Nájdené rozsudky pre výraz: nakladanie s majetkom úpadcu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 46

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

18 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V zmysle § 44 ods.1 písm. b/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV) súd zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, v uznesení o zrušení konkurzu zbaví súd správcu funkcie a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1K/127/2001 1001898428 24.05.2013 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2013:1001898428.3 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Levické osivá, a.s. v konkurze, SNP 56, 934 01 Levice, IČO: 34 130 896, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty: Mgr. Ing. Pavol Korytár, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, takto rozhodol: Súd zrušuje konkurz vyhl
Právna veta: V zmysle § 44 ods.1 písm. b/ zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov (ďalej len ZKV) súd zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania po splnení rozvrhového uznesenia. Podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, v uznesení o zrušení konkurzu zbaví súd správcu funkcie a rozhodne o jeho odmene a náhrade výdavkov, ak o nich ešte nerozhodol.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7K/241/1999 1099898853 22.05.2013 JUDr. Boris Tóth ECLI:SK:KSBA:2013:1099898853.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: AGROSTAV Nové Zámky a.s., Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky, IČO: 31 424 627, s ustanoveným správcom konkurznej podstaty Ing. Júliusom Petrányim, PhD., Farská 1, P.O.BOX 8F, 949 01 Nitra, takto rozhodol: Súd zru
Právna veta: V zmysle § 44 ods. 1 písm. d) zák. č. 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v platnom znení, súd uznesením zruší konkurz, v ktorom nedošlo k potvrdeniu núteného vyrovnania, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu, pričom neprihliada na veci a pohľadávky vylúčené z podstaty, a podľa ods. 4 citovaného ustanovenia, súd zbaví správcu funkcie. O odmene a výdavkoch správcu konkurznej podstaty úpadcu súd rozhodol v uznesení o schválení konečnej správy. Na základe uvedených skutočností, súd v zmysle ust. § 44 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZKV a ods. 4 cit. ustanovenia zruš ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4K/106/1999 1099896447 28.06.2013 JUDr. Lýdia Noskovičová ECLI:SK:KSBA:2013:1099896447.2 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v konkurznej veci úpadcu: Agrochemický podnik, spoločný podnik Prievidza v Sebedraží v konkurze, 972 05 Sebedražie, IČO: 00 396 681 s ustanovenou správkyňou konkurznej podstaty Ing. Alenou Cipovovou, Súkennícka 34, 971 01 Prievidza,
Právna veta: Súd prvej inštancie správne akcentoval, že pokiaľ v predmetnej zmluve bola ako odberateľ označená žalovaná s uvedením jej mena, priezviska, miesta podnikania totožného s bydliskom a IČO, bez ohľadu na to, že pri podpise zmluvy použila aj pečiatku, na ktorej sa nachádzalo označenie správca a číselný údaj o zápise v zozname správcov, platí, že konala vo vlastnom mene, a to z dôvodu absencie označenia konkrétneho úpadcu, v mene a na účet ktorého v zmysle ust. § 44 ods. 1 ZoKR mala konať. Na účely posúdenia charakteru nároku žalobcu na poskytnutie odplaty za realizáciu inzertnej činnosti bolo potr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 8Cob/70/2019 3117218255 30. 06. 2020 JUDr. Darina Legerská ECLI:SK:KSTN:2020:3117218255.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne ako odvolací súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dariny Legerskej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci žalobcu: REGIONPRESS, s.r.o., so sídlom Pekárska 748
Právna veta: “ Pokiaľ žalobca v podanom odvolaní namietal, že je osobou oprávnenou domáhať sa neplatnosti dobrovoľnej dražby, nakoľko z ust. § 21 ods. 2 Zákona o dobrovoľných dražbách vyplýva, že neplatnosti dražby sa môže domáhať každý, kto ňou bol na svojich právach dotknutý, odvolací súd uvádza, že táto jeho argumentácia, vychádzajúca z gramatického výkladu citovaného ustanovenia, avšak bez zohľadnenia skutočnosti, že predmetná dražba bola vykonaná v rámci konkurzu vyhlásenému na jeho majetok na návrh žalovaného 1/ - správcu konkurznej podstaty žalobcu, nie je dôvodná. Nemožno totiž v danom prípad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/111/2019 2117212678 21. 01. 2020 JUDr. Martin Holič ECLI:SK:KSTT:2020:2117212678.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu: JUDr. Martin Holič a sudkýň: Mgr. Renáta Gavalcová a JUDr. Bibiána Ťažiarová, v právnej veci žalobcu: M. A., nar. X.XX.XXXX, bytom Z. X, K., zastúpený advokátom: JUDr. Vladimír
Právna veta: Povinnosť prihlásiť každú pohľadávku, teda aj tú, ktorú by si chcel neskôr daňový úrad započítať, má opodstatnenie z dôvodu, že správca konkurznej podstaty je povinný každú pohľadávku preskúmať a ak by nevyhovovala kritériám zákona, je povinný ju poprieť. Len takýmto spôsobom by bolo možné zabrániť tomu, aby sa uplatňovali a následne započítavali aj pohľadávky, ktoré sú vylúčené z uspokojovania, pretože nie každú prihlásenú pohľadávku je možné započítať, na čo správne poukázal žalobca. Obmedzujúce limity sú stanovené v ustanovení § 54 ZKR, ako aj v ustanovení § 100 ZKR. V danej veci si sp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 23S/104/2015 6015200812 28. 10. 2015 JUDr. Drahomíra Mikulajová ECLI:SK:KSBB:2015:6015200812.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Drahomíry Mikulajovej a členov JUDr. Milana Segeča a JUDr. Petra Kvietka v právnej veci žalobcu: V.. V. V., B.., správca so sídlom kancelárie Mladých
Právna veta: 19. Verejná listina je listina, ktorá pod bodom 1 zakladá, mení alebo ruší práva alebo povinnosti alebo osvedčuje, potvrdzuje či proklamuje vznik, existenciu alebo zánik určitých skutočností (najmä právnych úkonov, rozhodnutí štátnych orgánov alebo orgánov obcí) spôsobilosti, postavenia, statusu, vlastnosti alebo identity osôb alebo veci; pod bodom 2 je vydaná na podklade zmocnenia vyplynúceho zo zákona alebo z iného všeobecného záväzného predpisu; pod bodom 3 sa týka otázok, ktoré sú významné nielen z hľadiska osoby alebo veci, na ktorú sa listina vzťahuje, ale aj z hľadiska záujmov a úl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/136/2019 8115221939 28. 05. 2020 JUDr. Branislav Breza ECLI:SK:KSPO:2020:8115221939.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Branislava Brezu a sudcov JUDr. Martina Fiľakovského a JUDr. Anny Kovaľovej v právnej veci žalobcu: Mesto Veľký Šariš, so sídlom vo Veľkom Šariši, na Nám. sv. Jakuba č.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9Co/480/2014 4109206593 14. 05. 2015 Mgr. Ingrid Vallová ECLI:SK:KSNR:2015:4109206593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Ing. Vladimír Neuschl so sídlom Bratisla
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4Cob/65/2014 8713208344 14. 10. 2014 JUDr. Roman Tóth ECLI:SK:KSPO:2014:8713208344.2 Uznesenie Krajský súd v Prešove v obchodnej veci žalobcu: MEDIAPRESS Poprad, spol. s r.o., Partizánska 2900, Poprad, IČO: 31 703 542, zastúpeného advokátom JUDr. Michalom Petríkom, Francisciho 25, Poprad, proti žalovanému: SLOVAKIA INN., spol. s r.o., v konkurze, Osloboditeľ
MENU