Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1096208
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63985
USSR: 35001
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422507
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
27.02.2020 09:01

Nájdené rozsudky pre výraz: náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia


Približný počet výsledkov: 126 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia
  • nahrada nájdené 2199975 krát v 355626 dokumentoch
  • za nájdené 4747002 krát v 400168 dokumentoch
  • bolest nájdené 27123 krát v 5140 dokumentoch
  • a nájdené 19936856 krát v 422501 dokumentoch
  • stazenie nájdené 15294 krát v 1608 dokumentoch
  • spolocensky nájdené 60258 krát v 17454 dokumentoch
  • uplatnenie nájdené 153362 krát v 53941 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 61 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 15 dokumentov


Právna veta: Zákonník práce, ani občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a do 31.07.2004 boli upravené vyhláškou č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia, ktorú treba na daný prípad aplikovať (§ 11 ods. 1 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za SSU). Náhrada za bolesť a náhrada za SSU sú dve relatívne samostatné zložky náhrady na zdraví, i keď sú vo vyhláške upravené spoločne, pri ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/321/2014 2312221366 16.03.2015 JUDr. Daša Kontríková ECLI:SK:KSTT:2015:2312221366.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Daša Kontríková a členiek senátu: JUDr. Iveta Jankovičová a Mgr. Renáta Gavalcová, v právnej veci navrhovateľa: O. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom D. XXXX/XX, D., zastúpený: Fridrich .
Právna veta: Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sú dve relatívne samostatné zložky náhrady škody na zdraví, aj keď sú vo vy hláške č. 32/1965 Zb. ( v znení neskorších predpisov ) upravené spoločne. Rovnako ako podmienky pre priznanie, tak aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať zvlášť. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia slúžia na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí a kompenzovanie životných obmedzení vyvolaných úrazom. Priznanie nároku na bolesť nepodmieňuje priznanie ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... znení neskorších predpisov ) upravené spoločne. Rovnako ako podmienky pre priznanie, tak aj zvýšenie odškodnenia u oboch nárokov treba posudzovať zvlášť. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia slúžia na to, aby si poškodený mohol obstarať náhradné pôžitky na vyrovnanie prežitých a prežívaných utrpení, strastí a kompenzovanie životných .
Právna veta: Je nesporné, že právo na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa ust. § 13 ods. 2 a 3 OZ a nároky na náhradu škody za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia v zmysle § 44 OZ sú samostatné právne prostriedky ochrany fyzickej osoby. Občiansky zákonník v ust. § 420 ods. 1, 2 a § 444 OZ upravuje podmienky pre priznanie a odškodnenie bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia. Na druhej strane v ust. § 13 a nasl. OZ sú vymedzené zákonné podmienky na priznanie práva na náhradu nemajetkovej ujmy, či už vo forme morálneho zadosťučinenia alebo vo forme finančného zadosťučinenia. Podľa ustál ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 3 ods. 1, § 4 ods. 1, § 5 ods. 1, 5 zák. č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia a predovšetkým skúmal, či odporca je subjektom, ktorý by mal byť pasívne legitimovaný v tomto konaní a dospel k záveru .
Právna veta: Podľa § 444 Obč. zákonníka poškodený má nárok na jednorazové odškodnenie bolesti poškodeného a sťaženia jeho spoločenského uplatnenia. Občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a sú upravené zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý s účinnosťou od 1.8.2004 nahradil predchádzajúcu vyhlášku č. 32/1965 Zb,. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského upl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... si v predmetnom konaní uplatnili nárok na náhradu škody z titulu zvýšenia sťaženia spoločenského uplatnenia a z titulu ušlej mzdy. Náhrada za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia stanovená na základe počtu bodov stanovených v lekárskom posudku predstavuje jednorazové odškodnenie za bolesti spôsobené poškodením zdravia, jeho liečením alebo .
Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... odvolací súd preskúmal správnosť rozhodnutia prvostupňového súdu a tento: 1a/ zrušil v časti priznania mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a súčasne žiadal, aby odvolací súd 1b ... - Sociálnej poisťovni, pobočka Nitra, alebo 2a/ aby zmenil v časti o priznaní mimoriadneho zvýšenia náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia tak, že zruší alebo zastaví v časti o priznaní náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie .
Právna veta: Z citovaných ustanovení tak vyplýva, že predpokladom priameho nároku poškodeného voči poisťovateľovi je jednak vznik nároku, ktorý je vôbec krytý poistením zodpovednosti (spomedzi nárokov určených v § 4 ods. 2 cit. zákona), jednak existencia poistenia zodpovednosti prevádzkovateľa vozidla za takúto škodu.

Úryvok z textu:
... 883,- eur a 2 % z tejto sumy je 17,66 eur, čo mala byť správna hodnota bodu. Zároveň výsledná suma náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia sa má zaokrúhliť na najbližšie celé euro smerom nahor, ku ktorému zaokrúhleniu súd prvej inštancie nepristúpil. Súd prvej inštancie tak .
Kľúčové slová: povinnosť predchádzať hroziacim škodám

Právna veta: Intervenient na strane žalovaného bol za spôsobenie poškodenia zdravia žalobcovi právoplatne odsúdený rozhodnutím Okresného súdu Nitra č. k. 1T 174/2003, podľa ktorého k dopravnej nehode a k poškodeniu zdravia žalobcu došlo v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, ktorým porušil ustanovenia zákona č. 315/1996 Z.z. Zodpovednosť intervenienta za uplatnenú škodu teda v dôsledku nepripútania sa žalobcu bezpečnostnými pásmi pri jazde predmetným motorovým vozidlom v inkriminovanom čase vylúčená byť nemôže. Takto však bola zodpovednosť intervenienta ustálená z hľadiska zodpovednosti trestnopr ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... uplatnenia sumu 72.296,36 eur do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku, vo zvyšku žalobu žalobcu o mimoriadne zvýšenie náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia zamietol, žalovanému uložil povinnosť zaplatiť na jeho účet sumu 2.418 eur titulom súdneho poplatku a žalobcovi náhradu trov konania .
... ustanovenej v § 10 ods. 7. Podľa § 7 zákona č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (1) Lekársky posudok spracúva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok ... spoločenského uplatnenia v sporných prípadoch, Podľa § 4 zák.č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia (1) Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo; musí byť primeraná povahe následkov a ich .
... za sťaženie spoločenského uplatnenia podľa osobitného predpisu. 60a) Podľa § 11 ods.1 zák.č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, účinného od 01.08. 2004 Na bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia v dôsledku úrazu a iného poškodenia na zdraví, ktoré .
... na náhradu škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, uplatnený napr. vo forme náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia, nadobudol povahu nároku na úrazovú dávku. V prípade nárokov na zvýšenie náhrady za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia ako foriem náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, ktoré vznikli pred 1 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.