Nájdené rozsudky pre výraz: ochrana práce

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 399

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

70 dokumentov
1 dokument
6 dokumentov
15 dokumentov
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Z citovaných ustanovení jednoznačne vyplýva, že spoločnými znakmi dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sú existencia hierarchie nadriadenosti a podriadenosti a rovnaké alebo obdobné právne následky vznikajúce alebo s nimi súvisiace, napr. v oblasti ochrany práce (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), v oblasti zodpovednosti za škodu a pod. Na pracovnoprávne vzťahy založené dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahujú tie ustanovenia Zákonníka práce a ostatných pracovnoprávnych predpisov, ktoré sa týkajú výlučne pracovného pomeru, a ktorých uplat ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Prešov Spisová značka: 1S/6/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8016200124 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2016 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Magdaléna Želinská ECLI: ECLI:SK:KSPO:2016:8016200124.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Magdalény Že
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V súlade s vyššie citovanými ustanoveniami zákona o BOZP, konkrétne z ustanovenia § 27 ods. 6 vyplýva, že zákonnou podmienkou pre vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania osôb je existencia pracovného pomeru medzi žiadateľom o vydanie tohto oprávnenia a jeho odborným zástupcom. Splnenie tejto požiadavky zákon spája s povinnosťou žiadateľa priložiť pracovnú zmluvu s odborným zástupcom k žiadosti o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Teda predloženie pracovnej zmluvy resp. existencia pracovného pomeru medzi osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie a odborným zástupcom j ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 8S/83/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1019200856 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 12. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Bystrianská ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:1019200856.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Dany
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Formu niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru môže zamestnávateľ využívať iba za predpokladu splnenia Zákonníkom práce ustanovených kritérií. Týmito kritériami sú: vymedzenie práce jej výsledkom; v tomto prípade možno uzavrieť dohodu o vykonaní práce (napr. dohoda o zhotovení oplotenia firmy), vymedzenie práce príležitostnou činnosťou; v tomto prípade možno využiť dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o brigádnickej práci študentov (napr. dohoda o upratovaní priestorov firmy). Hlavný rozdiel medzi týmito dohodami spočíva v tom, že dohodu o brigádnickej práci št ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 21S/109/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5013200795 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 02. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2014:5013200795.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Šobi
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Vzhľadom na skutočnosť, že protokol je povinný inšpektorát práce v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 125/2006 Z. z. prerokovať so žalobcom, je povinný prejednať s ním aj jeho dodatok. Uvedené vyplýva z ust. § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 125/2006 Z. z., v zmysle ktorého je dodatok k protokolu súčasťou protokolu o zistených nedostatkoch. Nakoľko je dodatok súčasťou samotného protokolu, ktorý zákon vyžaduje prerokovať so zamestnávateľom musí byť aj dodatok k tomuto protokolu prerokovaný so žalobcom, nepostačuje len vyjadrenie zamestnávateľa k dodatku. Je potrebné zdôrazniť aj tú skutočnosť, že právo ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 6S/67/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7017200435 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 08. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Marek Kotora ECLI: ECLI:SK:KSKE:2020:7017200435.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu JUDr. Mareka Kotoru a členov s
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Ustanovenie § 231 ods. 1 písm. b/ bod 1 zákona č. 461/2003 Z.z. explicitne upravuje časový horizont, kedy je zamestnávateľ povinný prihlásiť svojich zamestnancov do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia - pred vznikom poistenia, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca. Tento postup žalobca nedodržal. Žalobca sám priznáva, že sa omeškal o 61 minút s prihlásením Ivana M. do registra, a teda nepopiera vznik svojej deliktuálnej zodpovednosti. Zákon č. 82/2003 Z.z. považuje za nelegálne zamestnávanie stav, keď bol porušený postup podľa § 231 ods. 1 písm. ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2S/28/2015 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1015200182 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 10. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vlastimil Pavlikovský ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1015200182.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. V
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: V prvom rade správny súd zdôrazňuje, že citované ust. § 23a ods. 1 písm. a) až z) zákona č. 5/2004 Z.z. upravuje situácie (prípady), v ktorých je zamestnávateľ oprávnený zamestnávať štátneho príslušníka tretej krajiny. Toto ustanovenie nijak nemodifikuje právnu povinnosť uloženú zamestnávateľovi citovaným ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 . Citované ust. § 231 ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o sociálnom poistení totiž ukladá oznamovaciu povinnosť zamestnávateľovi vo vzťahu k zamestnancovi podľa § 4 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, resp. § 4 ods. 2 zákona o sociálnom poistení. Ako je zrejmé z le ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/188/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200778 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2021:5019200778.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky senátu
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd uzatvára, že z obsahu administratívneho spisu vyplýva, že protokol s rovnakým číselným označením zo dňa 05.06.2017 preukázateľne so žalobcom, v rozpore s ustanovením § 13 ods. 2 zákona o inšpekcii práce prerokovaný nebol. Aj keď z obsahu administratívneho spisu žalovaného vyplýva, že spolu s listom zo dňa 05.06.2017 bola žalobcovi zaslaná aj fotokópia označeného protokolu, žiadna výzva na prerokovanie tohto konkrétneho protokolu z 05.06.2017 žalobcovi doručená nebola a tento protokol mu tak bol zaslaný iba ako informácia o tom, čo je obsiahnuté v administratívnom spise (na ži ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/14/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7018200113 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Tkáč ECLI: ECLI:SK:KSKE:2019:7018200113.6 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Pavla Tkáča, členov
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: 10. Krajský súd v Žiline sa stotožnil s právnym posúdením v danej veci, že bolo dostatočným spôsobom preukázané, že žalobca naplnil skutkovú podstatu iného správneho deliktu stanovenú v § 19 ods. 2 písm. a) bod 1 zákona č. 125/2006 Z.z. v znení účinnom ku dňu právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, keď porušil zákaz nelegálneho zamestnávania, čo je nelegálne zamestnávanie, stanovuje osobitný predpis, ktorým je zákon č. 82/2005 Z.z.. Ten v § 2 ods. 2 písm. b) v znení účinnom ku dňu spáchania iného správneho deliktu jednoznačne stanovoval, že nelegálne zamestnávanie je zamestnávanie právnic ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 30S/19/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5017200066 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 12. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Martinčeková ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5017200066.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sen
Právna oblasť: Pracovné právo

Právna veta: Definícia závislej práce je základným pojmom pracovného práva, ktoré je súčasťou právnych poriadkov a právnej kultúry takmer vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Výber správnej zmluvnej formy výlučne závisí od obsahu vykonávanej práce. Ak má vykonávaná práca základné črty závislej práce, na výkon takejto práce musí byť uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Ak takéto črty vykonávaná práca nemá, zamestnávateľ môže využiť príslušný zmluvný typ upravený v Obchodnom zákonníku alebo v Občianskom zákonníku. Výkon činnosti živnostníkov, resp. iných podnikateľov bude možný len za predpokladu, že id ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 31S/23/2017 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5017200060 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Erika Šobichová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2017:5017200060.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline - ako správny súd, v senáte zloženom z predsedníčky sená
MENU