Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1026261
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 62451
USSR: 34251
NSČR: 118585
NSSČR: 63718
USČR: 77026
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 417904
Krajské súdy (ČR): 40347
Posledná aktualizácia
20.08.2019 06:50

Nájdené rozsudky pre výraz: nápadne nevýhodné podmienky


Približný počet výsledkov: 94 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nápadne nevýhodné podmienky
  • napadnut nájdené 34910 krát v 21833 dokumentoch
  • vyhodne nájdené 6919 krát v 4516 dokumentoch
  • podmienka nájdené 936356 krát v 169402 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 64 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 13 dokumentov


Právna veta: Právo odstúpenia od zmluvy uzavretej v tiesni podľa názoru súdu platí aj v pracovnom práve. Podľa § 49 Občianskeho zákonníka účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Pojem tieseň nie je definovaný, avšak podľa praxe za tieseň je potrebné považovať sociálny, hospodársky, ale aj psychický stav osoby, ktorý na ňu objektívne dolieha takým závažným spôsobom, že táto osoba bez slobodného utvárania svojej vôle uzavrie zmluvu, ktorá jej zrejme spôsobí ujmu a ktorú by za normálnych okolností ako neprospešnú vôbec neuzavrela. Tieseň umožňuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/20/2006 5106203870 22.03.2012 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2012:5106203870.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: V.. B. Q., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Ž., T. XXXX/X, proti odporcovi: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, IČO: 321 796, právne zast. JUDr. .
Právna veta: Predpoklady moderačného oprávnenia súdu musia byť posudzované individuálne, na základe konkrétnych okolností každého prípadu. Pri využití moderačného práva však súd nemôže postupovať ľubovoľne. Z dikcie ust. § 301 ods. 1 OBZ, ktoré má kogentný charakter (§ 263 OBZ), vyplýva, že pri aplikácii moderačného práva musia byť splnené tri základné podmienky, a to 1/ neprimerane vysoká zmluvná pokuta, 2/ obmedzenie možnosti znížiť zmluvnú pokutu až do výšky škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a 3/ nutnosť, pri znížení zmluvnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako nemravné (viď napr. Obchodným zákonníkom v § 267 ods. 2 vylúčená možnosť namietať v obchodno-právnych vzťahoch tieseň a nápadne nevýhodné podmienky). Napokon aj v rozhodnutí zo dňa 01. júna 2008 sp.zn. 29 Obo 1027/2006 najvyšší súd pripustil, že „normatívne .
Právna veta: Definičným znakom právneho úkonu podľa § 34 Obč. zák. je okrem prejavu vôľa, teda psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľaného následku. V súvislosti so zisťovaním existencie vôle, t. j. so zisťovaním, či pri určitom prejave vôle ten, kto vôľu prejavil, ju aj skutočne mal, možno vychádzať z toho, že spravidla prejav skutočne vôli zodpovedá. Na existenciu vôle inak pri jej prejave treba usudzovať predovšetkým na základe objektívnych skutočností, teda okolností, za ktorých bola vôľa prejavená, pričom osobitný zreteľ sa kladie na dobromyseľnosť adresáta úkonu. Spravidla sa neprihliada na motí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podpísal ich. Ak prehliadol ich obsah, je to jeho zodpovednosť. Obchodný zákonník v § 267 vylučuje možnosť namietať tieseň a nápadne nevýhodné podmienky. Pokiaľ účastníci platne uzavreli zmluvu, sú povinní ju dodržiavať aj vtedy, ak by bola pre niektorú stranu nevýhodná. Právny vzťah .
Právna veta: Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax chápu prípad, keď právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... namietať absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Na túto musí súd prihliadať aj bez vznesenej námietky. Odstúpenie od zmluvy pre tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, na ktoré žalovaný v 1. rade poukazuje, prichádza do úvahy pri právnom úkone, ktorý netrpí takýmito vadami vôle, pre ktorý .
Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. To neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Podľa ustálenej judikatúry musí byť tento spôsob vykonania dôkazov zrejmý zo zápisnice o pojednávaní, pričom vykonávanie dôkazov celým spisov súhrne nie je správne, lebo z takéhoto postupu nemožno posúdiť, ktorý konkrétny dôkazný prostriedok z trestného, prípadne iného spisu súd využil, keď spravidla nedochádza k tomu, aby bol v občianskom súdnom konaní čítaný alebo oboznamovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nápadne nevýhodné podmienky navrhovateľmi aj v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, boli len dôvodom, pre ktorý mohol účastník od zmluvy odstúpiť a toto preukázané nebolo, navyše toto právo podlieha premlčaniu, kde odporca z opatrnosti námietku premlčania vzniesol. Z tohto dôvodu pokiaľ tieseň a nápadne nevýhodné podmienky ... právni zástupcovia, ale prípadní dedičia. Taktiež pokiaľ ide o preukazovanú tieseň alebo nápadne nevýhodné podmienky navrhovateľmi aj v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, boli len dôvodom, pre .
... , že sa jedná o spoločný reštitučný nárok a týmto podaním sa bližšie zaoberá podmienkam v predmetnej kúpnej zmluvy (tieseň a nápadne nevýhodné podmienky) a zároveň táto k podaniu zrejme doplnila splnomocnenia zo dňa 15.01.2006 udelené Š. O. V. Z., V. Z ... , že sa jedná o spoločný reštitučný nárok a týmto podaním sa bližšie zaoberá podmienkam v predmetnej kúpnej zmluvy (tieseň a nápadne nevýhodné podmienky) a zároveň táto k podaniu zrejme doplnila splnomocnenia zo dňa 15.01.2006 udelené Š. O. V. Z., V. Z .
... stykom, preto nemôže požívať právnu ochranu a nemožno mu poskytnúť ani ochranu na súde. Pokiaľ žalovaný poukazoval na tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, neopieral sa o ust. § 49 Občianskeho zákonníka, t.j. nechcel od tretej kúpnej zmluvy odstúpiť. Žalovaný tieseň uvádzal pri .
... . Z citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 písm. j/ zákona č. 503/2003 Z.z. vyplýva, že tieseň a nápadne nevýhodne podmienky musia byť splnené súčasne, aby bol daný reštitučný dôvod podľa uvedeného ustanovenia zákona. V konaní nebola preukázaná tieseň, pretože ... . Z citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 písm. j/ zákona č. 503/2003 Z.z. vyplýva, že tieseň a nápadne nevýhodne podmienky musia byť splnené súčasne, aby bol daný reštitučný dôvod podľa uvedeného ustanovenia zákona. V konaní nebola preukázaná tieseň, pretože .
... v danom prípade spôsobom riešenia tohto problému. Nebola splnená tiež ďalšia podmienka pre platné odstúpenie od zmluvy a to nápadne nevýhodné podmienky. Hoci je kúpna cena nehnuteľnosti nižšia ako trhová cena, nejde o taký rozdiel a takú nevyváženosť, že by ... predať aj pod trhovú cenu, avšak nie v takom rozsahu, že by toto je konanie sa dalo považovať za nápadne nevýhodné podmienky, neboli v konaní preukázané. Navrhovateľka v tomto smere dôkazné bremeno neuniesla a preto bol správny postup súdu prvého stupňa .
... jeho tvrdenie, že zmluvu uzavrel v tiesni a za nevýhodných podmienok mal za účelové a nepodložené, pretože žiadnu tieseň ani nápadne nevýhodné podmienky nepreukázal. Z tohto dôvodu ani od zmluvy neodstúpil, práve naopak; od mája 2010 zmluvne dohodnuté nájomné riadne platil. Žalovaný nájomné .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.