SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať výraz:
+
Dokument nesmie obsahovať výraz:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1306977
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66818
USSR: 38909
NSČR: 128948
NSSČR: 71186
USČR: 82268
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 430433
Krajské súdy (ČR): 49521
Posledná aktualizácia
05.03.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na zaplatenie dohodnutého úroku


Približný počet výsledkov: 74 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nárok na zaplatenie dohodnutého úroku
  • narok nájdené 1047437 krát v 190523 dokumentoch
  • na nájdené 16062104 krát v 430155 dokumentoch
  • zaplatenie nájdené 1020729 krát v 188235 dokumentoch
  • dohodnuty nájdené 311469 krát v 79203 dokumentoch
  • urok nájdené 987656 krát v 103572 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 2 dokumenty


Právna veta: Ručenie, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka veriteľa, vzniká dohodou veriteľa a ručiteľa, v ktorej ručiteľ písomne zoberie na seba povinnosť uspokojiť veriteľovu pohľadávku, ak ju neuspokojí sám dlžník. Ručiteľský záväzok možno platne prevziať iba v písomnej forme. Z účelu ručenia vyplýva, že jeho predmetom je najčastejšie záväzok zaplatiť peňažný dlh. Záväzkový právny vzťah z ručenia môže existovať iba popri hlavnom záväzkovom právnom vzťahu (veriteľ - dlžník), a preto má povahu vedľajšieho právneho vzťahu. Z tejto jeho povahy vyplýva, že ručiteľský záväzok možno prevziať iba vo výške záväzku ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trenčín 26C/73/2010 3110202786 28.09.2012 JUDr. Ľubica Balalová ECLI:SK:OSTN:2012:3110202786.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trenčín samosudkyňou JUDr. Ľubicou Balalovou v právnej veci žalobcu Prima banka Slovensko, a.s. so sídlom Hodžova 11, Žilina, IČO 31 575 951 proti žalovaným 1/M. Z., P. Z. F., N. M. C.C. XXX/X, H. - R., A. N. A. XX/X, H. - L., H. Č. S. .
Právna veta: 10. V rámci rozhodovacej praxe súdov nie je sporné, že úroky dohodnuté pri poskytnutí úveru predstavujú odmenu za používanie istiny poskytnutej veriteľom. Pokiaľ sú teda dohodnuté zmluvné úroky odmenou za používanie istiny, úroky z omeškania predstavujú zákonnú sankciu za omeškanie s platením istiny a na rozdiel od zmluvného úroku ich veriteľ môže požadovať aj keby neboli zmluvne dojednané. Prax súdov však nie je jednotná pri rozhodovaní o nároku na zmluvné úroky po jeho zosplatnení, preto nie je možné hovoriť o ustálenej rozhodovacej praxi súdov pri posudzovaní takejto otázky, a preto aj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41Co/21/2019 6618204478 27. 03. 2019 JUDr. Daniela Maštalířová ECLI:SK:KSBB:2019:6618204478.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY T.Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Maštalířovej, členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej, v právnej veci žalobcu Q. M., a.s., so sídlom .
Právna veta: Eurokonformný výklad vyjadruje požiadavku, aby členské štáty Európskej únie vykladali svoje zákony v súlade s cieľmi práva Európskej únie (t.j. s cieľmi unijného práva). Eurokonformný výklad sa teda používa pri výklade vnútroštátnych zákonných noriem členských štátov Európskej únie tak, aby tieto boli v súlade predovšetkým so smernicami EÚ. V súdenej právnej veci ide o žalobcom namietaný konflikt medzi Smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2008/48/ES o zmluvách o spotrebiteľskom úvere (a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS) a medzi vnútroštátnym zákonom č. 129/2010 Z.z., a síce jeho u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... medzi žalobcom a právnym predchodcom žalovaného spĺňa všetky zákonné náležitosti a je uzavretá tiež v zákonom predpísanej forme, žalovaný nestratil nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov a poplatkov zo Zmluvy podľa § 11 ods. 1 zákona o SÚ. Plnením žalobcu podľa Zmluvy nad rámec istiny poskytnutej .
... 2011 po lehotách ich splatnosti, preto žalobcovi v zmysle ust. § 365 Obchodného zákonníka v spojení so zmluvnými dojednaniami, vznikol nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania vo výške 5% denne z jednotlivých súm nájomného, od lehoty ich splatnosti do zaplatenia celej istiny dňa 1 .
... a včas nesplatil, keď fakturované sumy uhradil až po ich splatnosti, na základe čoho si žalobca voči nemu oprávnene uplatňuje nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z dlžných súm odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti jednotlivých .
... vrátenie celej poskytnutej sumy úveru s príslušenstvom pred dátumom splatnosti dohodnutým v predmetnej zmluve o úvere a súčasne žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na znenie citovaných zákonných ustanovení súd kvalifikoval žalobcom uplatnený .
... ,05 % za každý začatý deň omeškania. Nakoľko sa žalovaný dostal do omeškania, žalobca si uplatnil aj príslušenstvo pohľadávky, a to nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania vo výške 0,05 % denne z dlžnej sumy odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti predmetnej faktúry do zaplatenia .
... ,72 eura a z dohodnutej zmluvnej pokuty v sume 663,88 eura. Žalobca súčasne v danom konaní uplatnil aj nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania v zákonnej výške v zmysle obchodných podmienok, a to odo dňa splatnosti poslednej z faktúr. Zo znenia ... ,72 eura a z dohodnutej zmluvnej pokuty v sume 663,88 eura. Žalobca súčasne v danom konaní uplatnil aj nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania v zákonnej výške v zmysle obchodných podmienok, a to odo dňa splatnosti poslednej z faktúr. Zo znenia .
... vrátenie celej poskytnutej sumy úveru s príslušenstvom pred dátumom splatnosti dohodnutým v predmetných zmluvách o úvere a súčasne navrhovateľovi vznikol nárok na zaplatenie dohodnutých úrokov z omeškania. S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na znenie citovaných zákonných ustanovení súd kvalifikoval navrhovateľom uplatnený .
... ako spotrebiteľskej, správne vyhodnocoval i úkon uznania cez úpravu Občianskeho zákonníka. Dopĺňa krajský súd, že sám odvolateľ v podanom odvolaní nárok na zaplatenie dohodnutého úroku 18% ročne vymedzil ako úrok za analogickej aplikácie ust. § 658 Občianskeho zákonníka, ktorý upravuje zmluvu o pôžičke, pričom zmluva .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.