Nájdené rozsudky pre výraz: neplatná dohoda

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 3012

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

212 dokumentov
52 dokumentov
18 dokumentov
10 dokumentov
13 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: V prípade pristúpenia k záväzku podľa § 533 Občianskeho zákonníka ide o pristúpenie ďalšieho dlžníka do existujúceho záväzkového právneho vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, a to na strane pôvodného dlžníka (tzv. kumulatívna intercesia). Tým dochádza k zabezpečeniu pohľadávky, nakoľko vzniká nový záväzkový vzťah medzi veriteľom a ďalším dlžníkom, ktorý pristupuje k existujúcemu záväzku. Pristúpenie k záväzku je zabezpečovací inštitút, ktorý spôsobuje zmenu záväzku v subjektoch záväzkového právneho vzťahu. Tým, že k doterajšiemu dlžníkovi pristúpi ďalší dlžník, ktorý sa veriteľovi zaviaže, že za ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/2/2014 8112236967 02.04.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8112236967.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej. a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s. r. o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislav
Právna veta: Podľa § 558 Občianskeho zákonníka, ak niekto uzná písomne, že zaplatí svoj dlh určený čo do dôvodu aj výšky, predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Pri premlčanom dlhu má také uznanie tento právny následok, len ak ten, kto dlh uznal, vedel o jeho premlčaní. Uznanie dlhu je samostatným zabezpečovacím inštitútom. Zabezpečovaciu funkciu plní tým, že zakladá vyvrátiteľnú právnu domnienku existenciu dlhu v dobe uznania. Uznaný záväzok je zabezpečený tým, že v dôsledku ním založenej právnej domnienky si veriteľ i takto vylepšuje svoju pozíciu pre prípad vymáhania svojej pohľadávky súdnou cesto ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/42/2013 3111211809 09.04.2014 JUDr. Emília Zimová ECLI:SK:KSTN:2014:3111211809.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Emílie Zimovej a členov JUDr. Gabriely Janákovej a JUDr. Eriky Zajacovej v právnej veci navrhovateľky T. I., nar. XX.XX.XXXX, bytom A. č. XXX, zastúpenej JUDr. Vladimí
Právna veta: Zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách je založená na princípe zavinenia, ktoré sa u zamestnanca predpokladá. Povinnosťou zamestnávateľa je v konaní preukázať vznik škody - schodku na zverených hodnotách a uzavretie platnej dohody o hmotnej zodpovednosti so zamestnancom. Predpokladom platnosti tejto dohody je vymedzenie hodnôt, za ktoré zamestnanec preberá zodpovednosť. Spôsobilým predmetom hmotnej zodpovednosti je i hotovosť, ceniny, tovar a zásoby, s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celú dobu, po ktorú mu boli zverené. Pri uzatváraní dohody o hmotnej zodpovednosti s doložko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Bratislava IV 4C/301/2006 1406221937 03.02.2010 JUDr. Jozefína Králová ECLI:SK:OSBA4:2010:1406221937.13 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Bratislava IV samosudkyňou JUDr. Jozefínou Královou v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Lúčenec, Dukelských hrdinov č. 2 zastúpený. JUDr. Alexandrom Filom, advokátom so sídlom AK Lučenec, Dr. Herza č
Právna veta: Pri tejto zodpovednosti sa vychádza z prezumpcie viny zamestnanca a uhrádza sa celá skutočná škoda. Jej uplatnené má prednosť pred uplatnením všeobecnej zodpovednosti. Na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti zamestnanca pri zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie zavinenie zamestnanca nie je zamestnávateľ povinný dokazovať. Zamestnávateľ preukazuje len platné uzavretie dohody o hmotnej zodpovednosti, existenciu schodku na hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať a nevyúčtovanie hodnôt zverených mu zamestnávateľom. Predpokladom tejto zodpovednosti je: škoda vo forme schodku na ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Žilina 18C/73/2012 5112212859 02.08.2012 JUDr. Gabriela Panáková ECLI:SK:OSZA:2012:5112212859.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Žilina v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Panákovou, v právnej veci navrhovateľa: CBA Slovakia, s.r.o., Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO: 36 620 319, právne zast. JUDr. Alexander Filo, advokát so sídlom Dr. Herza
Právna veta: V zmysle § 182 ods. 1, 2, 3, 4 Zákonníka práce platného a účinného v čase rozhodnom zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať patrí k zvláštnym druhom pracovnoprávnej zodpovednosti za škodu, ktorá sa vyznačuje sprísnenými podmienkami vo vzťahu k zodpovedajúcemu subjektu, teda k zamestnancovi. Zodpovednosť za túto škodu vzniká, ak zamestnávateľ preukáže, že uzavrel so zamestnancom platnú dohodu o hmotnej zodpovednosti a že na hotovosti, ceninách, tovare a zásobách materiálu, alebo iných hodnotách, ktoré zamestnancovi zveril k vyúčtovaniu ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 5Co/311/2013 3111225270 11.12.2013 JUDr. Erika Zajacová ECLI:SK:KSTN:2013:3111225270.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Zajacovej a sudkýň JUDr. Emílie Zimovej a JUDr. Márie Vrtochovej v právnej veci navrhovateľa PRIMA ZDROJ Považská Bystrica, s.r.o., so sídlom Považská Bystrica,
Právna veta: Hmotnoprávnou podmienkou založenia osobitného druhu zodpovednosti zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec povinný vyúčtovať, je platná dohoda o hmotnej zodpovednosti. Zodpovedným subjektom je zásadne zamestnanec v pracovnom pomere s plnou spôsobilosťou na právne úkony. Zákon pre platnosť tejto dohody predpisuje písomnú formu (§ 182 ods. 2 Zákonníka práce). Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti pritom môžu byť len predmety určené na obeh a obrat. Ide o hotovosť, ceniny, tovar, zásoby tovaru a iné podobné hodnoty. Osobitosťou tohto druhu zodpovednosti je, že ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice I 24C/243/2011 7110225285 22.03.2012 Mgr. Zuzana Čisovská ECLI:SK:OSKE1:2012:7110225285.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice I sudkyňou Mgr.Zuzanou Čisovskou vo veci navrhovateľa: Provident Financial, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 49, IČO: 35 805 731, zastúpeného: Mgr. Miroslav Vilím, advokát, so sídlom v Bratislave, Micha
Právna veta: Dohoda o zrážkach zo mzdy umožňuje, aby bola pohľadávka vyplývajúca zo spornej zmluvy uhrádzaná, aj prebieha konanie, ktoré má vplyv na skutočnú výšku a oprávnenosť pohľadávky. Odporca tvrdil, že dohoda o zrážkach zo mzdy spĺňa formálne náležitosti zákona, ale pretože zabezpečuje sporný záväzok vyplývajúci zo spotrebiteľského právneho vzťahu, až predmetom ďalšieho posúdenia bude, či bola uzavretá platne. Súdna prax dospela k záveru, že predbežným opatrením môže súd uložiť platiteľovi mzdy povinnosť nevykonávať zrážky zo mzdy podľa dohody o zrážkach zo mzdy uzavretej medzi účastníkmi konania, k ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 16Co/677/2015 6415203443 20.08.2015 Mgr. Štefan Baláž ECLI:SK:KSBB:2015:6415203443.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici v právnej veci navrhovateľa V. R., nar. XX. XX. XXXX, bytom D. nad S., S. XXX/X, zastúpeného Advokátska kancelária JUDr. Peter Rybá,r s. r. o., so sídlom Kuzmányho 29, 040 01 Košice, proti odporcovi
Právna veta: Z ustanovenia § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. vyplýva, že zákon stanovuje ako predpoklad platnosti dohody o sprostredkovaní zamestnania za úhradu v zahraničí, okrem toho, že táto musí obsahovať vymedzené základné náležitosti definované v tomto ustanovení pod písm. a) až f), písomnú formu. Nedostatok tejto písomnej formy má za následok neplatnosť tejto dohody. V prípade ak dôjde plneniu na základe takejto dohody, sa toto plnenie považuje v zmysle OZ za bezdôvodné obohatenie. Takto získané obohatenie, je žalovaný povinný vydať žalobcovi. Keďže na podklade tejto (pre nedostatok formy) n ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Dolný Kubín 5C/14/2012 5412200842 02.07.2012 JUDr. Peter Bebej ECLI:SK:OSDK:2012:5412200842.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Dolný Kubín samosudcom JUDr. Petrom Bebejom v právnej veci žalobcu: ARIOS personálne služby, s. r. o., so sídlom v Bratislave, Nové Záhrady I 13/A, IČO: 36741621, zastúpeného spoločnosťou ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ONDRUŠEK & PAR
Právna veta: Okrem dôvodov, pre ktoré súd prvej inštancie považoval vyššie uvedenú dohodu za neprijateľnú zmluvnú podmienku, na ktoré odvolací súd odkazuje a na tomto mieste ich neopakuje, odvolací súd dopĺňa, že vyššie uvedená dohoda umožňuje vyplniť zmenkovú sumu vo výške všetkých peňažných nárokov veriteľa voči dlžníkovi, ktoré veriteľovi vzniknú ku dňu vyplnenia zmenky, čo je v priamom rozpore s obmedzením vyplývajúcim z ust. § 4 ods. 6 zák. č. 258/2001 Z.z., podľa ktorého zmenková suma v čase vyplnenia je maximálne vo výške aktuálnej výšky nesplateného spotrebiteľského úveru a príslušenstva (vrá ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 9Co/158/2016 7613205735 23. 03. 2017 JUDr. Viera Bodnárová ECLI:SK:KSKE:2017:7613205735.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Bodnárovej a sudkýň JUDr. Dany Popovičovej a JUDr. Táni Veščičikovej v spore žalobcu CD Consulting s.r.o., Politických věznů 1272/21, Praha 1, Česká republik
MENU