SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1185024
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64678
USSR: 35900
NSČR: 124624
NSSČR: 67392
USČR: 80143
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425466
Krajské súdy (ČR): 43750
Posledná aktualizácia
08.07.2020 03:01

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu


Približný počet výsledkov: 26 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu
  • navrh nájdené 2841431 krát v 392850 dokumentoch
  • na nájdené 15513176 krát v 425218 dokumentoch
  • urcenie nájdené 408258 krát v 141492 dokumentoch
  • platnost nájdené 279157 krát v 82933 dokumentoch
  • vypoved nájdené 228979 krát v 45856 dokumentoch
  • z nájdené 9753995 krát v 421867 dokumentoch
  • najmu nájdené 45187 krát v 8324 dokumentoch
  • byt nájdené 1677583 krát v 335787 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 4 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 4 dokumenty


Právna veta: Podľa § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka, neplatnosť výpovede môže nájomca uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa doručenia výpovede. Účinky výpovede nastanú až po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým sa zamietne návrh na určenie neplatnosti výpovede nájmu bytu. Podstata právnej úpravy uvedenej v ustanovení § 711 ods. 6 Občianskeho zákonníka spočíva v tom, že ak nájomca, ktorému prenajímateľ dal výpoveď z nájmu bytu, chce zániku nájmu zabrániť, nemá inú možnosť, než v zákonom stanovenej trojmesačnej lehote odo dňa doručenia výpovede podať návrh na súd o neplatnosť výpovede, ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava I 11C/49/2011 1111210600 25.02.2013 JUDr. Branislav Král ECLI:SK:OSBA1:2013:1111210600.3 Rozhodnutie Okresný súd Bratislava I v Bratislave, v konaní pred samosudcom JUDr. Branislavom Králom v právnej veci navrhovateľky: P. S., bytom Š. XX, Bratislava, občan SR, zastúpená JUDr. Ivan Jánošík, advokát, Klincová 37, Bratislava, P.O.BOX 2 Bratislava 15, 810 05, proti .
Právna veta: Nájomná zmluva sa uzaviera medzi prenajímateľom (t.j. osobou ktorá vec prenajíma, odovzdáva do nájmu), a nájomcom (t.j. osobou ktorá vec najíma), podstata nájomnej zmluvy a z nej vyplývajúceho nájomného pomeru spočíva v tom že prenajímateľ prenecháva vec nájomcovi do dočasného užívania za odplatu, predmetom nájmu môže byť akákoľvek vec ktorá môže byť predmetom právneho vzťahu. Občiansky zákonník nevyžaduje pre nájomnú zmluvu určitú formu - možno ju teda uzavrieť v hocijakej forme. Nájom bytu vzniká nájomnou zmluvou uzavretou medzi prenajímateľom a nájomcom, nájomnou zmluvou prenajímateľ prenec ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... o obnovenie nájomnej zmluvy, avšak tejto žiadosti vyhovené nebolo. Odporkyňa uviedla, že s návrhom nesúhlasí. Návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu nepodala. V rámci výpovednej doby navrhovateľovi neuhradila, urobila platby dňa 21.3.2013 a zo ... obnovenie nájomnej zmluvy, avšak tejto žiadosti vyhovené nebolo. Odporkyňa uviedla, že s návrhom nesúhlasí. Návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu nepodala. V rámci výpovednej doby navrhovateľovi neuhradila, urobila platby dňa 21.3.2013 a zo 7 .
Právna veta: Ustanovenie § 146 ods. 2 O. s. p. ukladá povinnosť nahradiť trovy konania tomu, kto zavinil, že konanie muselo byť zastavené. Zavinenie v zmysle tohto ustanovenia je potrebné posudzovať len z procesného hľadiska a nie podľa hmotného práva, pretože potom by išlo o posúdenie dôvodnosti samotnej žaloby. Preto, ak v tomto prípade vzal navrhovateľ návrh voči odporcovi v celom rozsahu späť, pričom je nesporné, že tak urobil z dôvodu, že počas konania došlo k dohode medzi účastníkmi konania o prevode členských práv predmetného bytu na iného občana, išlo o dvojstranný právny úkon oboch účastníkov. Z u ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že v predmetnom konaní išlo o to, že navrhovateľ podal návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, ktorá mu bola doručená s tým, že v priebehu súdneho konania sa účastníci dohodli na tom, že ... v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhovateľa uviedol, že v predmetnom konaní išlo o to, že navrhovateľ podal návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, ktorá mu bola doručená s tým, že v priebehu súdneho konania sa účastníci dohodli na tom, že .
... začala plynúť dňom 01.07.2009 a uplynula dňom 30.09.2009. Odporkyňa v zákonom stanovenej lehote nepodala na súd návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, nepreukázala, že ku dňu doručenia výpovede bol v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a z bytu sa doposiaľ nevysťahovala. V .
... dňa XX.X.XXXX. I. spolu s W. W. podali dňa XX.XX.XXXX proti odporcovi na T. súd G. návrh na určenie neplatnosti výpovedí z nájmu bytu, ktoré im dal odporca. O. bola zaevidovaná pod spis. zn. XXC XXX/XXXX. T. súd G. uznesením č.k. XXC .
... začala plynúť výpovedná trojmesačná lehota, ktorej koniec pripadol na 30.05.2011. A keďže nemal preukázané, že by odporca podal návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu v zákonom stanovenej lehote 3 mesiacov odo dňa jej doručenia (§ 711 ods. 6 Obč. zák.), mal za to, že .
... .09.2008. Výpovedná lehota uplynula dňom 31.12.2008. Odporcovia 1/ a 2/ v zákonom stanovenej lehote nepodali na súd návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, nepreukázali, že ku dňu doručenia výpovede boli v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a z bytu sa doposiaľ nevysťahovali. Odporkyňa .
... činnosti (úradný záznam na č.l. 61) a ani z udania samotných navrhovateľov súd nezistil, že by odporca podal návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu v zákonom stanovenej lehote 3 mesiacov odo dňa jej doručenia (§ 711 ods. 6 OZ), čo má za následok ... (úradný záznam na č.l. 61) a ani z udania samotných navrhovateľov súd nezistil, že by odporca podal návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu v zákonom stanovenej lehote 3 mesiacov odo dňa jej doručenia (§ 711 ods. 6 OZ), čo má za následok .
... začala plynúť dňom 01.01.2012 a uplynula dňom 31.03.2012. Odporcovia v zákonom stanovenej lehote nepodali na súd návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu, nepreukázali, že ku dňu doručenia výpovede boli v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov a z bytu sa doposiaľ nevysťahovali. V .
... súdu zo dňa 27.11.2007, č.k. 32C 358/2006-47, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 21.04.2009, bol návrh na určenie neplatnosti výpovede z nájmu bytu zamietnutý. Odporcovia ostali v konaní nečinní, do dnešného dňa byt nevypratali. Zo špecifikácie dlžoby ku dňu 24.01.2011 súd .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.