Pre lepšie vyhľadávanie právnych viet a využitie predikcie zadávajte do hlavného poľa vyhľadávania najprv jednoslovné výrazy, napr.: "opatrenie" alebo "predbežné" (namiesto "predbežné opatrenie").
X
Mali ste na mysli
...
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Dátum
od:
do:
Súd :
Sudca :
Oblasť :
Povaha :
Spisová značka :
Identifikačné číslo spisu :
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov otvorených všetkými užívateľmi
813595
Počet dokumentov v databáze
NSSR: 48280
USSR: 30515
NSČR: 104520
NSSČR: 56135
USČR: 68941
EUR-LEX (sk): 11110
EUR-LEX (cz): 11145
OVSR: 0
ZZCR: 0
Krajské súdy (SR): 399888
Krajské súdy (ČR): 29913
Posledná aktualizácia
19.10.2017 03:27

Nájdené rozsudky pre výraz: odhad hodnoty stavebných prác


Približný počet výsledkov: 91 (zobraziť štatistiku vyhľadávania)
  • vyhľadávací dotaz: odhad hodnoty stavebných prác
  • odhad nájdené 4706 krát v 3189 dokumentoch
  • hodnota nájdené 332610 krát v 98062 dokumentoch
  • stavebny nájdené 72477 krát v 9916 dokumentoch
  • pratat nájdené 328589 krát v 88609 dokumentoch

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

Najvyšší súd SR 9 dokumentov
Ústavný súd Slovenskej republiky 16 dokumentov


Zmluva o dielo. Skúmanie vykonania dohodnutých prác a uplatnenia reklamácie vád diela v zákonnej lehote (merito + právna veta)
Hodnotenie:   rating

Právna veta: Podľa § 536 ods.1 Obch. zákonníka zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie. Podľa § 546 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zhotoviteľovi zaplatiť cenu dohodnutú v zmluve alebo určenú spôsobom určeným v zmluve. Ak nie je cena takto dohodnutá alebo určiteľná a zmluva je napriek tomu platná ( § 536 ods. 3), je objednávateľ povinný zaplatiť cenu, ktorá sa obvykle platí za porovnateľné dielo v čase uzavretia zmluvy za obdobných obchodných podmienok. Podľa § 548 ods.1 Obch. zákonníka objednávateľ je povinný zapl ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.
Súvisiace predpisy:
513/1991 - Obchodný zákonník
Kompletné znenie rozsudku k tejto právnej vete nájdete tu.
Právna veta: Právnym následkom odstúpenia od zmluvy o dielo aj podľa ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je, že táto sa od počiatku zrušila (§ 48 ods. 2 Občianskeho zákonníka). S ohľadom na špeciálnu právnu úpravu následkov odstúpenia uvedených v ust. § 642 ods. 1 Občianskeho zákonníka je aplikácia ustanovení o vrátení bezdôvodného obohatenia podľa ust. § 451 Občianskeho zákonníka vylúčená. Zákonným dôsledkom tak nie je vrátenie vzájomných plnení, ale vznik práva zhotoviteľa na zaplatenie uskutočnených prác, pokiaľ ich výsledok nemôže použiť inak a na náhradu účelne vynaložených nákladov. Z toho vyplýv ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... a vynaložené náklady, dal si navrhovateľ vypracovať Ing. J. W., znalcom v odbore stavebníctvo (odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác) znalecký posudok č. 4/2008. Podľa tohto znaleckého posudku zo dňa 06.02.2008 predstavovala celková hodnota odporcom vykonaných stavebných ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zo záväznosti ceny určenej na základe rozpočtu spracovaného a odovzdaného objednávateľovi do uzavretia zmluvy zákon ustanovuje dve výnimky. a) V prípade, keď cena bola určená na základe rozpočtu, ktorý nezaručuje úplnosť, pričom táto skutočnosť musí vyplynúť zo zmluvy, zhotoviteľ sa môže domáhať zvýšenia ceny. Podmienkou však je, že zvýšenie musí byť primerané dohodnutému rozsahu prác, v priebehu prác sa objaví potreba ďalších činností nezahrnutých do rozpočtu, tieto činnosti nebolo možné predvídať v čase uzavretia zmluvy. b) Pri určení ceny na základe rozpočtu, ktorý je podľa zmluvy n ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... aj znalecké dokazovanie, za znalca ustanovil A.. E. D., znalca z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác, ktorý vypracoval znalecký posudok pod číslom 10/2012 zo dňa 9. 2. 2012. Zo znaleckého posudku vyplýva, že na stavbe ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
513/1991 - Obchodný zákonník
Právna veta: Tu treba uviesť, že prípady objektívnych dôvodov dostatočne ospravedlňujúcich neobvykle nízku cenu sú zákonom stanovené len demonštratívne a uchádzač teda môže obstarávateľovi ponúknuť aj iné dôvody. V súvislosti so zásadou transparentnosti z praxe súdov vyplynula aj potreba odôvodnenia, z akých dôvodov považuje komisia ponukovú cenu za neobvykle nízku. Komisia obstarávateľa by v každom prípade mala odôvodneniu žiadosti podľa § 42 ods. 3 ZVO venovať patričnú pozornosť a nepristupovať k tomuto inštitútu len formálne, ako sa to stalo aj v tomto prípade. Z logiky veci totiž vyplýva, že ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... technicko -odborným otázkam vyžiadal odborné stanovisko znalca U.. O. E., znalca v odbore stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác. Určený znalec U.. O. E. dňa 07.09.2010 doručil žalovanému žiadané stanovisko, v ktorom konštatoval nasledovné: Vysvetlenia navrhovateľa, ktoré ...
Súvisiace predpisy:
25/2006 - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Právna veta: Na základe zmluvy o dielo vzniká dvojstranný vzájomný záväzkový právny vzťah medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela. Podstatnými náležitosťami (essencialia negotii) zmluvy o dielo sú: a) charakteristika diela (označenie predmetu diela, jeho rozsah), b) dohoda o poskytnutí ceny za dielo, c) dohoda o tom, že dielo bude zhotovené na nebezpečenstvo zhotoviteľa diela. Vedľa týchto náležitostí sa účastníci môžu dohodnúť na ďalších vedľajších náležitostiach (accidentalia negotii) a to najmä na akosti diela, na dobe zhotovenia diela. Zhotoviteľom diela môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... neprihliadol na znalecký posudok znalkyne T.. B. V., v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác miestom výkonu činnosti L., Z. XX Č.. XX/XXXX, ktorý bol vypracovaný na základe uznesenia ORPZ, ... neprihliadol na znalecký posudok znalkyne T.. B. V., v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác miestom výkonu činnosti L., Z. XX Č.. XX/XXXX, ktorý bol vypracovaný na základe uznesenia ORPZ, ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
Právna veta: Zmluvou o dielo vzniká záväzkový právny vzťah, účelom ktorého je vyhotovenie diela za odplatu. Touto zmluvou sa zhotoviteľ diela zaväzuje objednávateľovi vykonať dielo na svoje nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť jeho cenu zhotoviteľovi. Zmluva o dielo je odplatným typom zmluvy, a preto cena za vykonanie diela v nej nesmie chýbať. Výška ceny môže byť určená buď dohodou zmluvných strán, alebo osobitnými cenovými predpismi. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa zmluvy riadne a v dohodnutom čase. Najdôležitejšou povinnosťou objednávateľa je zaplatiť cenu za vy ...
Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
... záveru znaleckého posudku č. XX/XXXX znalca L.. T. G., znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, odhad hodnoty stavebných prác znalec jednoznačne konštatuje, že orosovanie okien sa najčastejšie prejavuje na začiatku vykurovacej sezóny, čo potvrdzuje aj tento prípad, kedy je ...
Súvisiace predpisy:
40/1964 - Občiansky zákonník
... . Súčasťou trestného spisu je aj Odborné vyjadrenie číslo 100/2010 znalkyne O.. D. C. z odboru stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty stavebných prác a odhad hodnoty nehnuteľností. Znalkyňa O.. D. C. vypracovala odborné vyjadrenie na základe žiadosti OR PZ Lučenec, úrad justičnej a ...
Súvisiace predpisy:
87/1995, 655/2004, 40/1964, 71/1992, 100/2010, 300/2005
... ,31 €. Zo záveru znaleckého posudku č. 18/2012 vyhotoveného Ing. Václavom Blahovcom, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností a odhad hodnoty stavebných prác dňa 20.6.2012 vyplýva, že v objednávke, ktorú obe strany podpísali, nie je žiadna slovná zmienka o tom, že ...
Súvisiace predpisy:
99/1963, 655/2004, 18/2012, 40/1964, 283/2003, 513/1991
... 05.10 229“ vyhotoveného znalcom Ing. A. O. - znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: pozemne stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, pričom odhad hodnoty stavebných prác, bol žalovaným následne vyčíslený na sumu 12.972,96 Eur (390.823,32 Sk). Žalovaný preto nie je ... 05.10.229 vyhotoveným znalcom Ing. A. O. - znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie: pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, odhad hodnoty stavebných prác, kde znalec túto zámenu vyčíslil na sumu vo výške 15.795,22 EUR (475.846,86 Sk),“ nárok ...
Súvisiace predpisy:
38/2009, 655/2004, 218/2010, 40/1964, 140/2007, 513/1991, 3/2006, 1/2006, 250/2007, 147/2011, 204/2009
... znaleckému posudku, prvostupňový súd pribral do konania znalca Ing. Y. B. z odboru stavebníctva a odvetvia odhad hodnoty nehnuteľnosti a odhad hodnoty stavebných prác, ktorý podal vo veci znalecký posudok č. 34/2007 z 26.4.2007. Ako metódu ohodnocovania nehnuteľnosti znalec použil metódu ...
Súvisiace predpisy:
257/1992, 40/1964, 327/2005, 71/1992, 162/1995, 492/2004, 344/1992, 37/2009, 195/2004, 34/2007
2010 Judikaty.info - všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.