SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1233656
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65531
USSR: 36337
NSČR: 126323
NSSČR: 68326
USČR: 80787
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 427418
Krajské súdy (ČR): 46938
Posledná aktualizácia
29.09.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na jednorazové odškodnenie


Približný počet výsledkov: 54 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na jednorazové odškodnenie
  • narok nájdené 1015252 krát v 187908 dokumentoch
  • na nájdené 15727050 krát v 427141 dokumentoch
  • jednorazove nájdené 9398 krát v 5669 dokumentoch
  • odskodnenie nájdené 13507 krát v 2471 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 15 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Z ust. § 448 OZ jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba, voči ktorej mal zomrelý v čase svojho úmrtia vyživovaciu povinnosť, má nárok len na pozostalostnú úrazovú rentu. Ak Občiansky zákonník v citovanom ustanovení striktne upravuje len nárok na pozostalostnú úrazovú rentu, nemožno s poukazom na ust. § 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať nárok na jednorazové odškodnenie. Uvedená právna úprava je striktná a jednoznačná a nemožno ju vykladať tak široko, aby bola odôvodnená úvaha súdu o tom, že podľa uvedeného ustanovenia analogicky prislúcha pozostalým aj nárok na jedn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Partizánske 3C/142/2008 3608200718 05.06.2012 JUDr. Eduard Szabo ECLI:SK:OSPE:2012:3608200718.17 Rozhodnutie Okresný súd Partizánske samosudcom JUDr. Eduardom Szabom v právnej veci navrhovateľov: 1/ Q. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. č. XXX, 2/ F. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. č. XXX, 3/ F. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. č. XXX, 4/ V. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom G. č. XXX, všetci .
Právna veta: Podľa § 444 Obč. zákonníka poškodený má nárok na jednorazové odškodnenie bolesti poškodeného a sťaženia jeho spoločenského uplatnenia. Občiansky zákonník právne nevymedzuje pojem bolestné, ani pojem sťaženie spoločenského uplatnenia a ani to, v akom rozsahu sa náhrada za tieto ujmy na zdraví odškodňuje. Tieto otázky sa posudzujú z lekárskeho hľadiska a sú upravené zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia, ktorý s účinnosťou od 1.8.2004 nahradil predchádzajúcu vyhlášku č. 32/1965 Zb,. Náhrada za bolesť a náhrada za sťaženie spoločenského upl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/179/2011 2207213379 25.09.2012 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2012:2207213379.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a Mgr. Jozef Mačej, v právnej veci navrhovateľov: 1. L. U., bytom T. F., F. č. X, 2. V. U., bytom tamtiež, obaja .
Právna veta: Základným právnym predpisom upravujúcim nárok na pozostalostnú úrazovú rentu je Občiansky zákonník. Treba však zdôrazniť, že Občiansky zákonník zakladá a priznáva nárok na pozostalostnú úrazovú rentu každému voči komu mal zomrelý v čase svojej smrti vyživovaciu povinnosť, a to bez ohľadu či bola alebo nebola deklarovaná súdom. Ide o generálne ustanovenie (§ 448), ktorého výkon je zverený zákonu o sociálnom poistení. To znamená, že zákon o sociálnom poistení ako tzv. vykonávací predpis k Občianskemu zákonníku nemôže prístup k nároku na pozostalostnú úrazovú rentu obmedzovať a podmieňovať len na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predbežnej otázky. 26. Z vyjadrenia žalobkyne na súdnom pojednávaní bolo ďalej zistené, že táto si uplatnila aj nárok na jednorazové odškodnenie podľa § 94 zákona o sociálnom poistení, na ktoré pri posudzovaní nároku na pozostalostnú úrazovú rentu odkazuje aj ... poistení manžel, manželka a nezaopatrené dieťa poškodeného, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, majú nárok na jednorazové odškodnenie. 22. Podľa § 71 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine manželia majú vzájomnú .
Právna veta: Občianskoprávna úprava vychádza z prezumpcie zavinenia, teda zavinenie sa predpokladá, avšak len pri nedbanlivostnom zavinení. Občiansky zákonník umožňuje zbaviť sa zodpovednosti (tzv. exkulpáciu) a to zo strany samotného škodcu. Občiansky zákonník v ustanovení § 441 upravuje aj situáciu, kedy škoda nevznikla len následkom konania škodcu, ale že k jej vzniku prispel aj samotný poškodený. V tomto prípade žalovaný tvrdil, že ku škode žalobcu na zdraví došlo aj jeho spoluzavinením a týmto vlastne aj odôvodňoval ním vykonané krátenie plnenia poistenej sumy. Pre záver o zavinení poškodeného m ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... si žalobca výzvou na zaplatenie bolestného zo dňa 22.10.2008 uplatnil u žalovaného podľa § 444 OZ právny nárok na jednorazové odškodnenie bolestného vo výške 305 bodov, vychádzajúc z bodového vyhodnotenia bolestného v ZP O.. K tomuto bodovému ohodnoteniu v ... si žalobca výzvou na zaplatenie bolestného zo dňa 22.10.2008 uplatnil u žalovaného podľa § 444 OZ právny nárok na jednorazové odškodnenie bolestného vo výške 305 bodov, vychádzajúc z bodového vyhodnotenia bolestného v ZP O.. K tomuto bodovému ohodnoteniu v .
Právna veta: Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v ustanovení § 90 upravuje jednorazové vyrovnanie a podmienky nároku na jednorazové vyrovnanie. Podľa § 90 písm. a/ zákona, poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak a/ v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %. V danom prípade z obsahu predloženého súdneho ale aj administratívneho spisu (dokumentácie) je nesporné, že žalobca v konaní nepredložil žiaden dôkaz, ktorým by preukazoval ako k úrazu, z titulu ktorého si uplatňuje nárok na jednorazové vyrovnanie, skutočne došlo. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . mája 2012 o nepriznaní nároku na jednorazové vyrovnanie v dôsledku úrazu. Krajský súd rozsudok odôvodnil tým, že pre posúdenie právneho nároku na jednorazové odškodnenie žalobcu bolo potrebné riadiť sa v prvom rade vyhlásením zamestnávateľa žalobcu (čo žalovaná a tiež prvostupňový správny orgán správne urobila .
Právna veta: Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Predpokladom zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze je existencia pracovnoprávneho vzťahu, vznik škody a príčinná súvislosť medzi škodou o okolnosťami uvedených v zákone, pričom ide o objektívnu zodpovednosť zamestnávateľa za škodu, teda bez zreteľa na zavinenie.

Úryvok z textu:
... . Zák, č. 461/2003 Z.z., nárok na pozostalostnú úrazovú rentu nevzniká fyzickej osobe, ktorej z dôvodu smrti poškodeného vznikol nárok na jednorazové odškodnenie. Podľa § 93 ods. 1 Zák. č. 461/2003 Z.z. mesačná suma pozostalostnej úrazovej renty sa určí vo výške .
... považovať za prípad hodný osobitého zreteľa, kedy môže súd odškodnenie primerane zvýšiť. Titulom podaného návrhu žalobca uplatnil nárok na jednorazové odškodnenie bolesti vo výške 275 355,- Sk a náhradu straty na zárobku za mesiac júl - december 2005 vo ... jednoznačne v príčinnej súvislosti s dopravnou nehodou, preto si žalobca v zmysle § 444 občianskeho zákonníka uplatňuje nárok na jednorazové odškodnenie bolesti a náhradu za stratu na zárobku na bolestnom podľa posudku z 16.11.2005 vypracovaného podľa .
... 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať navrhovateľke 1/ nárok na jednorazové odškodnenie. Poškodený nezomrel v dôsledku pracovného úrazu a preto pozostalým nárok na jednorazové odškodnenie podľa § 94 ods. 1, 2 Zákona o sociálnom ... 448 OZ širokým výkladom uvedeného ustanovenia analogicky priznať navrhovateľke 1/ nárok na jednorazové odškodnenie. Poškodený nezomrel v dôsledku pracovného úrazu a preto pozostalým nárok na jednorazové odškodnenie podľa § 94 ods. 1, 2 Zákona o sociálnom .
... , ako aj právnu úpravu pri odškodňovaní úmrtia v rámci inštitútu náhrady škody v ČR (podľa ktorého každému dieťaťu prináleží zákonný nárok na jednorázové odškodnenie 240.000,-Kč v prípade úmrtia rodiča), v spojení s ústavnoprávnou judikatúrou. Pokiaľ však uvedené jednorázové odškodnenie nie je dostatočnou .
... že k vystaveniu posudku o bolestnom došlo v roku 2011, navrhovateľka si výzvou na plnenie uplatnila voči odporcovi právny nárok na jednorazové odškodnenie bolesti vo výške 3.000,- € (195 bodov x 15,38 €). Navrhovateľka taktiež uviedla, že odporca jej ... že k vystaveniu posudku o bolestnom došlo v roku 2011, navrhovateľka si výzvou na plnenie uplatnila voči odporcovi právny nárok na jednorazové odškodnenie bolesti vo výške 3.000,- € (195 bodov x 15,38 €). Navrhovateľka taktiež uviedla, že odporca jej .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.