SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231106
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na vyhlásenie konkurzu


Približný počet výsledkov: 5902 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: návrh na vyhlásenie konkurzu
  • navrh nájdené 2860220 krát v 396006 dokumentoch
  • na nájdené 15873498 krát v 428486 dokumentoch
  • vyhlasenie nájdené 289996 krát v 121859 dokumentoch
  • konkurz nájdené 150524 krát v 20088 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 395 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 242 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 15 dokumentov
Odborné články 28 dokumentov


Právna veta: Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z. z. platí, že ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka (teda aj štatutárny orgán) poruší túto povinnosť, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Citované ustanovenie tak zakladá samostatnú skutkovú podstatu zodpovednosti štatutárneho orgánu za škodu spôsobenú oneskoreným podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, a to priamo voči veriteľom spoločnosti. Zákon č. 7/2005 Z. z. bližšie neupravuje podrobnosti zodpovednostného vzťahu medzi veriteľom a konateľom spo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/74/2018 2310223942 25. 06. 2019 Mgr. Michal Novotný ECLI:SK:KSTT:2019:2310223942.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom zo sudcov: Mgr. Michal Novotný ako predseda senátu a JUDr. Božena Husárová a JUDr. Pavol Laczo ako členovia senátu v sporovej veci žalobcu: Ing. Ladislav Tánczos, dodatok obch. mena S ARMAT, IČO: 33 893 101, .
Právna veta: Ak osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka poruší povinnosť podať včas návrh na vyhlásenie konkurzu, zodpovedá veriteľom za škodu, ktorá im v dôsledku toho vznikla, ibaže preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Ak návrh na vyhlásenie konkurzu nebol podaný včas, predpokladá sa, že výška škody, ktorá tým veriteľom vznikla, je suma ich pohľadávok, ktoré po zrušení konkurzu alebo zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku zostali neuspokojené, ibaže sa preukáže iná výška škody. Základným predpokladom uplatňovania nároku na náhradu škody voči konateľovi zo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/274/2014 2104899351 18.08.2014 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2014:2104899351.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Ley Stovičkovej a sudcov JUDr. Ivety Jankovičovej a JUDr. Martina Holiča v právnej veci navrhovateľa: JUDr. Z. C., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. R., X. XXX/XX (právny nástupca MUDr. M. C., .
Právna veta: V súlade s dispozičnou zásadou ZKR pripúšťa, aby navrhovateľ mohol vziať svoj návrh späť. Táto zásada je ale do určitej miery limitovaná tým, že navrhovateľ tak môže urobiť len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu; potom už nie. Pred začatím konkurzného konania môže navrhovateľ vziať svoj návrh späť bez toho, aby sa vyžadoval niekoho súhlas. Po začatí konkurzného konania len so súhlasom ostatných účastníkov konkurzného konania (napr. veriteľov, ktorí do konkurzného konania pristúpili).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 36K/29/2013 2113217529 20.08.2013 JUDr. Martin Smolko ECLI:SK:OSTT:2013:2113217529.3 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: PLYNEX s.r.o., so sídlom Niklova, 926 01 Sereď, IČO: 45 553 033, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd.: Sro, vložka č. 27286/T, o vyhlásenie konkurzu na jeho majetok, takto rozhodol: Súd z a s t a v .
Právna veta: Podľa § 96 ods.1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len “O.s.p.“), navrhovateľ môže vziať za konania späť návrh na jeho začatie a to sčasti alebo celkom. Ak je návrh vzatý späť celkom, súd konanie zastaví. Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví. V súlade s dispozičnou zásadou ZKR pripúšťa, aby navrhovateľ mohol vziať svoj návrh späť. Táto zásada je ale do určitej miery limitovaná tým, že navrhovateľ tak môže urobiť len do vydania uznesenia o vyhlásení konkurzu; potom už nie. Pred začatím konkurzného konania môže navr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 25K/39/2013 2113227506 21.11.2013 JUDr. Dagmar Valocká ECLI:SK:OSTT:2013:2113227506.2 Uznesenie Okresný súd Trnava v právnej veci navrhovateľa - veriteľa: Authority, s.r.o., Františkánske nám. 3, 811 01 Bratislava, IČO: 44 809 166, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MEROCO, a.s., Trnavská cesta, 920 41 Leopoldov, IČO: 35 775 203, zapísaný v Obchodnom .
Právna veta: Podľa § 12 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. deň vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa, je deň doručenia návrhu na vyhlásenie konkurzu príslušnému súdu. Nárok na dávku garančného poistenia v zmysle § 103 ods. 2 zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. je možné uplatniť najviac v rozsahu a za obdobie 3 mesiacov z posledných 18 mesiacov trvania pracovnoprávneho vzťahu predchádzajúcich začiatku platobnej neschopnosti zamestnávateľa (ak pracovnoprávny vzťah skončil pred vznikom platobnej neschopnosti alebo pracovnoprávny vzťah neskončil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7S/149/2013 7013200897 11.09.2013 JUDr. Tamara Sklenárová ECLI:SK:KSKE:2013:7013200897.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Juraja Tymka v právnej veci žalobkyne V. W., bytom XXX XX A. Č.. XXX, právne zastúpenej Mgr. Jurajom Kindlom, .
Právna veta: Pri určovaní výšky výživného v prípade konkurzu na majetok povinného rodiča nemožno prihliadať na príjem, ktorý správca konkurznej podstaty ponecháva úpadcovi, pretože ten je určený len na nevyhnutné životné potreby úpadcu. Výživné sa uhrádza z majetku, ktorý tvorí všeobecnú konkurznú podstatu, a preto nemusí byť stanovené v takej výške, aká zodpovedá aktuálnym príjmom otca - úpadcu. KRÁTKE ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa návrh otca na zníženie výživného k maloletému zamietol. Otec dieťaťa bol v čase posledného rozhodovania o výživnom konateľom spoločnosti ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , aby sa v prípade určenia výživného prihliadalo na záujmy veriteľa a otca maloletého, ktorý sám na seba podal návrh na vyhlásenie konkurzu. Ďalej poukázala na to, že otec maloletého poberá v zamestnaní iba minimálnu mzdu, pričom svoje príjmy sa žiadnym ... , že jeho záväzky voči viacerým veriteľom sú po splatnosti, teda nemal inú možnosť, ako podať na svoj majetok návrh na vyhlásenie konkurzu. Ďalej poukázal na to, že matka maloletého bola počas trvania manželstva spoločníčkou v spoločnosti E. a sama podnikala .
Právna veta: Podľa názoru Krajského súdu daňovým tajomstvom sú informácie, ktoré daňové úrady alebo daňové riaditeľstvo získali z daňových priznaní daňovníkov alebo pri daňovej kontrole. Informácie môžu byť poskytnuté iba na základe písomného súhlasu daňovníka a môžu byť poskytnuté iba zákonom určeným subjektom ako napr. prokuratúre súdu a pod. Daňové tajomstvo sa vzťahuje na mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa konkrétneho daňového subjektu. Povinnosť správcu dane zachovávať mlčanlivosť o veciach o ktorých sa v daňovom konaní dozvedel je predpokladom, že o majetkových pomerov daňových subjektov sa ned ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... v zmysle zákona o slobode informácií o poskytnutie konkrétnych informácií a to uvedenie dátumu, kedy bol návrh na vyhlásenie konkurzu podaný veriteľom, upresnenie pohľadávky, ktorá bola dôvodom pre podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu to znamená právny dôvod vzniku pohľadávky, splatnosť pohľadávky, rozhodnutie, ktorým bola predmetná pohľadávka potvrdená, lehota .
Právna veta: Z charakteru zmluvy o obstaraní zájazdu vyplýva, že cestovná kancelária obstaráva pre objednávateľa poskytovanie jednotlivých služieb (ktoré napokon tvoria jeden komplex) od viacerých dodávateľov. S týmito dodávateľmi má cestovná kancelária uzavretú zmluvu (obchodnú), na základe ktorej mu dodávatelia poskytujú služby pre jej objednávateľov (účastníkov zájazdu). Z hľadiska zodpovednosti za plnenie zmluvne dohodnutých služieb, za ich úroveň a kvalitu zodpovedá cestovná kancelária bez ohľadu na to, či tieto záväzky plní sama, alebo prostredníctvom iného dodávateľa. Je to zásada platná pre zmluvy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa k predmetnému zájazdu, dokonca nechcel uviesť ani cenu ubytovania a stravy) s odôvodnením, že odporca dal sám na seba návrh na vyhlásenie konkurzu a preto už nemá záujem na ďalšom trvaní tohto sporu, nakoľko prípadné pohľadávky navrhovateľov voči nemu budú riešené (vysporiadané) v .
Právna veta: Daň z pridanej hodnoty sa v sústave daní zaraďuje medzi nepriame dane, ktoré zaplatí konečný spotrebiteľ v cene nakúpeného tovaru. Daň sa vyberá po častiach v jednotlivých fázach výroby a odbytu, pričom napriek tomu, že ju uvádza platiteľ, v konečnom dôsledku zaťažuje ten subjekt, ktorý je posledným v reťazení výroby tovaru a jeho dodania. Predmetom dane je zdaniteľné plnenie, ktorého vymedzenie obsahuje Zákon o dani z pridanej hodnoty v § 13 ZoDPH v zmysle ktorého zdaniteľné plnenie vzniká pri predaji tovaru dňom dodania tovaru, a to aj vtedy ak k zmene vlastníckeho práva podľa kúpnej z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zmluvnými stranami Poľnohospodárske družstvo Kalinovo ako predávajúcim a KALINOVČAN spol. s r. o. ako kupujúcim. Kúpne zmluvy boli vyhotovené pred návrhom na vyhlásenie konkurzu a pred účinkami vyhlásenia konkurzu. Žalobca poukázal na skutočnosť, že v zmysle ust. § 14 ods. 1 zák. č. 289 .
Kľúčové slová: oddlženie, právo na zbavenie sa dlhov

Právna veta: Podstatou oddlženia fyzickej osoby je, že za splnenia podmienok a postupu podľa § 166 a § 171, môže dôjsť k takému právnemu usporiadaniu majetkových vzťahov dlžníka voči veriteľom, ktorých pohľadávky neboli uspokojené v konkurze, že dlžník je voči týmto veriteľom zbavený dlhov rozhodnutím súdu. Pohľadávky veriteľov síce nezanikajú, ale stanú sa voči nemu nevymáhateľnými. Inštitút oddlženia je zákonom koncipovaný ako právo dlžníka podať súdu návrh na zbavenie sa dlhov, nie však ako právo na zbavenie sa dlhov. Právo domáhať sa oddlženia dlžník nemá len v prípade zrušenia konkurzu preto, že majet ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pravdou, že plyn neodhlásila potom, čo byt prestala užívať. Byt prestala užívať začiatkom februára 2011 a následne podala návrh na vyhlásenie konkurzu. V čase podania návrhu na vyhlásenie konkurzu dňa 31.01.2011 už v byte nebývala. Plyn bol pravdepodobne odhlásený až, keď byt užívali iní ľudia a .
Právna veta: Aktuálne znenie § 88 ods. 1 písm. j) O.s.p. bolo zavedené zákonom č. 384/2008 Z.z. novelou Občianskeho súdneho poriadku účinnou od 15.10.2008. Ako vyplýva z dôvodovej správy novelizácie tohto ustanovenia, predkladateľ považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ktorého má účastník svoje sídlo, miesto podnikania, či bydlisko. Dôvodom je najmä skutočnosť, že väčšina ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... považoval za vhodné upraviť osobitnú miestnu príslušnosť týkajúcu sa konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode ... podstaty (§ 19 ods. 2 ZKV), resp. konkurzných a reštrukturalizačných konaní. Ak je totiž podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, či povolenie reštrukturalizácie, je vhodné z viacerých dôvodov, aby takéto konanie prebiehalo na súde v obvode .
Právna veta: Predpokladom na zastavenie konkurzného konania je osvedčenie dlžníka o svojej platobnej schopnosti, pričom neprihliada na záväzky, pri ktorých dlžník osvedčil ich spornosť. Z toho vychádza, že veriteľovi zakladá postavenie účastníka konania len tá pohľadávka, na základe ktorej je oprávnený podať návrh na vyhlásenie konkurzu, a ktorá vyvolá povinnosť súdu, po splnení ostatných podmienok, začať konkurzné konanie. Ak táto pohľadávka je sporná, odpadá preto dôvod, pre ktorý sa navrhlo začatie konkurzného konania. Súd je teda povinný bezodkladne konanie zastaviť. Zákon vyžaduje pri podávaní návrhu ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súd neprihliada na tieto pohľadávky, preto tieto nie sú spôsobilé založiť navrhovateľovi aktívnu legitimáciu na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Platobnú schopnosť má osvedčiť dlžník, pričom súd vychádza pri rozhodovaní z dôkazov predložených a označených ... konania, alebo preukáže ich spornosť, súd je povinný bezodkladne konanie zastaviť. Aktívne legitimovaným na podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je ten veriteľ, ktorý má nespornú pohľadávku voči dlžníkovi 30 dní po lehote splatnosti, pričom musí .
Právna veta: Podľa zákona má reštrukturalizačné konanie prednosť pred konaním konkurzným. Preto v prípade, ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu a súd rozhodne o začatí konkurzného konania, konkurzné konanie sa zo zákona prerušuje. Ďalší priebeh konkurzného konania závisí od priebehu reštrukturalizačného konania tak, že v prípade nepovolenia reštrukturalizácie, teda zastavenia reštrukturalizačného konania, súd pokračuje v prerušenom konkurznom konaní, v prípade povolenia reštrukturalizácie, súd konkurzné konanie zastaví. O vrátení preddavku na úhradu odmeny a výdavko ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... reštrukturalizačné konanie prednosť pred konaním konkurzným. Preto v prípade, ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu a súd rozhodne o začatí konkurzného konania, konkurzné konanie sa zo zákona prerušuje. Ďalší priebeh ... reštrukturalizačné konanie prednosť pred konaním konkurzným. Preto v prípade, ak počas reštrukturalizačného konania dôjde súdu návrh na vyhlásenie konkurzu a súd rozhodne o začatí konkurzného konania, konkurzné konanie sa zo zákona prerušuje. Ďalší priebeh .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.