Nájdené rozsudky pre výraz: náklady na opravu motorového vozidla

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 310

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

9 dokumentov
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nutnosť zohľadňovania amortizácie vyslovil napr. Najvyšší súd SR vo svojom rozsudku sp. zn. 5Cdo/89/2008 zo dňa 24.03.2010, pričom upozornil na možnosť vzniku bezdôvodného obohatenia v prípade, kedy by poškodený po oprave získal vec vo vyššej hodnote, ako bola hodnota pred poškodením, čo je v rozpore s inštitútom náhrady škody. „Pri škodách na veci opotrebovanej sa vychádza z názoru, že pri vynaložení určitej čiastky na opravu veci je od tejto čiastky potrebné odrátať čiastku zodpovedajúcu zhodnoteniu veci oproti jej stavu pred poškodením. Pokiaľ sa vykonanou opravou (napr. výmenou súčiastok) ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/232/2010 5110230723 14.02.2013 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2013:5110230723.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: D. Y. - G. D., G. U. XXX/XX, T., Z.: XX XXX XXX, právne zast. JUDr. Patricia Bednářová, advokátka so sídlom Mariánske námestie 31,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pokiaľ žalovaný namieta, že žalobcom uplatnená výška nezodpovedá skutočne vynaloženým nákladom na opravu motorového vozidla, ktoré žalobca nepreukázal, odvolací súd uvádza, že žalobca si dal opraviť poškodené motorové vozidlo vo vlastnom autoservise, čo zákonom nie je zakázané. Pokiaľ však žalovaný odmietol poskytnúť žalobcovi akékoľvek poistné plnenie, teda konal v rozpore s povinnosťami poistiteľa ustanovenými v § 795 Občianskeho zákonníka, nakoľko nebol oprávnený poistné plnenie odmietnuť. Bol oprávnený len poistné plnenie primerane znížiť, avšak až za preukázania vedomého porušenia p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Banská Bystrica Spisová značka: 41Cob/173/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6615201855 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miriam Boborová Sninská ECLI: ECLI:SK:KSBB:2019:6615201855.3 Rozhodnutie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 19. Na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku odvolací súd pripomína, že v prejednávanej veci ide o dva rôzne právne dôvody poisteného plnenia zo strany žalovaného a to zmluvné havarijné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom pri výkone povolania v rámci jeho všeobecnej zodpovednosti za škodu (§ 179 Zákonníka práce). Jedná sa o poistné plnenia z dvoch rôznych poistení, ktoré sa ale a priori nevylučujú; boli zhodou okolností dojednané u totožného poisťovateľa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.. 19.1. Povinnosť žalovaného ako komerčného poisťovateľa posky ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 16Co/225/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1116221012 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 04. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1116221012.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Je nepochybné, že ustanovenie § 799 ods. 3 Občianskeho zákonníka nadväzuje na ods. 1, 2, z ktorých vyplýva, že poistený je povinný zachovávať povinnosti, ktoré boli dohodnuté alebo ktoré sú v zákone alebo v poistných podmienkach ustanovené, ako aj, že ten, kto má právo na plnenie, je povinný bez zbytočného odkladu poistiteľovi písomne oznámiť, že nastala poistná udalosť, dať pravdivé vysvetlenie o jej vzniku a rozsahu, jej následkov a predložiť potrebné doklady, ktoré si poistiteľ vyžiada, pričom poistné podmienky môžu uložiť aj ďalšie povinnosti. Len za situácie, ak došlo k vedomému porušeniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 3Cob/95/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6119339840 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Drahomíra Brixiová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2021:6119339840.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu se
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Poukážka je právnym inštitútom, ktorým dochádza k zmene subjektov záväzkového vzťahu. Jej podstatou je plnenie dlžníka veriteľovi prostredníctvom tretej osoby, ktorá vstupuje medzi dlžníka veriteľa a ktorá poskytuje veriteľovi plnenie na dlžníkov účel. Poukážka je trojstranný právny vzťah, v ktorom vystupujú traja účastníci, poukazca, poukázanec a poukazník. Poukážkou dáva poukazca jednak príkaz poukazníkovi, aby plnenie vybral u poukázanca, jednak splnomocňuje poukázanca, aby plnil na účet poukazcu, t.z., že poukazca poukazuje, poukazník poukaz prijíma a poukázanec poukaz splní. Ide tu o urč ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 20C/126/2010 7110214136 05.11.2012 JUDr. Miron Čiževský ECLI:SK:OSKE1:2012:7110214136.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudcom JUDr. Mironom Čiževským v právnej veci žalobcu: FLASHAUTO, s.r.o., IČO: 36 188 557, Timonova 4, Košice, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v odd. Sro, vložka č. 10727/V, zastúpený Mgr. R
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Pri určení výšky škody na veci sa vychádza z ceny v čase poškodenia. Táto zásada podľa ktorej sa pri určení ceny vychádza z ceny v čase poškodenia, však neznamená, že poškodený dostane náhradu škody vždy v takej výške, akú predstavuje cena poškodenej novej veci v čase poškodenia. Tak by sa poškodený bezdôvodne obohatil na úkor škodcu, najmä ak bola poškodená vec, ktorá sa užívala už niekoľko rokov, vec opotrebovaná alebo dokonca už pred tým poškodená. Výška náhrady škody môže byť totožná s cenou veci v čase jej poškodenia iba vtedy, ak bola poškodená celkom nová vec. Pri všetkých ostatných ve ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 16C/119/2003 1103899192 06.05.2010 JUDr. Zuzana Doricová ECLI:SK:OSBA1:2010:1103899192.9 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Zuzanou Doricovou v právnej veci navrhovateľa: Š. R., bytom P. XX, XXX XX P. v zastúpení Mgr. Andrej Maar, advokát, Advokátska kancelária Dunajská 31, 811 08
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vznik právneho vzťahu poukážky predpokladá dvojité splnomocnenie, a to splnomocnenie poukazcu dané poukazníkovi a splnomocnenie poukazcu dané poukázanému. Účinnosť poukážky voči všetkým jej účastníkom však predpokladá tri právne úkony zakladajúce tri právne vzťahy, a to: 1/ Dohodu, ktorou poukazca splnomocňuje poukazníka, aby vybral určité plnenie od poukázanca. Z tohto právneho vzťahu vyplýva aj právny dôvod vzniku poukážky, ktorým v danom prípade bolo splnenie dlhu. 2/ Dohodu, ktorou poukazca splnomocňuje poukázanca, aby na jeho účet plnil poukazníkovi, na základe ktorej vzniká právny vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 19C/111/2011 1111219542 06.08.2012 Mgr. Kamil Petrovič ECLI:SK:OSKE2:2012:1111219542.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudcom, Mgr. Kamilom Petrovičom, v právnej veci žalobcu : G., s.r.o., so sídlom K. 4, A., D.: XX XXX XXX, zast. : Mgr. Richard Petrov, advokát, so sídlom Františkánska 3, Košice, proti žalovanej : A. poisťovňa,
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa ustanovenia podľa § 535 Občianskeho zákonníka poukážkou sa oprávňuje poukazník vybrať plnenie u poukázanca a poukázanec sa splnomocňuje, aby splnil poukazníkovi na účet príkazcu. Priamy nárok nadobudne poukazník proti poukázancovi len vtedy, ak sa dostane prejav poukázanca, že poukážku prijíma. Podľa § 536 ods. 1 Občianskeho zákonníka pokiaľ je poukázanec to, čo má plniť, už poukazcovi dlžný, je voči nemu povinný poukážke vyhovieť. Jeho záväzok zanikne, ak nie je inak dohodnuté, iba tým, že splní podľa poukážky poukazníkovi. Ak sa má poukážkou splniť dlh príkazcu poukazníka, ktorý s tým ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 1Co/172/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7110209009 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 11. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ladislav Cakoci ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7110209009.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ladislava
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Účelom zákonných ustanovení § 442 ods. 1 a § 443 Občianskeho zákonníka, je taký postup, aby sa poškodenému jeho právo na náhradu škody v plnej miere kompenzovalo, čo je v zhode aj so spravodlivým výkladom zákona. Kalkulácia opravy žalovaného nepredstavuje skutočnú výšku škody, keďže táto udáva iba všeobecné (orientačné) hodnoty, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnych vstupných údajov zadaných žalovaným. Žalovaný nepreukázal, že žalobcom udávaná lakovacia konštanta nezodpovedá potrebe konkrétnej opravy. Pri konkrétnej oprave motorového vozidla s ohľadom na mieru a charakter jeho poškod ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 4Cob/77/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7116215507 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Zdenka Kohútová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7116215507.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky K
MENU