SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1261629
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 66531
USSR: 38646
NSČR: 128169
NSSČR: 69671
USČR: 81929
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 429658
Krajské súdy (ČR): 48646
Posledná aktualizácia
19.01.2021 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: negatívna dôkazná teória


Približný počet výsledkov: 37 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: negatívna dôkazná teória
  • negativny nájdené 29870 krát v 16009 dokumentoch
  • dokazna nájdené 4763 krát v 3463 dokumentoch
  • teoria nájdené 9457 krát v 6930 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 5 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 1 dokument
Odborné články 2 dokumenty


Právna veta: Ak sa navrhovateľ (veriteľ) domáha v konaní zaplatenia zmluvnej pokuty, má povinnosť tvrdenia v tom, že s odporcom (dlžníkom) uzavrel zmluvu, že na jej základe poskytol odporcovi určité plnenie a že odporca za toto plnenie neposkytol riadne a včas dohodnutú náhradu (odplatu). Na povinnosť tvrdenia nadväzuje povinnosť označiť dôkazy preukazujúce tvrdené skutočnosti. Pokiaľ sú tieto skutočnosti preukázané, navrhovateľ uniesol tak bremeno tvrdenia, ako aj bremeno dôkazu. Odvolací súd opätovne zdôrazňuje, že dôkazným bremenom sa rozumie procesná zodpovednosť účastníka konania za to, že v konaní ne ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 13Co/513/2013 6912215935 21.01.2014 JUDr. Ferdinand Zimmermann ECLI:SK:KSBB:2014:6912215935.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ferdinanda Zimmermanna a sudcov JUDr. Márie Rišiaňovej a JUDr. Danice Kočičkovej v právnej veci navrhovateľa: BL Telecom debt, s. r. o., 811 .
Právna veta: Predpokladom každej odporovateľnosti, a teda aj v zmysle § 57 ods. 4 zákona č. 7/2005 Z.z. je zníženie uspokojenia pohľadávok veriteľov dlžníka, čo predpokladá také zmenšenie hodnoty majetku dlžníka, že po účinnosti odporovaného právneho úkonu dlžníka sa zníži, ukráti uspokojenie pohľadávok veriteľov. K tomu dochádza aj vtedy, ak dlžník nemal ani pred vykonaním odporovaného právneho úkonu dostatok majetku na úplné uspokojenie pohľadávok veriteľov, avšak po účinnosti tohto právneho úkonu sa miera uspokojenia pohľadávok veriteľov ešte viac zníži. Na druhej strane platí, že aj keď dôjde odporovan ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dôkaznej povinnosti žalobcu nebol relevantný ani odvolací dôvod v tom, že by v konaní pred okresným súdom nebola rešpektovaná tzv. negatívna dôkazná teória, podľa ktorej sa neexistencia (niečoho) zásadne nepreukazuje. Pri vykonávaní dokazovania a postupu súdom prvej inštancie nedošlo k tomu, že by .
Právna veta: Vecné bremeno spočívajúce v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ môže súd zriadiť len v tom prípade, pokiaľ ním bude skutočne zabezpečený prístup vlastníka stavby k tejto stavbe z verejného priestranstva. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ je významným zásahom do vlastníckeho práva k pozemku. Opodstatnenosť takéhoto zásahu tak môže byť daná len v tom prípade, ak sa aj skutočne naplní jeho účel, teda vtedy, ak zriadené vecné bremeno skutočne stavbu žalobcu sprístupní. Je vylúčené, aby bolo vecné bremeno spočívajúce v práve cesty podľa § 151o ods. 3 OZ zri ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nich možné požadovať uvádzanie okolností k niečomu, o čom tvrdili, že neexistuje a tobôž nie preukázanie neexistencie žalobcom tvrdených dohôd (negatívna dôkazná teória). Naopak, jedine žalobca mohol preukázať, že ním tvrdené dohody o práve cesty cez ďalšie susediace pozemky existujú. Pretože uvedené nepreukázal .
Právna veta: Inštitút bezdôvodného obohatenia smeruje k odčerpaniu prostriedkov od osoby, ktorá ich získala niektorou zo skutkových podstát uvedených v ustanovení § 451 a 454 Občianskeho zákonníka. Výška plnení za užívanie cudzej veci (pozemku) bez právneho dôvodu sa preto odvodzuje od prospechu, ktorý získal obohatený, ktorý je povinný vydať všetko, čo sám získal. Bezdôvodným obohatením preto nie je akýkoľvek prospech, ktorý by mohol vlastník veci jej prenajatím dosiahnuť, ale len ten prospech, o ktorý sa na úkor vlastníka iný subjekt užívaním jeho veci obohatil. Majetkovým vyjadrením tohto prospechu je p ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... jeho tvrdené právo patrí. Na druhej strane nemožno od účastníka spravodlivo žiadať, aby preukázal reálnu neexistenciu určitej právnej skutočnosti (tzv. negatívna dôkazná teória). Odvolací súd z obsahu preskúmavaného spisu zistil, že žalobkyňa sa domáhala od žalovaných vydania bezdôvodného obohatenia, pretože títo užívajú jej .
Právna veta: K uplatneniu práva na primerané finančné zadosťučinenie nemôže dôjsť kedykoľvek. Toto právo vzniká v zmysle ustanovenia § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa po tom, čo zo strany spotrebiteľa dôjde k úspešnému uplatneniu porušenia práva alebo povinnosti na súde. Z odôvodnenia rozhodnutia je zrejmé, že porušenie povinnosti žalovaného podľa ustanovenia § 6 ods. 5 a ods. 9 zákona č. 250/2007 Z.z. sa riešilo len ako predbežná otázka v súvislosti s uplatneným nárokom na primerané finančné zadosťučinenie. Takýto postup ale možný nie je, nakoľko zákon č. 250/2007 Z.z. o och ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... súdneho sporu uvádzal, že žalobcovi sa úraz nestal, resp. žalobca túto skutočnosť nepreukázal. V tejto súvislosti sa musí aplikovať tzv. negatívna dôkazná teória, ktorá vychádza z toho, že nemožno od účastníka spravodlivo požadovať, aby preukázal reálnu neexistenciu určitej právnej skutočnosti. Samozrejme, aj v .
... odvíja od charakteru uplatneného nároku a odvíja sa aj od hmotného práva. V dôkaznej povinnosti existujú výnimky. Jednou je tzv. negatívna dôkazná teória, na ktorú navrhovateľ poukazuje. Vychádza z toho, že nemožno od nikoho vyžadovať preukázanie negatívnej skutočnosti, naopak účastník musí preukázať pozitívne .
... nároku a odvíja sa od hmotného práva. V dôkaznej povinnosti existujú výnimky. Jednou z výnimiek je tzv. negatívna dôkazná teória, na ktorú navrhovateľ poukazuje. Vychádza z toho, že nemožno od nikoho vyžadovať preukázanie negatívnej skutočnosti, naopak účastník ... a času omeškania, následne by postačovalo tvrdenie, že odporca vyúčtovanú cenu služieb nezaplatil, kde by sa uplatnila negatívna dôkazná teória a prípadný dôkaz o zaplatení by zaťažoval odporcu. Samotná Zmluva o pripojení, Dodatok ako aj faktúra o .
... vlastníctve a že tento les mohol žalobca nadobudnúť dedením. Táto okolnosť, ako tvrdí žalobca, nie je dokazovaním skutočnosti, ktorá neexistuje (negatívna dôkazná teória). Naopak, je to povinnosťou žalobcu podľa § 120 ods. 1 O.s.p. nielen tvrdiť, ale aj preukázať, resp. označiť .
... preukázať, že tu došlo k finančnému plneniu, keďže následná neexistencia právneho titulu na plnenie nemohla byť predmetom jeho dôkaznej povinnosti (negatívna dôkazná teória). Preto sa dôkazné bremeno následne presunulo na žalovaného, ktorý v spore upriamil pozornosť na fakt, že od žalobcu požadoval zaplatenie .
... sa tým preukážu skutkové okolnosti tvrdené účastníkom, potom účastník uniesol dôkazné bremeno. Negatívna dôkazná teória vychádza z tvrdenia, že od účastníka nemožno spravodlivo žiadať, aby preukázal reálnu neexistenciu určitej právnej skutočnosti. Táto ... nekúpila. Ide o tvrdenie žalobkyne o existencii negatívnej skutočnosti, pre ktorú sa v zásade uplatní tzv. negatívna dôkazná teória, a teda účastník musí na preukázanie tohto svojho tvrdenia označiť dôkazy, tieto dôkazy súd vykoná a ak .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.