SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1154092
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64350
USSR: 35490
NSČR: 123782
NSSČR: 66843
USČR: 79798
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424268
Krajské súdy (ČR): 43628
Posledná aktualizácia
27.05.2020 05:26

Nájdené rozsudky pre výraz: nečinnosť odporcu


Približný počet výsledkov: 1341 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nečinnosť odporcu
  • cinnost nájdené 861071 krát v 176868 dokumentoch
  • odporca nájdené 1994276 krát v 148439 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 162 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 160 dokumentov
Súdny dvor Európskej únie 1 dokument


Právna veta: Plnenia vyživovacej povinnosti odporcu nezbavuje ani tá okolnosť, že nemá nárok na nemocenské dávky, a to údajne z viny jeho posledného zamestnávateľa. Ani okolnosť neplnenia študijných povinností navrhovateľom nie je dôvodom, aby bol odporca zbavený vyživovacej povinnosti k navrhovateľovi.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 11CoP/526/2013 1512227196 18.02.2014 JUDr. Katarína Štrignerová ECLI:SK:KSBA:2014:1512227196.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Štrignerovej a členov senátu JUDr. Bianky Gelačíkovej a JUDr. Blanky Podmajerskej, v právnej veci navrhovateľa: Y. F., W.. XX.XX.XXXX, trvale bytom F., R.. .
Právna veta: Skutočnosť, že v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) Zákona č. 328/1991 Zb. z uspokojenia v konkurze sú vylúčené úroky z pohľadávok veriteľov vzniknutých pred vyhlásením konkurzu, ak prirástli v čase od vyhlásenia konkurzu, neznamená, že toto právo veriteľa na úrok z omeškania zaniká, právo veriteľa naďalej trvá, nemožno ho však uplatňovať v rámci konkurzného konania. V prípade zrušenia konkurzu na majetok úpadcu, pokiaľ tento po zrušení konkurzu naďalej existuje, je potom možné, aby veritelia svoje neuspokojené pohľadávky z titulu úrokov z omeškania, si tieto svoje nároky uplatňovali proti dlžníkovi ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vyúčtovaná, sa v účtovnej evidencii odporcu vedenej predchádzajúcim dočasným správcom za obdobie do vyhlásenia konkurzu nikdy nenachádzali. Dočasný správca riadil činnosť odporcu, spravoval jeho majetok a vykonával všetky úkony v mene odporcu, súčasne vypovedal plnú moc navrhovateľovi, čo je potvrdené aj v .
Právna veta: V zmysle článku 5 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29ES o nekalých obchodných praktikách nekalé obchodné praktiky sú zakázané. Podľa článku 8 citovanej smernice obchodná praktika sa považuje za agresívnu, ak v skutkovej súvislosti berúc do úvahy všetky jej črty a okolnosti obťažovaním, nátlakom, vrátane použitia fyzickej sily alebo neprimeraným vplyvom podstatne zhoršuje alebo je spôsobilá významne zhoršiť slobodu výberu alebo správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... právo, hodnotiť právne úkony, ktoré zhoršujú postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, kde aj v prípade nečinnosti odporcu ako spotrebiteľa navrhovateľ musí preukázať, že pri uzatváraní dohody o uznaní záväzku konal s odbornou starostlivosťou a ... právo, hodnotiť právne úkony, ktoré zhoršujú postavenie spotrebiteľa ako slabšej zmluvnej strany, kde aj v prípade nečinnosti odporcu ako spotrebiteľa navrhovateľ musí preukázať, že pri uzatváraní dohody o uznaní záväzku konal s odbornou starostlivosťou a .
Právna veta: Pozastavenie podnikateľskej činnosti je upravené v Živnostenskom zákone v zák. ustanoveniach §57 a §58, ktoré sú súčasťou Hlavy III. zákona. Hlava III. má názov: Zánik živnostenského oprávnenia. Podľa ust. § 57 ods. 4, 5 a 6 zákona môže podnikateľ oznámiť miestne príslušnému živnostenskému úradu pozastavenie prevádzkovania živnosti, ktoré pozastavenie nemôže trvať menej ako šesť mesiacov a viac ako tri roky. Podľa ust. § 58 ods. 2 zákona môže živnostenský úrad pozastaviť prevádzkovanie živnosti, ak podnikateľ závažným spôsobom porušuje podmienky ustanovené týmto zákonom, alebo inými osob ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... č. 582-13619 bol zapísaný ako živnostník do živnostenského registra vedeného Obvodným úradom v Žiline. Uvedené oprávnenie na podnikateľskú činnosť odporcovi naďalej platne trvá. S poukazom na ust. § 148a ods. 2 OZ sa navrhovateľka domáha zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva ... stavu v čase vyhlásenia rozsudku, preto súd musel brať do úvahy aj zistenú skutočnosť, a síce pozastavenie podnikateľskej činnosti odporcovi na obdobie od 1.3.2012 do 28.2.2013. Podnikateľská činnosť bola teda pozastavená i v čase .
Právna veta: Vychádzajúc z ustanovenia § 19 ods. 1 Zákonníka práce je zrejmé, že v ňom obsiahnutá právna úprava vidí v omyle dôvod k odstúpeniu od zmluvy (dohody), pokiaľ sa omyl týka takej okolnosti, že by bez neho k zmluve nedošlo. Právnym následkom omylu však nie je neplatnosť právneho úkonu. Pokiaľ zamestnanec uzatvoril dohodu o skončení pracovného pomeru, pretože mal nesprávnu predstavu o dôvodoch skončenia pracovného pomeru spôsobenú tým, že mu zamestnávateľ zámerne poskytol v tomto smere nepravdivé údaje a pokiaľ bola táto nesprávna predstava rozhodujúca pre jeho vôľu akceptovať návrh tejto dohody, ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... . 2011 nedošlo k zníženiu alebo zúženiu rozsahu pracovných činností, ktoré ako vedúca kancelárie riaditeľa pobočky vykonávala sama a tieto pracovné činnosti odporca i naďalej potrebuje. Rovnako tak nebol zrušený útvar kancelárie riaditeľa pobočky, ale bola rozšírená iba jeho pôsobnosť o činnosti zrušených .
Právna veta: Zo zákona o DPH ani z Daňového poriadku, na ktorého primerané použitie zákon o DPH odkazuje (§ 84 zákona o DPH), nevyplýva, že by bol správca dane povinný vydať vo veci registrácie právnych nástupcov bez likvidácie zaniknutého platiteľa DPH formálne rozhodnutie. Uvedené právne predpisy nestanovujú osobitný procesný postup, v ktorom by bol správca dane povinný vybaviť žiadosti navrhovateľov o registráciu, s výnimkou stanovenia lehoty 7 dní pre vykonanie registrácie, vydanie osvedčenia a pridelenie identifikačného čísla pre DPH, plynúcej odo dňa doručenia oznámenia o právnom nástupníctve po pla ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... .o. Listom zo dňa 10.10.2012 sa navrhovatelia, opätovne každý osobitným podaním, domáhali na Finančnom riaditeľstve SR opatrenia proti nečinnosti odporcu a domáhali sa na základe § 66 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (ďalej len Daňový poriadok .
Právna veta: Podľa § 442 ods. 1 Občianskeho zákonníka uhrádza sa skutočná škoda a to, čo poškodenému ušlo (ušlý zisk). Z citovaného ustanovenia vyplýva, že sa uhrádza skutočná škoda a ušlý zisk. Aj skutočná škoda aj ušlý zisk je majetkovou ujmou, ktorá postihla poškodeného v dôsledku vzniku zodpovednosti za škodu, ktorú niekto iný spôsobil poškodenému. Následky tejto majetkovej ujmy možno spravidla odstrániť peňažným plnením. V prípade ujmy na zdraví do kategórie skutočnej škody patria aj náklady vynaložené na liečenie (§ 449) buď poškodeným samým, alebo niekým iným (napr. zdravotnou poisťovňou), nárok na ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... posúdil, že zodpovedným subjektom je odporca 2/ a nie aj odporkyňa 1/, keďže škoda na zdraví navrhovateľka bola spôsobená pri činnosti odporcu 2/ odporkyňou 1/, ustanovenia § 195 ods. 1 Zákonníka práce o zodpovednosti odporcu 2/, ktorý bol v rozhodnom čase zamestnávateľov .
Právna veta: Strata dlhodobej spôsobilosti zamestnanca vykonávať doterajšiu prácu má vyplývať z lekárskeho posudku. Na to, aby lekársky posudok mal pracovnoprávne účinky je potrebné, aby zdravotný stav posudzovaného zamestnanca bol zistený objektívne, aby bol v lekárskom posudku konkrétne vyjadrený. Lekárske odporúčania resp. lekárske správy nespĺňajú požiadavky na lekársky posudok. Lekársky posudok by mal obsahovať aj poučenie odvolaní, o ktorom rozhoduje vedúci zdravotníckeho zariadenia alebo okresný úrad, ak zdravotnícke zariadenie v príslušnom obvode neexistuje.

Úryvok z textu:
... celkom logicky očakávala, ako túto situáciu bude riešiť zamestnávateľ, o čo ho aj listom zo dňa 18.07.2008 požiadala. Nečinnosťou odporcu sa navrhovateľka bez vlastného zavinenia ocitla od 19.07.2008 v právnej neistote, nevedela, či a akým spôsobom bude pracovný .
Právna veta: Súdy v správnom súdnictve s poukazom na ust. § 244 ods. 1 až 3 OSP preskúmavajú aj postup orgánov verejnej správy, pričom postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť. Za nečinnosť treba považovať pasivitu správneho orgánu vo veciach, v ktorých bolo začaté konanie, hoci niet žiadnej zákonnej alebo faktickej prekážky na to, aby správny orgán vo veci konal a rozhodol. Pritom nie je rozhodujúce, či ide o správne konanie začaté na základe návrhu účastníka (uplatnenie dispozičnej zásady), alebo konanie začaté z podnetu správneho orgánu (uplatnenie zásady oficiality). Táto nečinnosť sa pre ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záznam z telefonickej konzultácie s reštituentkou zo dňa 18. 09. 2012, vyhotovený pracovníkom odporcu, nemožno považovať za odstránenie nečinnosti odporcu, ktorá mu bola vytknutá v upozornení prokurátorky. Navrhovateľ v podanom návrhu citoval ust. § 49 zák. č. 71 ... Okrem iných vecí je tu uvedená i vec pod sp. zn. A/2012/00057, v ktorej bola zistená nečinnosť odporcu 2 roky. Prokurátor v predmetnom upozornení navrhol prijať opatrenia, ktoré zabezpečia, že vo všetkých neukončených reštitučných veciach bude .
Právna veta: Súd je toho názoru, že pojem „zamestnanec správneho orgánu“ upravený v § 9 ods. 1 Správneho poriadku je v súvislosti s vylúčením z prejednávania a rozhodovania veci potrebné vykladať širšie tak, aby v praxi dochádzalo k reálnemu naplneniu práva na inú právnu ochranu, resp. práva na spravodlivý proces. Paušálne konštatovanie, že starosta obce (mestskej časti) nie je zamestnancom správneho orgánu (stavebného úradu) a preto neprichádza do úvahy jeho vylúčenie z prejednávania a rozhodovania konkrétnej veci, podľa názoru súdu nie je ústavne konformným výkladom zákona. Namietané pochybnosti o ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... trov konania nepriznáva odôvodnenie: Návrhom doručeným tunajšiemu súdu dňa 23.12.2011 sa navrhovateľ domáhal súdnej ochrany proti nečinnosti odporcu, navrhujúc, aby súd zaviazal odporcu konať a rozhodnúť vo veci námietky predpojatosti vznesenej navrhovateľom voči starostovi J ... napriek žiadosti o rozhodnutie adresovanej samotnému odporcovi, ako aj jeho nadriadenému orgánu, ktorý mohol vzhľadom na nečinnosť odporcu, povahu veci a uplynutie lehoty ustanovenej v § 49 ods. 2 Správneho poriadku sám vo veci .
Právna veta: V súvislosti s vymedzením obsahových kontúr zásady rovnakého zaobchádzania aj pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov je pre šírku aplikácie v praxi mimoriadne dôležitý § 2 ods. 1 antidiskriminačného zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že zákonodarca diferencuje medzi obsahom pojmu zákaz diskriminácie a pojmu dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania, ktorý v porovnaní so zákazom diskriminácie koncipuje podstatne širšie. Osobitosťou tohto ustanovenia z hľadiska aplikačnej praxe je, že aj výkon práv a povinností v súlade s dobrými mravmi zákon podriaďuje pod zásadu rovnakého zaobchádzania, čo má z ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj zápisnice z porád, odborné semináre, ktoré mala v poriadku. Predložila o tom do spisu aj fotokópiu čiastkového protokolu kontroly činnosti odporcu, ktorá je založená v spise na čl. 73 až 83. K pochybeniam navrhovateľky uviedla, že nemohla dopustiť, aby D. poisťovňa .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.