Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026266
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: náležitosti výroku rozhodnutia


Približný počet výsledkov: 85 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: náležitosti výroku rozhodnutia
  • nalezitost nájdené 453339 krát v 255124 dokumentoch
  • vyrok nájdené 490660 krát v 161955 dokumentoch
  • rozhodnutie nájdené 4725020 krát v 417897 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 73 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 7 dokumentov


Právna veta: Výrok rozhodnutia predstavuje najdôležitejšiu časť rozhodnutia. Sú v ňom určené konkrétne práva a povinnosti účastníkov konania. Výrok rozhodnutia musí byť preto určitý a konkrétny, aby nevznikli pochybnosti o tom, čo bolo predmetom správneho konania. Z ods. 2 § 47 správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že výrok musí obsahovať nielen vymedzenie predmetu konania, ale aj presné uvedenie právneho predpisu podľa ktorého bolo rozhodnuté. Pokiaľ výrok neobsahuje presné označenie skutku (dátum kedy malo dôjsť k porušeniu práv) je tento skutok nekonkrétny a môže byť zameniteľný s iným skutkom.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 43Sp/1/2013 2013200002 22.10.2013 JUDr. Ľubomír Bundzel ECLI:SK:KSTT:2013:2013200002.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave samosudcom JUDr. Ľubomírom Bundzelom, v právnej veci navrhovateľa: Mgr. J. H., nar. XX.X.XXXX, bytom J., R. X proti odporcovi: Mesto Trnava, Ulica Hlavná 1, 917 71 Trnava, IČO: 00313114, o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia .
Právna veta: Zákonodarca v právnej norme ust. § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. ustanovuje náležitosti rozhodnutia. V odseku 2 uvedenej právnej normy ustanovuje, že: „výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovení právneho predpisu, podľa ktorého bolo rozhodnuté. Ak sa v rozhodnutí ukladá povinnosť na plnenie, ustanoví sa pre ňu rozsah plnenia a lehota.“ Zo znenia prvej vety odseku 2 právnej normy ustanovenej v § 241 zákona č. 73/1998 Z. z. vyplýva vôľa zákonodarcu tak, že správny orgán vo výroku uvedie ako rozhodol o predmete konania vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého ro ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 6S/244/2012 7012201037 31.07.2014 JUDr. Milan Konček ECLI:SK:KSKE:2014:7012201037.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Končeka a členov senátu JUDr. Evy Baranovej a JUDr. Pavla Naďa v právnej veci žalobkyne E.. U.. O. D. W. P. U. E. F. K. Á. , M. Č.. XX, D., právne zast. JUDr. Iveta Rajtáková, .
Právna veta: Súd v danom prípade dospel k záveru, že v tomto prípade správne orgány v priebehu administratívneho správneho konania zistili skutkový stav spôsobom, ktorý ich oprávňoval rozhodnúť o vine žalobcu zo spáchania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj o následnom uložení sankcie žalobcovi. Aj napriek skutočnosti, že obsahom administratívnych spisov boli aj dôkazy ako napr. fotodokumentácia týkajúca sa miesta dopravnej nehody, a poškodení na vozidlách žalobcu a pána Q., ako aj napr. geometrický plán zobrazujúci situáciu na mieste dopravnej nehody, vzhľadom na značn ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Pokiaľ ide o formálne náležitosti takéhoto rozhodnutia, citovaný zákon č. 372/1990 Zb. bližšie špecifikuje len obsahové náležitosti výroku rozhodnutia. V ostatných smeroch je potrebné vychádzať z pravidiel upravených zákonom č. 71/1967 Zb., ktorý tu platí ... Pokiaľ ide o formálne náležitosti takéhoto rozhodnutia, citovaný zákon č. 372/1990 Zb. bližšie špecifikuje len obsahové náležitosti výroku rozhodnutia. V ostatných smeroch je potrebné vychádzať z pravidiel upravených zákonom č. 71/1967 Zb., ktorý tu platí .
Právna veta: Krajský súd v Trnave konštatuje, že žalovaný napadnutým rozhodnutím, ktorým potvrdil rozhodnutie orgánu dozoru, ktorého výrok rozhodnutia nemá náležitosti podľa § 47 ods. 2 Správneho poriadku. 18. Rozhodnutia trestného charakteru, ktorými sú nepochybne rozhodnutia o uložení pokuty v zmysle § 57 ods. 3 zák.č.171/2005 Z.z. je nevyhnutné, aby správny orgán vymedzil presne za aké konkrétne konanie je subjekt postihnutý, to je možné zaručiť len konkretizáciou údajov obsahujúcich popis skutku s uvedením miesta, času a spôsobu jeho spáchania prípadne uvedením iných skutočností, ktoré sú potreb ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právneho zástupcu dňa 5.9.2016, keď v tomto písomnom podaní opätovne zdôraznil, že výrok oboch rozhodnutí nespĺňa základné zákonné náležitosti výroku rozhodnutia vo veci správneho trestania a okrem iného i preto, že absentuje popis konkrétneho skutku s uvedením miesta, času, spôsobu jeho .
Právna veta: Ak dochádza k nesprávnemu informovaniu používateľov účtovníctva, pričom informácie v účtovnej závierke neboli spoľahlivé, a preto účtovná jednotka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva, ani o finančnej situácii žalobcu. Daňový úrad posúdil závažnosť a následky porušenia zák. o účtovníctve najmä v súvislosti s výškou nesprávne zaúčtovaných účtovných prípadov a následného nesprávneho vyčíslenia výsledku hospodárenia. Následky porušenia zák. o účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v účtovníctve majú vplyv na výšku majetku uvedeného v ú ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... účtovnej jednotke bola uložená pokuta za porušenie zák. o účtovníctve. Je nepochybné, že sa jedná o vec správneho - administratívneho trestania. Náležitosti výroku rozhodnutia sú uvedené v § 30 ods. 2 zák. č. 511/1992 Zb., z ktorého explicitne nevyplýva, že výrok rozhodnutia musí .
Právna veta: Z administratívneho spisu krajský súd zistil, že po vykonaní daňovej kontroly správca dane vydal dodatočný platobný výmer dňa 26.10.2010, ktorým vyrubil žalobcovivlastnú daňovú povinnosť za zdaňovacie obdobie január 2009 v sume 20.506,83 eura pre porušenie § 19 zákona o DPH (daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru) a nepreukázanie splnenia podmienok pre oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode v zmysle § 45 zákona o DPH. Podľa § 45 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak a) sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmeto ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť a nedostatok dôvodov, v konaní správnych orgánov je zjavná vada, ktorá má vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Podstatnou náležitosťou výroku rozhodnutia je zrozumiteľne a určito vyrubená daň a zákonom definované označenie povinného. V napadnutom rozhodnutí a dodatočnom platobnom výmere je číselné .
... správnom konaní výrok rozhodnutia predstavuje jeho najdôležitejšiu časť. Preto výrok musí spĺňať zákonom predpísané formálne aj obsahové náležitosti. Výrok rozhodnutia ako individuálneho právneho aktu musí byť presný, konkrétny a určitý, vyjadrujúci jednoznačné vyriešenie veci, ktorá je ... poriadok (zákon č. 71/1967 zb. o správnom konaní) v ust. § 47 ods. 2 konkretizuje náležitosti výroku rozhodnutia správneho orgánu. Podľa § 59 ods. 1 Správneho poriadku, odvolací orgán preskúma napadnuté rozhodnutie v celom .
... . 308/2000 Z. z. sa na konanie o sankciách vrátane ukladania pokút vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (správny poriadok). Náležitosti výroku rozhodnutia sú uvedené v § 47 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorého výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho .
... .05.2011, 6Sž/37/2011 z 22.08.2012 a ďalšie z ktorých vo všeobecnosti citovala stanoviská najvyššieho súdu k náležitostiam výroku rozhodnutí podľa § 46 a 47 ods. 2 OSP. Ďalším dôvodom odvolania navrhovateľky bol tvrdený nezákonný postup a nezákonné získanie dôkazného .
... deliktu, treba posudzovať analogicky podľa právnych predpisov trestnoprávneho charakteru, je potrebné posudzovať podľa týchto predpisov aj náležitosti výroku rozhodnutia o určení viny a uložení trestu. Vzhľadom k tomu, že zákon č. 308/2000 Z. z. ... Sž 21/2010, na ktoré poukázal navrhovateľ v opravnom prostriedku, odporca uviedol, že aj toto rozhodnutie definuje náležitosti výroku rozhodnutia ako skutočnosti, ktoré predmetný správny delikt definujú do takej miery, aby nemohol byť zamenený s iným správnym .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.