Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
V hlavnom poli môžete vyhľadávať judikatúru podľa výskytu výrazu v právnej vete, merite, kľúčových slovách alebo texte rozsudku.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Tu môžete vyhľadať judikatúru podľa NÁZVU PARAGRAFU (napr. Zmluva o dielo) alebo čísla zákona a čísla § SK alebo CZ.
X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1095827
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 63984
USSR: 34992
NSČR: 122301
NSSČR: 64592
USČR: 78397
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 422469
Krajské súdy (ČR): 41647
Posledná aktualizácia
26.02.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obmedzenie styku otca s maloletou


Približný počet výsledkov: 90 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obmedzenie styku otca s maloletou
  • obmedzenie nájdené 53012 krát v 23983 dokumentoch
  • styk nájdené 119762 krát v 26133 dokumentoch
  • otec nájdené 778751 krát v 58491 dokumentoch
  • s nájdené 8950481 krát v 420562 dokumentoch
  • malolety nájdené 1510140 krát v 98284 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 2 dokumenty
Ústavný súd Slovenskej republiky 6 dokumentov


Právna veta: Rodičovské práva a povinnosti druhého rodiča (ktorému dieťa nie je zverené do osobnej starostlivosti) zostávajú v nezmenenom rozsahu zachované. Priestor na realizáciu týchto rodičovských práv a povinností a na výchovné pôsobenie na dieťa má rodič práve v čase styku s dieťaťom. Právu styku rodiča s dieťaťom korešponduje právo dieťaťa poznať svojich rodičov a právo na ich starostlivosť, ako aj právo dieťaťa na zachovanie jeho rodinných zväzkov v súlade so zákonom a s vylúčením nezákonných zásahov podľa čl. 7 a 8 Dohovoru o právach dieťaťa. Pri úprave styku je zásadne potrebné vychádzať z toho, ž ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Košice 7CoP/295/2014 7513200246 27.03.2015 JUDr. Frederika Zozuľáková ECLI:SK:KSKE:2015:7513200246.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Frederiky Zozuľákovej a členov senátu JUDr. Agnesy Hricovej a JUDr. Imricha Volkaia vo veci starostlivosti súdu o maloletú Z. C. nar. XX.XX.XXXX zastúpenú kolíznym .
Právna veta: Je v záujme dieťaťa, aby udržovalo rodinné zväzky s odlúčeným rodičom a aby nebolo odtrhnuté od svojich koreňov a má právo na to, aby dostalo príležitosť rozvíjať svoj vzťah ku každému z rodičov a prejaviť svoje city skutočne slobodne bez akéhokoľvek vonkajšieho tlaku zo strany druhého rodiča. Právo stretávať sa s dieťaťom zaručuje oprávnenej osobe právo vidieť dieťa, právo na prístup k dieťaťu, právo určiť miesto a spôsob trávenia času počas stretávania, právo výlučne výchovne na dieťa počas tohto času pôsobiť a právo na náhradu za čas stretávania, ktorý sa nerealizoval z dôvodov, ktoré nespo ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , pretože iba tak môže byť zachovaný najlepší záujem mal. dieťaťa. 10. Vykonaným dokazovaním neboli zistené také skutočnosti, ktoré by odôvodňovali obmedzenie styku otca s maloletou. Samotné výhrady matky k osobnosti otca nie sú samy osebe dôvodom pre obmedzenie jeho práva stretávať sa s maloletou. Zo .
Právna veta: Podľa ustanovenia § 37 ods. 2 Zákona o rodine, aj je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd môže rozhodnúť o uložení týchto výchovných opatrení: a) vhodným spôsobom napomenie maloleté dieťa, jeho rodičov a iné fyzické osoby, ktoré svojím správaním ohrozujú alebo narušujú jeho riadnu výchovu, b) určí nad výchovou maloletého dieťaťa dohľad; dohľad vykonáva najmä za súčinnosti orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, obce, školy, neštátnych subjektov a zariadenia, v ktorom je maloleté dieťa umiestnené, c) uloží maloletému dieťaťu obmedzenie v rozsahu potrebnom na predchádzanie a zabraňovanie šk ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... podľa názoru súdu bude praktickejší pre všetky strany, umožní deťom v materskej škôlke navštevovať prípadné krúžky a obmedzenie styku otca s maloletými deťmi počas pracovných dní uprostred týždňa iba na jeden deň je otcovi vykompenzované tým, že raz za dva ... podľa názoru súdu bude praktickejší pre všetky strany, umožní deťom v materskej škôlke navštevovať prípadné krúžky a obmedzenie styku otca s maloletými deťmi počas pracovných dní uprostred týždňa iba na jeden deň je otcovi vykompenzované tým, že raz za .
Právna veta: Obmedzenie styku maloletého dieťaťa s rodičom v zmysle § 25 ods. 3 Zákona o rodine je možné jedine v prípade, ak je to potrebné v jeho záujme. Záujem maloletého dieťaťa v tomto prípade nemožno chápať úzko, potrebné je vykladať čo najextenzívnejšie, tak, aby boli rešpektované práva dieťaťa uvedené v Dohovore o právach dieťaťa aj ďalších právnych predpisoch. Maloleté dieťa vzhľadom na svoj vek a rozumovú vyspelosť je schopné samostatne vyjadriť svoj názor a má právo vyjadriť ho vo všetkých veciach, ktoré sa ho dotýkajú. Má tiež právo byť vypočuté a jeho názoru musí byť venovaná náležitá pozornos ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... na dôvody odvolania a tiež priložené stanovisko maloletej skúmal, či v danom prípade vec netreba posudzovať aj z hľadiska prípadného obmedzenia styku otca s maloletou v zmysle ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine. Súčasne však dospel k záveru, že žiadne také tvrdenia neboli .
Kľúčové slová: záujem dieťaťa, zákaz styku rodiča s maloletým dieťaťom

Právna veta: Odvolací súd konštatuje, že obmedzenie a zákaz styku rodiča s dieťaťom je výnimkou zo všetkých pravidiel povinnosti dbať na pravidelný kontakt rodiča s dieťaťom v prípade, že záujem dieťaťa vyžaduje, aby bolo dočasne stretávanie s jedným rodičom obmedzené alebo úplne zakázané. Ide o výnimočné riešenie a vážny zásah do výkonu rodičovských práv a povinností, ktorý môže byť odôvodnený iba okolnosťami zo strany dieťaťa. Tieto musia byť natoľko závažné, že ochrana záujmu dieťaťa vyvolala potrebu obmedziť prirodzený kontakt. Jediným kritériom pre vyslovenie obmedzenia alebo zákazu styku je teda aktu ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... dospel k záveru, že nie sú splnené podmienky na zákaz styku, ostatné rozhodnutie súdu však zmenil na obmedzenie styku otca s maloletým na základe vykonaného dokazovania s prihliadnutím na záujem dieťaťa zohľadňujúc závery znaleckého dokazovania, z ktorých vyplýva, že ... pred súdom prvej inštancie sa odvolací súd stotožňuje so závermi súdu prvej inštancie a s rozhodnutím o obmedzení styku otca s maloletým v rozsahu rozhodnutom súdom prvej inštancie a vo zvyšku zamietnutím návrhu matky, to znamená návrhu na .
... všetkých uvedených skutočností súd potom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku a návrh matky na obmedzenie styku otca s maloletým ako v celom rozsahu neodôvodnený zamietol. O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. ... všetkých uvedených skutočností súd potom rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku a návrh matky na obmedzenie styku otca s maloletým ako v celom rozsahu neodôvodnený zamietol. O trovách konania súd rozhodol v zmysle § 146 ods. 1 písm. .
... znaleckého posudku ohľadne úpravy styku otca s maloletými synmi. V predmetnom konaní bolo potrebné vo vzťahu k navrhovanému obmedzeniu styku otca s maloletými deťmi posúdiť otázky, na objasnenie ktorých boli potrebné odborné špeciálne znalosti. Dňa 5.5.2010 bol súdu ... pre oslobodenie od 24 P /90/2009 synmi. V predmetnom konaní bolo potrebné vo vzťahu k navrhovanému obmedzeniu styku otca s maloletými deťmi posúdiť otázky, na objasnenie ktorých boli potrebné odborné špeciálne znalosti. Dňa 5.5.2010 bol súdu .
... intenzívnejšie. Faktom je, že vzťahy medzi rodičmi sú zlé, avšak samotná táto okolnosť nemusí znamenať, resp. nemusí mať za dôsledok obmedzenie styku otca s maloletým, prípadne tú skutočnosť, že by otec sa mohol s maloletým stretávať len za prítomnosti matky. Rozsah styku otca s dieťaťom .
... z dôvodu poruchy ADHD. Zo záverov správy kolízneho opatrovníka vyplynulo, že porucha ADHD nie je dôvodom na obmedzenie styku otca s maloletým. Súd prvého stupňa za účelom posúdenia vzťahu mal. B. k obom rodičom nariadil znalecké dokazovanie znalcom z ... z dôvodu poruchy ADHD. Zo záverov správy kolízneho opatrovníka vyplynulo, že porucha ADHD nie je dôvodom na obmedzenie styku otca s maloletým. Súd prvého stupňa za účelom posúdenia vzťahu mal. B. k obom rodičom nariadil znalecké dokazovanie znalcom z .
... súd schválil rodičovskú dohodu. Dňa 11.11. 2008 matka podala návrh na obmedzenie styku otca s maloletou a požiadala zároveň aj súd o zvýšenie výživného na maloletú. Neskôr svoj návrh v časti o obmedzení styku otca s maloletou zobrala späť a žiadala rozhodnúť o zvýšení výživného. Rozsudkom č.k. 20 .
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.