SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1159330
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64390
USSR: 35554
NSČR: 123883
NSSČR: 66880
USČR: 79814
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424452
Krajské súdy (ČR): 43641
Posledná aktualizácia
02.06.2020 06:26

Nájdené rozsudky pre výraz: neplnenie si vyživovacej povinnosti


Približný počet výsledkov: 237 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: neplnenie si vyživovacej povinnosti
  • neplnenie nájdené 4444 krát v 3261 dokumentoch
  • si nájdené 976786 krát v 257993 dokumentoch
  • vyzivovaci nájdené 289655 krát v 46867 dokumentoch
  • povinnost nájdené 1837413 krát v 280879 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 7 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Kľúčové slová: zanedbanie povinnej výživy, neplnenie si vyživovacej povinnosti

Právna veta: Ustanovenie § 207 ods. 3 písm. c/ Tr. zák. trestnosť prečinu zanedbania povinnej výživy spája len so skutočnosťou, že páchateľ si najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní čo aj z nedbanlivosti (§ 207 ods. 1 Tr. zák.), alebo úmyselne sa vyhýba (§ 207 ods. 2 Tr. zák.) plneniu svojej zákonnej povinnosti vyživovať, alebo zaopatrovať iného, hoci bol v predchádzajúcich 24 mesiacoch za taký trestný čin odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký trestný čin prepustený. Okresný súd pochybil, keď nepoužil právnu kvalifikáciu skutku aj podľa § 207 ods. 3 písm. c) Tr. zák., n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 6To/86/2017 2116012253 22. 02. 2018 JUDr. Ján Mihal ECLI:SK:KSTT:2018:2116012253.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jána Mihala a sudcov JUDr. Kataríny Batisovej a JUDr. Rastislava Kresla, v trestnej veci proti obžalovanému O. A., narodenému dňa X.. S. XXXX v E., trvale bytom U. XXX, adresa na .
Právna veta: V tejto súvislosti považuje súd za nutné poukázať na základné pravidlá dôležité pri ukladaní trestu. Medzi ne v prvom rade patrí ustanovenie § 34 ods. 1 Tr. zák. zakotvujúce účel trestu, podľa ktorého trest má zabezpečiť ochranu spoločnosti pred páchateľom tým, že mu zabráni v páchaní ďalšej trestnej činnosti a vytvorí podmienky na jeho výchovu k tomu, aby viedol riadny život, a súčasne iných odradí od páchania trestných činov; trest zároveň vyjadruje morálne odsúdenie páchateľa spoločnosťou. Trest je opatrením štátneho donútenia, ktoré v mene štátu, na základe a v medziach zákona ukladajú v ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nehodný - avšak svoje nenáležité správanie vysvetlili tým, že mali strach a obavu, že obžalovaná na nich podá trestné oznámenie pre neplnenie si vyživovacej povinnosti, ktorá im bola určená súdnym rozhodnutím a ktorú si neplnili. Bolo tiež preukázané, že obžalovaná nevenovala dostatočnú pozornosť lekárskej starostlivosti .
Právna veta: K odvolacím námietkam navrhovateľa odvolací súd dodáva, že pokiaľ bolo plnenie vyživovacej povinnosti určené súdnym rozhodnutím, je vždy potrebné rovnakým spôsobom túto povinnosť zrušiť, pričom tak, ako o počiatku plnenia vyživovacej povinnosti súdom, ako aj o jej zrušení môže súd rozhodnúť len v súlade s § 77 ods. 1 Zákona o rodine, teda s účinnosťou najskôr odo dňa začatia súdneho konania a u maloletých detí výnimočne aj tri roky spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Ďalej je potrebné uviesť, že plnenie vyživovacej povinnosti rodičov voči dieťaťu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pre zrušenie vyživovacej povinnosti, aby sa predišlo zbytočným trovám právneho zastúpenia, ako aj na trvalý nezáujem navrhovateľa o odporov a neplnenie si vyživovacej povinnosti, ako to vyplynulo aj z rozhodnutia súdu (rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach zo 4.3.2009 č.k. 8CoP 40 .
Právna veta: Určujúcim je fakt, že nebyť trestu odňatia slobody, mohol by otec byť činný na trhu práce a vlastnou aktivitou dosahovať primeraný príjem. Správne samotný odvolateľ tvrdí, že rozhodujúcimi sú reálne zárobkové možnosti povinnej osoby. Uvedené však neznamená, že ak dotknutá osoba v dôsledku vlastného zavinenia si znemožní dosahovanie príjmov (v širšom ponímaní vzdá sa výhodnejšieho zamestnania, resp. majetkového prospechu) napríklad tým, že si odpykáva trest odňatia slobody za úmyselný trestný čin, nezaťažuje ju vyživovacia povinnosť odzrkadľujúca jej možnosti a schopnosti. Pripustenie výkladu m ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... spoločných nákladoch. Súčasne, matkou uvádzané výdavky kvalifikoval ako primerané. Dodal, že otec nie je vo výkone trestu odňatia slobody pre neplnenie si vyživovacej povinnosti, a teda si sám svojim spôsobom života zapríčinil súčasnú situáciu; matka a ani maloletý Z. nemôžu niesť zodpovednosť za jeho .
Kľúčové slová: vydedenie, listina o vydedení

Právna veta: Vydedenie je jednostranný právny úkon poručiteľa, ktorým výslovne prejaví svoju vôľu vylúčiť svojho potomka, ako neopomenuteľného dediča z dedenia a uprieť mu tak zákonné právo dediť, vyplývajúce mu z blízkeho príbuzenského vzťahu predka a potomka. Ide o závažný zásah do subjektívneho práva, preto podľa zákona musí vydedenie spĺňať materiálne a formálne náležitosti ustanovené zákonom. Listina o vydedení musí spĺňať okrem prísnych formálnych náležitostí vyžadovaných aj pre platnosť závetu (§ 469a ods. 3 OZ), aj materiálne náležitosti požadované a vymienené zákonom, čo znamená, že poručiteľ môže ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... žalobkyne a jej adresu, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Pokiaľ súd vyhodnotil ako irelevantný dôvod neplnenie si vyživovacej povinnosti poručiteľa voči žalobkyni ako maloletého dieťaťa, žalobkyňa stále tvrdí, že práve táto skutočnosť mala vplyv na žalobkyňu, ... a prejavovať o neho opravdivý záujem. Odvolací súd taktiež prisviedča názoru súdu prvej inštancie, že možné neplnenie si vyživovacej povinnosti poručiteľa v minulosti voči žalobkyni, ešte v čase keď bola maloletým dieťaťom a teda aj odkázaná na .
Právna veta: 14. Podľa § 630 Občianskeho zákonníka darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný správa k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušuje dobré mravy. 15. Odvolací súd v prejednávanej veci vo svojom zrušujúcom rozhodnutí konštatoval, že súd prvej inštancie správne posudzoval nárok žalobcu podľa § 630 Občianskeho zákonníka a uvedené ustanovenie aj správne vyložil v odôvodnení napadnutého rozhodnutia. Uvedený výklad predmetného ustanovenia doplnil v tom smere, že ak je predmetom daru nehnuteľnosť a obdarovaný odmieta darcovi nehnuteľnosť dobrovoľne odovzdať a prepísať ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... i úpravu rodičovských práv a povinností poskytnutím bytu v hodnote 120 000 eur, neskôr 100 000 eur. Opätovne poukázal na neplnenie si vyživovacej povinnosti žalovanej voči deťom ako aj nehradenie nákladov na nehnuteľnosť. Zopakoval svoje tvrdenia ohľadom konania a správania žalovanej, ktoré považoval za .
Právna veta: Zákon o rodine kladie dôraz na zodpovedné správanie sa rodičov vo vzťahu k plneniu si ich vyživovacej povinnosti k deťom. Toto je zdôraznené aj v druhej vete ust. § 75 ods. 1 Zákona o rodine, podľa ktorej „na schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku, majetkového prospechu; rovnako prihliadne aj na neprimerané majetkové riziká, ktoré povinný na seba berie". V konaní bolo zistené, že otec sám požiadal o skončenie pracovného pomeru, v ktorom dosahoval priemerný mesačný čistý príjem v sume ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , súd v tejto časti návrh zamietol. O zameškanom výživnom rozhodol súd na tom základe, že v konaní mal preukázané riadne neplnenie si vyživovacej povinnosti zo strany otca od septembra 2012. Za celé obdobie, t.j. od 01. 09. 2012 do konca mesiaca, v ktorom .
... , svoju neúčasť neospravedlnil. V závere kolízny opatrovník uviedol, že vzhľadom na preukázateľný nezáujem otca o maloletú, ktorá ho ani nepozná, neplnenie si vyživovacej povinnosti zo strany otca, ktorú namiesto neho plní štát - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice - úsek sociálnych vecí a rodiny .
... . Žijú v rodinnom dome a otec detí tiež žije v spoločnej domácnosti a toho času je vo výkone trestu pre neplnenie si vyživovacej povinnosti a výtržnosti v domácnosti, nikdy nebol zamestnaný. Starší Q. sa učí za knihára prvým rokom a mladší I. je žiakom ... . Žijú v rodinnom dome a otec detí tiež žije v spoločnej domácnosti a toho času je vo výkone trestu pre neplnenie si vyživovacej povinnosti a výtržnosti v domácnosti, nikdy nebol zamestnaný. Starší Q. sa učí za knihára prvým rokom a mladší I. je žiakom .
... podmienok, určených zákonom pre priznanie manželského výživného. Uvedenými podmienkami sú právna existencia manželstva v čase, za ktorý sa výživné uplatňuje, neplnenie si vyživovacej povinnosti jedným z manželov, nerovnaká životná úroveň manželov, schopnosti povinného manžela (vyhodnotené z jeho schopností, možností a majetkových pomerov) prispievať na .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.