Nájdené rozsudky pre výraz: obvyklá starostlivosť

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 138

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

13 dokumentov
6 dokumentov
1 dokument
5 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Pre plynutie subjektívnej premlčacej doby v zmysle § 107 ods. 1 OZ je rozhodujúce, kedy sa oprávnený dozvedel o bezdôvodnom obohatení a kto ho získal, pričom nestačí len možnosť sa uvedené dozvedieť, ale rozhodujúce je, kedy sa tak skutočne stalo. Nie je ani rozhodujúce, že pri vynaložení obvyklej starostlivosti sa oprávnený mohol o vzniku bezdôvodného obohatenia dozvedieť skôr. Subjektívna premlčacia doba totiž začína plynúť od okamihu, kedy oprávnený zistí skutkové okolnosti, z ktorých možno vyvodiť vznik bezdôvodného obohatenia na strane zodpovedného subjektu a orientačne aj jeho rozsah ta ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 25Co/60/2018 2116217278 12. 12. 2018 JUDr. Ľubica Spálová ECLI:SK:KSTT:2018:2116217278.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica Spálová a sudcov: JUDr. Martina Valentová a Mgr. Lucia Mizerová, v právnej veci žalobcu: K. I., nar. X.XX.XXXX, adresa I., P. XXX/X, zastúpený advokátkou: JUDr
Právna veta: Podľa § 44 ods. 4 Daňového poriadku daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré už bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu aj opätovne, ak sú splnené podmienky uvedené pod písmenom a) až d). Pri výklade tohto ustanovenia je potrebné vychádzať systematicky zo zákonného vymedzenia inštitútu daňovej kontroly, ktorým podľa § 44 ods. 1 Daňového poriadku je zisťovanie a preverovanie skutočností rozhodujúce pre správne určenie dane, ktoré sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu. Ďalej z úpravy priebehu a ukončenia daňovej ko ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 24S/149/2019 6019200396 22. 07. 2020 JUDr. Jana Novotná ECLI:SK:KSBB:2020:6019200396.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany Novotnej a členov senátu JUDr. Drahomíry Mikulajovej a JUDr. Silvie Zdráhalovej Rúfusovej v právnej veci žalobcu LEGATOs Recovery
Právna veta: Odvolací súd súhlasí s názorom žalovaného, že zákaz konkurencie je inštitút, ktorý súvisí s ochranou hospodárskej súťaže, a teda treba skúmať tento inštitút z pohľadu súťažných vzťahov medzi spoločnosťou UltraLux Central Europe s.r.o. a spoločnosťou M&B STAVO SPRAY s.r.o., medzi ktorými nikdy nebol súťažný vzťah, pretože tieto subjekty reálne nesúperia na relevantnom trhu o zákazníkov. Zákaz konkurencie možno reálne porušiť, len ak medzi dotknutými subjektmi existuje reálna hospodárska súťaž, reálne súperenie obchodných spoločností ako podnikateľov

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/179/2017 1214218542 18. 04. 2019 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2019:1214218542.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: UltraLux Central Europe s.r.o., Na Revíne
Právna veta: 21. Náhrada škody je viazaná na existenciu záväzku. Je jedným z dôsledkov jeho porušenia. Túto viazanosť treba vidieť v štádiu vzniku povinnosti nahradiť škodu. Po vzniku záväzku na náhradu škody táto viazanosť prestáva jestvovať a záväzok na náhradu škody existuje nezávisle od pôvodného záväzkového vzťahu, t.j. toho, ku ktorému patrí povinnosť, ktorá bola porušená. Preto, aj keď dôjde k odstúpeniu od zmluvy a zaniknú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, záväzok na náhradu škody ako dôsledok porušenia zmluvy trvá naďalej (§ 351 OBZ). Pre obchodné záväzkové vzťahy je všeobecnou úpra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 4Cob/139/2017 1215208276 20. 09. 2018 JUDr. Tatiana Pastieriková ECLI:SK:KSBA:2018:1215208276.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tatiany Pastierikovej a členiek senátu JUDr. Eleny Kúšovej a JUDr. Dany Šiffalovičovej v právnej veci žalobcu: Energetic Systems, s. r. o., Šamorínska 1
Právna veta: Základnou podmienkou dôvodnosti, a teda východiskom prípadnej úspešnosti určovacej žaloby podľa ust. § 80 písm. c) O.s.p. je existencia naliehavého právneho záujmu na požadovanom právnom určení. Rozumie sa tým právny záujem žalobcu, ktorý musí byť daný v čase vyhlásenia rozsudku. Tento právny záujem musí byť kvalifikovaný, t.j. naliehavý. Je primárne potrebné ujasniť, či a ako sa následné požadované určenie môže dotknúť právnych pomerov strán (t.j. či môže založiť právne významný následok v týchto pomeroch). Určovacia žaloba je zvyčajne prípustná vtedy, ak sa ňou odstraňuje spornosť vzťahu str ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Žilina 13Cob/24/2018 5810205198 12. 12. 2018 Mgr. Zuzana Štolcová ECLI:SK:KSZA:2018:5810205198.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Zuzany Štolcovej a členov senátu JUDr. Márie Dubcovej, JUDr. Róberta Bebčáka, v právnej veci žalobcu: SEAFLY ESTATE, a.s., so sídlom Nová Rožňavská 13
Právna veta: Právna podstata omylu vo vôli spočíva v tom, že konajúci nemal správnu, resp. dostatočnú predstavu o právnych účinkoch právneho úkonu. Omyl vo vôli je právne významný v situácii, ak 1/ omyl vyvolal druhý účastník zmluvy z nedbanlivosti alebo ho nevyvolal, ale o ňom vedel (musel vedieť) a využil omyl mýliaceho sa vo svoj prospech, alebo 2/ omyl vyvolal druhý účastník úmyselne (ľstivo). V prvom prípade má právny význam iba podstatný omyl, t. j. omyl, ktorý sa týka podstaty samotného právneho úkonu (ak sa omyl týka podstatných náležitostí zmluvy), v druhom prípade má právny význam aj nepodstatný ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31Cob/26/2020 6118323033 07. 12. 2021 Mgr. Lucia Mizerová ECLI:SK:KSTT:2021:6118323033.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Lucie Mizerovej a členov senátu JUDr. Eriky Tischlerovej a JUDr. Pavla Lacza, v právnej veci žalobcu: STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 31, Banská Bystri
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 3Cob/114/2012 1208210333 27. 03. 2013 JUDr. Elena Ondrišová ECLI:SK:KSBA:2013:1208210333.1 Uznesenie Krajský súd v Bratislave v právnej veci žalobcu VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko, s.r.o., Vajnorská 98, Bratislava, IČO: 31 341 438, práv. zast. JUDr. Jánom Buocikom, advokátom, Klariská 7, Bratislava, proti žalovanému Generali Slovensko poisťovňa, a.
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 6Co/319/2017 1102899513 28. 02. 2018 JUDr. Martin Murgaš ECLI:SK:KSBA:2018:1102899513.8 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Martina Murgaša a sudcov JUDr. Branislava Krála a JUDr. Zuzany Kučerovej v právnej veci žalobkyne: X. S., K.. XX.XX.XXXX, O. Q. T.. Č.. X, O., zast. advokátskou kan
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 31CoKR/1/2015 2110223787 05. 05. 2016 JUDr. Pavol Laczo ECLI:SK:KSTT:2016:2110223787.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Lacza a členov senátu JUDr. Ľubomíra Bundzela a JUDr. Andrey Vyskočovej v právnej veci žalobcu: Ing. O. T., nar.XX.XX.XXXX, O. XXXX/X, XXX XX P., právne zast.: JUDr. P
MENU