SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Pre zlepšenie vyhľadávania môžete používať súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale samozrejme pre rôzne výrazy.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1231123
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 65973
USSR: 37251
NSČR: 126777
NSSČR: 69106
USČR: 81007
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 428770
Krajské súdy (ČR): 47921
Posledná aktualizácia
01.12.2020 21:25

Nájdené rozsudky pre výraz: objednávka


Približný počet výsledkov: 9985 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: objednávka
  • objednavka nájdené 43221 krát v 9985 dokumentochPrávna veta: Súd prvého stupňa dospel k záveru, že uplatnená pohľadávka žalobcu je premlčaná, pretože pre začiatok plynutia premlčacej lehoty na zaplatenie ceny diela nie je rozhodujúca fakturácia, pretože Obchodný zákonník neobsahuje žiadne ustanovenie o fakturácii, a preto povinnosť platiť nie je viazaná na fakturáciu ani pri zmluve o dielo ani pri kúpnej zmluve ani pri iných typoch zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku. Faktúra je iba daňovým dokladom. V prejednávanej veci, z predloženého listinného dôkazu - objednávky žalovaného a protokolu o prevzatí a odovzdaní vozidla vyplýva, že dohoda o čase zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 4Cob/35/2013 7210215391 28.06.2013 JUDr. Zdenka Kohútová ECLI:SK:KSKE:2013:7210215391.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zdenky Kohútovej a členov senátu Mgr. Márie Hlaváčovej a JUDr. Romana Rizmana v právnej veci žalobcu: V. - V. s.r.o., so sídlom v F., B. 49, IČO: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Predpokladom riadneho zmluvného vzťahu je predovšetkým vyjasnenie si základných náležitostí tej ktorej typovej zmluvy a predovšetkým aj predmetu konania. V tomto smere ústna dohoda pri uzatváraní zmluvy o dielo predstavuje riziko ohľadom preukázania vôle účastníkov konania. Pokiaľ aj priamo nedošlo k uzatvoreniu zmluvy formou písomného vyhotovenia, štandardný postup by bola spísaná objednávka s navrhovateľom, ktorá by obsahovala rozsah požadovanej služby, kde by bolo zrejmé, že objednávka označuje osobu, od ktorej danú službu požaduje a následne, pokiaľ by na základe dohody tento subjekt plnil ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/236/2012 6111227877 19.06.2013 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2013:6111227877.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a Mgr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa A.. S. E., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom N. XXX/XXX, N., zastúpeného .
Právna veta: Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán, pričom strana, ktorej pred odstúpením poskytla plnenia druhá strana, toto plnenie vráti (§ 351 ods. 1, 2 Obchodného zákonníka).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 16Cob/171/2013 3712208979 27.11.2013 JUDr. Mária Prikrylová ECLI:SK:KSTN:2013:3712208979.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trenčíne v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Prikrylovej a členiek senátu JUDr. Ivety Záleskej a JUDr. Ivici Čelkovej v právnej veci žalobcu: Josef Šimek - Profima, Křeslická 1, 101 00 Praha 10, IČO: 48 558 206 .
Právna veta: Obchodný zákonník bližšie nedefinuje, čo je potrebné považovať za verejnú potrebu, a jej vymedzenie je tak ponechané na úvahu súdu podľa okolností konkrétneho prípadu. Verejnou potrebou treba rozumieť nielen potrebu týkajúcu sa všetkých obyvateľov, ale i potrebu na ktorej je záujem z hľadiska určitej územnej oblasti alebo obce, potreby v určitých vecných oblastiach a úsekoch, na ktorých je všeobecne uznávaný záujem; pôjde o záujmy v oblasti hospodárstva, zdravotníctva, životného prostredia, kultúrnej či sociálnej, pokiaľ sú zabezpečované štátom, a to jednotne, pre všetky subjekty, ktoré ich na ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Co/327/2011 1208213918 20.02.2014 JUDr. Alena Svetlovská ECLI:SK:KSBA:2014:1208213918.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Svetlovskej a sudcov JUDr. Romana Bolebrucha a JUDr. Beáty Jurgošovej v právnej veci navrhovateľa: FINIMO, a.s., S. J. XX, Bratislava, zastúpeného JUDr. Zuzanou .
Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 26Cob/88/2013 4199899505 06.02.2014 JUDr. Pavol Pilek ECLI:SK:KSNR:2014:4199899505.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Pileka a členov senátu JUDr. Romana Greguša a Mgr. Erika Németha v právnej veci žalobcu: D. P., rod. Hudáková, U. XX, U., ako právna nástupkyňa Jána Krempaského - KOP-ČAL, naposledy .
Právna veta: V zmysle ust. § 632 OZ ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Dôkazná povinnosť preukázať, že došlo medzi účastníkmi konania k uzatvoreniu zmluvy o zhotovení diela na zákazku zaťažuje v súdnom konaní navrhovateľa, ktorý v konaní musí preukázať, že došlo k uzatvoreniu platnej zmluvy o zhotovení veci na zákazku (jej podstatných náležitostí) teda, že došlo k dohode o predmete a cene ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/129/2012 4110226509 07.03.2013 JUDr. Erika Madaraszová ECLI:SK:KSNR:2013:4110226509.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sone Zmekovej a JUDr. Sidónie Sládečkovej, v právnej veci navrhovateľa: M. C. „B.", so sídlom U. nad R., O. XX, IČO: 33 639 868, zastúpený JUDr. .
Právna veta: Pre vznik kúpnej zmluvy treba zhodný prejav vôle zmluvných strán. Základné náležitosti kúpnej zmluvy sú určenie predmetu kúpy, kúpna cena. Okrem toho kúpna zmluva môže obsahovať aj vedľajšie dojednania, ktorých predmetom môžu byť okrem iného skutočnosti, ako určenie vecí jednotlivo, alebo podľa druhu a pod.. Treba zdôrazniť, že vec ako predmet kúpy nemusí existovať už v čase uzavretia kúpnej zmluvy. Možno kúpiť aj veci, ktoré môžu iba vzniknúť v budúcnosti. Odvolací súd zdôrazňuje, že práva a povinnosti zmluvných strán sú vzájomné, synalagmatické, z čoho vyplýva, že každý z účastníkov je povin ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/166/2011 6709202028 15.12.2011 JUDr. Jaroslav Mikulaj ECLI:SK:KSBB:2011:6709202028.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Jaroslava Mikulaja a sudcov JUDr. Oľgy Maľovej a Mgr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľa Who is Who Verlag für Personenenzyklopädien AG, Alpenstrasse 16 .
Právna veta: Úprava zmluvy o preprave veci v Obchodnom zákonníku má povahu všeobecnej úpravy, ktorá je doplnená úpravou vo vykonávacích prepravných poriadkoch. Podmienkou platného uzatvorenia zmluvy o preprave veci nie je jej písomná forma, preto prepravný doklad alebo iný doklad potvrdený príjemcom zásielky, z ktorého vyplýva, že k vykonaniu prepravy skutočne došlo stačí na to, aby na jeho základe vzniklo navrhovateľovi právo ním vykonané prepravné výkony vo vzťahu k tomu, kto potvrdil ich prevzatie, fakturoval a ich cenu si voči prijímateľovi uplatnil...Pre vznik zmluvy o preprave stačí vymedzenie miesta ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43Cob/259/2014 6112209470 30.10.2014 JUDr. Drahomíra Dibdiaková ECLI:SK:KSBB:2014:6112209470.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej, členiek senátu JUDr. Evy Kmeťovej a JUDr. Márie Jamriškovej, PhD. v právnej veci navrhovateľa V. A., nar. XX.XX. .
Právna veta: Ako vyplýva z ustanovenia § 2 písm. b) bod 9 zákona o energetike prevádzkovateľom distribučnej sústavy je právnická osoba, ktorá má povolenie na distribúciu elektriny na časti vymedzeného územia. Takéto povolenie na podnikanie v energetike vydáva v zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 písm. e) zákona o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov v spojení s § 7 ods. 3 zákona o energetike Úrad pre reguláciu sieťových odvetví...Súd poukazujúc na ustanovenie § 25 ods. 1 a 2 zákona o energetike, kde sa uvádza, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý je súčasťou vertikálne integrov ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/277/2013 1211218322 09.04.2014 JUDr. Elena Ondrišová ECLI:SK:KSBA:2014:1211218322.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eleny Ondrišovej a sudkýň JUDr. Danice Michalkovej a JUDr. Miroslavy Janečkovej v právnej veci žalobcu Západoslovenská energetika, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 35 .
Právna veta: Zmluva o dielo (locatio conductio operis) je dvojstranná odplatná zmluva, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje, že zhotoví pre objednávateľa na svoje nebezpečenstvo dielo a objednávateľ sa zaväzuje za dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Vychádzajúc z uvedeného definovania zmluvy jej podstatnými náležitosťami sú dohoda o diele, teda predmete zmluvy, dohoda o jeho zhotovení na nebezpečenstvo zhotoviteľa a dohoda o odplatnosti diela. Odvolací súd má za to, že ak vznikne záväzkový právny vzťah, môže sa dotýkať právnej sféry len tých, ktorí sú jeho účastníkmi. Nie je možné, aby zo zmluvy mohol byť ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 19Co/206/2018 8117225675 25. 06. 2019 JUDr. Zlata Simková ECLI:SK:KSPO:2019:8117225675.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Zlaty Simkovej a členov senátu JUDr. Gabriely Világiovej a JUDr. Karola Krochtu v spore žalobcu: Y., so sídlom O. XX, XXX XX M., právne zastúpený: JUDr. Viera Straková, advokátka .
Právna veta: Spoločnú domácnosť podľa § 474 Občianskeho zákonníka tvoria aj tí, ktorí spoločne uhrádzajú len tú časť osobných potrieb, ktorá súvisí napr. s bývaním, stravovaním kým ďalšie potreby ako ošatenie, kultúru a podobne si obstarávajú a uhrádzajú sami. Nie je dokonca ani vylúčené keby jednotlivé spolu žijúce osoby mali vlastné úspory. Spoločná domácnosť predpokladá spravidla spoločné bývanie. Výnimočne netreba trvať na spoločnom bývaní, keď napríklad poručiteľ pre svoj zdravotný stav alebo z bytových dôvodov nemohol mať spoločný byt s osobami, s ktorými inak trvale žil spolu a ktoré sa z tohto dôvo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... vie od poručiteľa, s ktorým bol veľmi dobrý priateľ, a poznali sa a navštevovali 25 rokov. Z potvrdení (objednávky a pokladničného bloku) spoločnosti Marianum je zrejmé, že navrhovateľ zariadil a uhradil náklady spojené s pohrebom poručiteľa. Ďalej z ... vie od poručiteľa, s ktorým bol veľmi dobrý priateľ, a poznali sa a navštevovali 25 rokov. Z potvrdení (objednávky a pokladničného bloku) spoločnosti Marianum je zrejmé, že navrhovateľ zariadil a uhradil náklady spojené s pohrebom poručiteľa. Ďalej z .
Právna veta: Podľa § 145 ods. 2 Zákonníka práce za podmienok dohodnutých v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi náhradu za používanie vlastného náradia , vlastného zariadenia a vlastných predmetov potrebných na výkon práce , ak ich využíva s jeho súhlasom. Náhrady v zmysle vyššie citovaného zákonného ustanovenia sú viazané na podmienku , že osobné motorové vozidlo zamestnanca, ako i iné jeho veci sa používajú za podmienok dohodnutých so zamestnávateľom. Podľa § 7 ods. 1 Zák. č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách ak sa zamestnanec písomne dohodne so zame ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... kupujúcim bol k dispozícii u odporcu. Faktúry , ktoré odporca predložil a z ktorých počítal provízie nemajú priložené objednávky, resp. objednávky priložené k týmto faktúram, ktoré odporca akceptoval , rovnako nie sú podpísané. Podľa jej názoru z pracovnej ... kupujúcim bol k dispozícii u odporcu. Faktúry , ktoré odporca predložil a z ktorých počítal provízie nemajú priložené objednávky, resp. objednávky priložené k týmto faktúram, ktoré odporca akceptoval , rovnako nie sú podpísané. Podľa jej názoru z pracovnej .
Právna veta: V zmysle platnej právnej úpravy pre uzavretie zmluvy o dielo podľa OZ nie je predpísaná písomná forma. Pre vznik zmluvy o dielo postačuje dohoda o predmete plnenia, dohoda o odmene a dohoda, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vznik zmluvy môže byť výsledkom postupu prebiehajúceho procesu formovania obsahu, ktorý sa môže zavŕšiť aj po vykonaní diela. Cena môže byť dohodnutá až po prebratí veci zhotoviteľom alebo až po vykonaní diela. Na platné uzavretie zmluvy sa nevyžaduje dohoda o lehote plnenia; nie je podmienkou, aby sa zmluvné strany dohodli o výške ceny. Ak nie j ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... § 632 citovaného zákona, ak nedôjde k zhotoveniu diela na počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela, ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie diela a čas jeho zhotovenia. Z vykonaného .
Právna veta: Ako vyplýva z ust. § 535 OZ, poukážka je špeciálny inštitút zmeny záväzku v subjektoch, pri ktorom dochádza fakticky ku zmene subjektov dlhu (veriteľov ale aj ku zmene dlžníkov). Poukážkou dáva poukazca jednak príkaz poukazníkovi, aby plnenie vybral u poukázanca, jednak splnomocňuje poukázanca, aby plnil na účet poukazcu. Poukazca poukazuje, poukazník poukaz prijíma a poukázanec poukaz plní. Priamy nárok znamená, že poukazník by bol oprávnený žalovať poukázanca na plnenie. Až do dôjdenia prejavu poukázanca, že poukážku prijíma poukazník, priamy nárok nenadobudne. Vznik poukážky predpokladá, ak ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ., F. XXX, O.. Zároveň sa poukazník zaviazal zabezpečiť nahlásenie škody a vykonať obhliadku, resp. doobhliadku. Ako ďalej vyplýva z predloženej objednávky opravy motorového vozidla rozpočet opravy nebol predbežne stanovený a dátum ukončenia opravy bol dohodnutý na 14.4.2008. Navrhovateľ faktúrou .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 15 písmeno a) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v tomto zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom. Podľa § 15 písmeno b) Trestného zákona, trestný čin je spáchaný úmyselne aj vtedy, ak páchateľ vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ich spôsobí, bol s tým uzrozumený. Okruh skutočností, ktoré musia byť pokryté zavinením, naznačujú v určitom zovšeobecnení ustanovenia § 15 a § 16 Trestného zákona. Zavinenie sa vzťahuje na podstatné skutočnosti, ktoré t ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... pôvodne vyhotovenej technickej dokumentácie, na základe ktorej sa vyhotovila súpiska potrebného materiálu, podľa ktorej nákupca urobil objednávku, túto faxom poslal spoločnosti denne, riešili zabezpečenie materiálu a zabezpečenie dennej výroby, tiež úhrady faktúr ... striktne dodržiavaná a ich vzájomná spolupráca bola významne ovplyvnená jednak dlhoročnou zaužívanou praxou (objednávka ­ dodanie ­ zaplatenie, ďalšia objednávka a tak ďalej), vzájomnou dôverou a ku koncu tejto spolupráce najmä a celkom prirodzene .
Právna veta: Druhým z osobitných prípadov zmluvy o dielo je zmluva o oprave a úprave veci. Vznik zmluvy o dielo je viazaný na dohodu zmluvných strán o podstatných náležitostiach, ktorými sú vymedzenie diela, odmena a vykonanie diela na nebezpečenstvo zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ dodatočne zistí, že bude nutné cenu pôvodne dohodnutú podstatne prekročiť, je povinný zákazníka na to bez meškania upozorniť a oznámiť mu novo určenú cenu. Pre oznámenie o prekročení ceny je predpísaná písomná forma, inak nie je platné. Upozornenie musí obsahovať vyrozumenie o nutnosti podstatného zvýšenia ceny a zároveň určenie nove ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... zvýšiť cenu opravy nepochybne treba považovať za podstatné prekročenie pôvodne dohodnutej ceny opravy. Navrhovateľ bol povinný na základe objednávky odporcu jeho motorové vozidlo v dohodnutom čase opraviť z preddavku poskytnutého mu odporcom vo výške 30.000,-Sk. ... formu, avšak ak nedôjde k vykonaniu diela na počkanie, je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. Obsah písomného potvrdenia kogentne vymedzuje § 632 a je ním predmet diela, jeho rozsah, akosť, cenu za .
Právna veta: Zmluva o obstaraní veci podľa § 733 Občianskeho zákonníka je osobitným druhom príkaznej zmluvy, ktorej predmet spočíva v činnosti pre iného. Aj keď Občiansky zákonník vymedzuje príkaznú zmluvu veľmi široko, nie sú príkaznými zmluvami také zmluvy, ktorými povinná osoba síce preberá záväzok k obstaraniu určitej záležitosti (napríklad k preprave zásielky, vyhľadaniu zmluvného partnera) alebo inej činnosti, ale ktoré sú ako zmluvné typy samostatne upravené a majú odlišný právny režim (napríklad zmluva zasielateľská, zmluva sprostredkovateľská). Z tohto dôvodu sa stáva vymedzenie toho, čo má byť ob ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... prepravca, v danom prípade spoločnosť SkyEurope. Preto zmluvný vzťah medzi účastníkmi založený na základe internetovej objednávky navrhovateľky na internetovej stránke odporcu (tým, že nebola uzavretá žiadna písomná pomenovaná zmluva) vykazuje znaky ... nie medzi navrhovateľkou a odporcom, ktorý konal pri obstaraní veci ako obstarávateľ na základe písomnej (elektronickej) objednávky - príkazu navrhovateľky. Pojmovým znakom príkaznej zmluvy (tiež zmluvy o obstaraní veci ako osobitného druhu príkaznej zmluvy .
Právna veta: Podľa názoru súdu správca dane vychádzal z nesprávneho výkladu ust. § 24 ods.1 zák.č. 563/2009 Z.z. o rozložení dôkazného bremena. Dôkazné bremeno daňového subjektu nie je absolútne. Nemožno ho ponímať extenzívne a rozširovať ho na preukázanie všetkých resp. akýchkoľvek skutočností, teda i tých ohľadne ktorých takáto povinnosť stíha úplne iný subjekt. Nemožno sa preto stotožniť so záverom žalovaného, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno, pričom takýto záver je vyvodzovaný z toho, že odvolateľ nepreukázal okolnosti týkajúce sa skutočnosti ohľadne samotného plnenia jeho dodávateľa, dopravy ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... obchodnom prípade vystupovala viac ako prefinancujúca spoločnosť. Medzi jednotlivými spoločnosťami boli uzavreté rámcové zmluvy a predbežné objednávky, priame dodávky sa koordinovali pri osobných stretnutiach. Takisto aj preberanie tovaru na mieste na sklade. ... subjekt, žalobca svoje tvrdenie nepodložil žiadnymi preveriteľnými dôkazmi a okrem už uvedených dokladov nepredložil žiadne zmluvy, objednávky, protokoly, zápisy, ktorými by preukázal dodanie fakturovaného hutného materiálu tak, ako je to deklarované .
Právna veta: Účastníkmi zmluvy o dielo sú zhotoviteľ diela a objednávateľ diela, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje že za odmenu vykoná pre objednávateľa určité dielo, zhotoví novú vec, vykoná nejakú činnosť a pod., a to na svoje nebezpečenstvo. Zmluva o dielo vznikne keď sa účastníci dohodnú na jej podstatných náležitostiach ktorými sú: charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), dohoda o odmene (nemožno ju stotožňovať s dohodou „o cene”) a dohoda o tom že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela; pravidelnými náležitosťami zmluvy je dohoda o kvalite (akosti) diela, času jeho ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... manželky telefonicky kontaktoval navrhovateľku za účelom oznámenia jednotlivých vád zhotovovaného diela (tovar v rozpore so špecifikáciou v objednávke, tovar inej kvality, resp. od iného výrobcu, nevykonanie dohodnutých prác a dodávok), avšak neúspešne. Ďalej ... a telefonicky kontaktoval navrhovateľku za účelom oznámenia jednotlivých vád zhotovovaného diela (tovar v rozpore so špecifikáciou v objednávke, tovar inej kvality, resp. od iného výrobcu ako znela dohoda, nevykonanie dohodnutých prác a dodávok) a .
Právna veta: Z ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. vyplýva, že dobrovoľná dražba je originálnym spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, v ktorom prípade dražbou dochádza k prechodu vlastníckeho práva, pretože udelením príklepu a uhradením ceny, dosiahnutej vydražením, sa vydražiteľ stáva vlastníkom predmetu dražby za predpokladu, že sú splnené podmienky ustanovené zákonom o dobrovoľných dražbách. V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o dobrovoľných dražbách v prípade, ak dražba nebola uskutočnená v súlade s týmto zákonom, môže ju súd na návrh osoby, práva ktorej boli týmto dotknuté, vyhlásiť neplatnou. ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... základe návrhu navrhovateľa. Vyjadril názor, že na to, aby dražobník mohol začať vykonávať úkony smerujúce k dražbe, teda dať znalcovi objednávku na vypracovanie znaleckého posudku, stačí mať od navrhovateľa dražby návrh na vykonanie dražby, a to aj v ústnej podobe. Uvedený .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.