Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1064779
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63353
USSR: 34557
NSČR: 120667
NSSČR: 63879
USČR: 78394
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 420472
Krajské súdy (ČR): 40418
Posledná aktualizácia
06.12.2019 06:07

Nájdené rozsudky pre výraz: nápadne nevýhodné podmienky


Približný počet výsledkov: 106 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nápadne nevýhodné podmienky
  • napadny nájdené 36639 krát v 22897 dokumentoch
  • vyhodny nájdené 8458 krát v 5564 dokumentoch
  • podmienka nájdené 948662 krát v 171476 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 68 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 14 dokumentov


Právna veta: Právo odstúpenia od zmluvy uzavretej v tiesni podľa názoru súdu platí aj v pracovnom práve. Podľa § 49 Občianskeho zákonníka účastník, ktorý uzavrel zmluvu v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, má právo od zmluvy odstúpiť. Pojem tieseň nie je definovaný, avšak podľa praxe za tieseň je potrebné považovať sociálny, hospodársky, ale aj psychický stav osoby, ktorý na ňu objektívne dolieha takým závažným spôsobom, že táto osoba bez slobodného utvárania svojej vôle uzavrie zmluvu, ktorá jej zrejme spôsobí ujmu a ktorú by za normálnych okolností ako neprospešnú vôbec neuzavrela. Tieseň umožňuje ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/20/2006 5106203870 22.03.2012 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2012:5106203870.7 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: V.. B. Q., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom Ž., T. XXXX/X, proti odporcovi: Mesto Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, IČO: 321 796, právne zast. JUDr. .
Právna veta: Na naplnenie skutkovej podstaty porušenia obchodného tajomstva pritom netreba preukazovať účel konajúcej osoby, pre ktorý obchodné tajomstvo vyzradila, odplatnosť, či bezodplatnosť vyzradenia, zavinený charakter jej konania, ba dokonca ani jeho znalosť protiprávnosti svojho konania. Nevyžaduje sa ani to, aby vyzradenie obchodného tajomstva malo za následok vznik skutočného prospechu tretej osobe. Rozhodujúci je objektívny výsledok - porušenie obchodného tajomstva.

Úryvok z textu:
... oboznámila s jej obsahom a ide o zmluvu podľa Obchodného zákonníka medzi podnikateľmi, kde navyše neplatia obmedzenia o tiesni a nápadne nevýhodných podmienkach, ako v Občianskom zákonníku. Pri uzatváraní predmetnej zmluvy boli splnené podmienky, ktoré právne predpisy pre platnosť tejto zmluvy vyžadujú. Z .
Právna veta: Predpoklady moderačného oprávnenia súdu musia byť posudzované individuálne, na základe konkrétnych okolností každého prípadu. Pri využití moderačného práva však súd nemôže postupovať ľubovoľne. Z dikcie ust. § 301 ods. 1 OBZ, ktoré má kogentný charakter (§ 263 OBZ), vyplýva, že pri aplikácii moderačného práva musia byť splnené tri základné podmienky, a to 1/ neprimerane vysoká zmluvná pokuta, 2/ obmedzenie možnosti znížiť zmluvnú pokutu až do výšky škody vzniknutej do doby súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a 3/ nutnosť, pri znížení zmluvnej ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ako nemravné (viď napr. Obchodným zákonníkom v § 267 ods. 2 vylúčená možnosť namietať v obchodno-právnych vzťahoch tieseň a nápadne nevýhodné podmienky). Napokon aj v rozhodnutí zo dňa 01. júna 2008 sp.zn. 29 Obo 1027/2006 najvyšší súd pripustil, že „normatívne .
Právna veta: Definičným znakom právneho úkonu podľa § 34 Obč. zák. je okrem prejavu vôľa, teda psychický vzťah konajúceho človeka k zamýšľaného následku. V súvislosti so zisťovaním existencie vôle, t. j. so zisťovaním, či pri určitom prejave vôle ten, kto vôľu prejavil, ju aj skutočne mal, možno vychádzať z toho, že spravidla prejav skutočne vôli zodpovedá. Na existenciu vôle inak pri jej prejave treba usudzovať predovšetkým na základe objektívnych skutočností, teda okolností, za ktorých bola vôľa prejavená, pričom osobitný zreteľ sa kladie na dobromyseľnosť adresáta úkonu. Spravidla sa neprihliada na motí ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podpísal ich. Ak prehliadol ich obsah, je to jeho zodpovednosť. Obchodný zákonník v § 267 vylučuje možnosť namietať tieseň a nápadne nevýhodné podmienky. Pokiaľ účastníci platne uzavreli zmluvu, sú povinní ju dodržiavať aj vtedy, ak by bola pre niektorú stranu nevýhodná. Právny vzťah .
Právna veta: Pod pojmom obchádzanie zákona (a to obsahom alebo účelom) právna teória a súdna prax chápu prípad, keď právny úkon síce neodporuje výslovnému zneniu zákonného ustanovenia, avšak svojimi dôsledkami sleduje ten cieľ, aby zákon dodržaný nebol. Obchádzanie zákona spočíva vo vylúčení záväzného pravidla zámerným použitím prostriedku, ktorý sám osebe nie je zákonom zakázaný, v dôsledku čoho sa uvedený stav stane z hľadiska pozitívneho práva nenapadnuteľným. Konanie in fraudem legis predstavuje postup, keď sa niekto chová podľa práva, ale tak, aby zámerne dosiahol výsledok právnou normou nepredvídaný ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... namietať absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Na túto musí súd prihliadať aj bez vznesenej námietky. Odstúpenie od zmluvy pre tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, na ktoré žalovaný v 1. rade poukazuje, prichádza do úvahy pri právnom úkone, ktorý netrpí takýmito vadami vôle, pre ktorý .
Kľúčové slová: vykonávanie dôkazov, dôkaz listinou, zápisnica o pojednávaní

Právna veta: Podľa § 129 ods. 1 O.s.p. dôkaz listinou sa vykoná tak, že predseda senátu alebo samosudca na pojednávaní listinu alebo jej časť prečíta alebo oznámi jej obsah. To neplatí, ak súd vo veci nenariaďuje pojednávanie. Podľa ustálenej judikatúry musí byť tento spôsob vykonania dôkazov zrejmý zo zápisnice o pojednávaní, pričom vykonávanie dôkazov celým spisov súhrne nie je správne, lebo z takéhoto postupu nemožno posúdiť, ktorý konkrétny dôkazný prostriedok z trestného, prípadne iného spisu súd využil, keď spravidla nedochádza k tomu, aby bol v občianskom súdnom konaní čítaný alebo oboznamovan ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo podlieha premlčaniu, kde odporca z opatrnosti námietku premlčania vzniesol. Z tohto dôvodu pokiaľ tieseň a nápadne nevýhodné podmienky nespôsobujú automaticky neplatnosť zmluvy, nebolo potrebné sa s týmito argumentmi ďalej zaoberať, resp. pokiaľ súd konštatoval ... za vlastníkov už nie právni zástupcovia, ale prípadní dedičia. Taktiež pokiaľ ide o preukazovanú tieseň alebo nápadne nevýhodné podmienky navrhovateľmi aj v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, boli len dôvodom, pre ktorý mohol účastník od zmluvy .
... , že sa jedná o spoločný reštitučný nárok a týmto podaním sa bližšie zaoberá podmienkam v predmetnej kúpnej zmluvy (tieseň a nápadne nevýhodné podmienky) a zároveň táto k podaniu zrejme doplnila splnomocnenia zo dňa 15.01.2006 udelené Š. O. V. Z., V. Z ... , že sa jedná o spoločný reštitučný nárok a týmto podaním sa bližšie zaoberá podmienkam v predmetnej kúpnej zmluvy (tieseň a nápadne nevýhodné podmienky) a zároveň táto k podaniu zrejme doplnila splnomocnenia zo dňa 15.01.2006 udelené Š. O. V. Z., V. Z .
... § 267 ods. 2 ObZ, ktorý vylučuje aplikáciu § 49 Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), vrátane argumentácie nápadne nevýhodnými podmienkami. Naviac, žalovaný tvrdenia o určitých nepriaznivých okolnostiach v čase uzavretia zmluvy ničím nepreukázal a pokiaľ aj pre neho ... nemôže požívať právnu ochranu a nemožno mu poskytnúť ani ochranu na súde. Pokiaľ žalovaný poukazoval na tieseň a nápadne nevýhodné podmienky, neopieral sa o ust. § 49 Občianskeho zákonníka, t.j. nechcel od tretej kúpnej zmluvy odstúpiť. .
... citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 písm. j/ zákona č. 503/2003 Z.z. vyplýva, že tieseň a nápadne nevýhodne podmienky musia byť splnené súčasne, aby bol daný reštitučný dôvod podľa uvedeného ustanovenia zákona. V konaní nebola preukázaná tieseň, pretože okrem ... citovaného ustanovenia § 3 ods. 1 písm. j/ zákona č. 503/2003 Z.z. vyplýva, že tieseň a nápadne nevýhodne podmienky musia byť splnené súčasne, aby bol daný reštitučný dôvod podľa uvedeného ustanovenia zákona. V konaní nebola preukázaná tieseň, pretože .
... od zmluvy len za ďalšieho predpokladu a to, že zmluva bola zároveň uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok. O nápadne nevýhodných podmienkach možno hovoriť len tam, kde sa jedná o zjavný nepomer vzájomne poskytnutých plnení, resp. o očividnú nevýhodnosť ... zmluvy len za ďalšieho predpokladu a to, že zmluva bola zároveň uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok. O nápadne nevýhodných podmienkach možno hovoriť len tam, kde sa jedná o zjavný nepomer vzájomne poskytnutých plnení, resp. o očividnú nevýhodnosť .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.