Nájdené rozsudky pre výraz: nedostatok aktívnej vecnej legitimácie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3557

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

305 dokumentov
120 dokumentov
1 dokument
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Na podanie žiadosti o priznanie nároku na poskytovanie právnej pomoci žalobca, podľa právneho názoru súdu, nebol oprávnený z dôvodu nedostatku aktívnej vecnej legitimácie. Nedostatok aktívnej vecnej legitimácie žalobcu na podanie predmetného návrhu je dôvodom pre konštatovanie zrejmej bezúspešnosti sporu vyvolaného žalobou žalobcu. Žalobcom v predmetnej veci by mohol byť iba ten subjekt, ktorému prislúcha hmotnoprávny nárok vyplývajúci z právnej normy. Žalobcom v predmetnom spore by mala teda byť obchodná spoločnosť a nie žiadateľ o právnu pomoc T. P., ktorý nemá právny dôvod na zrušenie ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/121/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8017200551 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Milan Konček ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:8017200551.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach ako správny súd (ďalej len „súd") v senáte zloženom z pr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: K tomu odvolací súd uvádza, že uvedeným spôsobom žalobca nijako nemohol preukázať splnenie zákonnej podmienky platného postúpenia bankovej pohľadávky na tretiu osoby – výzvy banky dlžníkovi na zaplatenie omeškaného dlhu. Takouto výzvou banky nemôže byť oznámenie SLSP, a.s. o vyhlásení mimoriadnej splatnosti. Tak ako napovedá už označenie tejto písomnosti, SLSP, a.s. touto písomnosťou žalovaného len informuje, že nastal prípad porušenia obchodných podmienok a preto banka vyhlásila mimoriadnu splatnosť pohľadávky zo zmluvy o spotrebnom úvere. Za výzvu banky dlžníkovi na zaplatenie omeškaného dlh ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5CoCsp/9/2021 Identifikačné číslo súdneho spisu: 6120294100 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 05. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Denis Vékony ECLI: ECLI:SK:KSTN:2021:6120294100.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékon
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Inštitút občianskoprávneho združenia bez právnej subjektivity vzniká uzatvorením zmluvy o združení, pre uzatvorenie ktorej Občiansky zákonník nevyžaduje žiadnu osobitnú formu, písomná forma nie je podmienkou jej platnosti. Ide o zmluvu, ktorá musí byť uzavretá medzi viacerými osobami. Inštitút zmluvy o združení môžu využiť tak podnikateľské ale aj nepodnikateľské subjekty. Združenie, ktoré vznikne nemá právnu subjektivitu, ide iba o zmluvný vzťah medzi účastníkmi združenia. Združenie nemôže preto robiť právne úkony, nemôže byť zmluvnou stranou pri uzavieraní zmlúv. V zákonnom ustanovení § 839 ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Trnava 1Cb/108/2012 2112208590 22.05.2013 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:OSTT:2013:2112208590.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Trnava samosudkyňou JUDr. Martinou Valentovou vo veci navrhovateľa: Oto Walner WABIZ SK, miesto podnikania Saleziánska 36, Trnava, IČO: 17 698 189, proti odporcovi: Karol Péchy KOVOMONT, miesto podnikania, Okružné námesti
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Aplikácia ustanovenia § 150 O.s.p. musí zodpovedať osobitným okolnostiam konkrétneho prípadu a musí mať výnimočný charakter. Nie je možné nepriznať úspešnému účastníkovi náhradu trov konania len na základe všeobecného záveru hodnotiaceho dosah rozhodovania o určitom druhu nároku. V sporovom konaní sa povinnosť nahradiť trovy konania spravuje predovšetkým zásadou úspechu vo veci. Len výnimočne nemusí súd úspešnému účastníkovi priznať náhradu trov konania. Ustanovenie § 150 O.s.p. nemožno vykladať tak, že možno kedykoľvek bez ohľadu na základné zásady rozhodovania o náhrade trov konania neprizna ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 3Co/193/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1507215965 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Mária Šramková ECLI: ECLI:SK:KSBA:2013:1507215965.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci navrhovateľov: 1/ U. N., O.. X.X.XXXX, 2/ W. N., O.. XX.XX.XXXX, D.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V súvislosti s aktívnou vecnou legitimáciou odvolací súd konštatuje, že ide o také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - navrhovateľovi ním uplatňované právo, resp. mu vyplýva procesné právo si tento hmotnoprávny nárok uplatňovať. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej (existencia tvrdeného práva na strane navrhovateľa) alebo pasívnej (existencia tvrdenej povinnosti na strane odporcu) je imanentnou súčasťou každého súdneho konania. Súd vecnú legitimáciu skúma vždy, a to aj bez návrhu a aj v prípade, že ju žiaden z účastníkov konania nenamieta. Tento záver sa opiera aj ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 11Co/398/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5814200723 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Eva Malíková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2015:5814200723.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedníčky senát
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Nedostatok vecnej legitimácie navrhovateľa na podanie návrhu má vecný dopad na výsledok sporu v podobe vydania meritórneho rozhodnutia, ktorým súd návrh zamietol, keďže nedostatok aktívnej legitimácie znamená, že účastník nie je nositeľom uplatneného práva alebo povinnosti, o ktorých sa v konkrétnom konaní jedná. V sporovom konaní platí dispozičná a prejednacia zásada. Účastníci (na oboch procesných stranách) sú v ňom povinní prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania najmä tým, že pravdivo a úplne opíšu všetky potrebné skutočnosti a označia dôkazné prostriedky (viď § 101 ods. 1 O. s. p.). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 23Co/218/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1010201867 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 06. 2013 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Andrea Dudášová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2013:1010201867.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Andrea Du
Právna oblasť: Obchodné právo

Právna veta: Pod vecnou legitimáciou, či už aktívnou alebo pasívnou sa vo všeobecnosti v občianskom súdnom konaní rozumie oprávnenie alebo povinnosť účastníkov vyplývajúce z hmotného práva. Vecnú legitimáciu má ten z účastníkov, komu svedčí stav z hmotného práva, teda kto je nositeľom subjektívneho práva (aktívna vecná legitimácia) alebo nositeľom subjektívnej povinnosti vyplývajúcej z hmotného práva (pasívna vecná legitimácia), o ktorých sa v konaní rozhoduje. Aktívnou vecnou legitimáciou sa rozumie také hmotnoprávne postavenie, z ktorého vyplýva subjektu - žalobcovi ním uplatňované právo (nárok), respek ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Cob/80/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1214214494 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 10. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Šiffalovičová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2020:1214214494.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Osobitnými prostriedkami ochrany vlastníckeho práva sú dve vlastnícke žaloby, a to žaloba na vydanie veci (rei vindicatio) a zapieracia žaloba (actio negatoria). Hmotnoprávne predpoklady týchto žalôb sú upravené v § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Obdobné právo na ochranu ako vlastník má aj ten, kto je oprávnený mať vec u seba (§ 126 ods. 2). Takouto osobou môže byť nielen oprávnený držiteľ, ale aj nájomca, vypožičiavateľ a pod. Hmotnoprávnym základom reivindikačnej žaloby je skutočnosť, že určitá vec sa nachádza vo faktickej moci inej osoby než jej vlastníka, pričom táto osoba zadržiav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 4Co/627/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1507232469 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 12. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Valéria Kleinová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2015:1507232469.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Va
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: 10. Preskúmavanie vecnej legitimácie, či už aktívnej /existencia tvrdeného práva/ na strane žalobcu alebo pasívnej /existencia tvrdenej povinnosti/ na strane žalovaného je imanentnou súčasťou súdneho sporu /viď. rozsudok Najvyššie súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2Cdo/205/2009/ a preto naplnenie vecnej legitimácie konajúci súd skúma v každom, bez ohľadu na tvrdenia alebo námietky strán sporu. Aj v tomto spore bolo teda prvoradou povinnosťou konajúceho súdu skúmať, či je na strane žalobkyne daná aktívna vecná legitimácia, teda či jej svedčí právo domáhať sa vydania bezdôvodného obohatenia od ž ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trenčín Spisová značka: 5Co/43/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 3818200658 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 09. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Denis Vékony ECLI: ECLI:SK:KSTN:2020:3818200658.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Denisa Vékonyho
Merito veci Plná moc
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Podľa § 31 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia (ods. 1). Pri plnomocenstve udelenom právnickej osobe vzniká právo konať za splnomocniteľa štatutárnemu orgánu tejto osoby alebo osobe, ktorej tento orgán udelí plnomocenstvo (ods. 2). Plnomocenstvo možno udeliť aj niekoľkým splnomocnencom spoločne. Ak v plnomocenstve udelenom niekoľkým splnomocnencom nie je určené inak, musia konať všetci spoločne (ods. 3). ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25Co/158/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2318200692 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 01. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2318200692.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spá
MENU