Nájdené rozsudky pre výraz: neplatný právny úkon

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 27049

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

2934 dokumentov
688 dokumentov
20 dokumentov
10 dokumentov
50 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Odvolací súd uvádza, že neplatnosť nájomných zmlúv podľa § 39 Občianskeho zákonníka pre rozpor s dobrými mravmi znamená, že predmet úkonu nie je v priamom rozpore so zákonom, ani ho neobchádza, ale je porušené spoločenské určenie úkonu, poprípade vzťahu, ktorý z neho má vzniknúť.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 4Co/335/2014 3213201425 05.02.2015 JUDr. Oľga Lichnerová ECLI:SK:KSTN:2015:3213201425.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Oľgy Lichnerovej a sudkýň JUDr. Alice Beňovej a JUDr. Ivety Martinákovej v právnej veci navrhovateľov: 1/ F. A., bytom J., Z. 9, 2/ J. A., bytom I. nad I., K priehrade XXX/
Právna veta: Základnou súkromnoprávnou normou, ktorá sa používa aj na záväzkové vzťahy, ak nie sú osobitne upravené v Zákone zmenkovom a šekovom je Občiansky zákonník a Obchodný zákonník. Samotná abstraktnosť zmenky neumožňuje aby zmenkovo zaviazaná osoba sa bránila tým, že bola pri podpise zmenky uvedená do omylu, spočívajúcom v neznalosti zmenkovo-právnych vzťahov, z neznalosti práva alebo z nepochopenia obsahu zmenky. Táto neznalosť nemôže byť ospravedlnením dlžníka zo zmenky. Zásada abstraktnosti zmenky však môže byť prelomená vtedy, ak pôjde o konanie úplne zakázané - v rozpore so zákonom. V takom prí ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 1Co/39/2015 7813203905 27.03.2015 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2015:7813203905.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu D.. W. P. a členov senátu E.. E. U. a D.. S. S. v právnej veci navrhovateľa: CD B., s.r.o., H. vězňů XXXX/XX, F. E., XXX XX H. 1, M. republika, zastúpený: M. H., s.r.o., G.
Právna veta: Je nepochybné, že uznanie záväzku je jednostranný právny úkon, v ktorom dlžník uznáva záväzok čo do dôvodu a výšky. Pre posúdenie platnosti takéhoto právneho úkonu je potrebné aplikovať § 34 a nasl. OZ. Posudzujúc platnosť tohto právneho úkonu odvolací súd dospel k záveru, že ide o absolútne neplatný právny úkon, pretože nespĺňa predpoklady riadneho právneho úkonu v súlade s § 39 OZ, pre jeho rozpor s dobrými mravmi (§ 3 ods. 1 OZ výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s d ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 23Co/366/2013 2712205332 24.11.2014 JUDr. Lea Stovičková ECLI:SK:KSTT:2014:2712205332.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ley Stovičkovej a členiek senátu JUDr. Ivety Jankovičovej a JUDr. Daši Kontríkovej v právnej veci žalobkyne: EOS KSI Slovensko, s. r. o., so sídlom Bratislava, Pajštúns
Právna veta: Úroky za poskytovanie peňažných prostriedkov podliehajú súdnej kontrole vo svetle princípu dobrých mravov (§ 39 Občianskeho zákonníka). Doterajšia judikatúra súdov nespochybnila, že neprimerané úroky sú v rozpore s pravidlami správania sa, ktoré sú v spoločnosti v prevažnej miere uznávané a predstavujú základný hodnotový poriadok. Cena plnenia tak teda nie je vyňatá zo súdnej kontroly, pokiaľ ide o rozsah jej primeranosti a ani kontroly podľa generálnej klauzuly (§ 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Neprimeranou a preto odporujúcou dobrým mravom je taká výška úrokov, ktorá podstatne presahuje ú ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 17Co/26/2015 8114203614 14.07.2015 JUDr. Jana Burešová ECLI:SK:KSPO:2015:8114203614.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Burešovej a členiek senátu JUDr. Zlaty Simkovej a JUDr. Gabriely Világiovej v právnej veci žalobcu: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom Pribinova 25, Bratislav
Právna veta: Neplatnosť právneho úkonu podľa § 39 Občianskeho zákonníka má povahu absolútnej neplatnosti, na ktorú súd prihliada ex offo. Účastník v tomto prípade nemusí neplatnosť právneho úkonu namietať a súd je povinný skúmať všetky dôvody absolútnej neplatnosti. Potom čo súd dospeje k záveru o absolútnej neplatnosti úrokovej doložky, nemôže priznať navrhovateľovi úrok vo výške, v ktorej tento považoval za neodporujúci dobrým mravom, pretože dôsledkom absolútnej neplatnosti právneho úkonu je, že na právny úkon sa hľadí akoby nebol urobený.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 1CoZm/24/2013 1513210687 11.12.2014 JUDr. Andrea Haitová ECLI:SK:KSBA:2014:1513210687.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Andrey Haitovej a členov senátu Mgr. Sone Pekarčíkovej a JUDr. Beaty Trandžíkovej v právnej veci navrhovateľa: CD Consulting, s. r. o., so sídlom Politických vě
Právna veta: Aj keď Občiansky zákonník neobsahuje legálnu definíciu pojmu dobré mravy, právna teória a ustálená súdna prax pod pojmom dobré mravy rozumie pravidla morálneho charakteru, všeobecne platné v demokratickej spoločnosti, v ktorej sa uplatňuje a presadzuje vzájomná slušnosť, ohľaduplnosť a vzájomné rešpektovanie, pričom tieto pravidlá ako súhrn určitých etických a kultúrnych noriem spoločnosti sú všeobecne uznávané a je daný všeobecný záujem na ich rešpektovaní. Dojednanie úrokov zo spotrebiteľského úveru v miere 44,4 % ročne, ktorá miera viac ako 2x prevyšuje priemernú mieru úrokov obdobných spot ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/885/2015 3114221480 19. 01. 2016 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2016:3114221480.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Stanislavy Markovej a členiek JUDr. Ľubice Bajzovej a Mgr. Stanislavy Miklánkovej v právnej veci navrhovateľa: KVANTUM Slovakia, s.r.o. so sídlom Prievidza, Matice Slo
Právna veta: Za právny úkon priečiaci sa dobrým mravom treba považovať úkon, ktorý je všeobecne neakceptovateľný z hľadiska v spoločnosti prevládajúcich mravných zásad a princípov vzájomných vzťahov medzi ľuďmi. Súlad alebo nesúlad s dobrými mravmi sa musí posudzovať vždy z hľadiska konkrétne-ho prípadu v danom čase, na danom mieste a vo vzájomnom konaní účastníkov právneho vzťahu. Korektív dobrých mravov ne-smie byť na ujmu princípu právnej istoty a nesmie neprimerane oslabovať subjektívne práva účastníkov vyplývajúce z právnych noriem. Právny úkon je rozpore a prieči sa dobrým mravom, ak svojím obsahom a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Košice II 31C/73/2010 1208221558 18.02.2011 JUDr. Adriana Szaniszlová ECLI:SK:OSKE2:2011:1208221558.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Košice II sudkyňou JUDr. Adrianou Szaniszlovou v právnej veci navrhovateľa: G. W., nar. X.X.XXXX, bytom v O., O. 2, zast. JUDr. Ivetou Rajtákovou, advokátkou so sídlom v Košiciach, Štúrova 20, proti odporcovi: N. spo
Právna veta: V danom prípade, ako to uviedol i súd prvej inštancie, priemerná úroková miera pre podobné typy úverov so začiatočnou fixáciou úrokovej sadzby v mesiaci júl 2015 predstavovala 7,33 %, a teda dojednaný úrok z predmetnej spotrebiteľskej zmluvy 7,72 násobne prevyšoval priemernú úrokovú mieru z obdobných spotrebiteľských úverov poskytovaných obchodnými bankami. Z tohto dôvodu je predmetná zmluva o spotrebiteľskom úvere v tejto časti neplatná z dôvodu rozporu s dobrými mravmi.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 17Co/252/2018 3818201354 18. 04. 2019 JUDr. Gabriela Janáková ECLI:SK:KSTN:2019:3818201354.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Gabriely Janákovej a sudcov Mgr. Zuzany Holúbkovej a Mgr. Ivana Kubínyiho v spore žalobkyne G. P., trvale bytom E., Q. XXXX/X, právne zastúpenej Mgr. N. Y., adv
Právna veta: Aj keby uzatvorenie zmluvy o dodávke plynu bolo považované medzi manželmi za bežnú vec, muselo by sa udiať tak, že manžel žalovanej by zmluvu podpísal s uvedením svojho vlastného mena a svojim vlastným podpisom, pričom by bolo zjavné, že koná za svoju manželku. V tomto prípade manžel žalovanej napodobnil podpis žalovanej, teda nekonal za žalovanú. Takto uzatvorená zmluva o dodávke plynu nemôže byť platným právnym úkonom. V podanom odvolaní však žalovaná potvrdila platnosť prihlášky k odberu plynu z roku 1990 a tvrdí, že byt nadobudla za slobodna a aj ho za slobodna zariadila. Právny vzťah ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 23Co/4/2015 8313209721 27. 01. 2016 Mgr. Miloš Kolek ECLI:SK:KSPO:2016:8313209721.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove, v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Miloša Koleka a členov senátu JUDr. Mariany Muránskej a JUDr. Daniely Babinovej v právnej veci žalobcu: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratis
Právna veta: Pre posúdenie začiatku plynutia premlčacej doby, podľa § 103 Občianskeho zákonníka, je tak rozhodné zistenie splatnosti tej splátky, pre nezaplatenie ktorej veriteľ pristúpil k zosplatneniu celého úveru. V prípade, ak nie je možné určiť pre splatnosť, ktorej splátky veriteľ pristúpil k zosplatneniu celého úveru, ako tomu bolo v prejednávanom prípade, je nevyhnutné posudzovať začiatok plynutia premlčacej doby v zmysle § 101 Občianskeho zákonníka, tzn. u každého čerpania finančných prostriedkov samostatne dňom nasledujúcim po uskutočnení konkrétneho čerpania finančných prostriedkov. V dôsledku a ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/141/2019 3218201280 22. 07. 2020 JUDr. Ing. Miroslav Manďák ECLI:SK:KSTN:2020:3218201280.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ing. Miroslava Manďáka a členiek senátu Mgr. Stanislavy Kollárovej a JUDr. Ivety Sopkovej v spore žalobcu: BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, so sídlom Francúzska r
MENU