Nájdené rozsudky pre výraz: odpadnutie právneho dôvodu

Všetky rozsudky s právnou vetou nájdete priradené k dotknutým §-om a zákonom na našom portáli http://zakony.judikaty.info/. Pre zobrazenie zákona a § kliknite na hlavný zelený kľúčový výraz alebo na zelený odkaz v záhlaví textu rozsudku.

Približný počet výsledkov: 150

Nájdené rozsudky v iných zdrojoch

14 dokumentov
4 dokumenty
Zoradiť výsledky podľa: relevancie | hodnotenia | počtu citácií | väzby na zbierku | dátumu (najnovšie hore) | dátumu (najstaršie hore)
Právna veta: Konanie bez príkazu spočíva v obstaraní cudzej záležitosti bez toho, aby ten, kto takto koná, mal na to oprávnenie. V prípade, ak nejde o odvrátenie hroziacej škody, musí ten, kto chce obstarať záležitosť iného, upovedomiť ho o tom a vyčkať na jeho súhlas. Ak tak neurobí a ak ide o záležitosť v prospech iného, má konateľ bez príkazu nárok na náhradu nákladov, ktorými sa ten, v ktorého záujme konal, v čase skončenia konania obohatil (§ 743 ods. 1, 2 O.z.). Zatiaľ čo konajúci bez príkazu podľa § 742 O.z. (pri odvracaní hroziacej škody) má nárok na náhradu všetkých potrebných nákladov aj keď sa v ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Bratislava 5Co/555/2011 1405202815 31.01.2012 JUDr. Juraj Považan ECLI:SK:KSBA:2012:1405202815.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Juraja Považana a členov senátu JUDr. Eleny Ďuranovej a JUDr. Milana Chalupku v právnej veci navrhovateľky: I. H., bytom v U., Na A. Č.. XX, zast. JUDr. Margitou Ková
Právna veta: Predávajúci sa zodpovednosti za vady predávanej veci zbaví len vtedy, ak kupujúceho výslovne na vady veci upozorní. Nestačí pritom všeobecné upozornenie, že vec je vadná; upozornenie sa musí vzťahovať na konkrétnu vadu. Ak vyjde dodatočne najavo vada, na ktorú neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej kúpnej ceny alebo odstúpenie od zmluvy. (...) V prípade odstúpenia od zmluvy podľa § 597 ods. 2 Občianskeho zákonníka zákon nevyžaduje, aby zistené vady, na základe ktorých došlo k odstúpeniu od zmluvy, boli vadami skrytými alebo aby vec bola neupotrebiteľnou. Stačí, ak ubez ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 12Co/185/2019 4317213363 31. 08. 2020 JUDr. Soňa Zmeková ECLI:SK:KSNR:2020:4317213363.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Sone Zmekovej a sudkýň JUDr. Renáty Pátrovičovej a JUDr. Denisy Šaligovej v spore žalobcu: O. A., nar. XX.XX.XXXX, bytom K. XX, XXX XX J. E., zastúpeného Mgr. Annou Ivani
Právna veta: Právna veta: Okrem toho však súd prvej inštancie celkom v rozpore so znením § 120 ods. 1 ako aj § 155 ods. 2 zák.č. 7/2005 Z.z. dospel k záveru, že pohľadávky veriteľov neprihlásené v reštrukturalizácii zanikajú. Z oboch citovaných ustanovení však celkom zjavne vyplýva, že tieto pohľadávky nezanikajú, zaniká len možnosť ich vymáhať voči dlžníkovi. Pojem „nemožno vymáhať“ je odlišným pojmom od pojmu „pohľadávka zaniká“. Uvedená formulácia podľa odvolacieho súdu znamená len toľko, že zaniká právo veriteľov uplatňovať tieto pohľadávky na súde, resp. na inom príslušnom orgáne, teda zaniká nárok ak ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Trnava 21Cob/89/2017 2116204917 29. 10. 2018 JUDr. Božena Husárová ECLI:SK:KSTT:2018:2116204917.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Trnave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Boženy Husárovej a členov senátu JUDr. Róberta Foltána a Mgr. Michala Novotného v sporovej veci žalobcu: T.P.T. - Slovakia, s.r.o., IČO: 36 458 775, Hraničná 2, Popr
Právna veta: Použitie ust. § 150 ods. 1 O. s. p. znamená odchýlku od zásady zodpovednosti za výsledok konania a zodpovednosti za zavinenie, pretože má dopad na toho, kto by mal inak právo na náhradu trov konania. Aplikácia ustanovenia prichádza do úvahy, keď sú v konaní naplnené zákonné predpoklady na priznanie práva na náhradu trov konania, avšak z osobitných dôvodov súd náhradu trov neprizná. V citovanom ustanovení je teda fixované moderačné právo súdu zmierniť dôsledky právnych noriem upravujúcich platenie a náhradu trov konania. Je výrazom toho, že tam, kde zákon nemôže byť natoľko kazuistický, aby pos ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 15Co/371/2014 6113216239 20. 01. 2016 JUDr. Klaudia Kosková ECLI:SK:KSBB:2016:6113216239.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, v senáte zloženom z predsedníčky JUDr. Klaudie Koskovej a sudcov JUDr. Jaroslava Mikulaja a JUDr. Jaroslava Galla, v právnej veci navrhovateľky P.. B. Q., nar. XX. XX. XXXX, trvale bytom O. X
Právna veta: Sprostredkovateľská zmluva podľa Občianskeho zákonníka je neformálnou zmluvou. Uzaviera sa medzi sprostredkovateľom a záujemcom o sprostredkovanie zmluvy. Jej pojmové znaky vyplývajú jednak zo základných práv a povinností účastníkov upravených v § 774, jednak z ďalších práv a povinností upravených v § 775 a 776, ktoré sú tiež charakteristické pre obsah tejto zmluvy. Podľa tejto zmluvy sa sprostredkovateľ zaväzuje obstarať záujemcovi za odmenu uzavretie zmluvy a záujemca sa zaväzuje poskytnúť sprostredkovateľovi odmenu vtedy, keď bol výsledok dosiahnutý pričinením sprostredkovateľa. Charakteris ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 1C/163/2011 7611212549 18.04.2012 JUDr. Jana Gargulová ECLI:SK:OSSN:2012:7611212549.5 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Okresný súd Spišská Nová Ves, v konaní pred samosudkyňou JUDr. Janou Gargulovou, v právnej veci žalobcu P. H.I., I.. J.. R. O. G., J. J. Š. Č.. X, T., O.: XXXXXXXX, proti žalovanej S.. I. E., F.. X. X. XXXX, T. W. P. Č.. XXXXX,
Právna veta: Občiansky zákonník nemá osobitné ustanovenia o zodpovednosti sprostredkovateľa za vady sprostredkovania, resp. za škodu, ktorá by mohla záujemcovi vzniknúť z uzavretia zmluvy, napríklad tým, že osoba, s ktorou sa uzavrela sprostredkovávaná zmluva na základe sprostredkovateľskej zmluvy, nesplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy (napr. nesplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy). Sprostredkovateľ má povinnosť obstarať záujemcovi uzavretie zmluvy s treťou osobu a jeho odmena závisí od toho, či sa zmluva uzavrie, t.j. či sa jeho pričinením dostaví sledovaný výsledok. Ak sa výsledok nedostav ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Okresný súd Spišská Nová Ves 10Cb/107/2010 7609207128 28.06.2012 JUDr. Mária Blahovská ECLI:SK:OSSN:2012:7609207128.7 Rozhodnutie Okresný súd Spišská Nová Ves, samosudkyňa JUDr. Mária Blahovská, v právnej veci žalobcu E. S., B.. K.. N. P. O., Š. X, C. proti žalovanému Z. K., H.. X. X. XXXX, C. K. N., K. X, právne zastúpenému JUDr. Ivanom Čurillom, advokátom, Fabíniho 11, Spišs
Právna veta: Odvolací súd má za to, že námietka odvolateľa, že súd prvej inštancie rozhodoval o iných skutočnostiach, z ktorých správca konkurznej podstaty úpadcu poprel prihlásené pohľadávky, neobstojí. Je nesporné, že správca konkurznej podstaty poprel prihlásenú pohľadávku čo do dôvodu, výšky a poradia, pričom je jednoznačne preukázané, že žalobca si uplatnil obidve prihlásené pohľadávky titulom bezdôvodného obohatenia. V kontexte prihlásených pohľadávok sa síce odvolával na skutočnosť, že si uplatnil u úpadcu právo zo zodpovednosti za vady diela a následne zľavu z ceny diela, avšak v podaných pri ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 41CoKR/37/2016 6114213155 31. 01. 2017 JUDr. Miroslava Púchovská ECLI:SK:KSBB:2017:6114213155.2 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici, ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Miroslavy Púchovskej a členiek senátu JUDr. Aleny Križanovej a JUDr. Miriam Boborovej Sninskej, v právnej veci žalobcu Pure
Právna veta: Pokiaľ žalovaný namietol, že bezdôvodné obohatenie nevzniklo z jeho konania, okresný súd správne poukázal na ust. § 451 ods. 2 OZ, v zmysle ktorého je bezdôvodným obohatením aj plnenie z takého právneho dôvodu, ktorý odpadol. Nadobudnutím prenajatej nehnuteľnosti vstúpil žalovaný do povinností prenajímateľa. Jednou z povinností prenajímateľa v prípade, ak dôvod prijatého plnenia odpadne, je vysporiadať s nájomcom vzájomné vzťahy. Nájomné zaplatené vopred na obdobie, počas ktorého už nájomná zmluva nebude v platnosti, je prenajímateľ nájomcovi povinný vrátiť. Žalovaný tým, že využil možno ... Právna veta je skrátená. Pre zobrazenie celej právnej vety sa zaregistrujte na 14 dní bezplatne alebo prihláste.

Úryvok z textu:
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Banská Bystrica 43CoKR/5/2019 6116224653 11. 04. 2019 JUDr. Mária Jamrišková, PhD. ECLI:SK:KSBB:2019:6116224653.1 ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Márie Jamriškovej PhD., členiek senátu JUDr. Drahomíry Dibdiakovej a JUDr. Evy Kmeťovej v právnej veci žalobcu SHELL Slova
Súd: Spisová značka: Identifikačné číslo súdneho spisu: Dátum vydania rozhodnutia: Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: ECLI: Krajský súd Nitra 7Co/71/2016 4114234568 28. 02. 2017 JUDr. Erika Madarászová ECLI:SK:KSNR:2017:4114234568.1 Uznesenie Krajský súd v Nitre, v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Eriky Madarászovej a sudkýň JUDr. Sidónie Sládečkovej a JUDr. Sone Zmekovej, v právnej veci žalobcu: O.. J. E., nar. X.X.XXXX, bytom F. - U. XXX/X, zast. Mgr. Peter Miklóssy, advokátom so sídlo
MENU