SPRÁVNY POSTUP PRI VYHĽADÁVANÍ: Do hlavného poľa vyhľadávania zadávajte max. dvojslovné výrazy. Ďalšie tiež max. dvojslovné pomocné výrazy zadávajte do okienok určených na fulltextové vyhľadávanie "Dokument musí obsahovať aj" alebo "Dokument nesmie obsahovať", ktoré sa nachádzajú pod hlavným poľom vyhľadávania.

Nepoužívajte súčasne podmienku "musí" a "nesmie", ale iba jednu z týchto podmienok.

Príklad: Výraz "overenie podpisu na zápisnici z valného zhromaždenia" rozdeľte na max. dvojslovné výrazy "overenie podpisu" - "zápisnica" - "valné zhromaždenie" a zadajte ich do samostatných fulltextových okienok "Dokument musí obsahovať aj".

Vyhľadávať môžete aj zadaním konkrétneho § zákona do špeciálnych okienok v kombinácií s vyššie uvedeným popisom, ale iba pre vyhľadávanie v autorský spracovaných rozsudkoch, v ktorých je vzťah medzi súdnym rozhodnutím a § zákona vytvorený manuálne. Pričom postupujte tak, že najprv zadajte číslo § a číslo zákona, zobrazte si výsledky vyhľadávania a následne môžete zúžiť výsledky vyhľadávania pridávaním kľúčových výrazov do fulltextových okienok.

Bez zadania § zákona vyhľadávate v celej databáze spracovaných aj nespracovaných rozsudkov s tým, že do okienok "Dokument musí/nesmie obsahovať výraz" a hlavného poľa môžete zadať číslo zákona ako upresňujúce kritérium, ale nie číslo §, nakoľko systém nevie rozpoznať či ide o číslo § alebo iné číslo v texte rozhodnutia.

Všetky spracované rozhodnutia nájdete taktiež priradené priamo ku §-om zákonov na zakony.judikaty.info.
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
+
Dokument nesmie obsahovať:
+
Spisová značka:
Identifikačné číslo spisu:
Dátum:
od:
do:
Súd:
Sudca:
Oblasť:
Povaha:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
od:
:
:
§
Zák
/

X
Mali ste na mysli
K vami zadanému výrazusme našli rozsudkov SK a rozsudkov CZ

Vyhľadávanie podľa § zákona je presnejšie, ale k danému § nemusí byť priradená judikatúra. Preto pokiaľ ste nenašli potrebnú judikatúru podľa čísla predpisu a § alebo názvu §, zadajte hľadaný výraz do hlavného poľa vyhľadávania.

Výraz
Zákon
Paragraf
Počet judikátov
Najbližšie §-fy s judikatúrou:
...
Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
1162272
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 64424
USSR: 35610
NSČR: 123961
NSSČR: 66961
USČR: 79866
EUR-LEX (sk): 11923
EUR-LEX (cz): 11961
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 424567
Krajské súdy (ČR): 43660
Posledná aktualizácia
07.06.2020 06:27

Nájdené rozsudky pre výraz: obnova konania


Približný počet výsledkov: 2370 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: obnova konania
  • obnova nájdené 28147 krát v 6272 dokumentoch
  • konanie nájdené 6952491 krát v 408669 dokumentochPrávna veta: „Podľa ustálenej judikatúry, v prípade neexistencie právnej úpravy Spoločenstva pre príslušnú oblasť je vecou vnútroštátneho právneho poriadku každého členského štátu stanoviť procesné podmienky, ktoré majú zabezpečiť ochranu práv, ktoré jednotlivcom vyplývajú z práva Spoločenstva podľa zásady procesnej autonómie členských štátov pod podmienkou, že takéto pravidlá nie sú menej priaznivé ako pravidlá upravujúce obdobné situácie vnútroštátnej povahy (zásada rovnocennosti), a že nespôsobujú faktickú nemožnosť alebo nadmerné sťaženie výkonu práv priznaných právnym poriadkom Spoločenstva (zás ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 20Co/15/2013 8111215828 30.04.2013 JUDr. Michal Boroň ECLI:SK:KSPO:2013:8111215828.1 Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľa: EURO CASH s.r.o., ČSA 24, Banská Bystrica, IČO: 36637301 odporcovi: J. A., bytom Z. XXX, za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporcu Združenia na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Važecká 16, 080 05 Prešov, IČO: 42 176 .
Právna veta: Podľa § 222 ods. 1 až 5 zákona obnovu nedávkového konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi organizačná zložka Sociálnej poisťovne, ktorá vo veci rozhodla v poslednom stupni. V návrhu na obnovu nedávkového konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh je podaný včas. Návrh sa podáva na organizačnej zložke Sociálnej poisťovne uvedenej v odseku 1 v lehote troch mesiacov odo dňa, keď sa účastník konania dozvedel o dôvodoch obnovy, najneskôr do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže organizačná zložka Sociálnej poisťovn ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Prešov 3S/63/2011 8011200779 26.10.2012 JUDr. Ľuboslava Mruškovičová ECLI:SK:KSPO:2012:8011200779.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Ľuboslavy Mruškovičovej a sudkýň JUDr. Kataríny Morozovej Nemcovej a JUDr. Moniky Tobiašovej v právnej veci žalobkyne G. U., bytom N., K. I. XX, zastúpenej Ing. I. F., bytom .
Právna veta: Návrh na obnovu konania je považovaný za mimoriadny opravný prostriedok, ktorého účelom je opätovné prejednanie právoplatne skončenej veci, keď sú tu skutočnosti, rozhodnutia alebo dôkazy, pre ktoré pôvodné rozhodnutia vo veci samej z aspektu správnosti a úplnosti skutkových zistení a skutkových záverov nemôžu obstáť. Ide teda o právny inštitút, pomocou ktorého je možná náprava vo veci, v ktorej nebol skutkový stav v pôvodnom konaní zistený úplne a správne. Zákonná úprava okrem vecných predpokladov na obnovu konania podľa § 228 ods. 1 O.s.p., vyžaduje aj dodržanie zákonných subjektívnych a obj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trenčín 6Co/257/2012 3111209307 26.03.2013 JUDr. Stanislava Marková ECLI:SK:KSTN:2013:3111209307.1 Uznesenie Krajský súd v Trenčíne v právnej veci navrhovateľa: D.. P. C., narodený XX.XX.XXXX, bytom B. XXX/XX, XXX XX L. nad V., štátny občan Slovenskej republiky, proti odporcovi: EVPÚ, a.s., so sídlom Trenčianska 19, Nová Dubnica, IČO: 31 562 507, zastúpeného advokátom JUDr. .
Právna veta: Krajský súd považuje za potrebné poukázať, že podľa § 231 ods. 1 O.s.p. návrhom na obnovu konania možno napadnúť uznesenie, ktorým bol schválený zmier, ak možno dôvody obnovy vzťahovať i na predpoklady za ktorých sa zmier schvaľoval, to platí obdobne aj pre platobný rozkaz. Napadnúť možno len uznesenie, ktorým sa zmier schválil, nie však také uznesenie, ktorým sa zmier neschválil. Okrem podmienok obnovy podľa § 228 O.s.p. musí byť splnená ďalšia podmienka, a to možnosť dôvody obnovy vzťahovať i na predpoklady za ktorých sa zmier schválil. Účelom návrhu na obnovu tu bude zmena uznesenia, ktorým ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 9Co/142/2013 5112220159 30.04.2013 JUDr. Jana Kotrčová ECLI:SK:KSZA:2013:5112220159.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa: Ing. K. F., nar. XX.XX.XXXX, bytom U., štátny občan SR, proti odporcom: 1/ Ing. K. F., nar. XX.X.XXXX, bytom A. J., F. XXX/XX, štátny občan SR, 2/ Bc. Q. D., nar. XX.XX.XXXX, bytom U., F. W. XXXX/X-XX, o .
Právna veta: Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, čo znamená, že ním možno napadnúť len právoplatné rozhodnutie súdu len z taxatívne stanovených dôvodov (§ 228 ods. 1 O.s.p.) a v presne určenej lehote, ktorej zmeškanie má za následok preklúziu práva podať návrh na obnovu konania (§ 230 O.s.p.).

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 26Co/32/2014 2313213833 16.12.2014 JUDr. Katarína Slováčeková ECLI:SK:KSTT:2014:2313213833.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Kataríny Slováčekovej a sudcov Mgr. Jozefa Mačeja a JUDr. Zlatice Javorovej v právnej veci navrhovateľky: X. T., nar. X. J. XXXX, bytom U. XX, U., zastúpenej advokátom: JUDr. Pavol .
Právna veta: Podľa názoru súdu v konaní o povolení obnovy konania príslušný správny orgán neskúma, či v daňovom konaní vydané rozhodnutie je v súlade so zákonom alebo či rozhodnutiu predchádzalo úplné zistenie skutkového stavu veci ale skúma len to, či sú splnené podmienky stanovené v zákone pre obnovenie (povolenie obnovy) konania. Tiež platí, že inštitút obnovy správneho konania je mimoriadnym opravným prostriedkom pre účely, ak nové skutočnosti a dôkazy privodia (môžu privodiť) skutkovú zmenu v konaní. Ak došlo k zmene právneho posúdenia veci, táto skutočnosť nie je dôvod na zmenu správneho rozhod ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 2S/144/2012 1012200710 11.09.2013 Mgr. Viliam Pohančeník ECLI:SK:KSBA:2013:1012200710.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu Mgr. Viliama Pohančeníka a členov senátu JUDr. Renáty Janákovej a JUDr. Mariána Trenčana, v právnej veci žalobcu: Tex-Press Slovakia, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, IČO: 35872331 .
Právna veta: V konaní o povolení obnovy konania neplatí tzv. revízny princíp, ktorý sa uplatňuje v odvolacom alebo v sťažnostnom konaní, ale súd preskúmava spisový materiál len s pohľadu toho, či vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, a to s následkami uvedenými v § 394 ods. 1 Tr. por. Takéto nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by boli súdu v pôvodnom konaní neznáme sa musia týkať predmetu veci, to znamená skutku tak, ako bol žalovaný v obžalobe a nie iných konaní alebo skutkov.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/31/2013 4312010954 12.03.2013 JUDr. Štefan Hrvola ECLI:SK:KSNR:2013:4312010954.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Štefana Hrvolu a členov senátu JUDr. Stanislava Libanta a JUDr. Ingrid Kišacovej, Dr., v trestnej veci proti odsúdenej Y. T. pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, .
Právna veta: Je nutné uviesť, že obnovu konania je možné povoliť iba za splnenia podmienky, ak vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme a súčasne jedná sa o také skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi by mohli viesť k inému rozhodnutiu než ako bolo pôvodné právoplatné rozhodnutie či už ohľadne otázky viny alebo trestu. V konaní o povolenie obnovy konania sa nepreskúmava zákonnosť a odôvodnenosť pôvodného rozhodnutia, ale rieši sa výlučne otázka či sú tu dané nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré samy osebe alebo v spojení so skuto ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 2Tos/97/2013 5113010359 20.11.2013 JUDr. Dana Wänkeová ECLI:SK:KSZA:2013:5113010359.1 Uznesenie Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany Wänkeovej a sudcov JUDr. Márie Urbanovej a JUDr. Vladimíra Sučika, na neverejnom zasadnutí konanom dňa 20. novembra 2013 v Žiline, o sťažnosti odsúdeného F. F. proti uzneseniu Okresného súdu Žilina, č.k. .
Právna veta: Ustanovenie § 47 odsek 2 Trestného zákona upravuje osobitný režim ukladania trestov páchateľom v ňom vymedzených trestných činov, recidivujúcim spôsobom uvedeným v tomto zákonnom ustanovení. Citované ustanovenie je osobitným ustanovením (lex specialis) vo vzťahu k iným ustanoveniam Trestného zákona obsiahnutým či už v jeho všeobecnej alebo osobitnej časti, t.j. aplikačne majúcim pred nimi prednosť pri ukladaní trestu. Teda ak sú splnené podmienky na uloženie trestu uvedené v § 47 odsek 2 Trestného zákona, páchateľovi sa trest ukladá podľa tohto zákonného ustanovenia, bez ohľadu na to, že súčas ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 1Tos/136/2014 4414010467 08.12.2014 JUDr. Stanislav Libant ECLI:SK:KSNR:2014:4414010467.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Stanislava Libanta a sudcov JUDr. Štefana Hrvolu a JUDr. Petra Kaňu v trestnej veci odsúdeného E. Z., o sťažnosti odsúdeného proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 06.11. .
Právna veta: Pre doručovanie do vlastných rúk platí § 24 zákona č. 71/1967 Zb., v ktorého ods. 2 sú ustanovené podmienky, za ktorých nastáva tzv. fikcia doručenia rozhodnutia. Ide o situáciu pri náhradnom doručovaní, kedy účinky doručenia písomnosti nastanú ex lege po uplynutí ustanovenej doby aj voči tomu, kto písomnosť fakticky neprevzal. Účelom fikcie v práve je posilniť právnu istotu. Právna fikcia je nástrojom výnimočným, striktne určeným pre naplnenie jedného z hlavných ústavných postulátov právneho poriadku v podmienkach právneho štátu. Aby mohla právna fikcia svoj účel naplniť (dosiahnutie pr ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... od Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré tvoria súčasť spisového materiálu, dospel k záveru, že tieto neodôvodňujú obnovu konania ani zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania a že Pôdohospodárska platobná agentúra nevydala rozhodnutie v rozpore ... tvoria súčasť spisového materiálu, dospel žalovaný k názoru, že tieto skutočnosti (uvedené v odvolaní), neodôvodňujú ani obnovu konania, alebo zmenu, alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Krajský súd v Bratislave ako súd vecne a .
Právna veta: Zmena územného rozhodnutia sa vykonáva nahradením pôvodného rozhodnutia novým rozhodnutím. Dôvody jeho zmeny môžu byť rozmanité a uplatňovať ich môže jednak navrhovateľ a jednak z vlastného podnetu stavebný úrad. Pri konaní sa postupuje obdobne ako pri riadnom územnom konaní. Návrh na zmenu územného rozhodnutia sa prerokuje s tými istými účastníkmi konania, resp. s ich právnymi nástupcami a dotknutými orgánmi, ktorí sa zúčastňovali na pôvodnom konaní. Stavebný úrad môže povoliť, resp. nepovoliť výnimku z rozhodnutia o chránenom území, ochrannom pásme a o stavebnej uzávere vydaného v správnom k ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... sa ustanovenia § 64 ods. 3 správneho poriadku, je podľa žalovaného irelevantná z dôvodu, že toto ustanovenie sa uplatňuje pri obnove konania a rozhodnutie č. 2010244/3446-50/SP-DA zo dňa 28.10.2010 a ani rozhodnutie č. 2010/2930/V ... -319-2/Sa zo dňa 11.2.2011 neboli vydané na základe obnovy konania. K námietke týkajúcej sa vecného bremena práva prechodu vyplývajúcich z LV č. XXXXX a XXXX k.ú. C. musí žalovaný .
Kľúčové slová: podmienky obnovy konania podľa § 394 Trestného poriadku

Právna veta: Krajský súd konštatuje, že pre povolenie obnovy konania musia byť kumulatívne splnené dve podmienky. Musia nastať skutočnosti súdu skôr neznáme, a zároveň musia byť spôsobilé privodiť priaznivejšie rozhodnutie pre páchateľa. Možnosť zasahovania do právoplatných rozhodnutí súdov je však v súlade so zásadou nemennosti právoplatných rozhodnutí pre zaručenie právnej istoty striktne obmedzená určením presných zákonných kritérií uvedených v citovanom ustanovení § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Už zo systematického zaradenia inštitútu obnovy konania medzi mimoriadne opravné prostriedky je zrejmé, že ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... s účelom trestu. Podľa § 399 ods. 2 Trestného poriadku súd návrh na povolenie obnovy konania zamietne, ak nezistí podmienky obnovy konania podľa § 394 <javascript:%20fZzSRInternal('30280',%20'7397795', %20'7397795',%20'4783096',%20'4783101 ... spod obžaloby oslobodiť alebo uznať za vinného podľa miernejšieho ustanovenia zákona, prípadne mu uložiť miernejší trest. Obnova konania je mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorého účelom je odstrániť nedostatky v skutkových zisteniach právoplatných rozhodnutí, a to .
Právna veta: Podľa § 232 ods. 2 OSP pre konanie o obnove platia primerane ustanovenia o konaní v prvom stupni. Primerané použitie ustanovení o konaní v prvom stupni pre konanie o obnove znamená, že budú použité všetky tie ustanovenia, pokiaľ sa nedostanú do rozporu buď so zvláštnou úpravou tohto opravného prostriedku alebo so zmyslom, či cieľom týmto opravným prostriedkom sledovaným. Na rozhodovanie o náhrade trov konania bude preto potrebné aplikovať ust. § 137-151a OSP. Vychádzajúc z dikcie zákona (§ 142 OSP) je zrejmé, že občianskoprávne (sporové) konanie je ovládané zásadou zodpovednosti za výsledo ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... Podľa názoru odvolacieho súdu však takýto jeho postup nie je súladný so zákonnou právnou úpravou. Niet totiž pochýb, že obnova konania sa týkala výlučne časti konania vedenom pod sp.zn. 25C/206/2010, ktorou súd upravil výkon rodičovských práv a povinností ... účastníkov k ich maloletým deťom na dobu po rozvode. Nakoľko obnova konania tak smerovala voči veci starostlivosti o maloletých a za súčasnej absencie špeciálnej úpravy v ust. § 228235 OSP bol .
Právna veta: K odvolacím argumentom odporkyne a vedľajšieho účastníka, ktorí v podstate zhodne namietali nezistenie všetkých skutkových okolností dopravnej nehody a z toho nemožnosť zistenia zodpovednosti odporkyne a jej nesprávnej techniky jazdy ako hlavnej príčiny dopravnej nehody vzhľadom na to, že neboli zdokumentované žiadne stopy, tak v tejto súvislosti odvolací súd poukazuje na skutočnosť, že šetrenie dopravnou políciou nebolo uskutočnené z toho dôvodu, že odporkyňa bezprostredne po dopravnej kolízii, keď bola prizvaná polícia k vyšetreniu jej príčin, sa priznala k porušeniu dopravných predpis ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... , 6, 7, 9, 14 a 16 ak bol rozsudok zrušený v dôsledku odvolania, obnovy konania alebo dovolania, poplatok z odvolania proti novému rozhodnutiu súdu prvého stupňa, dovolania alebo za obnovu konania neplatí poplatník, ktorý už raz poplatok zaplatil. Z obsahu spisu vyplýva, že vedľajšiemu .
Právna veta: Podľa § 485 Občianskeho zákonníka, ak sa po prejednaní dedičstva zistí, že oprávneným dedičom je niekto iný, je povinný ten, kto dedičstvo nadobudol, vydať oprávnenému dedičovi majetok, ktorý z dedičstva má, podľa zásad o bezdôvodnom obohatení tak, aby nemal majetkový prospech na ujmu pravého dediča. Citované zákonné ustanovenie tak zakotvuje právo oprávneného dediča na vydanie dedičstva nadobudnutého neoprávneným dedičom. Ide o špeciálnu právnu úpravu, ktorá sa líši od všeobecnej úpravy ochrany vlastníctva najmä tým, že právo na vydanie dedičstva, na rozdiel od vlastníckeho práva sa premlčuj ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nie je skutočnosťou umožňujúcou zrušenie alebo zmenu rozhodnutia štátneho notárstva a nejde ani o dôvod vylučujúci povolenie obnovy konania o dedičstve. Jedným zo základných predpokladov zodpovednosti za škodu (tak ako ich aj uvádza navrhovateľka v závere ... nie je skutočnosťou umožňujúcou zrušenie alebo zmenu rozhodnutia štátneho notárstva a nejde ani o dôvod vylučujúci povolenie obnovy konania o dedičstve. Jedným zo základných predpokladov zodpovednosti za škodu (tak ako ich aj uvádza navrhovateľka v závere .
Právna veta: Súd konštatuje, že správny poriadok v tejto súvislosti ukladá povinnosť nepríslušnému správnemu orgánu, ktorý prijal podanie, postúpiť podanie príslušnému správnemu orgánu. Nepríslušný správny orgán, ktorý prijal podanie, posudzuje príslušnosť správneho orgánu na rozhodnutie podľa ustanovení správneho poriadku platný pre jednotlivé štádia konania. Do úvahy berie nielen § 5 a § 7 Správneho poriadku ale napr. § 54 ods. 1 (podanie odvolania). Žalovaný mal teda postúpiť podanie úradným listom, v ktorom uvedie dôvod pre ktorý postupuje podanie a odvolá sa na ust. § 20 Správneho poriadku, na z ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... nesprávnom orgáne, a že toto odvolanie prejednal podľa § 60 Správneho poriadku, teda z hľadiska či neodôvodňuje obnovu konania alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacieho konania. Napriek tomu vo výroku uviedol, že napadnuté rozhodnutie potvrdzuje, čo je ... Podľa § 60 Správneho poriadku, odvolací orgán je povinný preskúmať i oneskorené odvolanie z toho hľadiska, či neodôvodňuje obnovu konania alebo zmenu alebo zrušenie rozhodnutia mimo odvolacie konania. Súd uvádza, že oneskorené odvolanie je také, ktoré je .
Právna veta: Účastník konania je teda vo všeobecnosti oprávnený na podanie odvolania, nakoľko ide o jedno z jeho základných práv v občianskom súdnom konaní a je to jeden z prostriedkov právnej istoty. Nie proti každému rozhodnutiu však môže byť odvolanie podané. Prípustnosť odvolania má nielen subjektívnu stránku, ale aj stránku objektívnu. Subjektívna stránka prípustnosti odvolania zohľadňuje jeho osobný aspekt, t.j. či je u konkrétneho odvolateľa - zákonom predpokladanej osoby daný dôvod na podanie tohto opravného prostriedku. Stránka objektívna je vymedzená ustanovením § 202 O.s.p., určujúcim podmienky ...Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... ust. § 4 ods. 4 ZoSP, oslobodenie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje aj na konanie o odvolaní, dovolaní, obnove konania a výkone rozhodnutia alebo exekúcii. Z vyššie citovaných ustanovení ZoSP vyplýva, že konanie (aj exekučné) vo veciach zdravotného poistenia je .
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.