žalovaného bolo potrebné v predmetnej veci posudzovať v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Z tohto zákonného ustanovenia jednoznačne vyplýva, že za psa vždy zodpovedá jeho držiteľ a iná osoba, ktorá psa prípadne vedie alebo nad ním vykonáva dohľad zodpovedá iba v tom prípade, ak je pes mimo dosahu svojho držiteľa. V nadväznosti na uvedené odvolací súd zotrval na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Eur a právoplatne priznanými na základe predchádzajúceho rozhodnutia prvoinštančného súdu 1.953,54 Eur. Z nároku prináležiaceho žalobcovi z titulu náhrady za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia neodpočítal 187,17 Eur vyplatených komerčnou poisťovňou, vychádzajúc zo záväzného právneho názoru odvolacieho súdu. O trovách konania rozhodol podľa § .
... vojenská nemocnica Ružomberok, so sídlom ul. Gen. M. Vesela 21, 034 26 Ružomberok, IČO: 31 936 415, v konaní o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, o neúplnom podaní, takto rozhodol: Súd podanie navrhovateľky doručené tunajšiemu súdu dňa 07.03.2013, ktoré by mohlo byť podľa .
... v uvedenom zákone vymedzená, čo má dopad na pasívnu legitimáciu odporcu. Odporca poukázal na skutočnosť, že navrhovateľka si uplatnila i náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré bolo riešené v konaní na tunajšom súde pod č.k 17C 314/2004, ktoré je právoplatne skončené a v .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.