Nájdené rozsudky pre výraz: neplatnosť zmluvy

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 20592

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2397 dokumentov
957 dokumentov
193 dokumentov
7 dokumentov
108 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Z cit. ustanovenia § 597 ods. 2 je zrejmé, že právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, a to najmä vlastnosti vymienené kupujúcim a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým. Ubezpečenie predávajúceho, že vec má určité vlastnosti nemusí byť však súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy, ale postačí, ak bolo dojednané pri dohode o kúpnej zmluve. 18. V prejednávanej veci je nesporné z vykonaného dokazovania, že žalovaný ako predávajúci ubezpečil žalobcu, že motorové vozidlo nebolo havarované, a toto ubezpečenie sa ukázalo ako nepravdivé, pr ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/60/2019 7818200298 11. 12. 2019 JUDr. Peter Tutko ECLI:SK:KSKE:2019:7818200298.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Petra Tutka a členov senátu JUDr. Ladislava Cakociho a JUDr. Slávky Zborovjanovej v spore žalobcu: X. L., Y. J. W., H.I. XXX/ XX, zastúpeného JUDr. Erikou Golskou, advokátk
Právna veta: Súdna prax za určovaciu žalobu považuje aj návrh na určenie neplatnosti zmluvy, hoci sa ním priamo neurčuje existencia či neexistencia práva, resp. právneho vzťahu. Zároveň rešpektuje názor, že ak vyslovením neplatnosti sa má riešiť len predbežná otázka vo vzťahu k otázke, či tu právo je alebo nie je, nie je na takejto žalobe o určenie neplatnosti zmluvy zásadne daný naliehavý právny záujem (porovnaj napr. rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 98/2004, 1 Cdo 91/2006). Ten je v takomto prípade daný na samotnom určení práva. Určenie neplatnosti zmluvy nemusí totiž znamenať, že účastní ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 15Co/27/2019 8117220186 21. 01. 2020 JUDr. Anna Ilčinová ECLI:SK:KSPO:2020:8117220186.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Anny Ilčinovej a členov senátu JUDr. Mareka Kohúta a JUDr. Jozefa Angeloviča, v spore žalobkyne: Y. V., C.. Š., W.. XX.X.XXXX, F. Y. XXXX/X, XXX XX T., právne zastúpen
Právna veta: Odvolací súd má za to, že posúdenie platnosti hromadnej licenčnej zmluvy bolo urobené súdom prvého stupňa správne a to, že v záhlaví licenčnej zmluvy je žalobca označený svojim názvom a tým kto je jeho štatutárny zástupca neznamená, že ak túto zmluvu podpísala iná oprávnená osoba konať za žalobcu, je z tohto dôvodu hromadná licenčná zmluva neplatná.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Cob/8/2012 8710204994 21.06.2012 JUDr. Peter Šamo ECLI:SK:KSPO:2012:8710204994.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedu JUDr. Petra Šama a sudcov JUDr. Márie Kupkovej a JUDr. Romana Tótha v právnej veci žalobcu: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, so sídlom Rastislavova 3, Bratislava
Právna veta: 31. Zmluva o oprave písomnú formu nemala, bola dojednaná ústne, že ňou bol založený spotrebiteľský právny vzťah (ako to vyhodnotil aj okresný súd) ani jedna strana sporu nespochybňovala. 32. Ak ide o opravu alebo úpravu veci, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vykonal opravu alebo úpravu veci a zhotoviteľovi vznikne právo, aby mu objednávateľ zaplatil cenu za opravu alebo úpravu veci (§ 652 ods.1 OZ). Opravou veci je činnosť, ktorou sa najmä odstraňujú vady veci, následky jej poškodenia alebo opotrebenia (§ 652 ods.2 prvá veta OZ). 33. Odvolací súd v z ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 10Co/237/2019 5118209328 30. 04. 2020 JUDr. Amália Paulerová ECLI:SK:KSZA:2020:5118209328.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte v zložení z predsedníčky senátu JUDr. Amálie Paulerovej a členov senátu - sudcov JUDr. Róberta Urbana a JUDr. Erika Vargu, v právnej veci žalobcu - REEM, s.r.o., so sídlom Na Šefrani
Právna veta: 26. K nedostatku žaloby týkajúcej sa vzájomného plnenia strán po žalobcom tvrdenom odstúpení, ktoré súd prvej inštancie uviedol ako dôvod na zamietnutie žaloby v prípade, ak by aj odstúpenie bolo platné, odvolací súd uvádza, že sa s týmto názorom súdu prvej inštancie stotožňuje a na podporu poukazuje na "rozsudok Najvyššieho súdu z 26. februára 2009 sp. zn. 3 Cdo 115/2008". Podľa tohto rozhodnutia ustanovenie § 457 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého ak je zmluva neplatná alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal, vychádza zo vzájomne ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/293/2018 1316200624 28. 05. 2020 JUDr. Alexandra Hanusová ECLI:SK:KSBA:2020:1316200624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Alexandry Hanusovej a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a Mgr. Patricie Skotnickej v spore žalobcu: K. M., L. XXX/XX, Z., zastúpený Advokátskou kanceláriou JU
Právna veta: V spore o neplatnosť zmluvy o postúpení, resp. v spore o splnenie neuhradenej postúpenej pohľadávky je súd povinný prihliadať z úradnej povinnosti ku skutočnostiam, ktoré majú za následok absolútnu neplatnosť právneho úkonu - zmluvy o postúpení pohľadávky, ak v konaní vyjdú najavo a z Občianskeho zákonníka nemožno vyvodiť, že dlžník by nemohol namietať a súd skúmať platnosť zmluvy o postúpení pohľadávky, ak by toto postúpenie dlžníkovi oznámil postupca. K správnosti týchto záverov sa priklonil aj Ústavný súd Slovenskej republiky v uznesení, sp. zn. IV. ÚS 337/2012 z 03. júla 2012.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 11Co/79/2019 6119219693 12. 03. 2020 JUDr. Viera Zoľáková ECLI:SK:KSPO:2020:6119219693.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Viery Zoľákovej a členov senátu JUDr. Milana Majerníka a JUDr. Andreja Radomského, v právnej veci žalobcu: EOS KSI Slovensko, s. r. o., IČO: 35 724 803, so sídlom Paj
Právna veta: Odporca však zanedbal svoju povinnosť vyplývajúcu mu z ustanovenia § 81 ods. 6 autorského zákona, keď ako usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia neoznámil navrhovateľovi program. Z uvedeného vyplýva, že odporca mal povinnosť uzatvoriť hormadnú licenčnú zmluvu na kultúrne podujatie v lehote 10 dní pred jeho uskutočnením, pričom v tom čase by mal dostatok času na preštudovanie návrhu hromadnej licenčnej zmluvy ako aj na prípadnú konzultáciu s odborníkom v tejto oblasti. Odporca teda nepostupoval s obvyklou mierou opatrnosti a pri uzatváraní zmluvy nevyvinul obvyklú starostlivosť, preto ide ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Prievidza 6Cb/1/2013 3812221779 07.05.2013 JUDr. Miriam Kohútová, PhD. ECLI:SK:OSPD:2013:3812221779.4 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Prievidza sudkyňou JUDr. Miriam Kohútovou, PhD. v právnej veci navrhovateľa: SOZA, Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, IČO: 00178454, so sídlom Rastislavova 3, Bratislava, zast.: Advokátska
Právna veta: Neprijateľné podmienky nie sú taxatívne vypočítané a súdna prax ich môže judikovať so zreteľom na skutkové a právne okolnosti prípadu. Súdy členských štátov môžu judikovať, ktoré zmluvné podmienky sú nekalé (porov. C237/02, Fajburger Communalbauten cit. „Vnútroštátnemu súdu prislúcha určiť, či zmluvná podmienka, ako je tá, ktorá je predmetom sporu vo veci samej, spĺňa kritériá požadované na to, aby ju bolo možné kvalifikovať v zmysle čl. 3 ods. 1 smernice 93/13 ako nekalú“).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3Co/79/2014 8213200791 13.08.2014 JUDr. Eva Šofranková ECLI:SK:KSPO:2014:8213200791.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Evy Šofrankovej a z členov senátu JUDr. Anny Ilčinovej a JUDr. Gabriely Klenkovej, PhD. v právnej veci žalobcu: Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 1
Právna veta: Pri posudzovaní, či sa v rámci spotrebiteľskej zmluvy nejedná o neprijateľnú zmluvnú podmienku, je nevyhnutné vychádzať z toho, že ochrana spotrebiteľa pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách vychádza z predpokladu, že spotrebiteľ je z hľadiska informovanosti a z hľadiska vyjednávanej pozície v slabšom postavení a má spravidla na výber buď zmluvu vopred naformulovanú dodávateľom akceptovať so všeobecnými formulárovými klauzulami, alebo ju odmietnuť. Možnosť zmeny štandardných podmienok zo strany spotrebiteľa je len formálna. Práve neprijateľné podmienky a opakované uplatňov ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 19Co/144/2012 3611204643 21.08.2014 JUDr. Viera Škultétyová ECLI:SK:KSTN:2014:3611204643.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Viery Škultétyovej a sudkýň JUDr. Beáty Čupkovej a JUDr. Aleny Záhumenskej v právnej veci navrhovateľa C. proti odporkyni S., za účasti vedľajšieho účastníka na strane o
MENU