SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154673
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64352
USSR: 35509
NSČR: 123801
NSSČR: 66851
USČR: 79807
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424303
Krajské súdy (ČR): 43629
Posledná aktualizácia
27.05.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom


Približný počet výsledkov: 30 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom
  • narok nájdené 981630 krát v 185129 dokumentoch
  • spolocnostiam nájdené 866640 krát v 106364 dokumentoch
  • na nájdené 15388565 krát v 424026 dokumentoch
  • nahrada nájdené 2216548 krát v 357368 dokumentoch
  • skoda nájdené 673675 krát v 74519 dokumentoch
  • voci nájdené 489038 krát v 166027 dokumentoch
  • konatel nájdené 90739 krát v 19592 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Povinnosti, ktoré konatelia plnia pri výkone svojej funkcie upravujú viaceré právne predpisy (prípadne aj spoločenská zmluva a rozhodnutia valného zhromaždenia); najmä však Obchodný zákonník. Vo vzťahu k všetkým uvedeným povinnostiam pôsobí všeobecná zásada ukladajúca konateľovi povinnosť prihliadať pri výkone svojej funkcie na záujmy svojej spoločnosti a všetkých jej spoločníkov a konať pri tom s odbornou starostlivosťou. Vychádzajúc z ustanovenia § 757 Obchodného zákonníka, zodpovednosť konateľov sa spravuje všeobecnými ustanoveniami zodpovednosti za škodu (§ 373a nasl.). Všeobecné ustanoven ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 2Cob/113/2014 7712210799 31.12.2014 JUDr. Slávka Maruščáková ECLI:SK:KSKE:2014:7712210799.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu G.. H. D. a členov senátu G.. J. L., E.. a G.. G. U. v právnej veci žalobcu: G.. M. J., správca konkurznej podstaty úpadcu E.-U., s.r.o., M.: XX XXX XXX, C. XXX, XXX XX H., sídlo .
Právna veta: Ustanovenie § 135a ods. 5 Obchodného zákonníka umožňuje uplatňovať nároky veriteľov proti spoločnosti ako dlžníkovi, voči jej konateľom vo svojom mene a na vlastný účet, ak nemôže svoju pohľadávku uspokojiť z majetku spoločnosti, pričom tieto nároky veriteľov spoločnosti dlžníka voči jej konateľom nezanikajú, ani v prípade, ak sa spoločnosť vzdá nárokov na náhradu škody alebo s nimi uzatvorí dohodu o urovnaní. Základným predpokladom pre uplatnenie nároku spoločnosti na náhradu škody voči jej konateľom zo strany veriteľa spoločnosti je, že nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Cob/65/2014 8111225706 12.03.2015 JUDr. Milan Majerník ECLI:SK:KSPO:2015:8111225706.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Milana Majerníka a členov senátu JUDr. Antónie Kandravej a JUDr. Mareka Kohúta v právnej veci žalobcu: A-print s. r. o., so sídlom Lipovce 110, 082 36 Lipovce, IČO: 36 822 451, .
Kľúčové slová: náhrada škody podľa Obchodného zákonníka

Právna veta: Predpoklady občianskoprávnej zodpovednosti za škodu v Občianskom zákonníku a predpoklady obchodno-právnej zodpovednosti za škodu v Obchodnom zákonníku sú zhodne právnym inštitútom, ktorý je v praxi zásadne dotváraný jednak právnou teóriou, a jednak judikatúrou. V tomto zmysle, či už Občiansky, alebo Obchodný zákonník výslovne nestanovuje, aké sú predpoklady zodpovednosti za škodu; tieto predpoklady sú preto definované len teóriou a ich obsah je naplňovaný praxou. V prípade zodpovednosti za škodu v obchodno-právnych vzťahoch platí špeciálna úprava zodpovednosti za škodu z porušenia povin ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... svojej pôsobnosti, sú povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú tým spoločnosti spôsobili. Nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju ... z ktorého je vyvodzovaná zodpovednosť žalovaného konateľa za protiprávny úkon. 40) V prípade uplatnenia nárokov spoločnosti na náhradu škody voči konateľom v súdnom konaní je irelevantné, kto žalobu podal, povinnosť preukazovať konateľom porušenie ich povinností .
... konateľov nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie dozorná rada schválila. Podľa § 135a ods. 5 ObZ nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z ... legitimovaná na podanie žaloby s prihliadnutím na ustanovenie § 135a ods. 5 ObZ, podľa ktorého nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku .
... pre vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči bývalej konateľke spoločnosti, ktorými sú vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi, existencia pohľadávky, ktorá smeruje voči spoločnosti, ktorej konateľ je štatutárnym orgánom, nemožnosť ... pre vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči bývalej konateľke spoločnosti, ktorými sú vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi, existencia pohľadávky, ktorá smeruje voči spoločnosti, ktorej konateľ je štatutárnym orgánom, nemožnosť .
... pre vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči bývalej konateľke spoločnosti, ktorými sú vznik nároku spoločnosti na náhradu škody voči konateľom, existencia pohľadávky, ktorá smeruje voči spoločnosti, ktorej konateľ je štatutárnym orgánom, nemožnosť uspokojenia ... svojich povinností. V odseku 5 sú upravené možnosti tretích osôb, veriteľov spoločnosti uplatniť nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľovi. Veritelia sú zásadne povinní uplatňovať svoje nároky voči spoločnosti u spoločnosti samej. Ak .
... svoje záujmy, záujmy len niektorých spoločníkov alebo záujmy tretích osôb pred záujmami spoločnosti. Podľa § 135a ods. 5 Ob.z., nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia .
... plnenie strana, ktorá odstúpila od zmluvy, má nárok na úhradu nákladov s tým spojených. Podľa § 135 ods. 5Obchodného zákonníka nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia .
... pohľadu na zodpovednosť za spôsobenú škodu v zmysle ust. § 135 a ods. 5 ObZ., podľa ktorého nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku ... pohľadu na zodpovednosť za spôsobenú škodu v zmysle ust. § 135 a ods. 5 ObZ., podľa ktorého nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z .
... . a to z pohľadu na zodpovednosť za spôsobenú škodu v zmysle ust. § 135 a ods. 5 ObZ., podľa ktorého nároky spoločnosti na náhradu škody voči konateľom môže uplatniť vo svojom mene a na vlastný účet veriteľ spoločnosti, ak nemôže uspokojiť svoju pohľadávku z majetku spoločnosti. Ustanovenia .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.