Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti notárskej zápisnice

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1010

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

439 dokumentov
38 dokumentov
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pokiaľ je závet spisovaný vo forme notárskej zápisnice, vyžaduje sa dodržanie formy tak, aby daná notárska zápisnica bola považovaná za verejnú listinu a v nej spísaný právny úkon za platný právny úkon. Notársky poriadok vo svojich ustanoveniach, konkrétne § 46, 47 ustanovuje náležitosti notárskej zápisnice. Pokiaľ zákon predpisuje na určitý právny úkon formu, táto forma musí byť striktne dodržaná. Z doslovného znenia písmena e) § 47 Notárskeho poriadku je zrejmé, že zákon vyžaduje údaj o tom, ako bola preukázaná totožnosť účastníkov a svedkov. Pokiaľ teda zákon takého vyhlásenie vyžaduje, nes ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prešov 25C/87/2010 8110209959 07.06.2012 JUDr. Katarína Vorobelová ECLI:SK:OSPO:2012:8110209959.14 Rozhodnutie Okresný súd Prešov sudkyňou JUDr. Katarínou Vorobelovou v právnej žalobcov: X. B.. W. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. S., X. Č.. X, X. Q.. X. U., C.. XX.XX.XXXX, S. S., T. Č.. X, X. M.. W. O., C.. XX.XX.XXXX, S. S., W..I. Č.. XX, X. B. Š., C.. XX.XX.XXXX, S. B., I.
Právna veta: Notárska zápisnica sa teda vyžaduje len v prípade podľa ust. § 187 ods. 2 Obch. zákonníka, t.j. na schválenie rozhodnutia valného zhromaždenia o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, o poverení predstavenstva na zvýšenie základného imania podľa § 210, vydaní prioritných dlhopisov alebo vymeniteľných dlhopisov, zrušení spoločnosti alebo zmene právnej formy je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Dvojtretinová väčšina hlasov prítomných akcionárov je potrebná aj na schválenie rozhodnutia valného zhromažden ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6So/1/2015 1212207309 11. 12. 2015 JUDr. Soňa Langová ECLI:SK:KSBA:2015:1212207309.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Soni Langovej a členov senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a Mgr. Mariána Degmu právnej veci navrhovateľa: P.. X. A., notár so sídlom F. Z. Č.. XX, B.va, právne zastúp
Právna veta: Súdna prax je jednotná v tom, že súhlas povinného v notárskej zápisnici je právnym úkonom, ktorý je vzhľadom na svoj cieľ a účel procesnej povahy (porovnaj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 5/2000 z 13. 07. 2000, uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 5Cdo/49/2013 zo dňa 28. 11. 2013 a sp. zn. 5Oboer/41/2013 z 21.10. 2013) ako aj v tom, že samotnú povinnosť plnenia na základe notárskej zápisnice možno charakterizovať ako plnenie, ktoré má svoj základ v procesnom práve, teda bez vzťahu na hmotnoprávny titul (porovnaj uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/492/2015 6713206980 29. 06. 2016 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2016:6713206980.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa P.. Z. M., nar. XX. XX. XXXX, bytom T., K. L. XXX/XX, XXX XX T., zastúpený AK Ivan Dlhopolec, s. r. o., so sídlom Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen, IČO
Právna veta: V zmysle § 118 Exekučného poriadku upovedomenie o začatí exekúcie predajom hnuteľných vecí doručí exekútor povinnému až pri vykonávaní súpisu vecí podliehajúcich exekúcii. Ak povinný nie je pri vykonávaní súpisu prítomný, doručí sa mu upovedomenie o začatí exekúcie spolu s upovedomením o tom, že sa vykonal súpis a ktoré veci sa spísali. Z uvedeného je teda zrejmé, že zákonodarca poňal úkon upovedomenia o súpise do úkonu upovedomenie o začatí exekúcie, a teda nepredpokladá sa ich odmeňovanie ako za dva samostatné úkony, ale len za jeden paušálny úkon.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 13CoE/238/2011 7805206615 30.11.2011 Mgr. Jolana Fuchsová ECLI:SK:KSKE:2011:7805206615.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35 807 598 zastúpeného advokátom JUDr. Martinom Máčajom, Pribinova 25, Bratislava proti povinnému Y. P., nar. X.XX.XXXX, bytom M., Y. XXXX/XX, pre vymoženie
Právna veta: 1. Odvolací súd súhlasí s názorom oprávneného, že zmluva o úvere je zmluvou konsenzuálnou, z ktorej už dohodou zmluvných strán o jej obsahu vznikajú práva a povinnosti a na jej vznik sa nevyžaduje aj faktické poskytnutie úverových prostriedkov. Uzatvorením zmluvy o úvere sa veriteľ zaväzuje na požiadanie dlžníka poskytnúť v jeho prospech peňažné prostriedky (záväzok veriteľa) a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť. Záväzok dlžníka z úverovej zmluvy vrátiť poskytnuté peňažné prostriedky síce existuje od momentu uzavretia zmluvy o úvere, ale dlh na jeho strane môže vzni ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoE/214/2012 6712200555 30.01.2013 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2013:6712200555.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v exekučnej veci oprávneného Slovenská sporiteľňa, a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, proti povinnému O. J., nar. XX. XX. XXXX, bytom D. XXX/X, XXX XX X., vedenej súdnym exekútor
Právna veta: Vychádzajúc z uvedeného rozhodnutia, ako aj zo znenia § 63 NP je podľa správneho súdu zrejmé, že notár nezodpovedá za pravdivosť a obsah vyhlásenia účastníka a Minister spravodlivosti SR a ani Disciplinárna komisia NK SR nemajú oprávnenie preskúmať notársku zápisnicu, resp. osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva z hľadiska jeho pravdivosti a súladnosti so zákonom, avšak zo znenia ust. § 63 písm. a/ bod 1 až 3 NP vyplýva, že účastník k vyhláseniu dokladá v bodoch 1 až 3 označené vyjadrenia. Zo slovného spojenia „k vyhláseniu účastník dokladá“ jednoznačne vyplýva povinnosť účastníka ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5S/275/2019 1017201964 14. 07. 2020 JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI:SK:KSBA:2020:1017201964.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Peťovskej, PhD. a členiek senátu JUDr. Evy Fulcovej a JUDr. Otílie Belavej, v právnej veci žalobcu: E.. C. G., notár so sídlom: Notársk
Právna veta: V súvislosti s prvým dôvodom neplatnosti oboch závetov odvolací súd konštatuje, že náležitosti právneho úkonu - prejavu poslednej vôle do notárskej zápisnice (ustanovený v osobitnom predpise - Notárskom poriadku) v prípade osôb, ktoré nemôžu čítať alebo písať, prakticky kopírujú (s určitými obmenami) náležitosti stanovené pre závet s predčitateľom upravené v § 476c Občianskeho zákonníka. Ide o sprísnenú formu alografného závetu v prípade, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ktorá slúži na ochranu práv poručiteľa a vyplýva z oslabenej pozície poručiteľa pri zostavení závetu, aj z toho ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 7Co/258/2015 1114207197 26. 07. 2017 JUDr. Blanka Podmajerská ECLI:SK:KSBA:2017:1114207197.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Blanky Podmajerskej a členov senátu Mgr. Adely Unčovskej a JUDr. Mariany Harvancovej, v právnej veci žalobcu: W.. G. L., nar. X.X.XXXX, bytom D. XXXX/XX, J
Právna veta: V zmysle ust. § 574 ods. 2 OZ, ktoré je kogentným ustanovením, nie je prípustné, aby sa niekto vzdal práva, ktoré môže vzniknúť až v budúcnosti. Právo, ktoré môže v budúcnosti vzniknúť, je právom, ktoré v čase uzavretia dohody nie je ešte známe, a preto ním nemožno disponovať. Ak teda v čase uzavretia dohody o plnomocenstve nebola známa výška záväzku, nebol známy konkrétny rozsah oprávnení, ktoré z nej zástupcovi vyplývajú, nemohol povinný platne udeliť plnomocenstvo advokátovi na uznanie takéhoto neurčitého záväzku. Išlo by o právny úkon, ktorý, ako správne uzavrel okresný súd, je v zmysle § ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16CoE/122/2012 6403899246 31.05.2012 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2012:6403899246.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ s. r. o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného spoločnosťou Fridrich Paľko, s. r. o. , so sídlom 821 08 Bratislava, Moyzesova 8, IČO: 36 864 421, za ktorú koná advoká
Právna veta: Zákon nerozlišuje medzi exekučnými titulmi z hľadiska toho, či mu predchádzalo alebo nepredchádzalo preskúmanie veci súdom z hľadiska hmotného práva. V tomto zmysle notárska zápisnica ako vykonateľný exekučný titul požíva rovnakú súdnu ochranu, aká sa poskytuje vykonateľnému rozhodnutiu súdu. V tejto súvislosti však je nutné dodať, že by nebolo možné pripustiť exekúciu na základe exekučnej notárskej zápisnice a to najmä vzhľadom na jej mimosúdny spôsob vzniku vtedy, ak by sa ňou mohli porušiť také princípy zákonnej alebo ústavnej hodnoty, na ktorých je nutné bezpodmienečne trvať. Pokiaľ ide o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 2CoE/494/2012 6804110751 27.02.2013 Ľudovít Bradáč ECLI:SK:KSBB:2013:6804110751.1 Uznesenie Krajský súd v Banskej Bystrici v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO: 35 807 598, zast. Fridrich Paľko, s.r.o., so sídlom Moyzesova 8,821 08 Bratislava, IČO:36 864 421, proti povinnému: N. V., nar. XX.XX.XXXX, b
MENU