Nájdené rozsudky pre výraz: ochrnutie

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 299

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

60 dokumentov
9 dokumentov
1 dokument
3 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Mimoriadne zvýšenie odškodnenia sťaženia spoločenského uplatnenia je aplikovateľné v prípadoch, kedy je zrejmé, že poškodenie na zdraví má preukázateľné nepriaznivé následky na život poškodeného pre uspokojovanie jeho potrieb a pre plnenie úloh vyplývajúcich z jeho spoločenského postavenia. Škoda na zdraví pri posúdení všetkých činností navrhovateľa v živote nevyhnutne v sebe zahŕňa psychickú škodu, škodu v sexuálnej sfére, stratu pracovných príležitostí, ujmu schopnosti súťaživosti a schopnosti dosahovať zisk, stratu potešenia zo života, duševnú skleslosť, skľúčenosť, existenciálnu ujmu, stra ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 11Co/505/2014 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2708899989 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 03. 2015 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Silvia Hýbelová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2015:2708899989.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Silvie Hýb
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Správny súd zdôrazňuje, že náhradu za sťaženie spoločenského uplatnenia možno priznať len na základe lekárskeho posudku, a preto ak by lekár, ktorý vyhotovil lekársky posudok, nesúhlasil s opravou svojho pôvodného lekárskeho posudku, bolo by povinnosťou žalovaného nariadiť znalecké dokazovanie v zmysle § 196 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, v zmysle ktorého organizačná zložka sociálnej poisťovne môže ustanoviť znalca podľa osobitného predpisu, ak je na odborné posúdenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie potrebný znalecký posudok.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 23Sa/74/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4018200609 Dátum vydania rozhodnutia: 01. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Dana Kálnayová ECLI: ECLI:SK:KSNR:2019:4018200609.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre sudkyňou JUDr. Danou Kálnayovou, v právnej veci žalobcu: O.
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Odškodňovanie za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia má osobitné miesto v komplexe súkromnoprávnych nárokov subjektu, ktorému bola spôsobená škoda na zdraví. Občiansky zákonník v § 444 a Zákonník práce v § 198 ods. 1 (v znení do 1.1.2004) priznáva jednorazové odškodnenie vytrpených bolestí a sťaženia spoločenského uplatnenia. Vyhláška č. 32/1965 Zb. zvlášť upravuje podmienky, za ktorých sa poskytuje odškodnenie bolesti a zvlášť podmienky pre odškodnenie SSU. Rovnako osobitne stanovuje zásady pre hodnotenie oboch druhov odškodnenia .Priznanie nároku na náhradu za bolesť nie je podmienené ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Nitra Spisová značka: 7Co/248/2013 Identifikačné číslo súdneho spisu: 4106213722 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 11. 2014 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Sidónia Sládečková ECLI: ECLI:SK:KSNR:2014:4106213722.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sidónie S
Právna oblasť: Správne právo

Právna veta: Komplexný posudok ako podklad spracovaný posudkovým lekárom a sociálnymi pracovníkmi prvostupňového alebo druhostupňového správneho konania, je výsledkom lekárskej posudkovej činnosti a sociálnej posudkovej činnosti. Lekársku posudkovú činnosť podľa § 63 ods. 1 zákona o peňažných príspevkoch vykonáva posudkový lekár, ktorým je na účely tohto zákona lekár, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v špecializačnom odbore posudkové lekárstvo alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností v certifikovanej pracovnej činnosti posudk ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 1S/12/2016 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1016200108 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 05. 2017 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Anna Peťovská PhD. ECLI: ECLI:SK:KSBA:2017:1016200108.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave ako správny súd v senáte zloženom z predsedníčky
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Správny súd na dôvažok dodáva, že odôvodnenie rozhodnutia správneho orgánu, v ktorom aplikuje citované ust. § 71 ods. 6 zákona o sociálnom poistení vyžaduje, na naplnenie atribútu preskúmateľnosti, nielen záver správneho orgánu o tom, ktoré zdravotné postihnutie je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu žalobkyne, ale aj vysvetlenie prečo iné zdravotné postihnutia žalobkyne túto vlastnosť nenapĺňajú.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sa/46/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5018200487 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5018200487.3 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou
Právna oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia

Právna veta: Je potrebné pripomenúť, že ani prípadná pasivita účastníka konania nezbavuje správny orgán povinnosti vykonať aj iné dôkazy, ktoré účastníci konania nenavrhli, ak sú potrebné na zistenie a objasnenie skutočného stavu veci (§ 196 ods. 6 zákona ) najmä v situácii, ak dôkazné bremeno na preukázanie naplnenia obsahu zákonného ust. § 111 ods. 1 zákona leží na konajúcom správnom orgáne. Nemožno totiž opomenúť skutočnosť, že preto, aby žalovaná mohla pristúpiť k redukcii výšky priznaného nároku žalobcu (sankcia právnej normy) sama musela preukázať, že nastala situácia (dispozícia právnej normy) predp ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Žilina Spisová značka: 29Sa/35/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 5019200637 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 03. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Vargová ECLI: ECLI:SK:KSZA:2020:5019200637.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Žiline, ako správny súd, v konaní vedenom pred sudkyňou JUDr. Janou
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V zmysle § 802 OZ poisťovateľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy pri vedomom porušení povinností poistníka uvedených v § 793 OZ, za podmienky, že pri pravdivom a úplnom zodpovedaní otázok by poistnú zmluvu neuzavrel, resp. uzavrel s určitou prirážkou k bežnej sadzbe poistného, využiť len do vzniku poistnej udalosti. Neskôr má právo len odmietnuť poistné plnenie. Otázku, či poisťovňa môže od poistnej zmluvy odstúpiť aj vtedy, ak porušenie povinnosti poistníka podľa § 793 OZ zistila až po vzniku poistnej udalosti, riešili súdy v ČR, pričom rozhodovacia činnosť NS ČR sa nakoniec ustálila v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Trnava Spisová značka: 25CoCsp/34/2020 Identifikačné číslo súdneho spisu: 2319202849 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 07. 2020 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Ľubica Spálová ECLI: ECLI:SK:KSTT:2020:2319202849.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu: JUDr. Ľubica S
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: V prípade, že za zásah zodpovedá právnická osoba, vychádza sa všeobecne z toho, že ak bol zásah do osobnosti spôsobený niekým, kto bol použitý právnickou osobou k realizácii činnosti tejto právnickej osoby, postihujú občianskoprávne sankcie podľa ustanovenia § 13 Občianskeho zákonníka samotnú právnickú osobu a to pri analalogickom použití ustanovenia § 420 ods. 2 OZ v spojení s ustanovením § 853 OZ. Pre účely prejednávanej veci je potrebné rozlišovať medzi nárokmi na náhradu škody vyplývajúcimi z pracovnoprávnej zodpovednosti zamestnávateľa za škodu spôsobenú smrteľným pracovným úrazom (nárok ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 2CoPr/10/2019 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1315219694 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2021 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Michaela Králová ECLI: ECLI:SK:KSBA:2021:1315219694.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. M
Právna oblasť: Občianske právo

Právna veta: Vo všeobecnosti treba pripustiť, že v niektorom individuálnom prípade pôjde o tak mimoriadne závažné poškodenie zdravia osoby spoločensky sa dosiaľ nijako osobitne neangažovanej (napríklad v prípade mimoriadne ťažkého poškodenia zdravia v detskom veku), ktoré - aj s prihliadnutím na minimalizovanú predpokladanú budúcu kvalitu jej života - odôvodní priznanie zvýšenia náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia až v hornej hranici stanoveného limitu (§ 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z.z.). Takéto zvýšenie je aj podľa názoru odvolacieho súdu vyhradené prípadom straty životných príležitostí po ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Krajský súd Bratislava Spisová značka: 9Co/210/2018 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1115221624 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 04. 2019 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Huszár ECLI: ECLI:SK:KSBA:2019:1115221624.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Hus
MENU