Nájdené rozsudky pre výraz: nárok na zmluvnú pokutu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 2889

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

91 dokumentov
34 dokumentov
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ak zhotoviteľ nemohol dodržať termín odovzdania diela preukázateľne z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nie teda z viny zhotoviteľa, objednávateľovi nevznikne nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty z tohto dôvodu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/110/2013 3711214948 03.09.2014 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2014:3711214948.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členov senátu JUDr. Natálie Čekanovej a Mgr. Ivany Šlesarovej v právnej veci navrhovateľa SILKO DOM, s.r.o., so sídlom Hollého 11, 911 05 Tren
Právna veta: V zmysle ust. § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka je dodávateľ povinný zdržať sa používania takej zmluvnej podmienky v spotrebiteľskej zmluve, ktorá sa uzatvára vo viacerých prípadoch a je obvyklé, že spotrebiteľ obsah zmluvy podstatným spôsobom neovplyvňuje alebo vo všeobecných obchodných podmienkach, ktorú súd určil za neplatnú z dôvodu neprijateľnosti takejto podmienky alebo nepriznal plnenie dodávateľovi z dôvodu takejto podmienky. Novelou (zákonom č. 575/2009 Z.z.), sa do Občianskeho zákonníka doplnilo ustanovenie § 53a, podľa ktorého, ak súd právoplatne rozhodne o určitej zmluvnej podmien ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/874/2014 3614204211 06.05.2015 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2015:3614204211.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudcov JUDr. Márie Vrtochovej a JUDr. Denisa Vékonyho v právnej veci navrhovateľa Quantum Credit a.s., Bratislava, Tomášikova 23/C, IČO: 47 248 980,
Právna veta: Označenie zmluvných strán v dohode o zmluvnej pokute dodávateľ - odberateľ nespôsobuje vzhľadom na označenie zmluvných strán v kúpnej zmluve predávajúci - kupujúci neplatnosť dohody o zmluvnej pokute podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka pre neurčitosť a nezrozumiteľnosť. Predávajúci je dodávateľom a kupujúci je odberateľom tovaru v dohodnutom množstve. Iný výklad a posudzovanie postavenia zmluvných strán v zmluvných vzťahoch je v priamom rozpore s ich úmyslom a významom, slovným a jazykových prejavom vôle. Preto v prípade nesplnenia dodania dohodnutého množstva predávajúcim ako dodávateľom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/181/2013 3213200029 30.09.2014 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2014:3213200029.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivice Čelkovej v právnej veci žalobcu: ALCHEM spol. s r.o., IČO: 31 424 317, so sídlom Hlbocká ul.
Právna veta: V obchodno-záväzkových vzťahoch nárok na zmluvnú pokutu vzniká aj vtedy, pokiaľ dôjde k porušeniu právnej povinnosti bez ohľadu na zavinenie zmluvnej strany. Jedná sa teda o objektívnu zodpovednosť za porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou. Znamená to, že bez ohľadu na zavinenie, pokiaľ dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti na ktorú je viazaná zmluvná pokuta, vzniká veriteľovi nárok na zmluvnú pokutu.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/68/2019 6217206180 08. 08. 2019 JUDr. Marián Blaha ECLI:SK:KSBB:2019:6217206180.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Mariána Blahu, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a. s., so sídlom Metodova 8, 821 0
Právna veta: Zmluvná pokuta je dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi v prípade porušenia povinností, ktorých splnenie vyplýva zo zabezpečovanej zmluvy. Zmluvná pokuta môže byť obmedzená len na porušenie určitej povinnosti. Ak takéto obmedzenie nevyplýva zo zmluvy, predpokladá sa, že nárok na zmluvnú pokutu vzniká pri akomkoľvek porušení zmluvy. Pokiaľ ide o samotnú výšku zmluvnej pokuty, platí, že právo na zmluvnú pokutu môže byť založené výlučne zmluvným dojednaním účastníkov, na vôli ktorých je ponechané aj určenie jej výšky. Prípadnú samotnú neprimeranosť zmluvnej poku ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 1Cob/31/2014 8513201958 13.05.2015 JUDr. Milan Šebeň ECLI:SK:KSPO:2015:8513201958.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Šebeňa a sudcov JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Mareka Kohúta v obchodnoprávnej veci žalobcu: UniCredit Leasing Slovakia, a.s., so sídlom Bratislava 814 16, Plynárenská
Právna veta: Ochranu spotrebiteľa možno podriadiť pod ústavný princíp rovnosti, ktorú možno ponímať ako rovnosť formálnu, ktorú má zabezpečiť zákonodarca pri tvorbe právneho poriadku alebo rovnosť faktickú, ktorá môže byť zabezpečená priamo zákonodarcom pri použití tzv. pozitívnej diskriminácie pri existencii faktickej nerovnosti alebo handicapu. Ale i tam, kde sa zákonodarca nevydal cestou vedomého zvýhodnenia slabšieho, aby dal prednosť rovnosti faktickej pred formálnou, ponecháva súdom, ktoré pozitívne právo aplikujú, priestor pre riešenie napätia medzi neúplnosťou písaného práva a povahou konkrétneho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/156/2014 2513202911 03.12.2014 JUDr. Andrea Dudášová ECLI:SK:KSTT:2014:2513202911.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Dudášová a členov senátu: JUDr. Magdaléna Krajčovičová a JUDr. Martin Holič, v právnej veci navrhovateľa: Orange Slovensko, a.s., so sídlom Bratislava, Metodo
Právna veta: Zmluvná pokuta je sankcia zmluvnej povahy, na zaplatenie ktorej vzniká nárok v prípade porušenia zmluvnej povinnosti určenej zmluvnými stranami.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/24/2013 6112205675 13.08.2013 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2013:6112205675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa BL Telecom debt, s.r.
Právna veta: Žalobca mal možnosť vyjadriť sa k neprijateľnosti zmluvnej podmienky, ktorá argumentácia okresného súdu mu však bola známa i z iných konaní všeobecných okresných a krajských súdov Slovenskej republiky, napriek tomu odvolací súd konštatuje, že pokiaľ sa žalobca k neprijateľnosti uvedenej zmluvnej podmienky vyjadril v odvolaní, bola tým zhojená jeho možnosť vyjadriť sa k neprijateľnosti tejto zmluvnej podmienky a bolo tak zabezpečené stranám sporu rovnaké právo vyjadriť sa k podstatným a rozhodujúcim okolnostiam v danej veci. To, že odvolací súd sa s právnou argumentáciou žalobcu nestotožn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/157/2018 6917209566 25. 04. 2019 JUDr. Ivica Hanusková ECLI:SK:KSBB:2019:6917209566.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ivice Hanuskovej a sudcov Mgr. Štefana Baláža a JUDr. Alexandra Mojša v právnej veci žalobcu Orange Slovensko, a. s., Metodova 8, Bratislava, IČO:
Právna veta: Žalobca tvrdí, že žalovanej /spotrebiteľke mali byť počas trvania zmluvy poskytnuté tzv. Benefity ovplyvňujúce základ zmluvnej pokuty, avšak „ v dojednaní o zmluvnej pokute „ absentuje aké konkrétne poskytnuté Benefity / cenové zvýhodnenie a v akej konkrétnej výške počas trvania zmluvného vzťahu ovplyvnili výšku základu zmluvnej pokuty, z obsahu tohto dojednania tak nebolo možné zistiť, či v konkrétnom súdenom prípade zodpovedala primerane výška základu dojednanej zmluvnej pokuty cenovému zvýhodneniu ( poskytnutím Benefitov ) ktoré používala počas trvania záväzkového vzťahu žalovaná. Z tohto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10CoCsp/15/2020 5317206872 28. 01. 2021 JUDr. Amália Paulerová ECLI:SK:KSZA:2021:5317206872.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a členov senátu - sudcov JUDr. Róberta Urbana a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO:
MENU