Nájdené rozsudky pre výraz: nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 107

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

21 dokumentov
30 dokumentov
7 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Ustanovenia § 77 - § 80 Zákonníka práce majú povahu lex specialis, v dôsledku čoho sa práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru v období, v ktorom sú ich vzťahy sporné v dôsledku rozviazania pracovného pomeru, neaplikujú všeobecné ustanovenia Zákonníka práce a iných pracovnoprávnych predpisov o prekážkach v práci. Táto špeciálna právna úprava vylučuje, aby pri neplatnom rozviazaní pracovného pomeru mohla byť - za dobu, počas ktorej boli vzťahy medzi účastníkmi v dôsledku rozviazania pracovného pomeru sporné a počas ktorej zamestnávateľ neumožnil zamestnancovi konať prácu, priznaná náhrad ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 4CoPr/21/2012 8311204164 26.04.2013 JUDr. Gabriela Klenková ECLI:SK:KSPO:2013:8311204164.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD., predsedníčky senátu a sudcov JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Anny Ilčinovej v právnej veci navrhovateľky I. O., bytom G. XXXX/XX, C., právne zastúpená JUDr. Mil
Právna veta: Pre úplnosť súd poznamenáva, že právoplatné rozhodnutie súdu o neplatnosti skončenia pracovného pomeru je síce predpokladom uplatnenia si nároku na náhradu mzdy, súd však spravidla v konaní o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru rozhoduje aj o náhrade mzdy z titulu neplatného rozviazania pracovného pomeru, pretože pri dlhotrvajúcom spore o neplatnosť výpovede v prípade, že by zamestnanec takto nepostupoval bral by na seba riziko, že jeho nárok na náhradu mzdy z titulu neplatného rozviazania pracovného pomeru môže byť premlčaný.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Rimavská Sobota 7C/229/2005 6905210138 23.10.2008 Mgr. Alica Žingorová ECLI:SK:OSRS:2008:6905210138.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Rimavská Sobota samosudkyňou Mgr. Alicou Žingorovou v právnej veci žalobkyne O. B., nar. XX.XX.XXXX,. bytom B., ul. Č. č. XX,. zast. J.. D. K., advokátom so sídlom v B. B., Č. č. XX. proti žalovanému D. D. Š., so síd
Právna veta: Civilný sporový poriadok pripúšťa analógiu práva v článku 4 Základných princípov, avšak iba v prípade medzery v zákone. Ak Zákonník práce výslovne upravuje nároky zamestnanca proti zamestnávateľovi v prípade, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu pre prekážky na strane zamestnávateľa, je potrebné posúdiť nárok podľa tohto zákonného ustanovenia a je vylúčené podriadiť ho pod iné zákonné ustanovenie len z dôvodu, že je to pre niektorú zo sporových strán výhodnejšie. Nárok na náhradu mzdy z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa je odlišným nárokom ako nárok na náhradu mzdy pri neplatnom ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17CoPr/6/2018 6717207104 14. 11. 2019 JUDr. Zita Nagypálová ECLI:SK:KSBB:2019:6717207104.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zity Nagypálovej a sudcov JUDr. Dušana Ďuriana a JUDr. Ľubomíra Šablu ako členov senátu, v spore žalobkyne F.. S. Q., nar. XX. X
Právna veta: Súd uvádza, že v prípade neplatnosti skončenia pracovného pomeru ide o relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorej sa môže dovolávať len ten z účastníkov, ktorý je dôvodom neplatnosti postihnutý. Ide o výnimku zo zásady absolútnej neplatnosti právnych úkonov, z ktorej vychádza Zákonník práce. 2-mesačná lehota na uplatnenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru má prekluzívny, t.j. prepadný charakter. To znamená, že ak žalobca, ktorý sa mohol dovolať neplatnosti tej-to výpovede žalobu nepodá, skončil sa pracovný pomer podľa jednostranného zrušovacieho prejavu, aj keď to bol neplatný právny úk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 5CoPr/6/2013 8511201821 06.02.2014 JUDr. Gabriela Világiová ECLI:SK:KSPO:2014:8511201821.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Világiovej a členiek senátu JUDr. Jany Burešovej a JUDr. Zlaty Simkovej v právnej veci žalobcu Y. S., nar. X.X.XXXX, bytom Y. č. XX, právne zast. JUDr. Sta
Právna veta: Pokiaľ neplatnosť skončenia pracovného pomeru podľa § 77 Zákonníka práce nebola vyslovená právoplatným rozsudkom súdu, treba vychádzať z toho, že pracovný pomer bol skončený plat-ne, a to aj vo vzťahu k posudzovaniu nároku zamestnanca na náhradu mzdy pri okamžitom skončení pracovného pomeru podľa § 69 ods. 4 Zákonníka práce. O tom, že pracovný pomer sa skončil neplatne, musí vždy rozhodnúť súd, a to na základe žaloby podanej v dvojmesačnej prekluzívnej lehote. Nie je relevantné to, že právny úkon smerujúci ku skončeniu pracovného pomeru je neplatný. Až do právoplatného rozhodnutia súdu na zákl ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 9Co/420/2012 2612201818 19.03.2013 JUDr. Eva Barcajová ECLI:SK:KSTT:2013:2612201818.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Barcajovej a členiek senátu JUDr. Márie Klepancovej a JUDr. Andrey Moravčíkovej, PhD., v právnej veci žalobcu: v právnej veci žalobcu: Ing. C. H., narodený XX. X. XXX
Právna veta: Podľa ust. § 77 zákona č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov „Neplatnosť skončenia pracovného pomeru výpoveďou, okamžitým skončením, skončením v skúšobnej dobe alebo dohodou môže zamestnanec, ako aj zamestnávateľ uplatniť na súde najneskôr v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa mal pracovný pomer skončiť.“ V zmysle ust. § 36 ZP, ak sa neplatnosť skončenia pracovného pomeru neuplatnila na súde v stanovenej lehote, zaniká právo uplatniť toto právo na súde. Vzhľadom k tomu, že navrhovateľ v stanovenej lehote neuplatnil právo na určenie neplatnosti výpovede na súde, jeho p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 8Co/278/2013 5411203052 11.10.2013 JUDr. Táňa Rapčanová ECLI:SK:KSZA:2013:5411203052.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Táne Rapčanovej a sudcov JUDr. Oľgy Belkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v právnej veci navrhovateľa: B. S., nar. XX. XX. XXXX, bytom S. B. č. XXX/X, pr
Právna veta: 29. Ustanovenie § 79 Zákonníka práce upravuje následky, ktoré vyvoláva právne relevantná skutočnosť, a to, že skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa bolo súdom vyhlásené za neplatné. Za predpokladu, že zamestnanec svoj nesúhlas so skončením pracovného pomeru výpoveďou okamžitým skončením alebo skončením v skúšobnej dobe prejaví podaním žaloby o vyslovenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v zákonnej 2-mesačnej lehote a zároveň oznámi zamestnávateľovi, že trvá na svojom ďalšom zamestnávaní a prideľovaní práce, je takýto zamestnanec oprávnený požadovať náhradu mzdy za o ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/326/2017 3111215095 28. 12. 2017 JUDr. Beáta Čupková ECLI:SK:KSTN:2017:3111215095.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Beáty Čupkovej a sudcov JUDr. Viery Škultétyovej a JUDr. Radoslava Svitanu, PhD. v spore žalobcu X., zastúpeného O. proti žalovanému D., zastúpeného K., o neplatnosť výpov
Kľúčové slová: náhrada mzdy podľa § 79 ZP
Právna veta: Zamestnávateľ sa môže vyhnúť povinnosti poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy jedine spôsobom, že bude zamestnancovi prideľovať prácu podľa pracovnej zmluvy, až do vyriešenia spornosti rozviazania pracovného pomeru, pričom za toto obdobie potom zamestnancovi nepatrí náhrada mzdy, ale mzda za vykonanú prácu. Skutočnosť, že zamestnávateľ umožní zamestnancovi pokračovať v práci nemožno považovať za jeho súhlas s tvrdením zamestnanca o neplatnom skočení pracovného pomeru. V prípade, že zamestnanec nemôže vykonávať zamestnávateľom prideľovanú prácu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 6CoPr/4/2016 8112226813 11. 10. 2016 JUDr. Peter Straka ECLI:SK:KSPO:2016:8112226813.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Straku a členov senátu JUDr. Michala Boroňa a JUDr. Martina Kopinu v právnej veci žalobkyne Bc. P. B., nar. XX.XX.XXXX, trvalé bytom Q. XXX, XXX XX Q., právne zastúpe
Právna veta: Najjednoduchším spôsobom skončenia pracovného pomeru je dohodnúť sa na jeho skončení so zamestnancom. Ak sa však zamestnávateľ a zamestnanec nedohodnú, je možné potom skončiť pracovný pomer výpoveďou alebo okamžite, ak vzniknú dôvody pre ich použitie. Na to, aby došlo k skončeniu pracovného pomeru dohodou sa vyžaduje platný 2-stranný právny úkon, a to prejavenie vôle oboch strán - zamestnanca i zamestnávateľa - dohodnúť sa na skončení pracovného pomeru a to dohodou. Dohoda však musí byť uzatvorená slobodne a zamestnávateľ nesmie zamestnanca nútiť k jej uzatvoreniu. Podľa § 60 Zákonníka p ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 9CoPr/5/2015 4214201593 27. 10. 2016 Mgr. Ingrid Radošická Vallová ECLI:SK:KSNR:2016:4214201593.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členov senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci žalobkyne: U. D., nar. XX. XX. XXXX, by
MENU