SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1190274
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64730
USSR: 35960
NSČR: 124813
NSSČR: 67503
USČR: 80192
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 425659
Krajské súdy (ČR): 43785
Posledná aktualizácia
16.07.2020 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: nehmotná podstata


Približný počet výsledkov: 11 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: nehmotná podstata
  • hmotny nájdené 83316 krát v 35798 dokumentoch
  • podstata nájdené 144292 krát v 53848 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 5 dokumentov


Právna veta: Vecou sa rozumejú hmotné veci a prírodné sily ak sú ovládateľné a slúžia potrebe ľudí. Počítačový program má nehmotnú podstatu, keď môže byť, a spravidla aj je, zachytený na hmotnom nosiči, existuje však bez ohľadu na substrát kde je zachytený. Počítačový program nie je prírodnou silou, i keď pomocou prírodných síl (elektrickej energie) je využiteľný. Počítačový program potom možno definovať ako ľudský, úmyselne vytvorený navzájom súvisiaci a nedeliteľný súbor pokynov adresovaných elektrickému, priebežne ovládateľnému, technickému zariadeniu vykonávajúcemu logické operácie, keď podľa § 5 ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Pezinok 26Cb/89/2011 1711203008 10.09.2012 Mgr. Ján Stanček ECLI:SK:OSPK:2012:1711203008.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Pezinok v konaní pred samosudcom Mgr. Jánom Stančekom v právnej veci navrhovateľa SITOUR spol. s r.o., so sídlom T. Vansovej 10, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 31 558 241 zastúpeného advokátkou JUDr. Evou Segečovou, Skuteckého 30, Banská .
Právna veta: Podľa § 120 ods. 1 Občianskeho zákonníka (ďalej len „O.z.“), súčasťou vecí je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon v tomto ustanovení definuje pojem súčasť vecí a to tak, že súčasťou veci je všetko, čo k nej podľa jej povahy patrí a nemôže byť oddelené bez z toho, že by sa tým vec znehodnotila. Zákon stavia samostatnosť veci vo vzťahu k inej veci na dvoch kritériách: a) na vzájomnej spolupatričnosti a b) na miere ich oddeliteľnosti. Prvé kritérium má subjektívnu povahu, lebo „to, čo k veci podľa jej povahy patrí“, sa určuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “ avšak nevylučuje možnosť faktického oddelenia vecí. Oddelenie zahŕňa najrôznejšie spôsoby separácie; ako sú tie, s ktorými je spojený zásah do hmotnej podstaty veci, tak aj tie, ktoré do podstaty veci nezasahujú, resp. ktorými sú dotknuté len niektoré jej vedľajšie kvality. Vždy však .
Kľúčové slová: súčasť veci, znehodnotenie veci, hlavná vec

Právna veta: Právny inštitút súčasti veci vyjadruje skutočnosť, že predmetom právnych vzťahov sú aj hmotné predmety, ktoré sú vnútorne štruktúrované a tvorené relatívne samostatnými časťami, viac alebo menej vzájomne spojenými. Okolnosť, či ide o samostatnú vec alebo o súčasť veci hlavnej závisí na ich vzájomnej spätosti a na miere ich oddeliteľnosti. Miera spätosti (súnáležitosti) sa posudzuje podľa povahy tej veci, ktorá je považovaná za vec podstatnejšiu (určujúcu), a teda vo vzťahu viacerých vecí za vec hlavnú a sleduje spojenie vecí predovšetkým vo fyzickom (technickom) a funkčnom zmysle. Od vlastnost ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... už nemôže byť považovaná za odlišnú vec. Definícii súčasti veci potom vyhovujú tie prípady, kedy oddelenie (od priamych zásahov do hmotnej podstaty veci po zásahy, ktoré neničia jej podstatu) znamená pre vec hlavnú ujmu na jej hodnote. Znehodnotenie potom nemusí spočívať len .
Kľúčové slová: stavba, územné plánovanie

Právna veta: Vymedzenie pojmu stavba obsahuje zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov. Pre oblasť občianskeho práva nemožno použiť vymedzenie stavby v § 139b ods. 1 stavebného zákona, podľa ktorého za stavbu sa považujú všetky stavebné diela bez ohľadu na ich stavebno-technické prevedenie, účel a dobu trvania, a to nielen preto, že toto vymedzenie je dané len pre stavebno-právne účely, ale tiež preto, že niektoré stavby, ku ktorých uskutočneniu je potrebné stavebné povolenie, resp. ohlásenie stavebnému úradu, netvoria veci v občiansk ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... “ avšak nevylučuje možnosť faktického oddelenia vecí. Oddelenie zahŕňa najrôznejšie spôsoby separácie; ako sú tie, s ktorými je spojený zásah do hmotnej podstaty veci, tak aj tie, ktoré do podstaty veci nezasahujú, resp. ktorými sú dotknuté len niektoré jej vedľajšie kvality. Vždy však .
... “ avšak nevylučuje možnosť faktického oddelenia vecí. Oddelenie zahŕňa najrôznejšie spôsoby separácie; ako sú tie, s ktorými je spojený zásah do hmotnej podstaty veci, tak aj tie, ktoré do podstaty veci nezasahujú, resp. ktorými sú dotknuté len niektoré jej vedľajšie kvality. Faktickým oddelením .
... určitého vlastníka, resp. vlastníkov, pričom toto právo je objektom trestného činu. Objektom trestnoprávnej ochrany nie je vec sama osebe (jej hmotná podstata). Okradnutá osoba je poškodeným v zmysle § 46 ods. 1 Tr. poriadku, teda tým, koho vlastníckeho právo bolo trestným činom .
... samostatnosti veci. Charakter „oddelenia“ zákon neustanovuje, a teda nutne tento pojem musí zahŕňať celú škálu spôsobov od priamych zásahov do hmotnej podstaty veci cez manipuláciu ničiacu podstatu veci, po jednoduché voľne uskutočniteľné odňatie veci. Znehodnotením nemusí byť však len strata hodnoty peňažnej .
... žalobca doplnil svoju argumentáciu prezentovanú v správnej žalobe. Zvárací drôt nezostáva vo zváracej technike, stáva sa súčasťou výrobku, nakoľko jeho hmotná podstata je viditeľná na výrobku. Náklady na obstaranie zváracieho drôtu bezprostredne súvisia s celkovou hospodárskou činnosťou žalobcu. Poukázal na bod 20 .
... samostatnosti veci. Charakter oddelenia zákon nestanovuje, a teda nutne tento pojem musí zahŕňať celú škálu spôsobov od priamych zásahov do hmotnej podstaty veci, cez manipuláciu neničiacu podstatu veci až po voľné odňatie veci. Definícii súčasti veci potom z tohto pohľadu vyhovujú tie .
... čisto formálne, a teda, že obžalovaný v tom čase pre daný skutok nemal vznesené obvinenie, ale aj čo do samotnej hmotnej podstaty týchto úkonov. S poukazom na vyššie uvedené má obžalovaný za to, že uvedeným postupom príslušného polície došlo k znehodnoteniu dôkazu .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.