Nájdené rozsudky pre výraz: neospravedlniteľný omyl

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 397

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

47 dokumentov
18 dokumentov
34 dokumentov
10 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: 29. Podľa § 70 ods.2 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam platí, že údaje katastra, údaje o právach k nehnuteľnostiam sú hodnoverné a záväzné, ak sa nepreukáže opak. 30. Pokiaľ žalobca poukazuje na uznesenie Vlády SR č. 714 z 18.07.2001, ktorým vláda SR schválila bezodplatný prevod majetku štátu a to podiel na tejto budove Nadácií Mládeže Slovenska a to z dôvodu, že sa bezodplatne prevádzal majetok štátu, ktorý spravoval Fond detí a mládeže, je potrebné poukázať, že v roku 2001 bol ako správca tohto majetku zapísaný na LV ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 21Co/114/2017 8314208252 31. 07. 2018 JUDr. Antónia Kandravá ECLI:SK:KSPO:2018:8314208252.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Antónie Kandravej a členov senátu JUDr. Evy Šofrankovej a JUDr. Martina Barana v spore žalobcu: J. F., K. XX, G., F.: XXXXXXXX, zastúpená AK HPP s.r.o., Záhradníck
Právna veta: Nie je vylúčené, aby k vydržaniu vlastníckeho práva došlo na základe putatívneho právneho titulu (predstieraného, či neplatného). Je potrebné však vziať vždy v úvahu, či držiteľ pri bežnej opatrnosti, ktorú možno vzhľadom na okolnosti a povahu prejednávaného prípadu po každom vyžadovať, nemal po vydržaciu dobu dôvodné pochybnosti o tom, že mu vec alebo právo patrí (rozhodnutie NS SR, sp. zn. 7Cdo 12/2011 z 29. februára 2012). Oprávnená držba sa zakladá na omyle držiteľa, ktorý sa domnieva, že je vlastníkom držanej veci. Ospravedlniteľným omylom môže byť omyl skutkový aj právny. Omyl držiteľa v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 11Co/275/2013 2112211381 11.12.2013 JUDr. Silvia Hýbelová ECLI:SK:KSTT:2013:2112211381.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Silvie Hýbelovej a sudcov Mgr. Fedora Benku a Mgr. Renáty Gavalcovej, v právnej veci navrhovateľov: 1. L. F., nar. X.X.XXXX, bytom W. - F., L. M. XXXX/XX, 2. F. T., rod. F.,
Právna veta: 16.Držba je faktický stav, pri ktorom má držiteľ vec vo svojej moci, užíva ju a požíva plody a úžitky z nej, disponuje ňou, prípadne vykonáva činnosť, ktorá pripúšťa trvalý alebo opätovný výkon. Tvrdenie držiteľa, že mu vec patrí, a že s ňou nakladá ako s vlastnou, musí byť podložené konkrétnymi okolnosťami, z ktorých možno usúdiť, že toto presvedčenie držiteľa bolo po celú vydržaciu dobu dôvodné ("R 8/1991"). Oprávneným je držiteľ, ktorý je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný o tom, že mu vec alebo právo patrí. Neoprávneným je teda držiteľ, ktorý so zreteľom na všetky okolnosti ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/12/2020 2217211191 29. 04. 2020 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2020:2217211191.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov JUDr. Daniela Ilavského a Mgr. Jozefa Mačeja, v právnej veci žalobcu: 1. V. B., nar. XX. T. XXXX bytom V. XX a 2. I. B., nar. XX.
Právna veta: Právny úkon je absolútne neplatný, ak subjektu chýba vôľa konajúceho, môže však ísť aj o vadu určitosti a zrozumiteľnosti prejavu vôle. Otázka, či bol úkon urobený vážne, je skutkovou (zistenie okolností, za ktorých bol úkon urobený, či konajúci sledoval vyvolanie takých účinkov, ktoré s prejavom vôle spája právny poriadok). Prejav je nezrozumiteľný, ak vôľa nebola vyjadrená dostatočne jasne a ani výkladom nie je možné zistiť, čo malo byť prejavom vyjadrené. Ustanovenie § 49a Občianskeho zákonníka zakotvuje predpoklady podmieňujúce neplatnosť právneho úkonu (nie každý omyl vyvoláva tento ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 12Co/413/2017 6216202875 29. 03. 2018 JUDr. Jana Halušková ECLI:SK:KSBB:2018:6216202875.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Haluškovej a sudcov JUDr. Renáty Deákovej a JUDr. Jozefa Zlochu, v spore žalobkyne Z. Z., nar. XX.XX.XXXX, s trvalým pobytom XXX XX B. E. XXX
Právna veta: Osobitné prípady poučovacích povinností formuluje Civilný sporový poriadok v jednotlivých ustanoveniach s cieľom dosiahnuť špeciálny prístup v kontexte konkrétnej procesnej situácie. Je vždy na strane sporu, či náležite využije možnosti, ktoré sa jej v súdnom konaní ponúkajú. V tejto súvislosti sa žiada zdôrazniť, že práve žalobca nesie zodpovednosť za to, že prezentuje súdu konzistentné skutkové tvrdenia podporené dôkazmi. Pokiaľ túto povinnosť nesplní, prejaví sa to v rozhodnutí vo veci samej. Nedostatky v procesnej aktivite strany nemôže súd v sporovom konaní riešiť prostredníctvom in ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/76/2018 2211205615 23. 04. 2019 JUDr. Martina Valentová ECLI:SK:KSTT:2019:2211205615.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Martina Valentová a sudkýň: JUDr. Ľubica Spálová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: V. M., adresa T. č. XXX, zastúpeného advokátom: JUDr. Marian Zániyi
Právna veta: K naplneniu podmienky dobrej viery teda podľa súčasnej právnej úpravy (§ 134 Občianskeho zákonníka v spojení s § 130 ods. 1 Občianskeho zákonníka a s § 151o ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka) nestačí, keď tvrdené „právo“ k nehnuteľnosti bolo dlhodobo vykonávané bez toho, aby vlastník v jeho výkone bránil, prípadne, že bolo vykonávané „od nepamäti“ napríklad aj inými osobami a podobne; presvedčenie nadobúdateľa o tom, že mu právo zodpovedajúce vecnému bremenu prináleží, že nejedná bezprávne, musí byť podložené dôvodom oprávňujúcim k takémuto presvedčeniu, teda okolnosťami svedčiacim ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 17Co/369/2016 6711208706 28. 06. 2017 Mgr. Dušan Ďurian ECLI:SK:KSBB:2017:6711208706.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Dušana Ďuriana a sudkýň JUDr. Zity Nagypálovej a JUDr. Renáty Deákovej, ako členiek senátu, v spore žalobcov: 1/ G. Z., nar. XX.XX.XXXX,
Kľúčové slová: zásah do vlastníckeho právasvojpomoc
Právna veta: Každému vlastníkovi právny poriadok Slovenskej republiky priznáva právo domáhať sa súdnej ochrany proti tomu, kto neoprávnene zasahuje do jeho vlastníckeho práva. V danom prípade, pokiaľ právni predchodcovia navrhovateľa bez právneho dôvodu umiestnili stavbu predmetnej hospodárskej budovy čiastočne aj na pozemku odporcu, tento bol oprávnený sa domáhať súdnej ochrany svojho vlastníckeho práva postupom podľa § 135c Občianskeho zákonníka a nie protiprávnym konaním zasiahnuť do vlastníctva stavby navrhovateľa jej čiastočným odstránením. Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje so závermi súdu pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 2Co/65/2016 8713201302 11. 10. 2017 JUDr. Mariana Muránska ECLI:SK:KSPO:2017:8713201302.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Mariany Muránskej a sudcov JUDr. Zlaty Simkovej a Mgr. Miloša Koleka v právnej veci žalobcu: D.. F. Q., bytom X., G. O. XXX/ XX, štátne občianstvo Slovenská republik
Právna veta: Vo všeobecnosti krajský súd uvádza, že právna podstata omylu spočíva v tom, že konajúci mal nesprávnu, resp. nedostatočnú predstavu o právnych účinkoch úkonu. Omyl vo vôli je právne významný (má za následok neplatnosť právneho úkonu) len vtedy, ak ho konajúca osoba urobila v omyle vychádzajúcom zo skutočnosti, ktorá bola pre právny úkon rozhodujúca, resp. podstatná a osoba, ktorej bol právny úkon určený, tento omyl vyvolala alebo o ňom musela vedieť v čase právneho úkonu. Omyl je pri právnom úkone rozhodujúci, resp. podstatný, ak sa týka právneho dôvodu alebo inej skutočnosti, ktorá bola pre u ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/283/2013 5612202540 15.01.2014 JUDr. Mária Dubcová ECLI:SK:KSZA:2014:5612202540.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Dubcovej a členov senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a JUDr. Jany Martinčekovej, v právnej veci žalobcu: E. V., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom L. XXXX/X
Právna veta: Nevyhnutým predpokladom vzniku nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch podľa § 13 ods. 2,3 Občianskeho zákonníka je, že morálna satisfakcia je nepostačujúca, t.j. nemožno ňou primerane znížiť ani vyvážiť vzniknutú ujmu. Z uvedeného potom vyplýva, že morálne zadosťučinenie je potrebné uprednostniť na eliminovanie vzniknutej nemajetkovej ujmy, a teda relutárna satisfakcia má plniť len subsidiárnu funkciu. Ďalšou podmienkou vzniku nároku je, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť alebo vážnosť fyzickej osoby v spoločnosti, teda že osoba, vzhľadom k povahe, intenzite, charakteru, ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 8Co/604/2015 1514212850 28. 06. 2016 JUDr. Jana Vlčková ECLI:SK:KSBA:2016:1514212850.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Vlčkovej a členov senátu JUDr. Ondreja Krajča a JUDr. Moniky Holickej, v právnej veci navrhovateľa: Y.. Y. T., X. O. XXX/X, B. - S., zastúpeného advokátom:
MENU