Nájdené rozsudky pre výraz: nájomné

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 19198

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

3243 dokumentov
1352 dokumentov
233 dokumentov
125 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Jednou zo základných povinnosti nájomcu je povinnosť platiť nájomné. Ust. § 673 Obč. zák. však obsahuje kogentnú právnu úpravu, ktorá ustanovuje, kedy je nájomca počas trvania nájomného vzťahu od tejto povinnosti oslobodený. Vtedy túto povinnosť nájomca nemá, a to bez zreteľa na to, či bol nájom určený dohodou alebo vyplýva z právnej úpravy. Predpokladom pre aplikáciu § 683 Obč. zák. však je, že nájomca nemôže vôbec vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci a vec vykazuje vady, ktoré sám nespôsobil. V prípade, že nájomca nemôže vôbec v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/452/2016 7214211820 30. 11. 2017 JUDr. Táňa Veščičiková ECLI:SK:KSKE:2017:7214211820.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Veščičikovej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Dany Popovičovej, v spore žalobcu Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova č. 3, Košice,IČO:
Právna veta: V zmysle zák. ustanovenia (§ 671 ods. OZ), pod nájmom treba rozumieť poskytovanú odplatu za prenechanie určitej veci na dočasné užívanie, resp. za branie úžitkov z nej. Výška nájomného môže byť určená v nájomnej zmluve, ak však tento údaj zmluva neobsahuje, je nájomca povinný platiť nájomné obvyklé v čase uzavretia zmluvy, pričom sa prihliada i na hodnotu prenajatej veci a spôsob jej užívania. Nedostatok zmluvného dojednania výšky nájomného nemá za následok neplatnosť nájomnej zmluvy. Ak však nájomná zmluva tento údaj obsahuje, nemôže byť jednostranne menená, pokiaľ to neustanovuje osobitný pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 17C/25/2011 7211204709 17.10.2011 JUDr. Monika Géciová ECLI:SK:OSKE2:2011:7211204709.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Monikou Géciovou, PhD. v právnej veci žalobcu: O. K., nar. XX.X.XXXX, bytom v G., M. L. č. 33, proti žalovaným: I. T., nar. XX.X.XXXX, bytom v T., N. č. 6, 2. R. T., nar. XX.X.XXXX, bytom v T., N.
Právna veta: 21. Odvolací súd sa plne stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie, podľa ktorých došlo k vzniku zádržného práva na zabezpečenie pohľadávky právneho predchodcu žalobcu z nájomného v súlade s § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ktorý je špeciálnym ustanovením vo vzťahu k § 151s Občianskeho zákonníka a to zadržaním vecí žalovaného právnym predchodcom žalobcu. Zadržanie vecí žalovaného nachádzajúcich sa v priestoroch nájmu titulom výkonu tzv. zádržného práva jednoznačne preukazuje list právneho predchodcu žalobcu zo dňa 20.4.2015 pre žalovaného. V predmetnom liste právny predchodca žalobcu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/65/2018 7214214107 23. 08. 2018 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2018:7214214107.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a sudcov Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Igora Ragana v spore žalobcu: MPTP, s.r.o., so sídlom v Trnave, Hlavná 31, IČO: 47 328 363, zastúpený: Advo
Právna veta: Ak ustanovenie § 671 ods. 1 O. z. povinnosť nájomcu na platenie nájomného vymedzuje tak, že nájomným sa tu rozumie primárne oboma stranami nájomného vzťahu dohodnuté a do zmluvy zanesené nájomné, treba z toho logicky vyvodiť aj praktickú nemožnosť pripustiť, aby si nájomca určoval svojvoľne výšku nájomného (i tak, že prenajímateľovi bude platiť len časť dohodnutého nájomného). Aj neplatenie celého nájomného podľa zmluvy preto treba považovať za naplnenie výpovedného dôvodu, spočívajúceho v meškaní s platením nájomného. Pretože potom dôkaznému konaniu je vlastný princíp možnosti preukazovania l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/175/2011 2209214487 06.11.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2209214487.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobcu: X. Z., nar. X. E. XXXX, bytom P. W., S. X. XXXX/XX, podnikajúci pod obchodným menom „Juraj H
Právna veta: Práva a povinnosti prenajímateľa bytu a bývalého nájomcu, ktorý má po skončení nájmu dočasne právo v byte bývať, nie sú v Občianskom zákonníku (OZ) výslovne upravené. V prípade neužívania bytu bez právneho dôvodu nie je aplikácia ustanovení o bezdôvodnom obohatení namieste. Obsahom aj účelom sú právu bývania najbližšie (§ 853 ods. 1 OZ) ustanovenia upravujúce nájom bytu, keďže sa týmto spôsobom realizuje potreba bývania do zabezpečenia bytovej náhrady. Právu bývania, ktoré je teda v podstate obdobou nájomného práva, preto musí zodpovedať aj povinnosť bývalého nájomcu platiť odplatu, ktorej výš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava V 5C/15/2012 1510202333 19.06.2012 JUDr. Viera Ulacká ECLI:SK:OSBA5:2012:1510202333.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava V samosudkyňou JUDr. Vierou Ulackou v právnej veci navrhovateľky: Mestská časť Bratislava - Petržalka, so sídlom v Bratislave, Kutlíkova 17, zastúpená na základe plnej moci advokátom JUDr. Milošom Kvasňovským,
Právna veta: 18. Odvolací súd konštatuje, že okresný súd pri rozhodovaní vychádzal z dostatočne zisteného stavu veci a zo zisteného skutkového stavu okresným súdom vychádzal pri rozhodovaní aj odvolací súd. 19. K námietkám žalobcov k posúdeniu platnosti nájomných zmlúv okresným súdom z hľadiska odplaty a kauzy odvolací uvádza nasledovné: Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu, možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Ak má nájomný pomer trvať dlhšie, odporúča sa nájomnú zmluvu uzavrieť v písomnej forme. Občiansky zákonník nepredpisuje, čo má nájomná zmluva obsahovať. Takéto ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/309/2017 6216205842 19. 07. 2018 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2018:6216205842.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov JUDr. Alexandra Mojša a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcov: 1/ R. R., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom Q. XX/XX,
Právna veta: Súd konštatuje, že uzatvorenie zmieru, obsahom ktorého je jednak konštatovanie, že povinnosť odporcu vydať určené veci zanikla plnením a jednak dohoda účastníkov o tom, že odporca zaplatí namiesto vydania veci navrhovateľovi 1,-Euro, je v súlade s hmotným právom. Účastníci konania si týmto spôsobom vyporiadali svoje vzťahy z pôvodne uzatvorenej zmluvy o nájme, počas konania bol navrhovateľ sčasti uspokojený tým, že odporca niektoré z vecí vydal dobrovoľne. V prípade vecí (tovaru), ktoré už reálne nemohli byť vydané bola namieste dohoda účastníkov o spôsobe vysporiadania takéhoto vzťahu. Súd p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Nové Mesto n/V 8Cb/208/2009 3509206263 27.10.2011 JUDr. Lenka Pavlovičová ECLI:SK:OSNM:2011:3509206263.10 Uznesenie Okresný súd v Novom Meste nad Váhom v právnej veci navrhovateľa HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Záhradnícka 91, IČO: 17324246, zast. JUDr. Jánom Havlátom, advokátom v Bratislave, Rudnayovo nám. 1, proti odporcovi decosa-nm, s.r.o
Právna veta: Odvolací súd má za to, že v danom prípade je dôvodné odstúpenie žalovanou od zmluvy , pretože prenajatá vec jej bola odovzdaná v stave, ktorá nie je spôsobilá na účel, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo aspoň na obvyklé užívanie (za obvyklé užívanie sa považuje také užívanie prenajatej veci, ktoré je primerané povahe a určeniu veci.) Výsledkami vykonaného dokazovania súdom prvej inštancie bolo potvrdené, že teplota nebytových priestorov v mesiaci január 2015 sa pohybovala od 15,5 °C do 18,5 °C a súd mal tak za preukázané, že žalobca ako prenajímateľ si nesplnil zmluvnú povinnosť udržiavať ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/2/2019 8115212428 30. 05. 2019 JUDr. Marek Koščo ECLI:SK:KSPO:2019:8115212428.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mareka Košča a členov senátu JUDr. Viery Zoľákovej a JUDr. Milana Majerníka, v právnej veci žalobcu: G.. Ľ. F., A.. XX.X.XXXX, S. W. M. XXX, XXX XX F., právne zastúpený JUDr.
Právna veta: Podľa § 699 O. z. (v znení platnom od 1. januára 1992, teda po nadobudnutí účinnosti zákona č. 509/1991 Zb.) musí nájomca právo na zľavu z nájomného alebo z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu, pričom toto právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad. Odstránením závad tu má zákonodarca na mysli ich odstránenie prenajímateľom (ktorého nájomca o závadách informoval alebo poprípade ak sa sám o ich existencii dozvedel) alebo priamo nájomcom. Lehota šiestich mesiacov je lehotou prekluzívnou, čo spôsobuje zánik ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/331/2010 2010899755 27.03.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2010899755.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a Mgr. Jozefa Mačeja v právnej veci žalobcu: Ing. U. Z., nar. XX. S. XXXX, N., V. XX, proti žalovanej: TT - Komfort, s.r.o., Trnava, Fra
MENU