Nájdené rozsudky pre výraz: nájomný vzťah

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 5348

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

419 dokumentov
261 dokumentov
8 dokumentov
28 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Výpoveď nájmu bytu je právnym úkonom prenajímateľa, pre ktorý je stanovená pod sankciou neplatnosti písomná forma (§ 710 ods. 1 Občianskeho zákonníka) a preto musí určitosť obsahu prejavu vôle vyplývať z textu výpovede (listiny), na ktorej je tento prejav vôle zaznamenaný. Právny úkon je neurčitý a teda neplatný vtedy, ak je vyjadrený prejav vôle síce po jazykovej stránke zrozumiteľný, avšak nejednoznačný a tým neurčitý zostáva jeho vecný obsah, pričom neurčitosť tohto obsahu nemožno odstrániť a preklenúť ani s použitím výkladových pravidiel (§ 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka). 17. Z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/184/2019 1514217582 28. 01. 2020 JUDr. Roman Majerský ECLI:SK:KSBA:2020:1514217582.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Majerského a sudcov JUDr. Ing. Maria Dubaňa a JUDr. Ivany Štiftovej, v spore žalobcu: Bytové družstvo Petržalka, Budatínska 1, Bratislava, IČO: 00 169 765,
Právna veta: Jednou zo základných povinnosti nájomcu je povinnosť platiť nájomné. Ust. § 673 Obč. zák. však obsahuje kogentnú právnu úpravu, ktorá ustanovuje, kedy je nájomca počas trvania nájomného vzťahu od tejto povinnosti oslobodený. Vtedy túto povinnosť nájomca nemá, a to bez zreteľa na to, či bol nájom určený dohodou alebo vyplýva z právnej úpravy. Predpokladom pre aplikáciu § 683 Obč. zák. však je, že nájomca nemôže vôbec vec užívať dohodnutým spôsobom alebo ak sa spôsob užívania nedohodol primerane povahe a určeniu veci a vec vykazuje vady, ktoré sám nespôsobil. V prípade, že nájomca nemôže vôbec v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/452/2016 7214211820 30. 11. 2017 JUDr. Táňa Veščičiková ECLI:SK:KSKE:2017:7214211820.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Veščičikovej a sudkýň JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Dany Popovičovej, v spore žalobcu Východoslovenské múzeum v Košiciach, Hviezdoslavova č. 3, Košice,IČO:
Právna veta: Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa, práva alebo iné majetkové hodnoty. 28. V súlade s citovaným ustanovením a vyššie uvedenou argumentáciou prisvedčil odvolací súd obrane žalovaného, že predmetom nájmu bola samostatná vec v právnom slova zmysle, preto právny záver súdu prvej inštancie o posúdení predmetu sporu podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka je správny. Vychádzajúc z vykonaného dokazovania bol správny aj skutkový záver, v zmysle ktorého žalovaný od roku 2013 užíval Halu A pre svoju výrobu, ted ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/1/2019 8317209734 21. 01. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:8317209734.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Jozefa Angeloviča a JUDr. Mareka Kohúta, v spore žalobcu: Priemyselný park Chemes, s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné, IČO: 36 47
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietol, že bezdôvodné obohatenie nevzniklo z jeho konania, okresný súd správne poukázal na ust. § 451 ods. 2 OZ, v zmysle ktorého je bezdôvodným obohatením aj plnenie z takého právneho dôvodu, ktorý odpadol. Nadobudnutím prenajatej nehnuteľnosti vstúpil žalovaný do povinností prenajímateľa. Jednou z povinností prenajímateľa v prípade, ak dôvod prijatého plnenia odpadne, je vysporiadať s nájomcom vzájomné vzťahy. Nájomné zaplatené vopred na obdobie, počas ktorého už nájomná zmluva nebude v platnosti, je prenajímateľ nájomcovi povinný vrátiť. Žalovaný tým, že využil možno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/5/2019 6116224653 11. 04. 2019 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2019:6116224653.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Kmeťovej v právnej veci žalobcu SHELL Slova
Právna veta: Leasing je označovaný za leasing finančný práve preto, že za záväzky prenajímateľa obmedzujú na finančné služby (zabezpečenie veci, predanie do užívania a jej predaj na konci leasingového vzťahu). V ďalšom nemožno aplikovať na finančný leasing ani zmluvný typ podľa ust. § 489 Obchodného zákonníka o zmluve o kúpe prenajatej veci, nakoľko v zmysle uvedeného ust. § 489 Obchodného zákonníka sa pre vznik zmluvy o kúpe prenajatej veci vyžaduje existencia nájomného vzťahu. Zmluva o kúpe prenajatej veci ako samostatná zmluva bez existencie predchádzajúcej zmluvy vytvárajúcej nájomný vzťah prakticky ne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 6C/144/2010 5110211540 19.03.2013 Mgr. Andrej Kekely ECLI:SK:OSZA:2013:5110211540.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudcom Mgr. Andrejom Kekelym v právnej veci navrhovateľa: UniCredit Leasing Slovakia, a. s., so sídlom Plynárenská 7/A, 814 16 Bratislava, IČO: 35 730 978, proti odporkyni: U.. W. M., O.. XX.XX.XXXX, V
Právna veta: 14. Podľa § 663 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (ďalej len "OZ") v znení ku dňu 14.10.2015, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva za odplatu nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky. 15. Podľa § 676 ods. 1 OZ v znení ku dňu 14.10.2015, nájom sa skončí uplynutím doby, na ktorú sa dojednal, ak sa prenajímateľ nedohodne s nájomcom inak. 16. Podľa § 676 ods. 2 OZ v znení ku dňu 14.10.2015, ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/95/2017 6616213818 21. 09. 2017 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2017:6616213818.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Kmeťovej v právnej veci žalobcu Mesto Lučen
Právna veta: Pri nájomnom vzťahu všetky nároky sú uplatňované vo vzťahu k premlčacej lehote podľa § 100 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka a podľa § 101 Občianskeho zákonníka, kde je stanovená všeobecná premlčacia doba 3-ročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/154/2012 8108203475 27.08.2013 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2013:8108203475.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a sudkýň JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobkyne E + J, spoločnosť s ručením obmedzeným, Volgogradská 22, Prešov, IČO: 36 46
Právna veta: V danom prípade nehnuteľnosť v ktorej žalobkyňa obývala obytné priestory je nehnuteľnosťou - slobodárňou, je teda zrejmé, že nehnuteľnosť nie je bytovým domom. Slobodáreň je potrebné chápať ako zariadenie v ktorom sú obytné miestnosti určené na trvalé bývanie a nájom týchto obytných miestnosti je potrebné považovať za osobitný druh nájmu, ktorý popri nájme bytu slúži na uspokojovanie trvalých potrieb občana na bývanie. Ide o nájom obytných miestnosti v zariadeniach určených na trvalé bývanie, ktorý je upravený v § 717 a 718 OZ.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Co/311/2009 7207203522 26.08.2010 JUDr. Viera Bodnárová ECLI:SK:KSKE:2010:7207203522.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Bodnárovej a sudcov JUDr. Ota Jurča a JUDr. Juraja Tymka vo veci žalobkyne M. T., nar. X.XX.XXXX,. bytom K., M. XX,. zast. JUDr. A. K., advokátkou, so sídlom v
Právna veta: Ak ustanovenie § 671 ods. 1 O. z. povinnosť nájomcu na platenie nájomného vymedzuje tak, že nájomným sa tu rozumie primárne oboma stranami nájomného vzťahu dohodnuté a do zmluvy zanesené nájomné, treba z toho logicky vyvodiť aj praktickú nemožnosť pripustiť, aby si nájomca určoval svojvoľne výšku nájomného (i tak, že prenajímateľovi bude platiť len časť dohodnutého nájomného). Aj neplatenie celého nájomného podľa zmluvy preto treba považovať za naplnenie výpovedného dôvodu, spočívajúceho v meškaní s platením nájomného. Pretože potom dôkaznému konaniu je vlastný princíp možnosti preukazovania l ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 10Co/175/2011 2209214487 06.11.2012 Mgr. Dušan Čimo ECLI:SK:KSTT:2012:2209214487.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu Mgr. Dušana Čima a sudcov JUDr. Kataríny Slováčekovej a JUDr. Jána Mihala v právnej veci žalobcu: X. Z., nar. X. E. XXXX, bytom P. W., S. X. XXXX/XX, podnikajúci pod obchodným menom „Juraj H
Právna veta: 21. K porušeniu práva na česť a dôstojnosť dochádza spravidla skutkovými tvrdeniami, ktoré sú nepravdivé, avšak aj takými skutkovými tvrdeniami, ktoré sú samé o sebe pravdivé, ale boli uvedené takou formou, v takých súvislostiach alebo za takých okolností, že objektívne vyvolávajú dojem pravdu skresľujúci, čím pôsobia difamačne (hanlivo). K zásahu do osobnostných práv môže napokon dôjsť aj prezentovaním neoprávnenej kritiky určitého správania tejto osoby. V preskumávanej veci aj podľa názoru odvolacieho súdu informácie poskytnuté v spornom článku majú jednoznačne vecný reálny skutkový zá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 6Co/185/2019 5117226659 24. 04. 2020 Mgr. Katarína Beniačová ECLI:SK:KSZA:2020:5117226659.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Kataríny Beniačovej a členiek senátu JUDr. Táne Rapčanovej a Mgr. Anny Mihálikovej, v spore žalobkyne: W. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom S. XX, XXX XX
MENU