Nájdené rozsudky pre výraz: návrh na zrušenie rozsudku pre zmeškanie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 1416

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

82 dokumentov
50 dokumentov
1 dokument
2 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Súd môže rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie podľa § 153b vtedy, ak žalovaný bez vážneho dôvodu sa nedostavil na pojednávanie vo veci, hoci bol naň riadne a včas predvolaný s poučením o následkoch nedostavenia sa, vrátane možnosti rozhodnutia podľa odseku 1. Vyjadrenie k žalobe patrí k právam žalovaného prostredníctvom ktorého sa žalovanému dáva možnosť brániť sa proti žalobcovmu nároku, uviesť skutočnosti preukazujúce opak žalobcových tvrdení, navrhnúť dôkazy. Nevyužitie tohto práva zo strany žalovaného môže byť na škodu žalovaného, pretože súd je povinný rozhodnúť len na základe predložených s ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21CoPr/4/2014 8312214982 18.09.2014 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2014:8312214982.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Petra Straku a JUDr. Michala Boroňa v právnej veci žalobcu PaedDr. N. Z. nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom N. XXXX/XXX, XXX XX G.
Právna veta: Odvolací súd považuje za potrebné zdôrazniť, že na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy (O.s.p.), kedy súd pri splnení zákonných podmienok mohol bez ďalšieho rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie aj na pojednávaní, v civilnom sporovom konaní tomu tak nie je. Súd môže rozsudok pre zmeškanie vydať len vtedy, ak strana prítomná na pojednávaní vydanie takého rozhodnutia navrhne; bez procesnej iniciatívy strany súd rozsudok pre zmeškanie na pojednávaní vydať nemôže. Aktivita strany, ktorá sa v tomto prípade vyžaduje preto nespočíva v tom, že sporová strana prítomná na pojednávaní si má sama „zisťo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2CoSr/1/2020 8719203820 26. 11. 2020 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2020:8719203820.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Michala Boroňa a členov senátu JUDr. Branislava Brezu a JUDr. Viery Kandrikovej v spore žalobkyne: Z. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom F. XXX, právne zastúpenej: JUDr. JCLic. Tom
Právna veta: V prípade, že by stranou sporu splnomocnený advokát vypovedal plnomocenstvo, pričom strana sporu by chcela byť právne zastúpená, nepochybne by išlo o dôležitý dôvod na odročenie pojednávania, a to aj v súvislosti s udelením plnomocenstva ďalšiemu advokátovi. Ako však už bolo uvedené, plnomocenstvo udelené svojej právnej zástupkyni vypovedal, resp. odvolal sám žalovaný. Súd prvej inštancie preto dospel k správnemu záveru, že pokiaľ sa žalovaný ako strana sporu rozhodol pred pojednávaním vypovedať splnomocnenie udelené advokátke D.. P. a udelil nové splnomocnenie pre advokáta D.. P., nejd ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/104/2017 6916210544 19. 10. 2017 JUDr. Eva Kmeťová ECLI:SK:KSBB:2017:6916210544.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Kmeťovej a z členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Márie Jamriškovej PhD. v právnej veci žalobcu PONTEX s. r. o. so
Právna veta: Pre spotrebiteľa by bolo nevýhodné, aby platil úroky z neuhradenej istiny až do jej zaplatenia. Pokiaľ by totiž spotrebiteľ, ktorý sa dostal s plnením splátok úveru do omeškania, musel v dôsledku vyhlásenia predčasnej splatnosti úveru platiť dohodnuté úroky až do úplného splatenia istiny, zaplatil by v konečnom dôsledku sumu neprimerane vysokú ako náhradu za poskytnutie peňazí. Dohodnuté úroky predstavujú cenu peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie, tzn. že jej výška musí byť stanovená v čase uzatvorenia úverovej zmluvy, tak, aby dlžník presne vedel koľko bude povinný za poskytn ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/150/2019 1615202985 30. 07. 2020 JUDr. Roman Bolebruch ECLI:SK:KSBA:2020:1615202985.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Bolebrucha a sudcov Mgr. Patricie Skotnickej a JUDr. Alexandry Hanusovej v spore žalobcu: Prima banka Slovensko, a.s., IČO: 31 575 951, Hodžova 11, Žilina,
Právna veta: Výpočet bezdôvodného obohatenia vyplýva zo Sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel prostredníctvom technických zariadení (verejný prenos). 22. Podľa § 5 ods. 14 zák. č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) verejný prenos je šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmis ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1Cob/44/2019 1616205093 24. 09. 2020 JUDr. Andrea Sedláčková ECLI:SK:KSBA:2020:1616205093.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Sedlačkovej a členiek senátu JUDr. Moniky Školníkovej a JUDr. Marty Šašinkovej v právnej veci žalobcu: SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre prá
Právna veta: V ust. § 142 ods. 1 veta prvá OZ je vyjadrená jedna zo základných zásad inštitútu podielového spoluvlastníctva - zásada, že nikto nesmie byť spravodlivo nútený, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu. Pokiaľ sa spoluvlastníci nedohodnú ako sa ich spoluvlastníctvo zruší a ako si vyporiadajú, resp. ak sa nemôžu dohodnúť ani inak, môže sa ktorýkoľvek z nich domáhať zrušenia a vyporiadania spoluvlastníctva na súde. Vo všeobecnosti teda sa vychádza zo zásady, že spoluvlastníctvo k veciam má byť zrušené, ak o to požiada niektorý zo spoluvlastníkov, lebo nik nemá byť spravodlivo nútený, aby v podielov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/303/2018 7811209250 26. 06. 2019 JUDr. Viera Bodnárová ECLI:SK:KSKE:2019:7811209250.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Bodnárovej a členiek senátu JUDr. Táne Veščičikovej a JUDr. Dany Popovičovej v spore žalobkyne H. X., nar. XX.XX. XXXX, bytom H. N. X, K. X, Česká republika,
Právna veta: Zodpovednosť prevádzkovateľa dopravného prostriedku za škodu spôsobenú jeho prevádzkou podľa § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka nevylučuje súbežnú (solidárnu) zodpovednosť vodiča tohto dopravného prostriedku podľa § 420 ods. 1 Občianskeho zákonník, ktorý škodu spôsobil pri tej istej škodovej udalosti zavineným porušením právnej povinnosti, ak nejde o prípad uvedený v ustanovení § 420 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Poškodený môže využiť možnosť výhody solidarity záväzku viacerých zodpovedných subjektov podľa § 438 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ustanovenie § 427 a nasl. Občianskeho zákonníka upr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 16Co/85/2018 1517209883 29. 10. 2019 JUDr. Ing. Mario Dubaň ECLI:SK:KSBA:2019:1517209883.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Maria Dubaňa a sudcov JUDr. Ivany Štiftovej a JUDr. Romana Majerského, v spore žalobkyne: H. D., C.. XX.X.XXXX, T. XX, S., zastúpenej: advokátom JUDr. Vrati
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 13Co/45/2020 8817208258 02. 09. 2020 JUDr. Martin Baran ECLI:SK:KSPO:2020:8817208258.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Barana a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Andreja Radomského v spore žalobcu S. D. so sídlom I. XXI., XXX XX I., U.: XX XXX XXX, právne zastúpený advokátskou kanceláriou TOMÁŠ KUŠN
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 24Co/59/2020 2116219892 07. 04. 2021 JUDr. Ľuboslava Vanková ECLI:SK:KSTT:2021:2116219892.1 Uznesenie Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľuboslava Vanková a sudkýň: JUDr. Eva Behranová a JUDr. Andrea Dudášová v právnej veci žalobcu: SVB NA HLINÁCH 50-55, IČO 37 850 253, so sídlom Na hlinách 50-55, Trnava, zastúpený advokátom:
MENU