SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1183253
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64671
USSR: 35887
NSČR: 124523
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425443
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
05.07.2020 05:27

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody


Približný počet výsledkov: 96 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
  • navrh nájdené 2840923 krát v 392782 dokumentoch
  • na nájdené 15505057 krát v 425148 dokumentoch
  • predbezny nájdené 186751 krát v 32308 dokumentoch
  • prerokovanie nájdené 39271 krát v 10256 dokumentoch
  • narok nájdené 993840 krát v 186128 dokumentoch
  • nahrada nájdené 2227387 krát v 358470 dokumentoch
  • skoda nájdené 679135 krát v 74852 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 3 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 3 dokumenty


Právna veta: Podľa ust. § 92 ods. 4 OSP za súhlasu účastníkov môže súd pripustiť, aby navrhovateľ alebo odporca z konania vystúpil a aby na jeho miesto vstúpil niekto iný. Ak má byť takto zamenený navrhovateľ, treba, aby s tým súhlasil i ten, kto má na jeho miesto vstúpiť. Zámena účastníkov je teda v zásade možná a to ako na strane navrhovateľa tak aj na strane odporcu. Podľa ust. § 216 ods. 1 OSP ustanovenia § 92 ods. 1 až 4, § 97 a § 98 pre odvolacie konanie neplatia. Je totiž vylúčené použitie týchto ustanovení v odvolacom konaní. V odvolacom konaní je vylúčené pripustenie účastníka do konania, zámena ú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/16/2014 6612206378 18.02.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6612206378.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: C.. P. F., nar. XX. XX. XXXX, .
Právna veta: Ustanovenia by sa mali aplikovať od okamihu ich účinnosti, teda od 1.1.2013 podľa zák. č. 412/2012 Z.z. znamená pri nezákonnom rozhodnutí z hľadiska posudzovania zodpovednosti; musí sa pri vznesení obvinenia, ktoré bolo vydané povereným príslušníkom policajného zboru, proti ktorému podanú sťažnosť prokurátor zamietol a podal obžalobu na príslušný súd, keďže poškodený podal žiadosť o prerokovanie nároku na náhradu škody štátnemu orgánu príslušnému podľa predpisov účinného do 31.12.2012, potom na základe uvedeného podľa názoru odvolacieho súdu je tiež s účinnosťou od 1.1.2013 Generálna prokuratú ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody (viď rozsudok NS SR, sp.zn. 3Cdo/194/2010 zo dňa 30.3.2011). Návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody podal u žalovaného, teda na Generálnej prokuratúre SR dňa 19.6.2013. Pasívne legitimovaným účastníkom konania v prejednávanom prípade ako .
Právna veta: Znenie § 3 ods. 2 Zákona o zodpovednosti za škodu pri výkone verejnej moci podľa názoru odvolacieho súdu treba vykladať ústavne konformným spôsobom tak, aby mohlo byť právo jednotlivcov na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím, alebo nesprávnym úradným postupom aj účinne realizované. Aplikáciou a výkladom týchto ustanovení teda nemožno obmedziť uvedené právo v rozpore s jeho podstatou a zmyslom, keď zároveň platí, že zodpovednosť štátu za škodu je absolútnou objektívnou zodpovednosťou, pre ktorej vznik a existenciu, nie sú podstatné žiadne ďalšie skutočnosti, ako skutočnosti pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... faktických zisteniach zo dňa 19.2.2010. 2. Žalobca poukázal nesprávny úradný postup súdneho exekútora JUDr. Juraja Frantu a podal návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody Ministerstvu spravodlivosti SR, ktoré jeho žiadosť zamietlo ako neopodstatnenú, resp. tejto žiadosti nebolo vyhovené, čo mu bolo oznámené Listom zo .
Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov je osobitným zákonom upravujúcim podmienky a spôsob náhrady škody, ktorá vznikla pri výkone verejnej moci. Na to, aby štát zodpovedal za škodu spôsobenú orgánom vykonávajúcim verejnú moc, musia byť splnené podmienky zodpovednosti za škodu podľa tohto zákona. Jednou zo základných podmienok zodpovednosti štátu je, aby bola škoda spôsobená pri výkone verejnej moci orgánom, ktorý verejnú moc vykonáva niektorým zo spôsobov v zákone špecifikovaným. Druhým predp ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... 1. a 2. rade z dôvodu nedostatku aktívnej legitimácie založený nepodpísaním predbežného prerokovania nároku na náhradu škody týmito žalobcami. Pod návrhom na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody je podpísaná len žalobkyňa v 3. rade. Takýmto rozhodnutím súd prvej inštancie porušil právo žalobcov na súdnu a inú ochranu .
... ustanovenie priznáva orgánu verejnej moci lehotu 6 mesiacov na rozhodnutie o nároku žiadateľa. Keďže navrhovatelia podali návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody dňa 12.03.2009, odporca nemohol byť dňa 28.03.2009 v omeškaní s plnením peňažného ... priznáva orgánu verejnej moci lehotu 6 mesiacov na rozhodnutie o nároku žiadateľa. Keďže navrhovatelia podali návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody dňa 12.03.2009, odporca nemohol byť dňa 28.03.2009 v omeškaní s plnením peňažného .
... . o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (odmena za jeden úkon 16,60 eura, paušál 7,21 eura), návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody čo predstavuje 16,60 + 7,21= 23,81 eura + 19 % DPH 4,52 eura = 28,33 eura. Takto priznaná suma .
... požiadavkou na prejednanie veci v primeranej lehote a konanie bez zbytočných prieťahov. Na základe týchto skutočností si navrhovateľ uplatňoval podaním návrhu na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím a nesprávnym úradným postupom, avšak Ministerstvo sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o náhrade škody nemajetkovej ujmy .
... rozhodnutie, ktorým zbavila navrhovateľku jej vlastníckeho práva. Dňa 4.12.2009 navrhovateľka z dôvodu spôsobenej škody podala návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody podľa § 4 z.č. 514/2003 Z.z. Vyššie uvedený skutkový stav veci bol medzi účastníkmi ... , ktorým zbavila navrhovateľku jej vlastníckeho práva. Dňa 4.12.2009 navrhovateľka z dôvodu spôsobenej škody podala návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody podľa § 4 z.č. 514/2003 Z.z.. Úrad po viac ako roku zaslal navrhovateľke .
... tvorili aj prílohu návrhu na začatie konania. Jeho postoj v tom smere, že bez preskúmania jeho návrhu na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody tento odstúpil Ministerstvu vnútra SR, nemôže odôvodniť jeho argumentáciu, že mu bolo odňaté právo konať pred ... zaslanie dôkazov. Pokiaľ namieta, že mu neprináleží nárok na náhradu trov konania za úkon právnej služby, podanie návrhu na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody, uvádza, že tento nárok nesporne má a odvodzuje ho od ust. § 14 ods. 1 písm. .
... túto škodu v zmysle § 4 ods. 1 písm. l/ zodpovedá Slovenská republika v zastúpení Generálnej prokuratúry, súd zistil, že návrh na predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody odporcovi ako aj Generálnej prokuratúre bol zasielaný listom zo dňa 25.10.2010. Jednalo sa o totožný nárok na náhradu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.